Narayaneeyam Dasakam 29 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಮ್

ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೯) – ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರಂ ಆದಿ

ಉದ್ಗಚ್ಛತಸ್ತವ ಕರಾದಮೃತಂ ಹರತ್ಸು
ದೈತ್ಯೇಷು ತಾನಶರಣಾನನುನೀಯ ದೇವಾನ್ |
ಸದ್ಯಸ್ತಿರೋದಧಿಥ ದೇವ ಭವತ್ಪ್ರಭಾವಾ-
ದುದ್ಯತ್ಸ್ವಯೂಥ್ಯಕಲಹಾ ದಿತಿಜಾ ಬಭೂವುಃ || ೨೯-೧ ||

ಶ್ಯಾಮಾಂ ರುಚಾಪಿ ವಯಸಾಪಿ ತನುಂ ತದಾನೀಂ
ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಸಿ ತುಙ್ಗಕುಚಮಣ್ಡಲಭಙ್ಗುರಾಂ ತ್ವಮ್ |
ಪೀಯೂಷಕುಂಭಕಲಹಂ ಪರಿಮುಚ್ಯ ಸರ್ವೇ
ತೃಷ್ಣಾಕುಲಾಃ ಪ್ರತಿಯಯುಸ್ತ್ವದುರೋಜಕುಂಭೇ || ೨೯-೨ ||

ಕಾ ತ್ವಂ ಮೃಗಾಕ್ಷಿ ವಿಭಜಸ್ವ ಸುಧಾಮಿಮಾಮಿ-
ತ್ಯಾರೂಢರಾಗವಿವಶಾನಭಿಯಾಚತೋಽಮೂನ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯತೇ ಮಯಿ ಕಥಂ ಕುಲಟಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾ
ಇತ್ಯಾಲಪನ್ನಪಿ ಸುವಿಶ್ವಸಿತಾನತಾನೀಃ || ೨೯-೩ ||

ಮೋದಾತ್ಸುಧಾಕಲಶಮೇಷು ದದತ್ಸು ಸಾ ತ್ವಂ
ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಮಮ ಸಹಧ್ವಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣಾ |
ಪಙ್ಕ್ತಿಪ್ರಭೇದವಿನಿವೇಶಿತದೇವದೈತ್ಯಾ
ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗತಿಭಿಃ ಸಮದಾಃ ಸುಧಾಂ ತಾಮ್ || ೨೯-೪ ||

ಅಸ್ಮಾಸ್ವಿಯಂ ಪ್ರಣಯಿನೀತ್ಯಸುರೇಷು ತೇಷು
ಜೋಷಂ ಸ್ಥಿತೇಷ್ವಥ ಸಮಾಪ್ಯ ಸುಧಾಂ ಸುರೇಷು |
ತ್ವಂ ಭಕ್ತಲೋಕವಶಗೋ ನಿಜರೂಪಮೇತ್ಯ
ಸ್ವರ್ಭಾನುಮರ್ಧಪರಿಪೀತಸುಧಂ ವ್ಯಲಾವೀಃ || ೨೯-೫ ||

ತ್ವತ್ತಃ ಸುಧಾಹರಣಯೋಗ್ಯಫಲಂ ಪರೇಷು
ದತ್ತ್ವಾ ಗತೇ ತ್ವಯಿ ಸುರೈಃ ಖಲು ತೇ ವ್ಯಗೃಹ್ಣನ್ |
ಘೋರೇಽಥ ಮೂರ್ಛತಿ ರಣೇ ಬಲಿದೈತ್ಯಮಾಯಾ-
ವ್ಯಾಮೋಹಿತೇ ಸುರಗಣೇ ತ್ವಮಿಹಾವಿರಾಸೀಃ || ೨೯-೬ ||

ತ್ವಂ ಕಾಲನೇಮಿಮಥ ಮಾಲಿಮುಖಾಞ್ಜಘನ್ಥ
ಶಕ್ರೋ ಜಘಾನ ಬಲಿಜಂಭವಲಾನ್ ಸಪಾಕಾನ್ |
ಶುಷ್ಕಾರ್ದ್ರದುಷ್ಕರವಧೇ ನಮುಚೌ ಚ ಲೂನೇ
ಫೇನೇನ ನಾರದಗಿರಾ ನ್ಯರುಣೋ ರಣಂ ತ್ವಮ್ || ೨೯-೭ ||

ಯೋಷಾವಪುರ್ದನುಜಮೋಹನಮಾಹಿತಂ ತೇ
ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಲೋಕನಕುತೂಹಲವಾನ್ಮಹೇಶಃ |
ಭೂತೈಸ್ಸಮಂ ಗಿರಿಜಯಾ ಚ ಗತಃ ಪದಂ ತೇ
ಸ್ತುತ್ವಾಬ್ರವೀದಭಿಮತಂ ತ್ವಮಥೋ ತಿರೋಧಾಃ || ೨೯-೮ ||

ಆರಾಮಸೀಮನಿ ಚ ಕನ್ದುಕಘಾತಲೀಲಾ
ಲೋಲಾಯಮಾನನಯನಾಂ ಕಮನೀಂ ಮನೋಜ್ಞಾಮ್ |
ತ್ವಾಮೇಷ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಗಲದ್ವಸನಾಂ ಮನೋಭೂ-
ವೇಗಾದನಙ್ಗರಿಪುರಙ್ಗ ಸಮಾಲಿಲಿಙ್ಗ || ೨೯-೯ ||

ಭೂಯೋಽಪಿ ವಿದ್ರುತವತೀಮುಪಧಾವ್ಯ ದೇವೋ
ವೀರ್ಯಪ್ರಮೋಕ್ಷವಿಕಸತ್ಪರಮಾರ್ಥಬೋಧಃ |
ತ್ವನ್ಮಾನಿತಸ್ತವ ಮಹತ್ವಮುವಾಚ ದೇವ್ಯೈ
ತತ್ತಾದೃಶಸ್ತ್ವಮವ ವಾತನಿಕೇತನಾಥ || ೨೯-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed