Narayaneeyam Dasakam 29 – నారాయణీయం ఏకోనత్రింశదశకమ్


ఏకోనత్రింశదశకమ్ (౨౯) – మోహిన్యవతారం ఆది

ఉద్గచ్ఛతస్తవ కరాదమృతం హరత్సు
దైత్యేషు తానశరణాననునీయ దేవాన్ |
సద్యస్తిరోదధిథ దేవ భవత్ప్రభావా-
దుద్యత్స్వయూథ్యకలహా దితిజా బభూవుః || ౨౯-౧ ||

శ్యామాం రుచాపి వయసాపి తనుం తదానీం
ప్రాప్తోఽసి తుఙ్గకుచమణ్డలభఙ్గురాం త్వమ్ |
పీయూషకుంభకలహం పరిముచ్య సర్వే
తృష్ణాకులాః ప్రతియయుస్త్వదురోజకుంభే || ౨౯-౨ ||

కా త్వం మృగాక్షి విభజస్వ సుధామిమామి-
త్యారూఢరాగవివశానభియాచతోఽమూన్ |
విశ్వస్యతే మయి కథం కులటాస్మి దైత్యా
ఇత్యాలపన్నపి సువిశ్వసితానతానీః || ౨౯-౩ ||

మోదాత్సుధాకలశమేషు దదత్సు సా త్వం
దుశ్చేష్టితం మమ సహధ్వమితి బ్రువాణా |
పఙ్క్తిప్రభేదవినివేశితదేవదైత్యా
లీలావిలాసగతిభిః సమదాః సుధాం తామ్ || ౨౯-౪ ||

అస్మాస్వియం ప్రణయినీత్యసురేషు తేషు
జోషం స్థితేష్వథ సమాప్య సుధాం సురేషు |
త్వం భక్తలోకవశగో నిజరూపమేత్య
స్వర్భానుమర్ధపరిపీతసుధం వ్యలావీః || ౨౯-౫ ||

త్వత్తః సుధాహరణయోగ్యఫలం పరేషు
దత్త్వా గతే త్వయి సురైః ఖలు తే వ్యగృహ్ణన్ |
ఘోరేఽథ మూర్ఛతి రణే బలిదైత్యమాయా-
వ్యామోహితే సురగణే త్వమిహావిరాసీః || ౨౯-౬ ||

త్వం కాలనేమిమథ మాలిముఖాఞ్జఘన్థ
శక్రో జఘాన బలిజంభవలాన్ సపాకాన్ |
శుష్కార్ద్రదుష్కరవధే నముచౌ చ లూనే
ఫేనేన నారదగిరా న్యరుణో రణం త్వమ్ || ౨౯-౭ ||

యోషావపుర్దనుజమోహనమాహితం తే
శ్రుత్వా విలోకనకుతూహలవాన్మహేశః |
భూతైస్సమం గిరిజయా చ గతః పదం తే
స్తుత్వాబ్రవీదభిమతం త్వమథో తిరోధాః || ౨౯-౮ ||

ఆరామసీమని చ కన్దుకఘాతలీలా
లోలాయమాననయనాం కమనీం మనోజ్ఞామ్ |
త్వామేష వీక్ష్య విగలద్వసనాం మనోభూ-
వేగాదనఙ్గరిపురఙ్గ సమాలిలిఙ్గ || ౨౯-౯ ||

భూయోఽపి విద్రుతవతీముపధావ్య దేవో
వీర్యప్రమోక్షవికసత్పరమార్థబోధః |
త్వన్మానితస్తవ మహత్వమువాచ దేవ్యై
తత్తాదృశస్త్వమవ వాతనికేతనాథ || ౨౯-౧౦ ||

ఇతి ఏకోనత్రింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed