Sri Kali Stavanam (Shakini Stotram) – ஶ்ரீ காளீ ஸ்தவநம் (ஶாகிநீ ஸ்தோத்ரம்)


ஶ்ரீஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச ।
மஹாகால ஶிவாநந்த³ பரமாநந்த³ நிர்ப⁴ர ।
த்ரைலோக்யஸித்³தி⁴த³ ப்ராணவல்லப⁴ ஶ்ரூயதாம் ஸ்தவ꞉ ॥ 1 ॥

ஶாகிநீ ஹ்ருத³யே பா⁴தி ஸா தே³வீ ஜநநீ ஶிவா ।
காளீதி ஜக³தி க்²யாதா ஸா தே³வீ ஹ்ருத³யஸ்தி²தா ॥ 2 ॥

நிரஞ்ஜநா நிராகாரா நீலாஞ்ஜநவிகாஸிநீ ।
ஆத்³யா தே³வீ காளிகாக்²யா கேவலா நிஷ்களா ஶிவா ॥ 3 ॥

அநந்தா(அ)நந்தரூபஸ்தா² ஶாகிநீ ஹ்ருத³யஸ்தி²தா ।
தாமஸீ தாரிணீ தாரா மஹோக்³ரா நீலவிக்³ரஹா ॥ 4 ॥

கபாலா முண்ட³மாலாட்⁴யா ஶவவாஹநவாஹநா ।
லலஜ்ஜிஹ்வா ஸரோஜாக்ஷீ சந்த்³ரகோடிஸமோத³யா ॥ 5 ॥

வாய்வக்³நிபூ⁴ஜலாந்தஸ்தா² ப⁴வாநீ ஶூந்யவாஸிநீ ।
தஸ்மாத் ஸ்தோத்ரமப்ரகாஶ்யம் க்ருஷ்ணகால்யா꞉ குலோத³யம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ணப⁴க³வத்யாஶ்ச நீலதே³வ்யா குலார்ணவம் ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ஸாவதா⁴நோ(அ)வதா⁴ரய ॥ 7 ॥

மஹாபை⁴ரவீ உவாச ।
ஶ்ரீகாளீசரணம் சராசரகு³ணம் ஸௌதா³மிநீஸ்தம்ப⁴நம்
கு³ஞ்ஜத்³க³ர்வகு³ருப்ரபா⁴நக²முகா²ஹ்லாதை³கக்ருஷ்ணாஸநம் ।
ப்ரேதாரண்யாஸநநிர்மிதாமலகஜா நந்தோ³பரிஶ்வாஸநம்
ஶ்ரீமந்நாத²கராரவிந்த³மிலநம் நேத்ராஞ்ஜநம் ராஜதே ॥ 8 ॥

தீ³ப்தி꞉ ப்ராப்தி꞉ ஸமாப்தி꞉ ப்ரியமதிஸுக³தி꞉ ஸங்க³தி꞉ ஶீதநீதௌ
மித்²யாமித்²யாஸுரத்²யா நதிரரதிஸதீ ஜாதிவ்ருத்திர்கு³ணோக்தி꞉ ।
வ்யாபாரார்தீ² க்ஷுதா⁴ர்தீ² வஸதி ரதிபதிர்ஜ்யோதிராகாஶக³ங்கா³
ஶ்ரீது³ர்கா³ஶம்பு⁴காளீசரணகமலகம் ஸர்வதா³ பா⁴தி ஸூக்ஷ்மம் ॥ 9 ॥

தே³வேந்த்³ரா꞉ பஞ்சபூ⁴தா ரவிஶஶிமுகுடா꞉ க்ரோத⁴வேதாலகோலா꞉
கைலாஸஸ்தா²꞉ ப்ரஶஸ்தா꞉ ஸ்தவநமபி தத்ப்ரத்யஹம் ஸம்பட²ந்தி ।
ஆத்மாநம் ஶ்ரீத³காளீகுலசரணதலம் ஹ்ருத்குலாநந்த³பத்³மே
த்⁴யாத்வா த்⁴யாத்வா ப்ரவீரா அஹமநுப³ஹுதீ⁴꞉ ஸ்தௌமி கிம் த்⁴யாநநிஷ்ட²꞉ ॥ 10 ॥

ஶ்ருத்வா ஸ்தோத்ரகு³ணம் தவைவ சரணாம்போ⁴ஜஸ்ய வாஞ்சா²ப²லம்
ப்ரேச்சா²மீஹயதி ப்ரியாய குருதே மோக்ஷாய தத்த்வார்த²த꞉ ।
மாதர்மோஹிநிதா³நமாநதருணீ காதீதி மந்யாமஹே
யோக்³யஶ்ரீசரணாம்பு³ஜே த்ரிஜக³தாமாநந்த³புஞ்ஜே ஸுக²ம் ॥ 11 ॥

புத்ரௌ ஶ்ரீதே³வபூஜ்யௌ ப்ரகுருத இதிஹாஸாதி³கூ³டா⁴ர்த²கு³ப்திம்
ஶ்யாமே மாத꞉ ப்ரஸந்நா ப⁴வ வரத³கரீ காரணம் தே³ஹி நித்யம் ।
யோகா³நந்த³ம் ஶிவாந்த꞉ ஸுரதருப²லத³ம் ஸர்வவேதா³ந்தபா⁴ஷ்யம்
ஸத்ஸங்க³ம் ஸத்³விவேகம் குரு குரு கவிதாபஞ்சபூ⁴தப்ரகாஶம் ॥ 12 ॥

ஆஹ்லாதோ³த்³ரேககாரீ பரமபத³விதா³ம் ப்ரோல்ப³ணார்த²ப்ரகாஶ꞉
ப்ரேஷ்ய꞉ பாரார்த²சிந்தாமணிகு³ணஸரள꞉ பாரண꞉ ப்ரேமகா³ந꞉ ।
ஸாராத்மா ஶ்ரீஸ்தவோ(அ)யம் ஜயஸுரவஸதாம் ஶுக்ரஸம்ஸ்காரக³ந்தா
மந்தா மோஹாதி³காநாம் ஸுரக³ணதருணீ கோடிபி⁴ர்த்⁴யேய இந்த்³ரை꞉ ॥ 13 ॥

நாமக்³ரஹணவிமலபாவநபுண்யஜலநிதி⁴மந்த²நேந
நிர்மலசித்தக³ஸுரகு³ணபாரக³ ஸுக²ஸுதா⁴கரஸ்தி²த-
-ஹாஸ்யேந யோக³த⁴ராத⁴ரநரவர குஞ்ஜரபு⁴ஜயுக³தீ³ர்க⁴பத்³மம்ருணாலேந ॥ 14 ॥

ஹரிவிதி⁴ஹர அபரபரஸரபா⁴வகபால
ஸேவநேந ஸுந்த³ரீ காளீ சரணேந ॥ 15 ॥

பா⁴ஸ்வத்கோடிப்ரசண்டா³நலகு³ணலலிதாபா⁴விதா ஸித்³த⁴காளீ
ப்ரோக்தம் யத்³யோக³கீ³தாவசநஸுரசநாமங்க³ளம் யோகி³நாத்³யா ।
ஶ்யாமாநந்த³த்³ருமாக்²யே ப⁴ஜநயஜநக³ங்கா³ங்க³தீரப்ரகாஶம்
ஸர்வாநந்தோ³த்ஸவத்வம் வரத³ஸுரவதா³ஸம்ப⁴வே மய்யபா⁴வே ॥ 16 ॥

ஏதத்ப்ரத²மே குலம் கு³ருகுலம் லாவண்யலீலாகுலம்
ப்ராணாநந்த³குலம் குலாகுலகுலம் காளீகுலம் ஸங்குலம் ।
மாத꞉ காளியுகா³தி³ கௌலிநி ஶிவே ஸர்வந்தராங்க³ஸ்தி²தம்
நித்யம் தத்ர நியோஜய ஶ்ருதிகி³ரா ஶ்ரீத⁴ர்மபுத்ரம் ப⁴வே ॥ 17 ॥

ஹேரம்பா³தி³குலேஶயோக³ஜநநி த்வம் யோக³தத்த்வப்ரியா
யத்³யேவம் குருதே பதா³ம்பு³ஜரஜோ யோக³ம் தவாநந்த³த³ம் ।
ஸ꞉ ஸ்யாத்ஸங்கடபாடலாரிஸத³நம் ஜித்வா ஸ்வயம் மந்மத²ம்
ஶ்ரீமாந்மந்மத²மந்மத²꞉ ப்ரசயதி ஹ்யஷ்டாங்க³யோக³ம் பரம் ॥ 18 ॥

யோகீ³ யாதி பரம் பத³ம் ஸுக²பத³ம் வாஞ்சா²ஸ்பத³ம் ஸம்பத³ம்
த்ரைலோக்யம் பரமேஶ்வரம் யதி³ புந꞉ பாரம் ப⁴வாம்போ⁴நிதே⁴꞉ ।
பா⁴வம் பூ⁴த⁴ரராஜராஜது³ஹிதே ஜ்ஞாதம் விசாரம் தவ
ஶ்ரீபாதா³ம்பு³ஜபூஜநம் ப்ரகுருதே தே நீரத³ப்ரோஜ்ஜ்வலே ॥ 19 ॥

ஆதா³வஷ்டாங்க³யோக³ம் வத³தி ப⁴வஸுக²ம் ப⁴க்திஸித்³தா⁴ந்தமேகம்
பூ⁴லோகே பாவநாக்²யம் பவநக³மநக³ம் ஶ்ரீநகே³ந்த்³ராங்க³ஜாயா꞉ ।
ஸித்³தீ⁴நாமஷ்டஸித்³தி⁴ம் யமநியமவஶாதா³ஸநப்ராணயோகா³த்
ப்ரத்யாஹாரம் விபோ⁴ர்த்⁴வாருணகு³ணவஸநம் த்⁴யாநமேவம் ஸமாதி⁴ம் ॥ 20 ॥

மாத꞉ ஶாந்திகு³ணாவளம்பி³நி ஶிவே ஶாந்திப்ரதே³ யோகி³நாம்
தா³ரே தே³வகு³ணே விதே⁴ஹி ஸகலம் ஶாந்திக்ரியாமங்க³ளம் ।
யஜ்ஞாநாமுத³யம் ப்ரயாதி ஸஹஸா யஸ்யா꞉ ப்ரஸாதா³த்³பு⁴வம்
தாம் ஸர்வாம் ப்ரவதா³மி காமத³ஹநஸ்தம்பா⁴ய மோஹக்ஷயாத் ॥ 21 ॥

ஏகோ ஜீவதி யோகி³ராட³திஸுகீ² ஜீவந்தி ந ஶ்ரீஸுதா꞉
ஸர்வம் யோக³ப⁴வம் ப⁴வே விப⁴வகா³꞉ பஶ்யந் ஸ்வகீயாயுஷம் ।
இத்யேவம் பரிபா⁴வ்ய ஸர்வவிஷயம் ஶாந்திம் ஸமாலம்ப்³யகௌ
மூலே வேத³த³ளோஜ்ஜ்வலே குலபதே² ஶ்ரீகுண்ட³லீம் பா⁴வய ॥ 22 ॥

ஶாந்திப்⁴ராந்திநிக்ருந்தநீ ஸ்வரமணீ ப்ரேமோத்³க³தா ப⁴க்திதா³
லாவண்யாம்பு³தி⁴ரத்நகோடிகிரணாஹ்லாதை³கமூர்திப்ரபா⁴ ।
ஏகாகாரபராக்ரமாத³பய மா க்ரோத⁴க்ரமக்ஷோபி⁴ணீ
யா மூலாமலபங்கஜே ரசயதி ஶ்ரீமாது⁴ரீ தாம் ப⁴ஜே ॥ 23 ॥

ரே ரே பாமர து³ர்ப⁴க³ ப்ரதிதி³நம் கிம் கர்ம வா ராத⁴ஸே
வ்யாபாரம் விஷயாஶ்ரயம் ப்ரகுருஷே ந த்⁴யாயஸே ஶ்ரீபத³ம் ।
மித்²யைதத்க்ஷணப⁴ங்கு³ரம் த்யஜ முதா³ ஸம்ஸாரபா⁴வம் விஷம்
ஶ்ரீகாளீம் குலபண்டி³தாம் கு³ணவதீம் ஶாந்திம் ஸமாராத⁴ய ॥ 24 ॥

ஶிவஸ்த்ரீ யா ஶாந்தி꞉ பரமஸுக²தா³ பா⁴வஜநிகா
விவேக꞉ ஸஞ்ஜாதோ வஹஸி ச தயா பா⁴தி நியதம் ।
விவேகோ(அ)ஸௌ த்யாகீ³ ஜநயதி ஸுதா⁴ஸிந்து⁴ஸுந்த³ர-
-மதோ³ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநம் பரமமமலே யோகி³நி பரே ॥ 25 ॥

த்³வயம் ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநம் பரமமமலே சாக³மமயம்
விவேகோத்³பூ⁴தம் ஸ்யாத³மலபரமம் ஶப்³த³மபரம் ।
த்³வயோர்மூலீபூ⁴தா ஹ்ருதி³ ஸபதி³ ஶாந்தி꞉ ப்ரியதமா
ப்ரபா⁴ காளீபாதா³ம்பு³ஜயுக³ளப⁴க்திப்ரளயதா³ ॥ 26 ॥

குலஶ்ரீகுண்ட³ல்யா꞉ பரமரஸபா⁴வம் நவமயம்
பத³ம் மாது꞉ கால்யா꞉ ப்ரத²மரவிகாந்த்யா꞉ ஸுக²மயம் ।
வதா³மி ப்ரோத்ஸாஹே வஶஷஸஶுபே⁴ ஹாடகநிபே⁴
விதி⁴꞉ ஶ்ரீடா³கிந்யா(அ)மரபதித⁴ரித்ரீதி ச ப⁴ஜேத் ॥ 27 ॥

த்ரயம் ஸ்தா²நம் நித்யம் ரவிஶஶிகலாவஹ்நிக⁴டிதம்
மஹாதீர்த²ம் ஸம்யக் பவநக³க³நஸ்த²ம் ப⁴வகரம் ।
விபி⁴ந்நம் ஸங்க்ருத்ய த்³வயமபி குலக்³ரந்தி²ஸஹிதம்
ஸுஷும்நாஶ்ரீதீர்தே² மஹதி க³க³நே பூர்ணலயவாந் ॥ 28 ॥

த்ரயம் ஸம்ஶோத்⁴யாதௌ³ பரமபத³வீம் க³ச்ச²தி மஹாந்
ஸுத்³ருஷ்டாங்கை³ர்யோகை³꞉ பரிப⁴வதி ஶுத்³த⁴ம் மம தநும் ।
அதோ யோகா³ஷ்டாங்க³ம் கலுஷஸுக²முக்தம் விதநுதே
க்ரியாதௌ³ ஸங்குர்யாத்³யமநியமகார்யம் யதிவர꞉ ॥ 29 ॥

அஹிம்ஸாஸத்யார்தீ² ப்ரசயதி ஸுயோக³ம் தவ பத³ம்
த⁴நஸ்தே யத்³யோகீ³ ஶுசித்⁴ருதித³யாதா³நநிபுண꞉ ।
க்ஷமாலத்⁴வாஹாரீ ஸமகு³ணபராநந்த³நிபுண꞉
ஸ்வயம் ஸித்³த⁴꞉ ஸத்³ப்³ராஹ்மணகுலபதாகீ ஸுக²மயீ ॥ 30 ॥

தப꞉ ஸந்தோஷாட்⁴யோ ஹரயஜந ஆஸ்திக்யமதிமாந்
யதீநாம் ஸித்³தா⁴ந்தஶ்ரவணஹ்ருத³யப்ராணவிளய꞉ ।
ஜயாநந்தா³மக்³நோ ஹவநமநலேப꞉ ப்ரகுருதே
மஹாப⁴க்த꞉ ஶ்ரீஹ்ரீர்மதிரதிகுலீநஸ்தவ பத³꞉ ॥ 31 ॥

ஸுஷும்நாமுகா²ம்போ⁴ருஹாக்³ரே ச பத்³மம்
த³ளம் சேத³ஹேமாக்ஷரம் மூலதே³ஶே ।
ஸ்தி²ராப்ருஷ்ட²வம்ஶஸ்ய மத்⁴யே ஸுஷும்நா-
-(அ)ந்தரே வஜ்ரிணீ சித்ரிணீபா⁴ஸிபத்³மை꞉ ॥ 32 ॥

ஸுஷும்நாதி³நாட்³யா யுகா³த் கர்ணமூலா-
-த்ப்ரகாஶப்ரகாஶா ப³ஹிர்யுக்³மநாடீ³ ।
இடா³ பிங்க³ளா வாமபா⁴கே³ ச த³க்ஷே
ஸுதா⁴ம்ஶூரவீ ராஜஸே தத்ர நித்யம் ॥ 33 ॥

விஸர்க³ம் பி³ந்த்³வந்தம் ஸ்வகு³ணநிலயம் த்வம் ஜநயஸி
த்வமேகா கல்யாணீ கி³ரிஶஜநநீ காளிகலயா ।
பராநந்த³ம் க்ருத்வா யதி³ பரிஜபந்தி ப்ரியதமா꞉
பரிக்ஷால்ய ஜ்ஞாநைரிஹ பரிஜயந்தி ப்ரியபத³ம் ॥ 34 ॥

அஷ்டாத³ஶாங்கு³ளக³தம் ருஜுத³ந்தகாஷ்ட²ம்
ஸ்வீயாங்கு³ளார்த⁴க⁴டிதம் ப்ரஶரம் ஶநைர்ய꞉ ।
ஸம்யோஜ்ய தாலுரஸநாக³ளரந்த்⁴ரமத்⁴யே
த³ந்தீக்ரியாமுபசரேத் தவ பா⁴வநாய ॥ 35 ॥

நாடீ³க்ஷாலநமாகரோதி யதிராட்³த³ண்டே³ த்ரயம் தா⁴ரயந்
யுஷ்மச்ச்²ரீசரணார்பணோ நவமத³ண்ட³ஸ்யாநிலஸ்தம்ப⁴நாத் ।
ப்ராணாயாமப²லம் யதி꞉ ப்ரதிதி³நம் ஸம்வர்த⁴தே ஸுஶ்ரமா-
-தா³நந்தா³ம்பு³தி⁴மஜ்ஜநம் குலரஸைர்முக்தோ ப⁴வேத் தத்க்ஷணாத் ॥ 36 ॥

வதா³மி பரமஶ்ரியே பத³பத்³மயோக³ம் ஶுப⁴ம்
ஹிதாய ஜக³தாம் மம ப்ரியக³ணஸ்ய பா⁴க³ஶ்ரியே ।
ஸதா³ ஹி குருதே நர꞉ ஸகலயோக³ஸித்³தி⁴ம் முதா³
ததை³வ தவ ஸேவகோ ஜநநி மாதரேகாக்ஷரம் ॥ 37 ॥

கருணாஸாக³ரே மக்³ந꞉ ஸதா³ நிர்மலதேஜஸா ।
தவாங்க்⁴ரிகோமளாம்போ⁴ஜம் த்⁴யாத்வா யோகீ³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 38 ॥

கருணாஸாக³ரே மக்³நோ யேந யோகே³ந நிர்மல꞉ ।
தத்³யோக³ம் தவ பாதா³ப்³ஜம் கோ மூர்க²꞉ க꞉ ஸுபண்டி³த꞉ ॥ 39 ॥

யமநியமஸுகாலே நேஉலீயோக³ஶிக்ஷா
ப்ரப⁴வதி கப²நாஶா நாஶரந்த்⁴ரே த்ரிஸூத்ரீ ।
ஹ்ருத³யகப²விநாஶா தோ⁴திகா யோக³ஶிக்ஷா
க³ளவிளக³ளவஸ்த்ரம் ஷஷ்டிஹஸ்தம் வஹந்தீ ॥ 40 ॥

ஸுஸூக்ஷ்மரஸநஸ்ய ச ஸ்வபு⁴ஜஷஷ்டிஹஸ்தம் க³ள-
-ப்ரமாணமிதி ஸந்ததப்ரஸரபஞ்சயுக்³மாங்கு³ளம் ।
பவித்ரஶுசிதோ⁴திகாரம் ப⁴வஸி ஸர்வபீடா³பஹா
ஸ்வகண்ட²கமலோத³யாமமலபீ⁴ததா³மா ப⁴ஜே ॥ 41 ॥

ப⁴ஜதி யதி³ குமாரீம் நேஉலீ யோக³த்³ருஷ்ட்யா
ஸ ப⁴வதி பரவேத்தா மோஹஜாலம் சி²நத்தி ।
ஸ்மிதமுகி² ப⁴வதி த்வாம் மூட⁴ ஏவாதிஜீவோ
ப்⁴ரமிதமுத³வதூ⁴ர்நா காரஸித்³தி⁴ம் த³தா³ஸி ॥ 42 ॥

ஶநைர்த³ந்தீ யோக³ம் ஸ்வபத³யுக³பத்³மே விதநுதே
ஶிவே யோகீ³ மாஸாத³பி ப⁴வதி வாயும் ஸ்த²க³யதி ।
அஸௌ மந்த்ரீ சாம்ராதகத³ளம் ஸுத³ண்ட³ம் க³ளவிளே
நியோஜ்யாதௌ³ த்⁴யாத்வா தவ சரணபங்கேருஹதலம் ॥ 43 ॥

குலாகுலசேததா பரிகரோஷி விள்வச்ச²தீ³
ஸுஶாந்திகு³ணதா³ ஜயா பரமப⁴க்திநிர்கு³ண்டி³கா ।
முகுந்த³துலஸீ ப்ரியா கு³ணிநி முக்திதா³ யோகி³நீ
த³தா³ஸ்யமரஸம்பத³ம் த³ளவியோக³மூர்த்⁴வோத³ரீம் ॥ 44 ॥

பஞ்சாமராஸாத⁴நயோக³கர்த்ரீ
பஞ்சாமராநாம மஹௌஷதி⁴꞉ ஸ்தி²தா ।
த்வமேவ ஸர்வேஶ்வரரூபதா⁴ரிணீ
யை꞉ பூஜ்யதே ஸோ(அ)ஹிகபாரமேஷ்டீ² ॥ 45 ॥

பட²தி யதி³ ப⁴வாந்யா꞉ ஶாகிநீதே³ஹதே³வ்யா꞉
ஸ்தவநமருணவர்ணாமார்கலக்ஷ்ம்யா꞉ ப்ரகாஶம் ।
வ்ரஜதி பரமராஜ்யம் தே³வபூஜ்ய꞉ ப்ரதிஷ்டோ²
மநுஜபநஸுஶீலோ லீலயா ஶம்பு⁴ரூபம் ॥ 46 ॥

ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்நகாலே ச ஸாயாஹ்நே ச த்ரிஸப்தகே ।
ஶதம் படி²த்வா மோக்ஷ꞉ ஸ்யாத் புரஶ்சர்யாப²லம் லபே⁴த் ॥ 47 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே உத்தரதந்த்ரே மஹாதந்த்ரோத்³தீ³பநே ஸித்³த⁴மந்த்ரப்ரகரணே ஷட்சக்ரப்ரகாஶே பை⁴ரவீபை⁴ரவஸம்வாதே³ ஶாகிநீக்ருத ஶ்ரீ காளீ ஸ்தவநம் நாம த்³விஸப்ததிதம꞉ படல꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed