Narayaneeyam Dasakam 42 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್


ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೨) – ಶಕಟಾಸುರವಧಮ್ |

ಕದಾಪಿ ಜನ್ಮರ್ಕ್ಷದಿನೇ ತವ ಪ್ರಭೋ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಜ್ಞಾತಿವಧೂಮಹೀಸುರಾ |
ಮಹಾನಸಸ್ತ್ವಾಂ ಸವಿಧೇ ನಿಧಾಯ ಸಾ ಮಹಾನಸಾದೌ ವವೃತೇ ವ್ರಜೇಶ್ವರೀ || ೪೨-೧ ||

ತತೋ ಭವತ್ತ್ರಾಣನಿಯುಕ್ತಬಾಲಕ-ಪ್ರಭೀತಿಸಙ್ಕ್ರನ್ದನಸಙ್ಕುಲಾರವೈಃ |
ವಿಮಿಶ್ರಮಶ್ರಾವಿ ಭವತ್ಸಮೀಪತಃ ಪರಿಸ್ಫುಟದ್ದಾರುಚಟಚ್ಚಟಾರವಃ || ೪೨-೨ ||

ತತಸ್ತದಾಕರ್ಣನಸಂಭ್ರಮಶ್ರಮ-ಪ್ರಕಮ್ಪಿವಕ್ಷೋಜಭರಾ ವ್ರಜಾಙ್ಗನಾಃ |
ಭವನ್ತಮನ್ತರ್ದದೃಶುಃ ಸಮನ್ತತೋ ವಿನಿಷ್ಪತದ್ದಾರುಣದಾರುಮಧ್ಯಗಮ್ || ೪೨-೩ ||

ಶಿಶೋರಹೋ ಕಿಂ ಕಿಮಭೂದಿತಿ ದ್ರುತಂ ಪ್ರಧಾವ್ಯ ನನ್ದಃ ಪಶುಪಾಶ್ಚ ಭೂಸುರಾಃ |
ಭವನ್ತಮಾಲೋಕ್ಯ ಯಶೋದಯಾ ಧೃತಂ ಸಮಾಶ್ವಸನ್ನಶ್ರುಜಲಾರ್ದ್ರಲೋಚನಾಃ || ೪೨-೪ ||

ಕಸ್ಕೋ ನು ಕೌತಸ್ಕುತ ಏಷ ವಿಸ್ಮಯೋ ವಿಶಙ್ಕಟಂ ಯಚ್ಛಕಟಂ ವಿಪಾಟಿತಮ್ |
ನ ಕಾರಣಂ ಕಿಞ್ಚಿದಿಹೇತಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸ್ವನಾಸಿಕಾದತ್ತಕರಾಸ್ತ್ವದೀಕ್ಷಕಾಃ || ೪೨-೫ ||

ಕುಮಾರಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಯೋಧರಾರ್ಥಿನಃ ಪ್ರರೋದನೇ ಲೋಲಪದಾಂಬುಜಾಹತಮ್ |
ಮಯಾ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಮನೋ ವಿಪರ್ಯಗಾದಿತೀಶ ತೇ ಪಾಲಕಬಾಲಕಾ ಜಗುಃ || ೪೨-೬ ||

ಭಿಯಾ ತದಾ ಕಿಞ್ಚಿದಜಾನತಾಮಿದಂ ಕುಮಾರಕಾಣಾಮತಿದುರ್ಘಟಂ ವಚಃ |
ಭವತ್ಪ್ರಭಾವಾವಿದುರೈರಿತೀರಿತಂ ಮನಾಗಿವಾಶಙ್ಕ್ಯತ ದೃಷ್ಟಪೂತನೈಃ || ೪೨-೭ ||

ಪ್ರವಾಲತಾಮ್ರಂ ಕಿಮಿದಂ ಪದಂ ಕ್ಷತಂ ಸರೋಜರಮ್ಯೌ ನು ಕರೌ ವಿರೋಜಿತೌ |
ಇತಿ ಪ್ರಸರ್ಪತ್ಕರುಣಾತರಙ್ಗಿತಾ-ಸ್ತ್ವದಙ್ಗಮಾಪಸ್ಪೃಶುರಙ್ಗನಾಜನಾಃ || ೪೨-೮ ||

ಅಯೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಜಗತ್ಪತೇಃ ಕೃಪಾತರಙ್ಗಪಾತಾತ್ಪರಿಪಾತಮದ್ಯ ಮೇ |
ಇತಿ ಸ್ಮ ಸಙ್ಗೃಹ್ಯ ಪಿತಾ ತ್ವದಙ್ಗಕಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ಶ್ಲಿಷ್ಯತಿ ಜಾತಕಣ್ಟಕಃ || ೪೨-೯ ||

ಅನೋನಿಲೀನಃ ಕಿಲ ಹನ್ತುಮಾಗತಃ ಸುರಾರಿರೇವಂ ಭವತಾ ವಿಹಿಂಸಿತಃ |
ರಜೋಽಪಿ ನೋ ದೃಷ್ಟಮಮುಷ್ಯ ತತ್ಕಥಂ ಸ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೇ ತ್ವಯಿ ಲೀನವಾನ್ಧ್ರುವಮ್ || ೪೨-೧೦ ||

ಪ್ರಪೂಜಿತೈಸ್ತತ್ರ ತತೋ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿರ್ವಿಶೇಷತೋ ಲಂಭಿತಮಙ್ಗಲಾಶಿಷಃ |
ವ್ರಜಂ ನಿಜೈರ್ಬಾಲ್ಯರಸೈರ್ವಿಮೋಹಯನ್ಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ ರುಜಾಂ ಜಹೀಹಿ ಮೇ || ೪೨-೧೧ ||

ಇತಿ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: