Narayaneeyam Dasakam 34 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್


ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೪) – ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರಮ್

ಗೀರ್ವಾಣೈರರ್ಥ್ಯಮಾನೋ ದಶಮುಖನಿಧನಂ ಕೋಸಲೇಽಷ್ವೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇ
ಪುತ್ರೀಯಾಮಿಷ್ಟಿಮಿಷ್ಟ್ವಾ ದದುಷಿ ದಶರಥಕ್ಷ್ಮಾಭೃತೇ ಪಾಯಸಾಗ್ರ್ಯಮ್ |
ತದ್ಭುಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ಪುರನ್ಧ್ರೀಷ್ವಪಿ ತಿಸೃಷು ಸಮಂ ಜಾತಗರ್ಭಾಸು ಜಾತೋ
ರಾಮಸ್ತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸ್ವಯಮಥ ಭರತೇನಾಪಿ ಶತ್ರುಘ್ನನಾಮ್ನಾ || ೩೪-೧ ||

ಕೋದಣ್ಡೀ ಕೌಶಿಕಸ್ಯ ಕ್ರತುವರಮವಿತುಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಾನುಯಾತೋ
ಯಾತೋಽಭೂಸ್ತಾತವಾಚಾ ಮುನಿಕಥಿತಮನುದ್ವನ್ದ್ವಶಾನ್ತಾಧ್ವಖೇದಃ |
ನೃಣಾಂ ತ್ರಾಣಾಯ ಬಾಣೈರ್ಮುನಿವಚನಬಲಾತ್ತಾಟಕಾಂ ಪಾಟಯಿತ್ವಾ
ಲಬ್ಧ್ವಾಸ್ಮಾದಸ್ತ್ರಜಾಲಂ ಮುನಿವನಮಗಮೋ ದೇವ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಾಖ್ಯಮ್ || ೩೪-೨ ||

ಮಾರೀಚಂ ದ್ರಾವಯಿತ್ವಾ ಮಖಶಿರಸಿ ಶರೈರನ್ಯರಕ್ಷಾಂಸಿ ನಿಘ್ನನ್
ಕಲ್ಯಾಂ ಕುರ್ವನ್ನಹಲ್ಯಾಂ ಪಥಿ ಪದರಜಸಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೈದೇಹಗೇಹಮ್ |
ಭಿನ್ದಾನಶ್ಚಾನ್ದ್ರಚೂಡಂ ಧನುರವನಿಸುತಾಮಿನ್ದಿರಾಮೇವ ಲಬ್ಧ್ವಾ
ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠಥಾಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಭಿರಪಿ ಚ ಸಮಂ ಭ್ರಾತೃವೀರೈಃ ಸದಾರೈಃ || ೩೪-೩ ||

ಆರುನ್ಧಾನೇ ರುಷಾನ್ಧೇ ಭೃಗುಕುಲತಿಲಕೇ ಸಙ್ಕ್ರಮಯ್ಯ ಸ್ವತೇಜೋ
ಯಾತೇ ಯಾತೋಽಸ್ಯಯೋಧ್ಯಾಂ ಸುಖಮಿಹ ನಿವಸನ್ಕಾನ್ತಯಾ ಕಾನ್ತಮೂರ್ತೇ |
ಶತ್ರುಘ್ನೇನೈಕದಾಥೋ ಗತವತಿ ಭರತೇ ಮಾತುಲಸ್ಯಾಧಿವಾಸಂ
ತಾತಾರಬ್ಧೋಽಭಿಷೇಕಸ್ತವ ಕಿಲ ವಿಹತಃ ಕೇಕಯಾಧೀಶಪುತ್ರ್ಯಾ || ೩೪-೪ ||

ತಾತೋಕ್ತ್ಯಾ ಯಾತುಕಾಮೋ ವನಮನುಜವಧೂಸಂಯುತಶ್ಚಾಪಧಾರಃ
ಪೌರಾನಾರುಧ್ಯ ಮಾರ್ಗೇ ಗುಹನಿಲಯಗತಸ್ತ್ವಂ ಜಟಾಚೀರಧಾರೀ |
ನಾವಾ ಸನ್ತೀರ್ಯ ಗಙ್ಗಾಮಧಿಪದವಿ ಪುನಸ್ತಂ ಭರದ್ವಾಜಮಾರಾ-
ನ್ನತ್ವಾ ತದ್ವಾಕ್ಯಹೇತೋರತಿಸುಖಮವಸಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ಗಿರೀನ್ದ್ರೇ || ೩೪-೫ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಪುತ್ರಾರ್ತಿಖಿನ್ನಂ ಖಲು ಭರತಮುಖಾತ್ಸ್ವರ್ಗಯಾತಂ ಸ್ವತಾತಂ
ತಪ್ತೋ ದತ್ತ್ವಾಂಬು ತಸ್ಮೈ ನಿದಧಿಥ ಭರತೇ ಪಾದುಕಾಂ ಮೇದಿನೀಂ ಚ |
ಅತ್ರಿಂ ನತ್ವಾಥ ಗತ್ವಾ ವನಮತಿವಿಪುಲಂ ದಣ್ಡಕಂ ಚಣ್ಡಕಾಯಂ
ಹತ್ವಾ ದೈತ್ಯಂ ವಿರಾಧಂ ಸುಗತಿಮಕಲಯಶ್ಚಾರು ಭೋಃ ಶಾರಭಙ್ಗೀಮ್ || ೩೪-೬ ||

ನತ್ವಾಽಗಸ್ತ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಾಶರನಿಕರಸಪತ್ರಾಕೃತಿಂ ತಾಪಸೇಭ್ಯಃ
ಪ್ರತ್ಯಶ್ರೌಷೀಃ ಪ್ರಿಯೈಷೀ ತದನು ಚ ಮುನಿನಾ ವೈಷ್ಣವೇ ದಿವ್ಯಚಾಪೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರೇ ಚಾಪಿ ದತ್ತೇ ಪಥಿ ಪಿತೃಸುಹೃದಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಭೂಯೋ ಜಟಾಯುಂ
ಮೋದಾದ್ಗೋದಾತಟಾನ್ತೇ ಪರಿರಮಸಿ ಪುರಾ ಪಞ್ಚವಟ್ಯಾಂ ವಧೂಟ್ಯಾ || ೩೪-೭ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಃ ಶೂರ್ಪಣಖ್ಯಾ ಮದನಚಲಧೃತೇರರ್ಥನೈರ್ನಿಸ್ಸಹಾತ್ಮಾ
ತಾಂ ಸೌಮಿತ್ರೌ ವಿಸೃಜ್ಯ ಪ್ರಬಲತಮರುಷಾ ತೇನ ನಿರ್ಲೂನನಾಸಾಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವೈನಾಂ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಂ ಖರಮಭಿಪತಿತಂ ದುಷಣಂ ಚ ತ್ರಿಮೂರ್ಧಂ
ವ್ಯಾಹಿಂಸೀರಾಶರಾನಪ್ಯಯುತಸಮಧಿಕಾಂಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾದಕ್ಷತೋಷ್ಮಾ || ೩೪-೮ ||

ಸೋದರ್ಯಾಪ್ರೋಕ್ತವಾರ್ತಾವಿವಶದಶಮುಖಾದಿಷ್ಟಮಾರೀಚಮಾಯಾ-
ಸಾರಙ್ಗಂ ಸಾರಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಸ್ಪೃಹಿತಮನುಗತಃ ಪ್ರಾವಧೀರ್ಬಾಣಘಾತಮ್ |
ತನ್ಮಾಯಾಕ್ರನ್ದನಿರ್ಯಾಪಿತಭವದನುಜಾಂ ರಾವಣಸ್ತಾಮಹಾರ್ಷೀ-
ತ್ತೇನಾರ್ತೋಽಪಿ ತ್ವಮನ್ತಃ ಕಿಮಪಿ ಮುದಮಧಾಸ್ತದ್ವಧೋಪಾಯಲಾಭಾತ್ || ೩೪-೯ ||

ಭೂಯಸ್ತನ್ವೀಂ ವಿಚಿನ್ವನ್ನಹೃತ ದಶಮುಖಸ್ತ್ವದ್ವಧೂಂ ಮದ್ವಧೇನೇ-
ತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಯಾತೇ ಜಟಾಯೌ ದಿವಮಥ ಸುಹೃದಃ ಪ್ರಾತನೋಃ ಪ್ರೇತಕಾರ್ಯಮ್ |
ಗೃಹ್ಣಾನಂ ತಂ ಕಬನ್ಧಂ ಜಘನಿಥ ಶಬರೀಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪಮ್ಪಾತಟೇ ತ್ವಂ
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಾತಸೂನುಂ ಭೃಶಮುದಿತಮನಾಃ ಪಾಹಿ ವಾತಾಲಯೇಶ || ೩೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: