Sri Kalika Kavacham (Vairinashakam) – ஶ்ரீ காளிகா கவசம் (வைரிநாஶகரம்)


கைலாஸஶிக²ராஸீநம் ஶங்கரம் வரத³ம் ஶிவம் ।
தே³வீ பப்ரச்ச² ஸர்வஜ்ஞம் தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ॥ 1 ॥

தே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ தே³வாநாம் மோக்ஷத³ ப்ரபோ⁴ ।
ப்ரப்³ரூஹி மே மஹாபா⁴க³ கோ³ப்யம் யத்³யபி ச ப்ரபோ⁴ ॥ 2 ॥

ஶத்ரூணாம் யேந நாஶ꞉ ஸ்யாதா³த்மநோ ரக்ஷணம் ப⁴வேத் ।
பரமைஶ்வர்யமதுலம் லபே⁴த்³யேந ஹி தத்³வத³ ॥ 3 ॥

பை⁴ரவ உவாச ।
வக்ஷ்யாமி தே மஹாதே³வி ஸர்வத⁴ர்மஹிதாய ச ।
அத்³பு⁴தம் கவசம் தே³வ்யா꞉ ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 4 ॥

ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶமநம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ।
ஸுக²த³ம் போ⁴க³த³ம் சைவ வஶ்யாகர்ஷணமத்³பு⁴தம் ॥ 5 ॥

ஶத்ரூணாம் ஸங்க்ஷயகரம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
து³꞉கி²நோ ஜ்வரிணஶ்சைவ ஸ்வாபீ⁴ஷ்டப்ரஹதாஸ்ததா² ।
போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் சைவ காளிகாகவசம் படே²த் ॥ 6 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீகாளிகாகவசஸ்ய பை⁴ரவ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீகாளிகா தே³வதா மம ஶத்ருஸம்ஹாரார்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேத் காளீம் மஹாமாயாம் த்ரிநேத்ராம் ப³ஹுரூபிணீம் ।
சதுர்பு⁴ஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ॥ 7 ॥

நீலோத்பலத³ளப்ரக்²யாம் ஶத்ருஸங்க⁴விதா³ரிணீம் ।
நரமுண்ட³ம் ததா² க²ட்³க³ம் கமலம் ச வரம் ததா² ॥ 8 ॥

பி³ப்⁴ராணாம் ரக்தவஸநாம் த³ம்ஷ்ட்ரயா கோ⁴ரரூபிணீம் ।
அட்டாட்டஹாஸநிரதாம் ஸர்வதா³ ச தி³க³ம்ப³ராம் ॥ 9 ॥

ஶவாஸநஸ்தி²தாம் தே³வீம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் ।
இதி த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் ததஸ்து கவசம் படே²த் ॥ 10 ॥

அத² கவசம் ।
ஓம் । காளிகா கோ⁴ரரூபாத்³யா ஸர்வகாமப்ரதா³ ஶுபா⁴ ।
ஸர்வதே³வஸ்துதா தே³வீ ஶத்ருநாஶம் கரோது மே ॥ 11 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வரூபிணீம் சைவ ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ரூபிணீம் ததா² ।
ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ஷேம் க்ஷேம் ஸ்வரூபா ஸா ஸதா³ ஶத்ரூந் விதா³ரயேத் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ரூபிணீ தே³வீ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசிநீ ।
ஹூம் ரூபிணீ மஹாகாளீ ரக்ஷாஸ்மாந் தே³வி ஸர்வதா³ ॥ 13 ॥

யதா² ஶும்போ⁴ ஹதோ தை³த்யோ நிஶும்ப⁴ஶ்ச மஹாஸுர꞉ ।
வைரிநாஶாய வந்தே³ தாம் காளிகாம் ஶங்கரப்ரியாம் ॥ 14 ॥

ப்³ராஹ்மீ ஶைவீ வைஷ்ணவீ ச வாராஹீ நாரஸிம்ஹிகா ।
கௌமார்யைந்த்³ரீ ச சாமுண்டா³ கா²த³யந்து மம த்³விஷ꞉ ॥ 15 ॥

ஸுரேஶ்வரீ கோ⁴ரரூபா சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
முண்ட³மாலாவ்ருதாங்கீ³ ச ஸர்வத꞉ பாது மாம் ஸதா³ ॥ 16 ॥

ஹ்ராம் ஹ்ரீம் காளிகே கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ரே ருதி⁴ரப்ரியே ருதி⁴ரபூர்ணவக்த்ரே ருதி⁴ராவ்ருத்திதஸ்தநி மம ஶத்ரூந் கா²த³ய கா²த³ய ஹிம்ஸ ஹிம்ஸ மாரய மாரய பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ உச்சாடய உச்சாடய த்³ராவய த்³ராவய ஶோஷய ஶோஷய ஸ்வாஹா । ஓம் ஜய ஜய கிரி கிரி மர்த³ய மர்த³ய மோஹய மோஹய ஹர ஹர மம ரிபூந் த்⁴வம்ஸய த்⁴வம்ஸய ப⁴க்ஷய ப⁴க்ஷய த்ரோடய த்ரோடய யாதுதா³நாநி சாமுண்டீ³ ஸர்வஜநாந் ராஜ்ஞோ ராஜபுருஷாந் ஸ்த்ரியோ வஶாந் குரு குரு தநு தநு தா⁴ந்யம் த⁴நமஶ்வாஶ்ச க³ஜாம்ஶ்ச ரத்நாநி தி³வ்யகாமிநீ꞉ புத்ராந் ராஜ்யம் ப்ரியம் தே³ஹி தே³ஹி யச்ச²ய யச்ச²ய க்ஷாம் க்ஷீம் க்ஷூம் க்ஷைம் க்ஷௌம் க்ஷ꞉ ஸ்வாஹா ॥ 17 ॥

இத்யேதத் கவசம் தி³வ்யம் கதி²தம் ஶம்பு⁴நா புரா ।
யே பட²ந்தி ஸதா³ தேஷாம் த்⁴ருவம் நஶ்யந்தி ஶத்ரவ꞉ ॥ 18 ॥

ப்ரளய꞉ ஸர்வவ்யாதீ⁴நாம் ப⁴வதீஹ ந ஸம்ஶய꞉ ।
த⁴நஹீநா꞉ புத்ரஹீநா꞉ ஶத்ரவஸ்தஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 19 ॥

ஸஹஸ்ரபட²நாத் ஸித்³தி⁴꞉ கவசஸ்ய ப⁴வேத்ததா³ ।
தத꞉ கார்யாணி ஸித்³த்⁴யந்தி யதா² ஶங்கரபா⁴ஷிதம் ॥ 20 ॥

ஶ்மஶாநாங்கா³ரமாதா³ய சூர்ணீக்ருத்ய ப்ரயத்நத꞉ ।
பாதோ³த³கேந ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச லிகே²ல்லோஹஶலாகயா ॥ 21 ॥

பூ⁴மௌ ஶத்ரூந் ஹீநரூபாந் உத்தராஶிரஸஸ்ததா² ।
ஹஸ்தம் த³த்த்வா து ஹ்ருத³யே கவசம் து ஸ்வயம் படே²த் ॥ 22 ॥

ஶத்ரோ꞉ ப்ராணப்ரதிஷ்டா²ம் து குர்யாந்மந்த்ரேண மந்த்ரவித் ।
ஹந்யாத³ஸ்த்ரப்ரஹாரேண ஶத்ருர்க³ச்சே²த்³யமாலயம் ॥ 23 ॥

ஜ்வலத³ங்கா³ரதாபேந ப⁴வந்தி ஜ்வரிணோ(அ)ரய꞉ ।
ப்ரோக்ஷணைர்வாமபாதே³ந த³ரித்³ரோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 24 ॥

வைரிநாஶகரம் ப்ரோக்தம் கவசம் வஶ்யகாரகம் ।
பரமைஶ்வர்யத³ம் சைவ புத்ரபௌத்ராதி³வ்ருத்³தி⁴த³ம் ॥ 25 ॥

ப்ரபா⁴தஸமயே சைவ பூஜாகாலே ச யத்நத꞉ ।
ஸாயங்காலே ததா² பாடா²த் ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 26 ॥

ஶத்ருருச்சாடநம் யாதி தே³ஶாச்ச விச்யுதோ ப⁴வேத் ।
பஶ்சாத்கிங்கரமாப்நோதி ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 27 ॥

ஶத்ருநாஶகரம் தே³வி ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே³ ஶுபே⁴ ।
ஸர்வதே³வஸ்துதே தே³வி காளிகே த்வாம் நமாம்யஹம் ॥ 28 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே காளிகாகல்பே வைரிநாஶகரம் நாம ஶ்ரீ காளிகா கவசம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed