Narayaneeyam Dasakam 25 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚವಿಂಶದಶಕಮ್


ಪಞ್ಚವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೫) – ನರಸಿಂಹಾವತಾರಮ್

ಸ್ತಂಭೇ ಘಟ್ಟಯತೋ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋಃ ಕರ್ಣೌ ಸಮಾಚೂರ್ಣಯ-
ನ್ನಾಘೂರ್ಣಜ್ಜಗದಣ್ಡಕುಣ್ಡಕುಹರೋ ಘೋರಸ್ತವಾಭೂದ್ರವಃ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಂ ಕಿಲ ದೈತ್ಯರಾಜಹೃದಯೇ ಪೂರ್ವಂ ಕದಾಪ್ಯಶ್ರುತಂ
ಕಮ್ಪಃ ಕಶ್ಚನ ಸಮ್ಪಪಾತ ಚಲಿತೋಽಪ್ಯಂಭೋಜಭೂರ್ವಿಷ್ಟರಾತ್ || ೨೫-೧ ||

ದೈತ್ಯೇ ದಿಕ್ಷು ವಿಸೃಷ್ಟಚಕ್ಷುಷಿ ಮಹಾಸಂರಂಭಿಣಿ ಸ್ತಂಭತಃ
ಸಂಭೂತಂ ನ ಮೃಗಾತ್ಮಕಂ ನ ಮನುಜಾಕಾರಂ ವಪುಸ್ತೇ ವಿಭೋ |
ಕಿಂ ಕಿಂ ಭೀಷಣಮೇತದದ್ಭುತಮಿತಿ ವ್ಯುದ್ಭ್ರಾನ್ತಚಿತ್ತೇಽಸುರೇ
ವಿಸ್ಫೂರ್ಜದ್ಧವಲೋಗ್ರರೋಮವಿಕಸದ್ವರ್ಷ್ಮಾ ಸಮಾಜೃಂಭಥಾಃ || ೨೫-೨ ||

ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಸವರ್ಣಘೂರ್ಣದತಿರೂಕ್ಷಾಕ್ಷಂ ಸಟಾಕೇಸರ-
ಪ್ರೋತ್ಕಮ್ಪಪ್ರನಿಕುಂಬಿತಾಂಬರಮಹೋ ಜೀಯಾತ್ತವೇದಂ ವಪುಃ |
ವ್ಯಾತ್ತವ್ಯಾಪ್ತಮಹಾದರೀಸಖಮುಖಂ ಖಡ್ಗೋಗ್ರವಲ್ಗನ್ಮಹಾ-
ಜಿಹ್ವಾನಿರ್ಗಮದೃಶ್ಯಮಾನಸುಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಗೋಡ್ಡಾಮರಮ್ || ೨೫-೩ ||

ಉತ್ಸರ್ಪದ್ವಲಿಭಙ್ಗಭೀಷಣಹನುಂ ಹ್ರಸ್ವಸ್ಥವೀಯಸ್ತರ-
ಗ್ರೀವಂ ಪೀವರದೋಶ್ಶತೋದ್ಗತನಖಕ್ರೂರಾಂಶುದೂರೋಲ್ಬಣಮ್ |
ವ್ಯೋಮೋಲ್ಲಙ್ಘಿ ಘನಾಘನೋಪಮಘನಪ್ರಧ್ವಾನನಿರ್ಧಾವಿತ-
ಸ್ಪರ್ಧಾಲುಪ್ರಕರಂ ನಮಾಮಿ ಭವತಸ್ತನ್ನಾರಸಿಂಹಂ ವಪುಃ || ೨೫-೪ ||

ನೂನಂ ವಿಷ್ಣುರಯಂ ನಿಹನ್ಮ್ಯಮುಮಿತಿ ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ಗದಾಭೀಷಣಂ
ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಂ ಸಮುಪಾದ್ರವನ್ತಮಧೃಥಾ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಪೃಥುಭ್ಯಾಮಮುಮ್ |
ವೀರೋ ನಿರ್ಗಲಿತೋಽಥ ಖಡ್ಗಫಲಕೇ ಗೃಹ್ಣನ್ವಿಚಿತ್ರಶ್ರಮಾನ್
ವ್ಯಾವೃಣ್ವನ್ಪುನರಾಪಪಾತ ಭುವನಗ್ರಾಸೋದ್ಯತಂ ತ್ವಾಮಹೋ || ೨೫-೫ ||

ಭ್ರಾಮ್ಯನ್ತಂ ದಿತಿಜಾಧಮಂ ಪುನರಪಿ ಪ್ರೋದ್ಗೃಹ್ಯ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಜವಾತ್
ದ್ವಾರೇಽಥೋರುಯುಗೇ ನಿಪಾತ್ಯ ನಖರಾನ್ವ್ಯುತ್ಖಾಯ ವಕ್ಷೋಭುವಿ |
ನಿರ್ಭಿನ್ದನ್ನಧಿಗರ್ಭನಿರ್ಭರಗಲದ್ರಕ್ತಾಂಬು ಬದ್ಧೋತ್ಸವಂ
ಪಾಯಂ ಪಾಯಮುದೈರಯೋ ಬಹುಜಗತ್ಸಂಹಾರಿಸಿಂಹಾರವಾನ್ || ೨೫-೬ ||

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತಂ ಹತಮಾಶು ರಕ್ತಲಹರೀಸಿಕ್ತೋನ್ನಮದ್ವರ್ಷ್ಮಣಿ
ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪತ್ಯ ಸಮಸ್ತದೈತ್ಯಪಟಲೀಂ ಚಾಖಾದ್ಯಮಾನೇ ತ್ವಯಿ | [** ಚಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ **]
ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ಭೂಮಿ ವಿಕಮ್ಪಿತಾಂಬುಧಿಕುಲಂ ವ್ಯಾಲೋಲಶೈಲೋತ್ಕರಂ
ಪ್ರೋತ್ಸರ್ಪತ್ಖಚರಂ ಚರಾಚರಮಹೋ ದುಃಸ್ಥಾಮವಸ್ಥಾಂ ದಧೌ || ೨೫-೭ ||

ತಾವನ್ಮಾಂಸವಪಾಕರಾಲವಪುಷಂ ಘೋರಾನ್ತ್ರಮಾಲಾಧರಂ
ತ್ವಾಂ ಮಧ್ಯೇಸಭಮಿದ್ಧರೋಷಮುಷಿತಂ ದುರ್ವಾರಗುರ್ವಾರವಮ್ |
ಅಭ್ಯೇತುಂ ನ ಶಶಾಕ ಕೋಽಪಿ ಭುವನೇ ದೂರೇ ಸ್ಥಿತಾ ಭೀರವಃ
ಸರ್ವೇ ಶರ್ವವಿರಿಞ್ಚವಾಸವಮುಖಾಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಸ್ತೋಷತ || ೨೫-೮ ||

ಭೂಯೋಽಪ್ಯಕ್ಷತರೋಷಧಾಮ್ನಿ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞಯಾ ಬಾಲಕೇ
ಪ್ರಹ್ಲಾದೇ ಪದಯೋರ್ನಮತ್ಯಪಭಯೇ ಕಾರುಣ್ಯಭಾರಾಕುಲಃ |
ಶಾನ್ತಸ್ತ್ವಂ ಕರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಮಧಾಃ ಸ್ತೋತ್ರೈರಥೋದ್ಗಾಯತ-
ಸ್ತಸ್ಯಾಕಾಮಧಿಯೋಽಪಿ ತೇನಿಥ ವರಂ ಲೋಕಾಯ ಚಾನುಗ್ರಹಮ್ || ೨೫-೯ ||

ಏವಂ ನಾಟಿತರೌದ್ರಚೇಷ್ಟಿತ ವಿಭೋ ಶ್ರೀತಾಪನೀಯಾಭಿಧ-
ಶ್ರುತ್ಯನ್ತಸ್ಫುಟಗೀತಸರ್ವಮಹಿಮನ್ನತ್ಯನ್ತಶುದ್ಧಾಕೃತೇ |
ತತ್ತಾದೃಙ್ನಿಖಿಲೋತ್ತರಂ ಪುನರಹೋ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಪರೋ ಲಙ್ಘಯೇತ್
ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ರಿಯ ಹೇ ಮರುತ್ಪುರಪತೇ ಸರ್ವಾಮಯಾತ್ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೨೫-೧೦ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: