Sri Kali Stavanam (Shakini Stotram) – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸ್ತವನಂ (ಶಾಕಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ)


ಶ್ರೀಆನಂದಭೈರವೀ ಉವಾಚ |
ಮಹಾಕಾಲ ಶಿವಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ನಿರ್ಭರ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಿದ್ಧಿದ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸ್ತವಃ || ೧ ||

ಶಾಕಿನೀ ಹೃದಯೇ ಭಾತಿ ಸಾ ದೇವೀ ಜನನೀ ಶಿವಾ |
ಕಾಳೀತಿ ಜಗತಿ ಖ್ಯಾತಾ ಸಾ ದೇವೀ ಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ || ೨ ||

ನಿರಂಜನಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನೀಲಾಂಜನವಿಕಾಸಿನೀ |
ಆದ್ಯಾ ದೇವೀ ಕಾಳಿಕಾಖ್ಯಾ ಕೇವಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಿವಾ || ೩ ||

ಅನಂತಾಽನಂತರೂಪಸ್ಥಾ ಶಾಕಿನೀ ಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ |
ತಾಮಸೀ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ಮಹೋಗ್ರಾ ನೀಲವಿಗ್ರಹಾ || ೪ ||

ಕಪಾಲಾ ಮುಂಡಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಶವವಾಹನವಾಹನಾ |
ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮೋದಯಾ || ೫ ||

ವಾಯ್ವಗ್ನಿಭೂಜಲಾಂತಸ್ಥಾ ಭವಾನೀ ಶೂನ್ಯವಾಸಿನೀ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಕಾಲ್ಯಾಃ ಕುಲೋದಯಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಗವತ್ಯಾಶ್ಚ ನೀಲದೇವ್ಯಾ ಕುಲಾರ್ಣವಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಾವಧಾನೋಽವಧಾರಯ || ೭ ||

ಮಹಾಭೈರವೀ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀಕಾಳೀಚರಣಂ ಚರಾಚರಗುಣಂ ಸೌದಾಮಿನೀಸ್ತಂಭನಂ
ಗುಂಜದ್ಗರ್ವಗುರುಪ್ರಭಾನಖಮುಖಾಹ್ಲಾದೈಕಕೃಷ್ಣಾಸನಮ್ |
ಪ್ರೇತಾರಣ್ಯಾಸನನಿರ್ಮಿತಾಮಲಕಜಾ ನಂದೋಪರಿಶ್ವಾಸನಂ
ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಕರಾರವಿಂದಮಿಲನಂ ನೇತ್ರಾಂಜನಂ ರಾಜತೇ || ೮ ||

ದೀಪ್ತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಮತಿಸುಗತಿಃ ಸಂಗತಿಃ ಶೀತನೀತೌ
ಮಿಥ್ಯಾಮಿಥ್ಯಾಸುರಥ್ಯಾ ನತಿರರತಿಸತೀ ಜಾತಿವೃತ್ತಿರ್ಗುಣೋಕ್ತಿಃ |
ವ್ಯಾಪಾರಾರ್ಥೀ ಕ್ಷುಧಾರ್ಥೀ ವಸತಿ ರತಿಪತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಕಾಶಗಂಗಾ
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಶಂಭುಕಾಳೀಚರಣಕಮಲಕಂ ಸರ್ವದಾ ಭಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್ || ೯ ||

ದೇವೇಂದ್ರಾಃ ಪಂಚಭೂತಾ ರವಿಶಶಿಮುಕುಟಾಃ ಕ್ರೋಧವೇತಾಲಕೋಲಾಃ
ಕೈಲಾಸಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಶಸ್ತಾಃ ಸ್ತವನಮಪಿ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಸಂಪಠಂತಿ |
ಆತ್ಮಾನಂ ಶ್ರೀದಕಾಳೀಕುಲಚರಣತಲಂ ಹೃತ್ಕುಲಾನಂದಪದ್ಮೇ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರವೀರಾ ಅಹಮನುಬಹುಧೀಃ ಸ್ತೌಮಿ ಕಿಂ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಃ || ೧೦ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಗುಣಂ ತವೈವ ಚರಣಾಂಭೋಜಸ್ಯ ವಾಂಛಾಫಲಂ
ಪ್ರೇಚ್ಛಾಮೀಹಯತಿ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕುರುತೇ ಮೋಕ್ಷಾಯ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥತಃ |
ಮಾತರ್ಮೋಹಿನಿದಾನಮಾನತರುಣೀ ಕಾತೀತಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ
ಯೋಗ್ಯಶ್ರೀಚರಣಾಂಬುಜೇ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾನಂದಪುಂಜೇ ಸುಖಮ್ || ೧೧ ||

ಪುತ್ರೌ ಶ್ರೀದೇವಪೂಜ್ಯೌ ಪ್ರಕುರುತ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗೂಢಾರ್ಥಗುಪ್ತಿಂ
ಶ್ಯಾಮೇ ಮಾತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ವರದಕರೀ ಕಾರಣಂ ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಯೋಗಾನಂದಂ ಶಿವಾಂತಃ ಸುರತರುಫಲದಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಭಾಷ್ಯಂ
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸದ್ವಿವೇಕಂ ಕುರು ಕುರು ಕವಿತಾಪಂಚಭೂತಪ್ರಕಾಶಮ್ || ೧೨ ||

ಆಹ್ಲಾದೋದ್ರೇಕಕಾರೀ ಪರಮಪದವಿದಾಂ ಪ್ರೋಲ್ಬಣಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಃ
ಪ್ರೇಷ್ಯಃ ಪಾರಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿಗುಣಸರಳಃ ಪಾರಣಃ ಪ್ರೇಮಗಾನಃ |
ಸಾರಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಸ್ತವೋಽಯಂ ಜಯಸುರವಸತಾಂ ಶುಕ್ರಸಂಸ್ಕಾರಗಂತಾ
ಮಂತಾ ಮೋಹಾದಿಕಾನಾಂ ಸುರಗಣತರುಣೀ ಕೋಟಿಭಿರ್ಧ್ಯೇಯ ಇಂದ್ರೈಃ || ೧೩ ||

ನಾಮಗ್ರಹಣವಿಮಲಪಾವನಪುಣ್ಯಜಲನಿಧಿಮಂಥನೇನ
ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಗಸುರಗುಣಪಾರಗ ಸುಖಸುಧಾಕರಸ್ಥಿತ-
-ಹಾಸ್ಯೇನ ಯೋಗಧರಾಧರನರವರ ಕುಂಜರಭುಜಯುಗದೀರ್ಘಪದ್ಮಮೃಣಾಲೇನ || ೧೪ ||

ಹರಿವಿಧಿಹರ ಅಪರಪರಸರಭಾವಕಪಾಲ
ಸೇವನೇನ ಸುಂದರೀ ಕಾಳೀ ಚರಣೇನ || ೧೫ ||

ಭಾಸ್ವತ್ಕೋಟಿಪ್ರಚಂಡಾನಲಗುಣಲಲಿತಾಭಾವಿತಾ ಸಿದ್ಧಕಾಳೀ
ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯದ್ಯೋಗಗೀತಾವಚನಸುರಚನಾಮಂಗಳಂ ಯೋಗಿನಾದ್ಯಾ |
ಶ್ಯಾಮಾನಂದದ್ರುಮಾಖ್ಯೇ ಭಜನಯಜನಗಂಗಾಂಗತೀರಪ್ರಕಾಶಂ
ಸರ್ವಾನಂದೋತ್ಸವತ್ವಂ ವರದಸುರವದಾಸಂಭವೇ ಮಯ್ಯಭಾವೇ || ೧೬ ||

ಏತತ್ಪ್ರಥಮೇ ಕುಲಂ ಗುರುಕುಲಂ ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾಕುಲಂ
ಪ್ರಾಣಾನಂದಕುಲಂ ಕುಲಾಕುಲಕುಲಂ ಕಾಳೀಕುಲಂ ಸಂಕುಲಮ್ |
ಮಾತಃ ಕಾಳಿಯುಗಾದಿ ಕೌಳಿನಿ ಶಿವೇ ಸರ್ವಂತರಾಂಗಸ್ಥಿತಂ
ನಿತ್ಯಂ ತತ್ರ ನಿಯೋಜಯ ಶ್ರುತಿಗಿರಾ ಶ್ರೀಧರ್ಮಪುತ್ರಂ ಭವೇ || ೧೭ ||

ಹೇರಂಬಾದಿಕುಲೇಶಯೋಗಜನನಿ ತ್ವಂ ಯೋಗತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾ
ಯದ್ಯೇವಂ ಕುರುತೇ ಪದಾಂಬುಜರಜೋ ಯೋಗಂ ತವಾನಂದದಮ್ |
ಸಃ ಸ್ಯಾತ್ಸಂಕಟಪಾಟಲಾರಿಸದನಂ ಜಿತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಮನ್ಮಥಂ
ಶ್ರೀಮಾನ್ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಃ ಪ್ರಚಯತಿ ಹ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಂ ಪರಮ್ || ೧೮ ||

ಯೋಗೀ ಯಾತಿ ಪರಂ ಪದಂ ಸುಖಪದಂ ವಾಂಛಾಸ್ಪದಂ ಸಂಪದಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಯದಿ ಪುನಃ ಪಾರಂ ಭವಾಂಭೋನಿಧೇಃ |
ಭಾವಂ ಭೂಧರರಾಜರಾಜದುಹಿತೇ ಜ್ಞಾತಂ ವಿಚಾರಂ ತವ
ಶ್ರೀಪಾದಾಂಬುಜಪೂಜನಂ ಪ್ರಕುರುತೇ ತೇ ನೀರದಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೇ || ೧೯ ||

ಆದಾವಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಂ ವದತಿ ಭವಸುಖಂ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತಮೇಕಂ
ಭೂಲೋಕೇ ಪಾವನಾಖ್ಯಂ ಪವನಗಮನಗಂ ಶ್ರೀನಗೇಂದ್ರಾಂಗಜಾಯಾಃ |
ಸಿದ್ಧೀನಾಮಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಯಮನಿಯಮವಶಾದಾಸನಪ್ರಾಣಯೋಗಾತ್
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ವಿಭೋರ್ಧ್ವಾರುಣಗುಣವಸನಂ ಧ್ಯಾನಮೇವಂ ಸಮಾಧಿಮ್ || ೨೦ ||

ಮಾತಃ ಶಾಂತಿಗುಣಾವಲಂಬಿನಿ ಶಿವೇ ಶಾಂತಿಪ್ರದೇ ಯೋಗಿನಾಂ
ದಾರೇ ದೇವಗುಣೇ ವಿಧೇಹಿ ಸಕಲಂ ಶಾಂತಿಕ್ರಿಯಾಮಂಗಳಮ್ |
ಯಜ್ಞಾನಾಮುದಯಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಹಸಾ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಭುವಂ
ತಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರವದಾಮಿ ಕಾಮದಹನಸ್ತಂಭಾಯ ಮೋಹಕ್ಷಯಾತ್ || ೨೧ ||

ಏಕೋ ಜೀವತಿ ಯೋಗಿರಾಡತಿಸುಖೀ ಜೀವಂತಿ ನ ಶ್ರೀಸುತಾಃ
ಸರ್ವಂ ಯೋಗಭವಂ ಭವೇ ವಿಭವಗಾಃ ಪಶ್ಯನ್ ಸ್ವಕೀಯಾಯುಷಮ್ |
ಇತ್ಯೇವಂ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಸರ್ವವಿಷಯಂ ಶಾಂತಿಂ ಸಮಾಲಂಬ್ಯಕೌ
ಮೂಲೇ ವೇದದಲೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಕುಲಪಥೇ ಶ್ರೀಕುಂಡಲೀಂ ಭಾವಯ || ೨೨ ||

ಶಾಂತಿಭ್ರಾಂತಿನಿಕೃಂತನೀ ಸ್ವರಮಣೀ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗತಾ ಭಕ್ತಿದಾ
ಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಧಿರತ್ನಕೋಟಿಕಿರಣಾಹ್ಲಾದೈಕಮೂರ್ತಿಪ್ರಭಾ |
ಏಕಾಕಾರಪರಾಕ್ರಮಾದಪಯ ಮಾ ಕ್ರೋಧಕ್ರಮಕ್ಷೋಭಿಣೀ
ಯಾ ಮೂಲಾಮಲಪಂಕಜೇ ರಚಯತಿ ಶ್ರೀಮಾಧುರೀ ತಾಂ ಭಜೇ || ೨೩ ||

ರೇ ರೇ ಪಾಮರ ದುರ್ಭಗ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ವಾ ರಾಧಸೇ
ವ್ಯಾಪಾರಂ ವಿಷಯಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಕುರುಷೇ ನ ಧ್ಯಾಯಸೇ ಶ್ರೀಪದಮ್ |
ಮಿಥ್ಯೈತತ್ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ ತ್ಯಜ ಮುದಾ ಸಂಸಾರಭಾವಂ ವಿಷಂ
ಶ್ರೀಕಾಳೀಂ ಕುಲಪಂಡಿತಾಂ ಗುಣವತೀಂ ಶಾಂತಿಂ ಸಮಾರಾಧಯ || ೨೪ ||

ಶಿವಸ್ತ್ರೀ ಯಾ ಶಾಂತಿಃ ಪರಮಸುಖದಾ ಭಾವಜನಿಕಾ
ವಿವೇಕಃ ಸಂಜಾತೋ ವಹಸಿ ಚ ತಯಾ ಭಾತಿ ನಿಯತಮ್ |
ವಿವೇಕೋಽಸೌ ತ್ಯಾಗೀ ಜನಯತಿ ಸುಧಾಸಿಂಧುಸುಂದರ-
-ಮದೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಮಮಲೇ ಯೋಗಿನಿ ಪರೇ || ೨೫ ||

ದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಮಮಲೇ ಚಾಗಮಮಯಂ
ವಿವೇಕೋದ್ಭೂತಂ ಸ್ಯಾದಮಲಪರಮಂ ಶಬ್ದಮಪರಮ್ |
ದ್ವಯೋರ್ಮೂಲೀಭೂತಾ ಹೃದಿ ಸಪದಿ ಶಾಂತಿಃ ಪ್ರಿಯತಮಾ
ಪ್ರಭಾ ಕಾಳೀಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳಭಕ್ತಿಪ್ರಳಯದಾ || ೨೬ ||

ಕುಲಶ್ರೀಕುಂಡಲ್ಯಾಃ ಪರಮರಸಭಾವಂ ನವಮಯಂ
ಪದಂ ಮಾತುಃ ಕಾಳ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಮರವಿಕಾಂತ್ಯಾಃ ಸುಖಮಯಮ್ |
ವದಾಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೇ ವಶಷಸಶುಭೇ ಹಾಟಕನಿಭೇ
ವಿಧಿಃ ಶ್ರೀಡಾಕಿನ್ಯಾಽಮರಪತಿಧರಿತ್ರೀತಿ ಚ ಭಜೇತ್ || ೨೭ ||

ತ್ರಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ರವಿಶಶಿಕಳಾವಹ್ನಿಘಟಿತಂ
ಮಹಾತೀರ್ಥಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪವನಗಗನಸ್ಥಂ ಭವಕರಮ್ |
ವಿಭಿನ್ನಂ ಸಂಕೃತ್ಯ ದ್ವಯಮಪಿ ಕುಲಗ್ರಂಥಿಸಹಿತಂ
ಸುಷುಮ್ನಾಶ್ರೀತೀರ್ಥೇ ಮಹತಿ ಗಗನೇ ಪೂರ್ಣಲಯವಾನ್ || ೨೮ ||

ತ್ರಯಂ ಸಂಶೋಧ್ಯಾದೌ ಪರಮಪದವೀಂ ಗಚ್ಛತಿ ಮಹಾನ್
ಸುದೃಷ್ಟಾಂಗೈರ್ಯೋಗೈಃ ಪರಿಭವತಿ ಶುದ್ಧಂ ಮಮ ತನುಮ್ |
ಅತೋ ಯೋಗಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಕಲುಷಸುಖಮುಕ್ತಂ ವಿತನುತೇ
ಕ್ರಿಯಾದೌ ಸಂಕುರ್ಯಾದ್ಯಮನಿಯಮಕಾರ್ಯಂ ಯತಿವರಃ || ೨೯ ||

ಅಹಿಂಸಾಸತ್ಯಾರ್ಥೀ ಪ್ರಚಯತಿ ಸುಯೋಗಂ ತವ ಪದಂ
ಧನಸ್ತೇ ಯದ್ಯೋಗೀ ಶುಚಿಧೃತಿದಯಾದಾನನಿಪುಣಃ |
ಕ್ಷಮಾಲಧ್ವಾಹಾರೀ ಸಮಗುಣಪರಾನಂದನಿಪುಣಃ
ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಃ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲಪತಾಕೀ ಸುಖಮಯೀ || ೩೦ ||

ತಪಃ ಸಂತೋಷಾಢ್ಯೋ ಹರಯಜನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಮತಿಮಾನ್
ಯತೀನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಶ್ರವಣಹೃದಯಪ್ರಾಣವಿಲಯಃ |
ಜಯಾನಂದಾಮಗ್ನೋ ಹವನಮನಲೇಪಃ ಪ್ರಕುರುತೇ
ಮಹಾಭಕ್ತಃ ಶ್ರೀಹ್ರೀರ್ಮತಿರತಿಕುಲೀನಸ್ತವ ಪದಃ || ೩೧ ||

ಸುಷುಮ್ನಾಮುಖಾಂಭೋರುಹಾಗ್ರೇ ಚ ಪದ್ಮಂ
ದಳಂ ಚೇದಹೇಮಾಕ್ಷರಂ ಮೂಲದೇಶೇ |
ಸ್ಥಿರಾಪೃಷ್ಠವಂಶಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಸುಷುಮ್ನಾ-
-ಽಂತರೇ ವಜ್ರಿಣೀ ಚಿತ್ರಿಣೀಭಾಸಿಪದ್ಮೈಃ || ೩೨ ||

ಸುಷುಮ್ನಾದಿನಾಡ್ಯಾ ಯುಗಾತ್ ಕರ್ಣಮೂಲಾ-
-ತ್ಪ್ರಕಾಶಪ್ರಕಾಶಾ ಬಹಿರ್ಯುಗ್ಮನಾಡೀ |
ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾ ವಾಮಭಾಗೇ ಚ ದಕ್ಷೇ
ಸುಧಾಂಶೂರವೀ ರಾಜಸೇ ತತ್ರ ನಿತ್ಯಮ್ || ೩೩ ||

ವಿಸರ್ಗಂ ಬಿಂದ್ವಂತಂ ಸ್ವಗುಣನಿಲಯಂ ತ್ವಂ ಜನಯಸಿ
ತ್ವಮೇಕಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗಿರಿಶಜನನೀ ಕಾಳಿಕಲಯಾ |
ಪರಾನಂದಂ ಕೃತ್ವಾ ಯದಿ ಪರಿಜಪಂತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾಃ
ಪರಿಕ್ಷಾಲ್ಯ ಜ್ಞಾನೈರಿಹ ಪರಿಜಯಂತಿ ಪ್ರಿಯಪದಮ್ || ೩೪ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಾಂಗುಲಗತಂ ಋಜುದಂತಕಾಷ್ಠಂ
ಸ್ವೀಯಾಂಗುಲಾರ್ಧಘಟಿತಂ ಪ್ರಶರಂ ಶನೈರ್ಯಃ |
ಸಂಯೋಜ್ಯ ತಾಲುರಸನಾಗಲರಂಧ್ರಮಧ್ಯೇ
ದಂತೀಕ್ರಿಯಾಮುಪಚರೇತ್ ತವ ಭಾವನಾಯ || ೩೫ ||

ನಾಡೀಕ್ಷಾಲನಮಾಕರೋತಿ ಯತಿರಾಡ್ದಂಡೇ ತ್ರಯಂ ಧಾರಯನ್
ಯುಷ್ಮಚ್ಛ್ರೀಚರಣಾರ್ಪಣೋ ನವಮದಂಡಸ್ಯಾನಿಲಸ್ತಂಭನಾತ್ |
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಫಲಂ ಯತಿಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸಂವರ್ಧತೇ ಸುಶ್ರಮಾ-
-ದಾನಂದಾಂಬುಧಿಮಜ್ಜನಂ ಕುಲರಸೈರ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ || ೩೬ ||

ವದಾಮಿ ಪರಮಶ್ರಿಯೇ ಪದಪದ್ಮಯೋಗಂ ಶುಭಂ
ಹಿತಾಯ ಜಗತಾಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಗಣಸ್ಯ ಭಾಗಶ್ರಿಯೇ |
ಸದಾ ಹಿ ಕುರುತೇ ನರಃ ಸಕಲಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಮುದಾ
ತದೈವ ತವ ಸೇವಕೋ ಜನನಿ ಮಾತರೇಕಾಕ್ಷರಮ್ || ೩೭ ||

ಕರುಣಾಸಾಗರೇ ಮಗ್ನಃ ಸದಾ ನಿರ್ಮಲತೇಜಸಾ |
ತವಾಂಘ್ರಿಕೋಮಲಾಂಭೋಜಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ || ೩೮ ||

ಕರುಣಾಸಾಗರೇ ಮಗ್ನೋ ಯೇನ ಯೋಗೇನ ನಿರ್ಮಲಃ |
ತದ್ಯೋಗಂ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಕೋ ಮೂರ್ಖಃ ಕಃ ಸುಪಂಡಿತಃ || ೩೯ ||

ಯಮನಿಯಮಸುಕಾಲೇ ನೇಉಲೀಯೋಗಶಿಕ್ಷಾ
ಪ್ರಭವತಿ ಕಫನಾಶಾ ನಾಶರಂಧ್ರೇ ತ್ರಿಸೂತ್ರೀ |
ಹೃದಯಕಫವಿನಾಶಾ ಧೋತಿಕಾ ಯೋಗಶಿಕ್ಷಾ
ಗಲವಿಲಗಲವಸ್ತ್ರಂ ಷಷ್ಟಿಹಸ್ತಂ ವಹಂತೀ || ೪೦ ||

ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮರಸನಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಭುಜಷಷ್ಟಿಹಸ್ತಂ ಗಲ-
-ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಸಂತತಪ್ರಸರಪಂಚಯುಗ್ಮಾಂಗುಲಮ್ |
ಪವಿತ್ರಶುಚಿಧೋತಿಕಾರಂ ಭವಸಿ ಸರ್ವಪೀಡಾಪಹಾ
ಸ್ವಕಂಠಕಮಲೋದಯಾಮಮಲಭೀತದಾಮಾ ಭಜೇ || ೪೧ ||

ಭಜತಿ ಯದಿ ಕುಮಾರೀಂ ನೇಉಲೀ ಯೋಗದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಸ ಭವತಿ ಪರವೇತ್ತಾ ಮೋಹಜಾಲಂ ಛಿನತ್ತಿ |
ಸ್ಮಿತಮುಖಿ ಭವತಿ ತ್ವಾಂ ಮೂಢ ಏವಾತಿಜೀವೋ
ಭ್ರಮಿತಮುದವಧೂರ್ನಾ ಕಾರಸಿದ್ಧಿಂ ದದಾಸಿ || ೪೨ ||

ಶನೈರ್ದಂತೀ ಯೋಗಂ ಸ್ವಪದಯುಗಪದ್ಮೇ ವಿತನುತೇ
ಶಿವೇ ಯೋಗೀ ಮಾಸಾದಪಿ ಭವತಿ ವಾಯುಂ ಸ್ಥಗಯತಿ |
ಅಸೌ ಮಂತ್ರೀ ಚಾಮ್ರಾತಕದಲಂ ಸುದಂಡಂ ಗಲವಿಲೇ
ನಿಯೋಜ್ಯಾದೌ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತವ ಚರಣಪಂಕೇರುಹತಲಮ್ || ೪೩ ||

ಕುಲಾಕುಲಚೇತತಾ ಪರಿಕರೋಷಿ ವಿಲ್ವಚ್ಛದೀ
ಸುಶಾಂತಿಗುಣದಾ ಜಯಾ ಪರಮಭಕ್ತಿನಿರ್ಗುಂಡಿಕಾ |
ಮುಕುಂದತುಲಸೀ ಪ್ರಿಯಾ ಗುಣಿನಿ ಮುಕ್ತಿದಾ ಯೋಗಿನೀ
ದದಾಸ್ಯಮರಸಂಪದಂ ದಲವಿಯೋಗಮೂರ್ಧ್ವೋದರೀಮ್ || ೪೪ ||

ಪಂಚಾಮರಾಸಾಧನಯೋಗಕರ್ತ್ರೀ
ಪಂಚಾಮರಾನಾಮ ಮಹೌಷಧಿಃ ಸ್ಥಿತಾ |
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವೇಶ್ವರರೂಪಧಾರಿಣೀ
ಯೈಃ ಪೂಜ್ಯತೇ ಸೋಽಹಿಕಪಾರಮೇಷ್ಠೀ || ೪೫ ||

ಪಠತಿ ಯದಿ ಭವಾನ್ಯಾಃ ಶಾಕಿನೀದೇಹದೇವ್ಯಾಃ
ಸ್ತವನಮರುಣವರ್ಣಾಮಾರ್ಕಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ವ್ರಜತಿ ಪರಮರಾಜ್ಯಂ ದೇವಪೂಜ್ಯಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋ
ಮನುಜಪನಸುಶೀಲೋ ಲೀಲಯಾ ಶಂಭುರೂಪಮ್ || ೪೬ ||

ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಸಪ್ತಕೇ |
ಶತಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೪೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತಂತ್ರೇ ಮಹಾತಂತ್ರೋದ್ದೀಪನೇ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಪ್ರಕರಣೇ ಷಟ್ಚಕ್ರಪ್ರಕಾಶೇ ಭೈರವೀಭೈರವಸಂವಾದೇ ಶಾಕಿನೀಕೃತ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಸ್ತವನಂ ನಾಮ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಪಟಲಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed