Narayaneeyam Dasakam 31 – నారాయణీయం ఏకత్రింశదశకమ్


ఏకత్రింశదశకమ్ (౩౧) – బలిదర్పహరణమ్

ప్రీత్యా దైత్యస్తవ తనుమహఃప్రేక్షణాత్సర్వథాఽపి
త్వామారాధ్యన్నజిత రచయన్నఞ్జలిం సఞ్జగాద |
మత్తః కిం తే సమభిలషితం విప్రసూనో వద త్వం
విత్తం భక్తం భవనమవనీం వాపి సర్వం ప్రదాస్యే || ౩౧-౧ ||
[** పాఠభేదః – వ్యక్తం భక్తం భువనమవనీం **]

తామక్షీణాం బలిగిరముపాకర్ణ్య కారుణ్యపూర్ణోఽ-
ప్యస్యోత్సేకం శమయితుమనా దైత్యవంశం ప్రశంసన్ |
భూమిం పాదత్రయపరిమితాం ప్రార్థయామాసిథ త్వం
సర్వం దేహీతి తు నిగదితే కస్య హాస్యం న వా స్యాత్ || ౩౧-౨ ||

విశ్వేశం మాం త్రిపదమిహ కిం యాచసే బాలిశస్త్వం
సర్వాం భూమిం వృణు కిమమునేత్యాలపత్త్వాం స దృప్యన్ |
యస్మాద్దర్పాత్త్రిపదపరిపూర్త్యక్షమః క్షేపవాదాన్
బన్ధం చాసావగమదతదర్హోఽపి గాఢోపశాన్త్యై || ౩౧-౩ ||

పాదత్రయ్యా యది న ముదితో విష్టపైర్నాపి తుష్యే-
దిత్యుక్తేఽస్మిన్వరద భవతే దాతుకామేఽథ తోయమ్ |
దైత్యాచార్యస్తవ ఖలు పరీక్షార్థినః ప్రేరణాత్తం
మా మా దేయం హరిరయమితి వ్యక్తమేవాబభాషే || ౩౧-౪ ||

యాచత్యేవం యది స భగవాన్పూర్ణకామోఽస్మి సోఽహం
దాస్యామ్యేవ స్థిరమితి వదన్ కావ్యశప్తోఽపి దైత్యః |
విన్ధ్యావల్యా నిజదయితయా దత్తపాద్యాయ తుభ్యం
చిత్రం చిత్రం సకలమపి స ప్రార్పయత్తోయపూర్వమ్ || ౩౧-౫ ||

నిస్సన్దేహం దితికులపతౌ త్వయ్యశేషార్పణం తద్-
వ్యాతన్వానే ముముచురృషయః సామరాః పుష్పవర్షమ్ |
దివ్యం రూపం తవ చ తదిదం పశ్యతాం విశ్వభాజా-
ముచ్చైరుచ్చైరవృధదవధీకృత్య విశ్వాణ్డభాణ్డమ్ || ౩౧-౬ ||

త్వత్పాదాగ్రం నిజపదగతం పుణ్డరీకోద్భవోఽసౌ
కుణ్డీతోయైరసిచదపునాద్యజ్జలం విశ్వలోకాన్ |
హర్షోత్కర్షాత్సుబహు ననృతే ఖేచరైరుత్సవేఽస్మిన్
భేరీం నిఘ్నన్ భువనమచరజ్జాంబవాన్ భక్తిశాలీ || ౩౧-౭ ||

తావద్దైత్యాస్త్వనుమతిమృతే భర్తురారబ్ధయుద్ధా
దేవోపేతైర్భవదనుచరైస్సఙ్గతా భఙ్గమాపన్ |
కాలాత్మాయం వసతి పురతో యద్వశాత్ప్రాగ్జితాః స్మః
కిం వో యుద్ధైరితి బలిగిరా తేఽథ పాతాలమాపుః || ౩౧-౮ ||

పాశైర్బద్ధం పతగపతినా దైత్యముచ్చైరవాదీ-
స్తార్తీయీకం దిశ మమ పదం కిం న విశ్వేశ్వరోఽసి |
పాదం మూర్ధ్ని ప్రణయ భగవన్నిత్యకమ్పం వదన్తం
ప్రహ్లాదస్తం స్వయముపగతో మానయన్నస్తవీత్త్వామ్ || ౩౧-౯ ||

దర్పోచ్ఛిత్త్యై విహితమఖిలం దైత్య సిద్ధోఽసి పుణ్యై-
ర్లోకస్తేఽస్తు త్రిదివవిజయీ వాసవత్వం చ పశ్చాత్ |
మత్సాయుజ్యం భజ చ పునరిత్యన్వగృహ్ణా బలిం తం
విప్రైస్సన్తానితమఖవరః పాహి వాతాలయేశ || ౩౧-౧౦ ||

ఇతి ఏకత్రింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed