Sri Kali Krama Stava – శ్రీ కాళీ క్రమ స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

నమామి కాళికా దేవీం కలికల్మషనాశినీమ్ |
నమామి శంభుపత్నీం చ నమామి భవసుందరీమ్ || ౧ ||

ఆద్యాం దేవీ నమస్కృత్య నమస్త్రైలోక్యమోహినీమ్ |
నమామి సత్యసంకల్పాం సర్వపర్వతవాసినీమ్ || ౨ ||

పార్వతీం చ నమస్కృత్య నమో నిత్యం నగాత్మజే || ౩ ||

మాతస్త్వదీయ చరణం శరణం సురాణాం
ధ్యానాస్పదైర్దిశతి వాంఛితవాంఛనీయమ్ |
యేషాం హృది స్ఫురతి తచ్చరణారవిందం
ధన్యాస్త ఏవ నియతం సురలోకపూజ్యాః || ౪ ||

గంధైః శుభైః కుంకుమ పంకలేపై
మతిస్త్వదీయం చరణం హి భక్తాః |
స్మరంతి శృణ్వంతి లుఠంతిధీరా-
-స్తేషాం జరానైవ భవేద్భవాని || ౫ ||

తవాంఘ్రి పద్మం శరణం సురాణాం
పరాపరా త్వం పరమా ప్రకృష్టిః |
దినే దినే దేవ భవేత్ కరస్థః
కిమన్యముచ్చైః కథయంతి సంతః || ౬ ||

కవీంద్రాణాం దర్పం కరకమలశోభా పరిచితమ్ |
విధున్వజ్జంఘా మే సకలగణమేతద్గిరిసుతే || ౭ ||

అతస్త్వత్పాదాబ్జం జనని సతతం చేతసి మమ |
హితం నారీభూతం ప్రణిహితపదం శాంకరమపి || ౮ ||

యే తే దరిద్రాః సతతం హి మాత-
-స్త్వదీయపాదం మనసా నమంతి |
దేవాసురాః సిద్ధవరాశ్చ సర్వే
తవ ప్రసాదాత్ సతతం లుఠంతి || ౯ ||

హరిస్త్వత్పాదాబ్జం నిఖిలజగతాం భూతిరభవత్ |
శివో ధ్యాత్వా ధ్యాత్వా కిమపి పరమం తత్పరతరమ్ || ౧౦ ||

ప్రజానాం నాథోఽయం తదను జగతాం సృష్టివిహితమ్ |
కిమన్యత్తే మాతస్తవ చరణయుగ్మస్య ఫలతా || ౧౧ ||

ఇంద్రః సురాణాం శరణం శరణ్యే
ప్రజాపతిః కాశ్యప ఏవ నాన్యః |
వరః పతిర్విష్ణుభవః పరేశి
త్వదీయపాదాబ్జఫలం సమస్తమ్ || ౧౨ ||

త్వదీయనాభీ నవ పల్లవేవా
నవాంకురైర్లోమవరైః ప్రఫుల్లమ్ |
సదా వరేణ్యే శరణం విధేహి
కిం వాపరం చిత్తవరైర్విభావ్యమ్ || ౧౩ ||

త్వదీయ పాదార్చిత వస్తు సంభవః
సురాసురైః పూజ్యమవాయ శంభుః |
త్వదీయ పాదార్చన తత్పరే హరిః
సుదర్శనాధీశ్వరతాముపాలభత్ || ౧౪ ||

ధరిత్రీ గంధరూపేణ రసేన చ జలం ధృతమ్ |
తేజో వహ్నిస్వరూపేణ ప్రణవే బ్రహ్మరూపధృక్ || ౧౫ ||

ముఖం చంద్రాకారం త్రిభువనపదే యామసహితం
త్రినేత్రం మే మాతః పరిహరతి యః స్యాత్ స తు పశుః |
న సిద్ధిస్తస్య స్యాత్ సురతసతతం విశ్వమఖిలం
కటాక్షైస్తే మాతః సఫలపదపద్మం స లభతే || ౧౬ ||

ఋతుస్త్వం హరిస్త్వం శివస్త్వం మురారేః
పురా త్వం పరా త్వం సదశీర్మురారేః |
హరస్త్వం హరిస్త్వం శివస్త్వం శివానాం
గతిస్త్వం గతిస్త్వం గతిస్త్వం భవాని || ౧౭ ||

నవాఽహం నవా త్వం నవా వా క్రియాయా
వరస్త్వం చరుస్త్వం శరణ్యం శరాయాః |
నదస్తవం నదీం త్వం గతిస్త్వం నిధీనాం
సుతస్త్వం సుతా త్వం పితా త్వం గృహీణామ్ || ౧౮ ||

త్వదీయ ముండాఖ్య భవాని మాలాం
విధాయ చిత్తే భవ పద్మజాప్యః |
సురాధిపత్వం లభతే మునీంద్రః
శరణ్యమేతత్ కిమయీహ చాన్యత్ || ౧౯ ||

నరస్య ముండం చ తథా హి ఖడ్గం
భుజద్వయే యే మనసా జపంతి |
సవ్యేతరే దేవి వరాభయం చ
భవంతి తే సిద్ధజనా మునీంద్రాః || ౨౦ ||

శిరోపరి త్వాం హృదయే నిధాయ
జపంతి విద్యాం హృదయే కదాచిత్ |
సదా భవేత్కావ్యరసస్య వేత్తా
అంతే పరద్వంద్వముపాశ్రయేత || ౨౧ ||

దిగంబరా త్వాం మనసా విచింత్య
జపేత్పరాఖ్యాం జగతాం జనీతి |
జపేత్పరాఖ్యాం జగతాం మతిశ్చ
కింవా పరాఖ్యాం శరణం భవామః || ౨౨ ||

శివావిరావైః పరివేష్టితాం త్వాం
నిధాయ చిత్తే సతతం జపంతి |
భవేయ దేవేశి పరాపరాది
నిరీశతాం దేవి పరా వదంతి || ౨౩ ||

త్వదీయ శృంగారరసం నిధాయ
జపంతి మంత్రం యది వేదముఖ్యా |
భవంతి తే దేవి జనాపవాదం
కవిః కవీనామపి చాగ్రజన్మా || ౨౪ ||

వికీర్ణవేశాం మనసా నిధాయ
జపంతి విద్యాం చకితం కదాచిత్ |
సుధాధిపత్యం లభతే నరః స
కిమస్తి భూమ్యాం శృణు కాలకాళి || ౨౫ ||

త్వదీయ బీజత్రయమాతరేత-
-జ్జపంతి సిద్ధాస్తు విముక్తిహేతోః |
తదేవ మాతస్తవపాదపద్మా
భవంతి సిద్ధిశ్చ దినత్రయేఽపి || ౨౬ ||

త్వదీయ కూర్చద్వయజాపకత్వా-
-త్సురాసురేభ్యోఽపి భవేచ్చ వర్ణః |
ధనిత్వ పాండిత్యమయంతి సర్వే
కిం వా పరాన్ దేవి పరాపరాఖ్యా || ౨౭ ||

త్వదీయ లజ్జాద్వయ జాపకత్వా-
-ద్భవేన్మహేశాని చతుర్థసిద్ధిః |
త్వదీయ సత్సిద్ధి వరప్రసాదా-
-త్తవాధిపత్యం లభతే నరేశః || ౨౮ ||

తతః స్వనామ్నః శృణు మాతరేత-
-త్ఫలం చతుర్వర్గ వదంతి సంతః |
బీజత్రయం వై పునరప్యుపాస్య
సురాధిపత్యం లభతే మునీంద్రః || ౨౯ ||

పునస్తథా కూర్చయుగం జపంతి
నమంతి సిద్ధా నరసింహరూపా |
తతోఽపి లజ్జాద్వయజాపకత్వా
లభంతి సిద్ధిం మనసో జనాస్తే || ౩౦ ||

త్రిపంచారే చక్రే జనని సతతం సిద్ధి సహితామ్ |
విచిన్వన్ సంచిన్వన్ పరమమమృతం దక్షిణ పదమ్ || ౩౧ ||

సదాకాళీ ధ్యాత్వా విధి విహిత పూజాపరికరా |
న తేషాం సంసారే విభవపరిభంగప్రమథనే || ౩౨ ||

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ కాళీ త్వం హ్రీస్త్వం చ కరాళికా |
లజ్జా లక్ష్మీః సతీ గౌరీ నిత్యాచింత్యా చితిః క్రియా || ౩౩ ||

అకుల్యాద్యైశ్చిత్తే ప్రచయపదపద్యైః పదయుతైః
సదా జప్త్వా స్తుత్వా జపతి హృది మంత్రం మనువిదా |
న తేషాం సంసారే విభవపరిభంగప్రమథనే
క్షణం చిత్తం దేవి ప్రభవతి విరుద్ధే పరికరమ్ || ౩౪ ||

త్రయస్త్రింశైః శ్లోకైర్యది జపతి మంత్రం స్తవతి చ
నమచ్చైతానేతాన్ పరమమృతకల్పం సుఖకరమ్ |
భవేత్ సిద్ధి శుద్ధౌ జగతి శిరసా త్వత్పదయుగమ్
ప్రణమ్యం ప్రకామ్యం వరసురజనైః పూజ్యవితతిమ్ || ౩౫ ||

ఇతి శ్రీ కాళీ క్రమ స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed