Sri Kali Krama Stava – ஶ்ரீ காளீ க்ரம ஸ்தவ꞉


நமாமி காளிகா தே³வீம் கலிகல்மஷநாஶிநீம் ।
நமாமி ஶம்பு⁴பத்நீம் ச நமாமி ப⁴வஸுந்த³ரீம் ॥ 1 ॥

ஆத்³யாம் தே³வீ நமஸ்க்ருத்ய நமஸ்த்ரைலோக்யமோஹிநீம் ।
நமாமி ஸத்யஸங்கல்பாம் ஸர்வபர்வதவாஸிநீம் ॥ 2 ॥

பார்வதீம் ச நமஸ்க்ருத்ய நமோ நித்யம் நகா³த்மஜே ॥ 3 ॥

மாதஸ்த்வதீ³ய சரணம் ஶரணம் ஸுராணாம்
த்⁴யாநாஸ்பதை³ர்தி³ஶதி வாஞ்சி²தவாஞ்ச²நீயம் ।
யேஷாம் ஹ்ருதி³ ஸ்பு²ரதி தச்சரணாரவிந்த³ம்
த⁴ந்யாஸ்த ஏவ நியதம் ஸுரளோகபூஜ்யா꞉ ॥ 4 ॥

க³ந்தை⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ குங்கும பங்கலேபை
மதிஸ்த்வதீ³யம் சரணம் ஹி ப⁴க்தா꞉ ।
ஸ்மரந்தி ஶ்ருண்வந்தி லுட²ந்திதீ⁴ரா-
-ஸ்தேஷாம் ஜராநைவ ப⁴வேத்³ப⁴வாநி ॥ 5 ॥

தவாங்க்⁴ரி பத்³மம் ஶரணம் ஸுராணாம்
பராபரா த்வம் பரமா ப்ரக்ருஷ்டி꞉ ।
தி³நே தி³நே தே³வ ப⁴வேத் கரஸ்த²꞉
கிமந்யமுச்சை꞉ கத²யந்தி ஸந்த꞉ ॥ 6 ॥

கவீந்த்³ராணாம் த³ர்பம் கரகமலஶோபா⁴ பரிசிதம் ।
விது⁴ந்வஜ்ஜங்கா⁴ மே ஸகலக³ணமேதத்³கி³ரிஸுதே ॥ 7 ॥

அதஸ்த்வத்பாதா³ப்³ஜம் ஜநநி ஸததம் சேதஸி மம ।
ஹிதம் நாரீபூ⁴தம் ப்ரணிஹிதபத³ம் ஶாங்கரமபி ॥ 8 ॥

யே தே த³ரித்³ரா꞉ ஸததம் ஹி மாத-
-ஸ்த்வதீ³யபாத³ம் மநஸா நமந்தி ।
தே³வாஸுரா꞉ ஸித்³த⁴வராஶ்ச ஸர்வே
தவ ப்ரஸாதா³த் ஸததம் லுட²ந்தி ॥ 9 ॥

ஹரிஸ்த்வத்பாதா³ப்³ஜம் நிகி²லஜக³தாம் பூ⁴திரப⁴வத் ।
ஶிவோ த்⁴யாத்வா த்⁴யாத்வா கிமபி பரமம் தத்பரதரம் ॥ 10 ॥

ப்ரஜாநாம் நாதோ²(அ)யம் தத³நு ஜக³தாம் ஸ்ருஷ்டிவிஹிதம் ।
கிமந்யத்தே மாதஸ்தவ சரணயுக்³மஸ்ய ப²லதா ॥ 11 ॥

இந்த்³ர꞉ ஸுராணாம் ஶரணம் ஶரண்யே
ப்ரஜாபதி꞉ காஶ்யப ஏவ நாந்ய꞉ ।
வர꞉ பதிர்விஷ்ணுப⁴வ꞉ பரேஶி
த்வதீ³யபாதா³ப்³ஜப²லம் ஸமஸ்தம் ॥ 12 ॥

த்வதீ³யநாபீ⁴ நவ பல்லவேவா
நவாங்குரைர்லோமவரை꞉ ப்ரபு²ல்லம் ।
ஸதா³ வரேண்யே ஶரணம் விதே⁴ஹி
கிம் வாபரம் சித்தவரைர்விபா⁴வ்யம் ॥ 13 ॥

த்வதீ³ய பாதா³ர்சித வஸ்து ஸம்ப⁴வ꞉
ஸுராஸுரை꞉ பூஜ்யமவாய ஶம்பு⁴꞉ ।
த்வதீ³ய பாதா³ர்சந தத்பரே ஹரி꞉
ஸுத³ர்ஶநாதீ⁴ஶ்வரதாமுபாலப⁴த் ॥ 14 ॥

த⁴ரித்ரீ க³ந்த⁴ரூபேண ரஸேந ச ஜலம் த்⁴ருதம் ।
தேஜோ வஹ்நிஸ்வரூபேண ப்ரணவே ப்³ரஹ்மரூபத்⁴ருக் ॥ 15 ॥

முக²ம் சந்த்³ராகாரம் த்ரிபு⁴வநபதே³ யாமஸஹிதம்
த்ரிநேத்ரம் மே மாத꞉ பரிஹரதி ய꞉ ஸ்யாத் ஸ து பஶு꞉ ।
ந ஸித்³தி⁴ஸ்தஸ்ய ஸ்யாத் ஸுரதஸததம் விஶ்வமகி²லம்
கடாக்ஷைஸ்தே மாத꞉ ஸப²லபத³பத்³மம் ஸ லப⁴தே ॥ 16 ॥

ருதுஸ்த்வம் ஹரிஸ்த்வம் ஶிவஸ்த்வம் முராரே꞉
புரா த்வம் பரா த்வம் ஸத³ஶீர்முராரே꞉ ।
ஹரஸ்த்வம் ஹரிஸ்த்வம் ஶிவஸ்த்வம் ஶிவாநாம்
க³திஸ்த்வம் க³திஸ்த்வம் க³திஸ்த்வம் ப⁴வாநி ॥ 17 ॥

நவா(அ)ஹம் நவா த்வம் நவா வா க்ரியாயா
வரஸ்த்வம் சருஸ்த்வம் ஶரண்யம் ஶராயா꞉ ।
நத³ஸ்தவம் நதீ³ம் த்வம் க³திஸ்த்வம் நிதீ⁴நாம்
ஸுதஸ்த்வம் ஸுதா த்வம் பிதா த்வம் க்³ருஹீணாம் ॥ 18 ॥

த்வதீ³ய முண்டா³க்²ய ப⁴வாநி மாலாம்
விதா⁴ய சித்தே ப⁴வ பத்³மஜாப்ய꞉ ।
ஸுராதி⁴பத்வம் லப⁴தே முநீந்த்³ர꞉
ஶரண்யமேதத் கிமயீஹ சாந்யத் ॥ 19 ॥

நரஸ்ய முண்ட³ம் ச ததா² ஹி க²ட்³க³ம்
பு⁴ஜத்³வயே யே மநஸா ஜபந்தி ।
ஸவ்யேதரே தே³வி வராப⁴யம் ச
ப⁴வந்தி தே ஸித்³த⁴ஜநா முநீந்த்³ரா꞉ ॥ 20 ॥

ஶிரோபரி த்வாம் ஹ்ருத³யே நிதா⁴ய
ஜபந்தி வித்³யாம் ஹ்ருத³யே கதா³சித் ।
ஸதா³ ப⁴வேத்காவ்யரஸஸ்ய வேத்தா
அந்தே பரத்³வந்த்³வமுபாஶ்ரயேத ॥ 21 ॥

தி³க³ம்ப³ரா த்வாம் மநஸா விசிந்த்ய
ஜபேத்பராக்²யாம் ஜக³தாம் ஜநீதி ।
ஜபேத்பராக்²யாம் ஜக³தாம் மதிஶ்ச
கிம்வா பராக்²யாம் ஶரணம் ப⁴வாம꞉ ॥ 22 ॥

ஶிவாவிராவை꞉ பரிவேஷ்டிதாம் த்வாம்
நிதா⁴ய சித்தே ஸததம் ஜபந்தி ।
ப⁴வேய தே³வேஶி பராபராதி³
நிரீஶதாம் தே³வி பரா வத³ந்தி ॥ 23 ॥

த்வதீ³ய ஶ்ருங்கா³ரரஸம் நிதா⁴ய
ஜபந்தி மந்த்ரம் யதி³ வேத³முக்²யா ।
ப⁴வந்தி தே தே³வி ஜநாபவாத³ம்
கவி꞉ கவீநாமபி சாக்³ரஜந்மா ॥ 24 ॥

விகீர்ணவேஶாம் மநஸா நிதா⁴ய
ஜபந்தி வித்³யாம் சகிதம் கதா³சித் ।
ஸுதா⁴தி⁴பத்யம் லப⁴தே நர꞉ ஸ
கிமஸ்தி பூ⁴ம்யாம் ஶ்ருணு காலகாளி ॥ 25 ॥

த்வதீ³ய பீ³ஜத்ரயமாதரேத-
-ஜ்ஜபந்தி ஸித்³தா⁴ஸ்து விமுக்திஹேதோ꞉ ।
ததே³வ மாதஸ்தவபாத³பத்³மா
ப⁴வந்தி ஸித்³தி⁴ஶ்ச தி³நத்ரயே(அ)பி ॥ 26 ॥

த்வதீ³ய கூர்சத்³வயஜாபகத்வா-
-த்ஸுராஸுரேப்⁴யோ(அ)பி ப⁴வேச்ச வர்ண꞉ ।
த⁴நித்வ பாண்டி³த்யமயந்தி ஸர்வே
கிம் வா பராந் தே³வி பராபராக்²யா ॥ 27 ॥

த்வதீ³ய லஜ்ஜாத்³வய ஜாபகத்வா-
-த்³ப⁴வேந்மஹேஶாநி சதுர்த²ஸித்³தி⁴꞉ ।
த்வதீ³ய ஸத்ஸித்³தி⁴ வரப்ரஸாதா³-
-த்தவாதி⁴பத்யம் லப⁴தே நரேஶ꞉ ॥ 28 ॥

தத꞉ ஸ்வநாம்ந꞉ ஶ்ருணு மாதரேத-
-த்ப²லம் சதுர்வர்க³ வத³ந்தி ஸந்த꞉ ।
பீ³ஜத்ரயம் வை புநரப்யுபாஸ்ய
ஸுராதி⁴பத்யம் லப⁴தே முநீந்த்³ர꞉ ॥ 29 ॥

புநஸ்ததா² கூர்சயுக³ம் ஜபந்தி
நமந்தி ஸித்³தா⁴ நரஸிம்ஹரூபா ।
ததோ(அ)பி லஜ்ஜாத்³வயஜாபகத்வா
லப⁴ந்தி ஸித்³தி⁴ம் மநஸோ ஜநாஸ்தே ॥ 30 ॥

த்ரிபஞ்சாரே சக்ரே ஜநநி ஸததம் ஸித்³தி⁴ ஸஹிதாம் ।
விசிந்வந் ஸஞ்சிந்வந் பரமமம்ருதம் த³க்ஷிண பத³ம் ॥ 31 ॥

ஸதா³காளீ த்⁴யாத்வா விதி⁴ விஹித பூஜாபரிகரா ।
ந தேஷாம் ஸம்ஸாரே விப⁴வபரிப⁴ங்க³ப்ரமத²நே ॥ 32 ॥

த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ காளீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் ச கராளிகா ।
லஜ்ஜா லக்ஷ்மீ꞉ ஸதீ கௌ³ரீ நித்யாசிந்த்யா சிதி꞉ க்ரியா ॥ 33 ॥

அகுல்யாத்³யைஶ்சித்தே ப்ரசயபத³பத்³யை꞉ பத³யுதை꞉
ஸதா³ ஜப்த்வா ஸ்துத்வா ஜபதி ஹ்ருதி³ மந்த்ரம் மநுவிதா³ ।
ந தேஷாம் ஸம்ஸாரே விப⁴வபரிப⁴ங்க³ப்ரமத²நே
க்ஷணம் சித்தம் தே³வி ப்ரப⁴வதி விருத்³தே⁴ பரிகரம் ॥ 34 ॥

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶை꞉ ஶ்லோகைர்யதி³ ஜபதி மந்த்ரம் ஸ்தவதி ச
நமச்சைதாநேதாந் பரமம்ருதகல்பம் ஸுக²கரம் ।
ப⁴வேத் ஸித்³தி⁴ ஶுத்³தௌ⁴ ஜக³தி ஶிரஸா த்வத்பத³யுக³ம்
ப்ரணம்யம் ப்ரகாம்யம் வரஸுரஜநை꞉ பூஜ்யவிததிம் ॥ 35 ॥

இதி ஶ்ரீ காளீ க்ரம ஸ்தவ꞉ ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed