Sri Kali Stavanam (Shakini Stotram) – శ్రీ కాళీ స్తవనం (శాకినీ స్తోత్రం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీఆనందభైరవీ ఉవాచ |
మహాకాల శివానంద పరమానంద నిర్భర |
త్రైలోక్యసిద్ధిద ప్రాణవల్లభ శ్రూయతాం స్తవః || ౧ ||

శాకినీ హృదయే భాతి సా దేవీ జననీ శివా |
కాళీతి జగతి ఖ్యాతా సా దేవీ హృదయస్థితా || ౨ ||

నిరంజనా నిరాకారా నీలాంజనవికాసినీ |
ఆద్యా దేవీ కాళికాఖ్యా కేవలా నిష్కలా శివా || ౩ ||

అనంతాఽనంతరూపస్థా శాకినీ హృదయస్థితా |
తామసీ తారిణీ తారా మహోగ్రా నీలవిగ్రహా || ౪ ||

కపాలా ముండమాలాఢ్యా శవవాహనవాహనా |
లలజ్జిహ్వా సరోజాక్షీ చంద్రకోటిసమోదయా || ౫ ||

వాయ్వగ్నిభూజలాంతస్థా భవానీ శూన్యవాసినీ |
తస్మాత్ స్తోత్రమప్రకాశ్యం కృష్ణకాల్యాః కులోదయమ్ || ౬ ||

శ్రీకృష్ణభగవత్యాశ్చ నీలదేవ్యా కులార్ణవమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన సావధానోఽవధారయ || ౭ ||

మహాభైరవీ ఉవాచ |
శ్రీకాళీచరణం చరాచరగుణం సౌదామినీస్తంభనం
గుంజద్గర్వగురుప్రభానఖముఖాహ్లాదైకకృష్ణాసనమ్ |
ప్రేతారణ్యాసననిర్మితామలకజా నందోపరిశ్వాసనం
శ్రీమన్నాథకరారవిందమిలనం నేత్రాంజనం రాజతే || ౮ ||

దీప్తిః ప్రాప్తిః సమాప్తిః ప్రియమతిసుగతిః సంగతిః శీతనీతౌ
మిథ్యామిథ్యాసురథ్యా నతిరరతిసతీ జాతివృత్తిర్గుణోక్తిః |
వ్యాపారార్థీ క్షుధార్థీ వసతి రతిపతిర్జ్యోతిరాకాశగంగా
శ్రీదుర్గాశంభుకాళీచరణకమలకం సర్వదా భాతి సూక్ష్మమ్ || ౯ ||

దేవేంద్రాః పంచభూతా రవిశశిముకుటాః క్రోధవేతాలకోలాః
కైలాసస్థాః ప్రశస్తాః స్తవనమపి తత్ప్రత్యహం సంపఠంతి |
ఆత్మానం శ్రీదకాళీకులచరణతలం హృత్కులానందపద్మే
ధ్యాత్వా ధ్యాత్వా ప్రవీరా అహమనుబహుధీః స్తౌమి కిం ధ్యాననిష్ఠః || ౧౦ ||

శ్రుత్వా స్తోత్రగుణం తవైవ చరణాంభోజస్య వాంఛాఫలం
ప్రేచ్ఛామీహయతి ప్రియాయ కురుతే మోక్షాయ తత్త్వార్థతః |
మాతర్మోహినిదానమానతరుణీ కాతీతి మన్యామహే
యోగ్యశ్రీచరణాంబుజే త్రిజగతామానందపుంజే సుఖమ్ || ౧౧ ||

పుత్రౌ శ్రీదేవపూజ్యౌ ప్రకురుత ఇతిహాసాదిగూఢార్థగుప్తిం
శ్యామే మాతః ప్రసన్నా భవ వరదకరీ కారణం దేహి నిత్యమ్ |
యోగానందం శివాంతః సురతరుఫలదం సర్వవేదాంతభాష్యం
సత్సంగం సద్వివేకం కురు కురు కవితాపంచభూతప్రకాశమ్ || ౧౨ ||

ఆహ్లాదోద్రేకకారీ పరమపదవిదాం ప్రోల్బణార్థప్రకాశః
ప్రేష్యః పారార్థచింతామణిగుణసరళః పారణః ప్రేమగానః |
సారాత్మా శ్రీస్తవోఽయం జయసురవసతాం శుక్రసంస్కారగంతా
మంతా మోహాదికానాం సురగణతరుణీ కోటిభిర్ధ్యేయ ఇంద్రైః || ౧౩ ||

నామగ్రహణవిమలపావనపుణ్యజలనిధిమంథనేన
నిర్మలచిత్తగసురగుణపారగ సుఖసుధాకరస్థిత-
-హాస్యేన యోగధరాధరనరవర కుంజరభుజయుగదీర్ఘపద్మమృణాలేన || ౧౪ ||

హరివిధిహర అపరపరసరభావకపాల
సేవనేన సుందరీ కాళీ చరణేన || ౧౫ ||

భాస్వత్కోటిప్రచండానలగుణలలితాభావితా సిద్ధకాళీ
ప్రోక్తం యద్యోగగీతావచనసురచనామంగళం యోగినాద్యా |
శ్యామానందద్రుమాఖ్యే భజనయజనగంగాంగతీరప్రకాశం
సర్వానందోత్సవత్వం వరదసురవదాసంభవే మయ్యభావే || ౧౬ ||

ఏతత్ప్రథమే కులం గురుకులం లావణ్యలీలాకులం
ప్రాణానందకులం కులాకులకులం కాళీకులం సంకులమ్ |
మాతః కాళియుగాది కౌళిని శివే సర్వంతరాంగస్థితం
నిత్యం తత్ర నియోజయ శ్రుతిగిరా శ్రీధర్మపుత్రం భవే || ౧౭ ||

హేరంబాదికులేశయోగజనని త్వం యోగతత్త్వప్రియా
యద్యేవం కురుతే పదాంబుజరజో యోగం తవానందదమ్ |
సః స్యాత్సంకటపాటలారిసదనం జిత్వా స్వయం మన్మథం
శ్రీమాన్మన్మథమన్మథః ప్రచయతి హ్యష్టాంగయోగం పరమ్ || ౧౮ ||

యోగీ యాతి పరం పదం సుఖపదం వాంఛాస్పదం సంపదం
త్రైలోక్యం పరమేశ్వరం యది పునః పారం భవాంభోనిధేః |
భావం భూధరరాజరాజదుహితే జ్ఞాతం విచారం తవ
శ్రీపాదాంబుజపూజనం ప్రకురుతే తే నీరదప్రోజ్జ్వలే || ౧౯ ||

ఆదావష్టాంగయోగం వదతి భవసుఖం భక్తిసిద్ధాంతమేకం
భూలోకే పావనాఖ్యం పవనగమనగం శ్రీనగేంద్రాంగజాయాః |
సిద్ధీనామష్టసిద్ధిం యమనియమవశాదాసనప్రాణయోగాత్
ప్రత్యాహారం విభోర్ధ్వారుణగుణవసనం ధ్యానమేవం సమాధిమ్ || ౨౦ ||

మాతః శాంతిగుణావలంబిని శివే శాంతిప్రదే యోగినాం
దారే దేవగుణే విధేహి సకలం శాంతిక్రియామంగళమ్ |
యజ్ఞానాముదయం ప్రయాతి సహసా యస్యాః ప్రసాదాద్భువం
తాం సర్వాం ప్రవదామి కామదహనస్తంభాయ మోహక్షయాత్ || ౨౧ ||

ఏకో జీవతి యోగిరాడతిసుఖీ జీవంతి న శ్రీసుతాః
సర్వం యోగభవం భవే విభవగాః పశ్యన్ స్వకీయాయుషమ్ |
ఇత్యేవం పరిభావ్య సర్వవిషయం శాంతిం సమాలంబ్యకౌ
మూలే వేదదలోజ్జ్వలే కులపథే శ్రీకుండలీం భావయ || ౨౨ ||

శాంతిభ్రాంతినికృంతనీ స్వరమణీ ప్రేమోద్గతా భక్తిదా
లావణ్యాంబుధిరత్నకోటికిరణాహ్లాదైకమూర్తిప్రభా |
ఏకాకారపరాక్రమాదపయ మా క్రోధక్రమక్షోభిణీ
యా మూలామలపంకజే రచయతి శ్రీమాధురీ తాం భజే || ౨౩ ||

రే రే పామర దుర్భగ ప్రతిదినం కిం కర్మ వా రాధసే
వ్యాపారం విషయాశ్రయం ప్రకురుషే న ధ్యాయసే శ్రీపదమ్ |
మిథ్యైతత్క్షణభంగురం త్యజ ముదా సంసారభావం విషం
శ్రీకాళీం కులపండితాం గుణవతీం శాంతిం సమారాధయ || ౨౪ ||

శివస్త్రీ యా శాంతిః పరమసుఖదా భావజనికా
వివేకః సంజాతో వహసి చ తయా భాతి నియతమ్ |
వివేకోఽసౌ త్యాగీ జనయతి సుధాసింధుసుందర-
-మదో బ్రహ్మజ్ఞానం పరమమమలే యోగిని పరే || ౨౫ ||

ద్వయం బ్రహ్మజ్ఞానం పరమమమలే చాగమమయం
వివేకోద్భూతం స్యాదమలపరమం శబ్దమపరమ్ |
ద్వయోర్మూలీభూతా హృది సపది శాంతిః ప్రియతమా
ప్రభా కాళీపాదాంబుజయుగళభక్తిప్రళయదా || ౨౬ ||

కులశ్రీకుండల్యాః పరమరసభావం నవమయం
పదం మాతుః కాళ్యాః ప్రథమరవికాంత్యాః సుఖమయమ్ |
వదామి ప్రోత్సాహే వశషసశుభే హాటకనిభే
విధిః శ్రీడాకిన్యాఽమరపతిధరిత్రీతి చ భజేత్ || ౨౭ ||

త్రయం స్థానం నిత్యం రవిశశికళావహ్నిఘటితం
మహాతీర్థం సమ్యక్ పవనగగనస్థం భవకరమ్ |
విభిన్నం సంకృత్య ద్వయమపి కులగ్రంథిసహితం
సుషుమ్నాశ్రీతీర్థే మహతి గగనే పూర్ణలయవాన్ || ౨౮ ||

త్రయం సంశోధ్యాదౌ పరమపదవీం గచ్ఛతి మహాన్
సుదృష్టాంగైర్యోగైః పరిభవతి శుద్ధం మమ తనుమ్ |
అతో యోగాష్టాంగం కలుషసుఖముక్తం వితనుతే
క్రియాదౌ సంకుర్యాద్యమనియమకార్యం యతివరః || ౨౯ ||

అహింసాసత్యార్థీ ప్రచయతి సుయోగం తవ పదం
ధనస్తే యద్యోగీ శుచిధృతిదయాదాననిపుణః |
క్షమాలధ్వాహారీ సమగుణపరానందనిపుణః
స్వయం సిద్ధః సద్బ్రాహ్మణకులపతాకీ సుఖమయీ || ౩౦ ||

తపః సంతోషాఢ్యో హరయజన ఆస్తిక్యమతిమాన్
యతీనాం సిద్ధాంతశ్రవణహృదయప్రాణవిలయః |
జయానందామగ్నో హవనమనలేపః ప్రకురుతే
మహాభక్తః శ్రీహ్రీర్మతిరతికులీనస్తవ పదః || ౩౧ ||

సుషుమ్నాముఖాంభోరుహాగ్రే చ పద్మం
దళం చేదహేమాక్షరం మూలదేశే |
స్థిరాపృష్ఠవంశస్య మధ్యే సుషుమ్నా-
-ఽంతరే వజ్రిణీ చిత్రిణీభాసిపద్మైః || ౩౨ ||

సుషుమ్నాదినాడ్యా యుగాత్ కర్ణమూలా-
-త్ప్రకాశప్రకాశా బహిర్యుగ్మనాడీ |
ఇడా పింగళా వామభాగే చ దక్షే
సుధాంశూరవీ రాజసే తత్ర నిత్యమ్ || ౩౩ ||

విసర్గం బింద్వంతం స్వగుణనిలయం త్వం జనయసి
త్వమేకా కల్యాణీ గిరిశజననీ కాళికలయా |
పరానందం కృత్వా యది పరిజపంతి ప్రియతమాః
పరిక్షాల్య జ్ఞానైరిహ పరిజయంతి ప్రియపదమ్ || ౩౪ ||

అష్టాదశాంగులగతం ఋజుదంతకాష్ఠం
స్వీయాంగులార్ధఘటితం ప్రశరం శనైర్యః |
సంయోజ్య తాలురసనాగలరంధ్రమధ్యే
దంతీక్రియాముపచరేత్ తవ భావనాయ || ౩౫ ||

నాడీక్షాలనమాకరోతి యతిరాడ్దండే త్రయం ధారయన్
యుష్మచ్ఛ్రీచరణార్పణో నవమదండస్యానిలస్తంభనాత్ |
ప్రాణాయామఫలం యతిః ప్రతిదినం సంవర్ధతే సుశ్రమా-
-దానందాంబుధిమజ్జనం కులరసైర్ముక్తో భవేత్ తత్క్షణాత్ || ౩౬ ||

వదామి పరమశ్రియే పదపద్మయోగం శుభం
హితాయ జగతాం మమ ప్రియగణస్య భాగశ్రియే |
సదా హి కురుతే నరః సకలయోగసిద్ధిం ముదా
తదైవ తవ సేవకో జనని మాతరేకాక్షరమ్ || ౩౭ ||

కరుణాసాగరే మగ్నః సదా నిర్మలతేజసా |
తవాంఘ్రికోమలాంభోజం ధ్యాత్వా యోగీశ్వరో భవేత్ || ౩౮ ||

కరుణాసాగరే మగ్నో యేన యోగేన నిర్మలః |
తద్యోగం తవ పాదాబ్జం కో మూర్ఖః కః సుపండితః || ౩౯ ||

యమనియమసుకాలే నేఉలీయోగశిక్షా
ప్రభవతి కఫనాశా నాశరంధ్రే త్రిసూత్రీ |
హృదయకఫవినాశా ధోతికా యోగశిక్షా
గలవిలగలవస్త్రం షష్టిహస్తం వహంతీ || ౪౦ ||

సుసూక్ష్మరసనస్య చ స్వభుజషష్టిహస్తం గల-
-ప్రమాణమితి సంతతప్రసరపంచయుగ్మాంగులమ్ |
పవిత్రశుచిధోతికారం భవసి సర్వపీడాపహా
స్వకంఠకమలోదయామమలభీతదామా భజే || ౪౧ ||

భజతి యది కుమారీం నేఉలీ యోగదృష్ట్యా
స భవతి పరవేత్తా మోహజాలం ఛినత్తి |
స్మితముఖి భవతి త్వాం మూఢ ఏవాతిజీవో
భ్రమితముదవధూర్నా కారసిద్ధిం దదాసి || ౪౨ ||

శనైర్దంతీ యోగం స్వపదయుగపద్మే వితనుతే
శివే యోగీ మాసాదపి భవతి వాయుం స్థగయతి |
అసౌ మంత్రీ చామ్రాతకదలం సుదండం గలవిలే
నియోజ్యాదౌ ధ్యాత్వా తవ చరణపంకేరుహతలమ్ || ౪౩ ||

కులాకులచేతతా పరికరోషి విల్వచ్ఛదీ
సుశాంతిగుణదా జయా పరమభక్తినిర్గుండికా |
ముకుందతులసీ ప్రియా గుణిని ముక్తిదా యోగినీ
దదాస్యమరసంపదం దలవియోగమూర్ధ్వోదరీమ్ || ౪౪ ||

పంచామరాసాధనయోగకర్త్రీ
పంచామరానామ మహౌషధిః స్థితా |
త్వమేవ సర్వేశ్వరరూపధారిణీ
యైః పూజ్యతే సోఽహికపారమేష్ఠీ || ౪౫ ||

పఠతి యది భవాన్యాః శాకినీదేహదేవ్యాః
స్తవనమరుణవర్ణామార్కలక్ష్మ్యాః ప్రకాశమ్ |
వ్రజతి పరమరాజ్యం దేవపూజ్యః ప్రతిష్ఠో
మనుజపనసుశీలో లీలయా శంభురూపమ్ || ౪౬ ||

ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ సాయాహ్నే చ త్రిసప్తకే |
శతం పఠిత్వా మోక్షః స్యాత్ పురశ్చర్యాఫలం లభేత్ || ౪౭ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరతంత్రే మహాతంత్రోద్దీపనే సిద్ధమంత్రప్రకరణే షట్చక్రప్రకాశే భైరవీభైరవసంవాదే శాకినీకృత శ్రీ కాళీ స్తవనం నామ ద్విసప్తతితమః పటలః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed