Narayaneeyam Dasakam 43 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್


ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೩) – ತೃಣಾವರ್ತವಧಮ್

ತ್ವಾಮೇಕದಾ ಗುರುಮರುತ್ಪುರನಾಥ ವೋಢುಂ
ಗಾಢಾಧಿರೂಢಗರಿಮಾಣಮಪಾರಯನ್ತೀ |
ಮಾತಾ ನಿಧಾಯ ಶಯನೇ ಕಿಮಿದಂ ಬತೇತಿ
ಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯಚೇಷ್ಟತ ಗೃಹೇಷು ನಿವಿಷ್ಟಶಙ್ಕಾ || ೪೩-೧ ||

ತಾವದ್ವಿದೂರಮುಪಕರ್ಣಿತಘೋರಘೋಷ-
ವ್ಯಾಜೃಂಭಿಪಾಂಸುಪಟಲೀಪರಿಪೂರಿತಾಶಃ |
ವಾತ್ಯಾವಪುಃ ಸ ಕಿಲ ದೈತ್ಯವರಸ್ತೃಣಾವ-
ರ್ತಾಖ್ಯೋ ಜಹಾರ ಜನಮಾನಸಹಾರಿಣಂ ತ್ವಾಮ್ || ೪೩-೨ ||

ಉದ್ದಾಮಪಾಂಸುತಿಮಿರಾಹತದೃಷ್ಟಿಪಾತೇ
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಕಿಮಪ್ಯಕುಶಲೇ ಪಶುಪಾಲಲೋಕೇ |
ಹಾ ಬಾಲಕಸ್ಯ ಕಿಮಿತಿ ತ್ವದುಪಾನ್ತಮಾಪ್ತಾ
ಮಾತಾ ಭವನ್ತಮವಿಲೋಕ್ಯ ಭೃಶಂ ರುರೋದ || ೪೩-೩ ||

ತಾವತ್ಸ ದಾನವವರೋಽಪಿ ಚ ದೀನಮೂರ್ತಿ-
ರ್ಭಾವತ್ಕಭಾರಪರಿಧಾರಣಲೂನವೇಗಃ |
ಸಙ್ಕೋಚಮಾಪ ತದನು ಕ್ಷತಪಾಂಸುಘೋಷೇ
ಘೋಷೇ ವ್ಯತಾಯತ ಭವಜ್ಜನನೀನಿನಾದಃ || ೪೩-೪ ||

ರೋದೋಪಕರ್ಣನವಶಾದುಪಗಮ್ಯ ಗೇಹಂ
ಕ್ರನ್ದತ್ಸು ನನ್ದಮುಖಗೋಪಕುಲೇಷು ದೀನಃ |
ತ್ವಾಂ ದಾನವಸ್ತ್ವಖಿಲಮುಕ್ತಿಕರಂ ಮುಮುಕ್ಷು-
ಸ್ತ್ವಯ್ಯಪ್ರಮುಞ್ಚತಿ ಪಪಾತ ವಿಯತ್ಪ್ರದೇಶಾತ್ || ೪೩-೫ ||

ರೋದಾಕುಲಾಸ್ತದನು ಗೋಪಗಣಾ ಬಹಿಷ್ಠ-
ಪಾಷಾಣಪೃಷ್ಠಭುವಿ ದೇಹಮತಿಸ್ಥವಿಷ್ಠಮ್ |
ಪ್ರೈಕ್ಷನ್ತ ಹನ್ತ ನಿಪನ್ತಮಮುಷ್ಯ ವಕ್ಷ-
ಸ್ಯಕ್ಷೀಣಮೇವ ಚ ಭವನ್ತಮಲಂ ಹಸನ್ತಮ್ || ೪೩-೬ ||

ಗ್ರಾವಪ್ರಪಾತಪರಿಪಿಷ್ಟಗರಿಷ್ಠದೇಹ-
ಭ್ರಷ್ಟಾಸುದುಷ್ಟದನುಜೋಪರಿ ಧೃಷ್ಟಹಾಸಮ್ |
ಆಘ್ನಾನಮಂಬುಜಕರೇಣ ಭವನ್ತಮೇತ್ಯ
ಗೋಪಾ ದಧುರ್ಗಿರಿವರಾದಿವ ನೀಲರತ್ನಮ್ || ೪೩-೭ ||

ಏಕೈಕಮಾಶು ಪರಿಗೃಹ್ಯ ನಿಕಾಮನನ್ದ-
ನ್ನನ್ದಾದಿಗೋಪಪರಿರಬ್ಧವಿಚುಂಬಿತಾಙ್ಗಮ್ |
ಆದಾತುಕಾಮಪರಿಶಙ್ಕಿತಗೋಪನಾರೀ-
ಹಸ್ತಾಂಬುಜಪ್ರಪತಿತಂ ಪ್ರಣುಮೋ ಭವನ್ತಮ್ || ೪೩-೮ ||

ಭೂಯೋಽಪಿ ಕಿನ್ನು ಕೃಣುಮಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾರೀ
ಗೋವಿನ್ದ ಏವ ಪರಿಪಾಲಯತಾತ್ಸುತಂ ನಃ |
ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತರಪಿತೃಪ್ರಮುಖೈಸ್ತದಾನೀಂ
ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತ್ವದವನಾಯ ವಿಭೋ ತ್ವಮೇವ || ೪೩-೯ ||

ವಾತಾತ್ಮಕಂ ದನುಜಮೇವಮಯಿ ಪ್ರಧೂನ್ವನ್
ವಾತೋದ್ಭವಾನ್ಮಮ ಗದಾನ್ಕಿಮು ನೋ ಧುನೋಷಿ |
ಕಿಂ ವಾ ಕರೋಮಿ ಪುರನಪ್ಯನಿಲಾಲಯೇಶ
ನಿಶ್ಶೇಷರೋಗಶಮನಂ ಮುಹುರರ್ಥಯೇ ತ್ವಾಮ್ || ೪೩-೧೦ ||

ಇತಿ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: