Sri Kali Kavacham (Trailokya Vijayam) – శ్రీ కాళీ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |
త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కవచస్య ఋషిః శివః |
ఛందోఽనుష్టుబ్దేవతా చ ఆద్యాకాళీ ప్రకీర్తితా || ౧ ||

మాయాబీజం బీజమితి రమా శక్తిరుదాహృతా |
క్రీం కీలకం కామ్యసిద్ధౌ వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౨ ||

అథ కవచమ్ |
హ్రీమాద్యా మే శిరః పాతు శ్రీం కాళీ వదనం మమ |
హృదయం క్రీం పరా శక్తిః పాయాత్కంఠం పరాత్పరా || ౩ ||

నేత్రే పాతు జగద్ధాత్రీ కర్ణౌ రక్షతు శంకరీ |
ఘ్రాణం పాతు మహామాయా రసనాం సర్వమంగళా || ౪ ||

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కపోలౌ కమలాలయా |
ఓష్ఠాధరౌ క్షమా రక్షేచ్చిబుకం చారుహాసినీ || ౫ ||

గ్రీవాం పాయాత్కులేశానీ కకుత్పాతు కృపామయీ |
ద్వౌ బాహూ బాహుదా రక్షేత్కరౌ కైవల్యదాయినీ || ౬ ||

స్కంధౌ కపర్దినీ పాతు పృష్ఠం త్రైలోక్యతారిణీ |
పార్శ్వే పాయాదపర్ణా మే కటిం మే కమఠాసనా || ౭ ||

నాభౌ పాతు విశాలాక్షీ ప్రజాస్థానం ప్రభావతీ |
ఊరూ రక్షతు కల్యాణీ పాదౌ మే పాతు పార్వతీ || ౮ ||

జయదుర్గాఽవతు ప్రాణాన్ సర్వాంగం సర్వసిద్ధిదా |
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన చ || ౯ ||

తత్సర్వం మే సదా రక్షేదాద్యాకాళీ సనాతనీ |
ఇతి తే కథితం దివ్యం త్రైలోక్యవిజయాభిధమ్ || ౧౦ ||

కవచం కాళికాదేవ్యా ఆద్యాయాః పరమాద్భుతమ్ |
పూజాకాలే పఠేద్యస్తు ఆద్యాధికృతమానసః || ౧౧ ||

సర్వాన్ కామానవాప్నోతి తస్యాద్యాశు ప్రసీదతి |
మంత్రసిద్ధిర్భవేదాశు కింకరాః క్షుద్రసిద్ధయః || ౧౨ ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధనమ్ |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం కామీ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౩ ||

సహస్రావృత్తపాఠేన వర్మణోఽస్య పురస్క్రియా |
పురశ్చరణసంపన్నం యథోక్తఫలదం భవేత్ || ౧౪ ||

చందనాగరుకస్తూరీకుంకుమై రక్తచందనైః |
భూర్జే విలిఖ్య గుటికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది || ౧౫ ||

శిఖాయాం దక్షిణే బాహౌ కంఠే వా సాధకః కటౌ |
తస్యాద్యా కాళికా వశ్యా వాంఛితార్థం ప్రయచ్ఛతి || ౧౬ ||

న కుత్రాపి భయం తస్య సర్వత్ర విజయీ కవిః |
అరోగీ చిరజీవీ స్యాద్బలవాన్ ధారణక్షమః || ౧౭ ||

సర్వవిద్యాసు నిపుణః సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వవిత్ |
వశే తస్య మహీపాలా భోగమోక్షౌ కరస్థితౌ || ౧౮ ||

ఇతి మహానిర్వాణతంత్రే సప్తమోల్లాసే త్రైలోక్యవిజయకవచం నామ శ్రీ కాళికా కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed