Narayaneeyam Dasakam 24 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿದಶಕಮ್

ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೪) – ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತಮ್

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಪೋತ್ರೀಪ್ರವರವಪುಷಾ ದೇವ ಭವತಾ
ಹತೇ ಶೋಕಕ್ರೋಧಗ್ಲಪಿತಘೃತಿರೇತಸ್ಯ ಸಹಜಃ |
ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾರಂಭಃ ಕಶಿಪುರಮರಾರಾತಿಸದಸಿ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾತೇನೇ ತವ ಕಿಲ ವಧಾರ್ಥಂ ಮಧುರಿಪೋ || ೨೪-೧ ||

ವಿಧಾತಾರಂ ಘೋರಂ ಸ ಖಲು ತಪಸಿತ್ವಾ ನಚಿರತಃ
ಪುರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರ್ವನ್ಸುರನರಮೃಗಾದ್ಯೈರನಿಧನಮ್ |
ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ದೃಪ್ತೋ ಜಗದಿಹ ಭವನ್ನಾಯಕಮಿದಂ
ಪರಿಕ್ಷುನ್ದನ್ನಿನ್ದ್ರಾದಹರತ ದಿವಂ ತ್ವಾಮಗಣಯನ್ || ೨೪-೨ ||

ನಿಹನ್ತುಂ ತ್ವಾಂ ಭೂಯಸ್ತವ ಪದಮವಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ರಿಪೋ-
ರ್ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟೇರನ್ತರ್ದಧಿಥ ಹೃದಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಪುಷಾ |
ನದನ್ನುಚ್ಚೈಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯಖಿಲಭುವನಾನ್ತೇ ಚ ಮೃಗಯನ್
ಭಿಯಾ ಯಾತಂ ಮತ್ವಾ ಸ ಖಲು ಜಿತಕಾಶೀ ನಿವವೃತೇ || ೨೪-೩ ||

ತತೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಃ ಸಮಜನಿ ಸುತೋ ಗರ್ಭವಸತೌ
ಮುನೇರ್ವೀಣಾಪಾಣೇರಧಿಗತಭವದ್ಭಕ್ತಿಮಹಿಮಾ |
ಸ ವೈ ಜಾತ್ಯಾ ದೈತ್ಯಃ ಶಿಶುರಪಿ ಸಮೇತ್ಯ ತ್ವಯಿ ರತಿಂ
ಗತಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ವರದ ಪರಮೋದಾಹರಣತಾಮ್ || ೨೪-೪ ||

ಸುರಾರೀಣಾಂ ಹಾಸ್ಯಂ ತವ ಚರಣದಾಸ್ಯಂ ನಿಜಸುತೇ
ಸ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗುರುಭಿರಶಿಶಿಕ್ಷಚ್ಚಿರಮಮುಮ್ |
ಗುರುಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚಾಸಾವಿದಮಿದಮಭದ್ರಾಯ ದೃಢಮಿ-
ತ್ಯಪಾಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಂ ತವ ಚರಣಭಕ್ತ್ಯೈವ ವವೃಧೇ || ೨೪-೫ ||

ಅಧೀತೇಷು ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಕಿಮಿತಿ ಪರಿಪೃಷ್ಟೇಽಥ ತನಯೇ
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಂ ವರ್ಯಾಮಭಿಗದತಿ ಪರ್ಯಾಕುಲಧೃತಿಃ |
ಗುರುಭ್ಯೋ ರೋಷಿತ್ವಾ ಸಹಜಮತಿರಸ್ಯೇತ್ಯಭಿವಿದನ್
ವಧೋಪಾಯಾನಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯತನುತ ಭವತ್ಪಾದಶರಣೇ || ೨೪-೬ ||

ಸ ಶೂಲೈರಾವಿದ್ಧಃ ಸುಬಹು ಮಥಿತೋ ದಿಗ್ಗಜಗಣೈ-
ರ್ಮಹಾಸರ್ಪೈರ್ದಷ್ಟೋಽಪ್ಯನಶನಗರಾಹಾರವಿಧುತಃ |
ಗಿರೀನ್ದ್ರಾವಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಪ್ಯಹಹ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನಯಿ ವಿಭೋ
ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮತ್ವಾತ್ಕಿಮಪಿ ನ ನಿಪೀಡಾಮಭಜತ || ೨೪-೭ ||

ತತಃ ಶಙ್ಕಾವಿಷ್ಟಃ ಸ ಪುನರತಿದುಷ್ಟೋಽಸ್ಯ ಜನಕೋ
ಗುರೂಕ್ತ್ಯಾ ತದ್ಗೇಹೇ ಕಿಲ ವರುಣಪಾಶೈಸ್ತಮರುಣತ್ |
ಗುರೋಶ್ಚಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯೇ ಸ ಪುನರನುಗಾನ್ದೈತ್ಯತನಯಾನ್
ಭವದ್ಭಕ್ತೇಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮಮಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಶಿಷತ್ || ೨೪-೮ ||

ಪಿತಾ ಶೃಣ್ವನ್ಬಾಲಪ್ರಕರಮಖಿಲಂ ತ್ವತ್ಸ್ತುತಿಪರಂ
ರುಷಾನ್ಧಃ ಪ್ರಾಹೈನಂ ಕುಲಹತಕ ಕಸ್ತೇ ಬಲಮಿತಿ |
ಬಲಂ ಮೇ ವೈಕುಣ್ಠಸ್ತವ ಚ ಜಗತಾಂ ಚಾಪಿ ಸ ಬಲಂ
ಸ ಏವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಕಲಮಿತಿ ಧೀರೋಽಯಮಗದೀತ್ || ೨೪-೯ ||

ಅರೇ ಕ್ವಾಸೌ ಕ್ವಾಸೌ ಸಕಲಜಗದಾತ್ಮಾ ಹರಿರಿತಿ
ಪ್ರಭಿನ್ತೇ ಸ್ಮ ಸ್ತಂಭಂ ಚಲಿತಕರವಾಲೋ ದಿತಿಸುತಃ |
ಅತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಿಷ್ಣೋ ನ ಹಿ ವದಿತುಮೀಶೋಽಸ್ಮಿ ಸಹಸಾ
ಕೃಪಾತ್ಮನ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಪವನಪುರವಾಸಿನ್ ಮೃಡಯ ಮಾಮ್ || ೨೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚವಿಂಶದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed