Narayaneeyam Dasakam 30 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್

ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೦) – ವಾಮನಾವತಾರಮ್

ಶಕ್ರೇಣ ಸಂಯತಿ ಹತೋಽಪಿ ಬಲಿರ್ಮಹಾತ್ಮಾ
ಶುಕ್ರೇಣ ಜೀವಿತತನುಃ ಕ್ರತುವರ್ಧಿತೋಷ್ಮಾ |
ವಿಕ್ರಾನ್ತಿಮಾನ್ ಭಯನಿಲೀನಸುರಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಂ
ಚಕ್ರೇ ವಶೇ ಸ ತವ ಚಕ್ರಮುಖಾದಭೀತಃ || ೩೦-೧ ||

ಪುತ್ರಾರ್ತಿದರ್ಶನವಶಾದದಿತಿರ್ವಿಷಣ್ಣಾ
ತಂ ಕಾಶ್ಯಪಂ ನಿಜಪತಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ |
ತ್ವತ್ಪೂಜನಂ ತದುದಿತಂ ಹಿ ಪಯೋವ್ರತಾಖ್ಯಂ
ಸಾ ದ್ವಾದಶಾಹಮಚರತ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾ || ೩೦-೨ ||

ತಸ್ಯಾವಧೌ ತ್ವಯಿ ನಿಲೀನಮತೇರಮುಷ್ಯಾಃ
ಶ್ಯಾಮಶ್ಚತುರ್ಭುಜವಪುಃ ಸ್ವಯಮಾವಿರಾಸೀಃ |
ನಮ್ರಾಂ ಚ ತಾಮಿಹ ಭವತ್ತನಯೋ ಭವೇಯಂ
ಗೋಪ್ಯಂ ಮದೀಕ್ಷಣಮಿತಿ ಪ್ರಲಪನ್ನಯಾಸೀಃ || ೩೦-೩ ||

ತ್ವಂ ಕಾಶ್ಯಪೇ ತಪಸಿ ಸನ್ನಿದಧತ್ತದಾನೀಂ
ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಸಿ ಗರ್ಭಮದಿತೇಃ ಪ್ರಣುತೋ ವಿಧಾತ್ರಾ |
ಪ್ರಾಸೂತ ಚ ಪ್ರಕಟವೈಷ್ಣವದಿವ್ಯರೂಪಂ
ಸಾ ದ್ವಾದಶೀಶ್ರವಣಪುಣ್ಯದಿನೇ ಭವನ್ತಮ್ || ೩೦-೪ ||

ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಂ ತಮಭಿವರ್ಷತಿ ಪುಷ್ಪವರ್ಷೈ-
ರ್ಹರ್ಷಾಕುಲೇ ಸುರಗಣೇ ಕೃತತೂರ್ಯಘೋಷೇ |
ಬದ್ಧ್ವಾಞ್ಜಲಿಂ ಜಯ ಜಯೇತಿ ನುತಃ ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ
ತ್ವಂ ತತ್ಕ್ಷಣೇ ಪಟುತಮಂ ವಟುರೂಪಮಾಧಾಃ || ೩೦-೫ ||

ತಾವತ್ಪ್ರಜಾಪತಿಮುಖೈರುಪನೀಯ ಮೌಞ್ಜೀ-
ದಣ್ಡಾಜಿನಾಕ್ಷವಲಯಾದಿಭಿರರ್ಚ್ಯಮಾನಃ |
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಪುರೀಶ ಕೃತಾಗ್ನಿಕಾರ್ಯ-
ಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಸ್ಥಿಥಾ ಬಲಿಗೃಹಂ ಪ್ರಕೃತಾಶ್ವಮೇಧಮ್ || ೩೦-೬ ||

ಗಾತ್ರೇಣ ಭಾವಿಮಹಿಮೋಚಿತಗೌರವಂ ಪ್ರಾ-
ಗ್ವ್ಯಾವೃಣ್ವತೇವ ಧರಣೀಂ ಚಲಯನ್ನಯಾಸೀಃ |
ಛತ್ರಂ ಪರೋಷ್ಮತಿರಣಾರ್ಥಮಿವಾದಧಾನೋ
ದಣ್ಡಂ ಚ ದಾನವಜನೇಷ್ವಿವ ಸನ್ನಿಧಾತುಮ್ || ೩೦-೭ ||

ತಾಂ ನರ್ಮದೋತ್ತರತಟೇ ಹಯಮೇಧಶಾಲಾ-
ಮಾಸೇದುಷಿ ತ್ವಯಿ ರುಚಾ ತವ ರುದ್ಧನೇತ್ರೈಃ |
ಭಾಸ್ವಾನ್ಕಿಮೇಷ ದಹನೋ ನು ಸನತ್ಕುಮಾರೋ
ಯೋಗೀ ನು ಕೋಽಯಮಿತಿ ಶುಕ್ರಮುಖೈಃ ಶಶಙ್ಕೇ || ೩೦-೮ ||

ಆನೀತಮಾಶು ಭೃಗುಭಿರ್ಮಹಸಾಭಿಭೂತೈ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ರಮ್ಯರೂಪಮಸುರಃ ಪುಲಕಾವೃತಾಙ್ಗಃ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೇತ್ಯ ಸುಕೃತೀ ಪರಿಣಿಜ್ಯ ಪಾದೌ
ತತ್ತೋಯಮನ್ವಧೃತ ಮೂರ್ಧನಿ ತೀರ್ಥತೀರ್ಥಮ್ || ೩೦-೯ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದವಂಶಜತಯಾ ಕ್ರತುಭಿರ್ದ್ವಿಜೇಷು
ವಿಶ್ವಾಸತೋ ನು ತದಿದಂ ದಿತಿಜೋಽಪಿ ಲೇಭೇ |
ಯತ್ತೇ ಪದಾಂಬು ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಶಿರೋಭಿಲಾಲ್ಯಂ
ಸ ತ್ವಂ ವಿಭೋ ಗುರುಪುರಾಲಯ ಪಾಲಯೇಥಾಃ || ೩೦-೧೦ ||

ಇತಿ ತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed