Narayaneeyam Dasakam 30 – నారాయణీయం త్రింశదశకమ్


త్రింశదశకమ్ (౩౦) – వామనావతారమ్

శక్రేణ సంయతి హతోఽపి బలిర్మహాత్మా
శుక్రేణ జీవితతనుః క్రతువర్ధితోష్మా |
విక్రాన్తిమాన్ భయనిలీనసురాం త్రిలోకీం
చక్రే వశే స తవ చక్రముఖాదభీతః || ౩౦-౧ ||

పుత్రార్తిదర్శనవశాదదితిర్విషణ్ణా
తం కాశ్యపం నిజపతిం శరణం ప్రపన్నా |
త్వత్పూజనం తదుదితం హి పయోవ్రతాఖ్యం
సా ద్వాదశాహమచరత్త్వయి భక్తిపూర్ణా || ౩౦-౨ ||

తస్యావధౌ త్వయి నిలీనమతేరముష్యాః
శ్యామశ్చతుర్భుజవపుః స్వయమావిరాసీః |
నమ్రాం చ తామిహ భవత్తనయో భవేయం
గోప్యం మదీక్షణమితి ప్రలపన్నయాసీః || ౩౦-౩ ||

త్వం కాశ్యపే తపసి సన్నిదధత్తదానీం
ప్రాప్తోఽసి గర్భమదితేః ప్రణుతో విధాత్రా |
ప్రాసూత చ ప్రకటవైష్ణవదివ్యరూపం
సా ద్వాదశీశ్రవణపుణ్యదినే భవన్తమ్ || ౩౦-౪ ||

పుణ్యాశ్రమం తమభివర్షతి పుష్పవర్షై-
ర్హర్షాకులే సురగణే కృతతూర్యఘోషే |
బద్ధ్వాఞ్జలిం జయ జయేతి నుతః పితృభ్యాం
త్వం తత్క్షణే పటుతమం వటురూపమాధాః || ౩౦-౫ ||

తావత్ప్రజాపతిముఖైరుపనీయ మౌఞ్జీ-
దణ్డాజినాక్షవలయాదిభిరర్చ్యమానః |
దేదీప్యమానవపురీశ కృతాగ్నికార్య-
స్త్వం ప్రాస్థిథా బలిగృహం ప్రకృతాశ్వమేధమ్ || ౩౦-౬ ||

గాత్రేణ భావిమహిమోచితగౌరవం ప్రా-
గ్వ్యావృణ్వతేవ ధరణీం చలయన్నయాసీః |
ఛత్రం పరోష్మతిరణార్థమివాదధానో
దణ్డం చ దానవజనేష్వివ సన్నిధాతుమ్ || ౩౦-౭ ||

తాం నర్మదోత్తరతటే హయమేధశాలా-
మాసేదుషి త్వయి రుచా తవ రుద్ధనేత్రైః |
భాస్వాన్కిమేష దహనో ను సనత్కుమారో
యోగీ ను కోఽయమితి శుక్రముఖైః శశఙ్కే || ౩౦-౮ ||

ఆనీతమాశు భృగుభిర్మహసాభిభూతై-
స్త్వాం రమ్యరూపమసురః పులకావృతాఙ్గః
భక్త్యా సమేత్య సుకృతీ పరిణిజ్య పాదౌ
తత్తోయమన్వధృత మూర్ధని తీర్థతీర్థమ్ || ౩౦-౯ ||

ప్రహ్లాదవంశజతయా క్రతుభిర్ద్విజేషు
విశ్వాసతో ను తదిదం దితిజోఽపి లేభే |
యత్తే పదాంబు గిరిశస్య శిరోభిలాల్యం
స త్వం విభో గురుపురాలయ పాలయేథాః || ౩౦-౧౦ ||

ఇతి త్రింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed