Narayaneeyam Dasakam 43 – నారాయణీయం త్రిచత్వారింశదశకమ్


త్రిచత్వారింశదశకమ్ (౪౩) – తృణావర్తవధమ్

త్వామేకదా గురుమరుత్పురనాథ వోఢుం
గాఢాధిరూఢగరిమాణమపారయన్తీ |
మాతా నిధాయ శయనే కిమిదం బతేతి
ధ్యాయన్త్యచేష్టత గృహేషు నివిష్టశఙ్కా || ౪౩-౧ ||

తావద్విదూరముపకర్ణితఘోరఘోష-
వ్యాజృంభిపాంసుపటలీపరిపూరితాశః |
వాత్యావపుః స కిల దైత్యవరస్తృణావ-
ర్తాఖ్యో జహార జనమానసహారిణం త్వామ్ || ౪౩-౨ ||

ఉద్దామపాంసుతిమిరాహతదృష్టిపాతే
ద్రష్టుం కిమప్యకుశలే పశుపాలలోకే |
హా బాలకస్య కిమితి త్వదుపాన్తమాప్తా
మాతా భవన్తమవిలోక్య భృశం రురోద || ౪౩-౩ ||

తావత్స దానవవరోఽపి చ దీనమూర్తి-
ర్భావత్కభారపరిధారణలూనవేగః |
సఙ్కోచమాప తదను క్షతపాంసుఘోషే
ఘోషే వ్యతాయత భవజ్జననీనినాదః || ౪౩-౪ ||

రోదోపకర్ణనవశాదుపగమ్య గేహం
క్రన్దత్సు నన్దముఖగోపకులేషు దీనః |
త్వాం దానవస్త్వఖిలముక్తికరం ముముక్షు-
స్త్వయ్యప్రముఞ్చతి పపాత వియత్ప్రదేశాత్ || ౪౩-౫ ||

రోదాకులాస్తదను గోపగణా బహిష్ఠ-
పాషాణపృష్ఠభువి దేహమతిస్థవిష్ఠమ్ |
ప్రైక్షన్త హన్త నిపన్తమముష్య వక్ష-
స్యక్షీణమేవ చ భవన్తమలం హసన్తమ్ || ౪౩-౬ ||

గ్రావప్రపాతపరిపిష్టగరిష్ఠదేహ-
భ్రష్టాసుదుష్టదనుజోపరి ధృష్టహాసమ్ |
ఆఘ్నానమంబుజకరేణ భవన్తమేత్య
గోపా దధుర్గిరివరాదివ నీలరత్నమ్ || ౪౩-౭ ||

ఏకైకమాశు పరిగృహ్య నికామనన్ద-
న్నన్దాదిగోపపరిరబ్ధవిచుంబితాఙ్గమ్ |
ఆదాతుకామపరిశఙ్కితగోపనారీ-
హస్తాంబుజప్రపతితం ప్రణుమో భవన్తమ్ || ౪౩-౮ ||

భూయోఽపి కిన్ను కృణుమః ప్రణతార్తిహారీ
గోవిన్ద ఏవ పరిపాలయతాత్సుతం నః |
ఇత్యాది మాతరపితృప్రముఖైస్తదానీం
సమ్ప్రార్థితస్త్వదవనాయ విభో త్వమేవ || ౪౩-౯ ||

వాతాత్మకం దనుజమేవమయి ప్రధూన్వన్
వాతోద్భవాన్మమ గదాన్కిము నో ధునోషి |
కిం వా కరోమి పురనప్యనిలాలయేశ
నిశ్శేషరోగశమనం ముహురర్థయే త్వామ్ || ౪౩-౧౦ ||

ఇతి త్రిచత్వారింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Narayaneeyam Dasakam 43 – నారాయణీయం త్రిచత్వారింశదశకమ్

స్పందించండి

error: Not allowed