Sri Kali Krama Stava – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕ್ರಮ ಸ್ತವಃ


ನಮಾಮಿ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಶಂಭುಪತ್ನೀಂ ಚ ನಮಾಮಿ ಭವಸುಂದರೀಮ್ || ೧ ||

ಆದ್ಯಾಂ ದೇವೀ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಂ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನೀಮ್ || ೨ ||

ಪಾರ್ವತೀಂ ಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ನಗಾತ್ಮಜೇ || ೩ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಸುರಾಣಾಂ
ಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದೈರ್ದಿಶತಿ ವಾಂಛಿತವಾಂಛನೀಯಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರತಿ ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ನಿಯತಂ ಸುರಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಃ || ೪ ||

ಗಂಧೈಃ ಶುಭೈಃ ಕುಂಕುಮ ಪಂಕಲೇಪೈ
ಮತಿಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಚರಣಂ ಹಿ ಭಕ್ತಾಃ |
ಸ್ಮರಂತಿ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಲುಠಂತಿಧೀರಾ-
-ಸ್ತೇಷಾಂ ಜರಾನೈವ ಭವೇದ್ಭವಾನಿ || ೫ ||

ತವಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಂ ಶರಣಂ ಸುರಾಣಾಂ
ಪರಾಪರಾ ತ್ವಂ ಪರಮಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಿಃ |
ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇವ ಭವೇತ್ ಕರಸ್ಥಃ
ಕಿಮನ್ಯಮುಚ್ಚೈಃ ಕಥಯಂತಿ ಸಂತಃ || ೬ ||

ಕವೀಂದ್ರಾಣಾಂ ದರ್ಪಂ ಕರಕಮಲಶೋಭಾ ಪರಿಚಿತಮ್ |
ವಿಧುನ್ವಜ್ಜಂಘಾ ಮೇ ಸಕಲಗಣಮೇತದ್ಗಿರಿಸುತೇ || ೭ ||

ಅತಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಜನನಿ ಸತತಂ ಚೇತಸಿ ಮಮ |
ಹಿತಂ ನಾರೀಭೂತಂ ಪ್ರಣಿಹಿತಪದಂ ಶಾಂಕರಮಪಿ || ೮ ||

ಯೇ ತೇ ದರಿದ್ರಾಃ ಸತತಂ ಹಿ ಮಾತ-
-ಸ್ತ್ವದೀಯಪಾದಂ ಮನಸಾ ನಮಂತಿ |
ದೇವಾಸುರಾಃ ಸಿದ್ಧವರಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ತವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸತತಂ ಲುಠಂತಿ || ೯ ||

ಹರಿಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ಭೂತಿರಭವತ್ |
ಶಿವೋ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಕಿಮಪಿ ಪರಮಂ ತತ್ಪರತರಮ್ || ೧೦ ||

ಪ್ರಜಾನಾಂ ನಾಥೋಽಯಂ ತದನು ಜಗತಾಂ ಸೃಷ್ಟಿವಿಹಿತಮ್ |
ಕಿಮನ್ಯತ್ತೇ ಮಾತಸ್ತವ ಚರಣಯುಗ್ಮಸ್ಯ ಫಲತಾ || ೧೧ ||

ಇಂದ್ರಃ ಸುರಾಣಾಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯೇ
ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪ ಏವ ನಾನ್ಯಃ |
ವರಃ ಪತಿರ್ವಿಷ್ಣುಭವಃ ಪರೇಶಿ
ತ್ವದೀಯಪಾದಾಬ್ಜಫಲಂ ಸಮಸ್ತಮ್ || ೧೨ ||

ತ್ವದೀಯನಾಭೀ ನವ ಪಲ್ಲವೇವಾ
ನವಾಂಕುರೈರ್ಲೋಮವರೈಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲಮ್ |
ಸದಾ ವರೇಣ್ಯೇ ಶರಣಂ ವಿಧೇಹಿ
ಕಿಂ ವಾಪರಂ ಚಿತ್ತವರೈರ್ವಿಭಾವ್ಯಮ್ || ೧೩ ||

ತ್ವದೀಯ ಪಾದಾರ್ಚಿತ ವಸ್ತು ಸಂಭವಃ
ಸುರಾಸುರೈಃ ಪೂಜ್ಯಮವಾಯ ಶಂಭುಃ |
ತ್ವದೀಯ ಪಾದಾರ್ಚನ ತತ್ಪರೇ ಹರಿಃ
ಸುದರ್ಶನಾಧೀಶ್ವರತಾಮುಪಾಲಭತ್ || ೧೪ ||

ಧರಿತ್ರೀ ಗಂಧರೂಪೇಣ ರಸೇನ ಚ ಜಲಂ ಧೃತಮ್ |
ತೇಜೋ ವಹ್ನಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧೃಕ್ || ೧೫ ||

ಮುಖಂ ಚಂದ್ರಾಕಾರಂ ತ್ರಿಭುವನಪದೇ ಯಾಮಸಹಿತಂ
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಮೇ ಮಾತಃ ಪರಿಹರತಿ ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸ ತು ಪಶುಃ |
ನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸುರತಸತತಂ ವಿಶ್ವಮಖಿಲಂ
ಕಟಾಕ್ಷೈಸ್ತೇ ಮಾತಃ ಸಫಲಪದಪದ್ಮಂ ಸ ಲಭತೇ || ೧೬ ||

ಋತುಸ್ತ್ವಂ ಹರಿಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಮುರಾರೇಃ
ಪುರಾ ತ್ವಂ ಪರಾ ತ್ವಂ ಸದಶೀರ್ಮುರಾರೇಃ |
ಹರಸ್ತ್ವಂ ಹರಿಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಾನಾಂ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಭವಾನಿ || ೧೭ ||

ನವಾಽಹಂ ನವಾ ತ್ವಂ ನವಾ ವಾ ಕ್ರಿಯಾಯಾ
ವರಸ್ತ್ವಂ ಚರುಸ್ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯಂ ಶರಾಯಾಃ |
ನದಸ್ತವಂ ನದೀಂ ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ನಿಧೀನಾಂ
ಸುತಸ್ತ್ವಂ ಸುತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಗೃಹೀಣಾಮ್ || ೧೮ ||

ತ್ವದೀಯ ಮುಂಡಾಖ್ಯ ಭವಾನಿ ಮಾಲಾಂ
ವಿಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಭವ ಪದ್ಮಜಾಪ್ಯಃ |
ಸುರಾಧಿಪತ್ವಂ ಲಭತೇ ಮುನೀಂದ್ರಃ
ಶರಣ್ಯಮೇತತ್ ಕಿಮಯೀಹ ಚಾನ್ಯತ್ || ೧೯ ||

ನರಸ್ಯ ಮುಂಡಂ ಚ ತಥಾ ಹಿ ಖಡ್ಗಂ
ಭುಜದ್ವಯೇ ಯೇ ಮನಸಾ ಜಪಂತಿ |
ಸವ್ಯೇತರೇ ದೇವಿ ವರಾಭಯಂ ಚ
ಭವಂತಿ ತೇ ಸಿದ್ಧಜನಾ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ || ೨೦ ||

ಶಿರೋಪರಿ ತ್ವಾಂ ಹೃದಯೇ ನಿಧಾಯ
ಜಪಂತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಹೃದಯೇ ಕದಾಚಿತ್ |
ಸದಾ ಭವೇತ್ಕಾವ್ಯರಸಸ್ಯ ವೇತ್ತಾ
ಅಂತೇ ಪರದ್ವಂದ್ವಮುಪಾಶ್ರಯೇತ || ೨೧ ||

ದಿಗಂಬರಾ ತ್ವಾಂ ಮನಸಾ ವಿಚಿಂತ್ಯ
ಜಪೇತ್ಪರಾಖ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಜನೀತಿ |
ಜಪೇತ್ಪರಾಖ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಮತಿಶ್ಚ
ಕಿಂವಾ ಪರಾಖ್ಯಾಂ ಶರಣಂ ಭವಾಮಃ || ೨೨ ||

ಶಿವಾವಿರಾವೈಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾಂ ತ್ವಾಂ
ನಿಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಸತತಂ ಜಪಂತಿ |
ಭವೇಯ ದೇವೇಶಿ ಪರಾಪರಾದಿ
ನಿರೀಶತಾಂ ದೇವಿ ಪರಾ ವದಂತಿ || ೨೩ ||

ತ್ವದೀಯ ಶೃಂಗಾರರಸಂ ನಿಧಾಯ
ಜಪಂತಿ ಮಂತ್ರಂ ಯದಿ ವೇದಮುಖ್ಯಾ |
ಭವಂತಿ ತೇ ದೇವಿ ಜನಾಪವಾದಂ
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮಪಿ ಚಾಗ್ರಜನ್ಮಾ || ೨೪ ||

ವಿಕೀರ್ಣವೇಶಾಂ ಮನಸಾ ನಿಧಾಯ
ಜಪಂತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಚಕಿತಂ ಕದಾಚಿತ್ |
ಸುಧಾಧಿಪತ್ಯಂ ಲಭತೇ ನರಃ ಸ
ಕಿಮಸ್ತಿ ಭೂಮ್ಯಾಂ ಶೃಣು ಕಾಲಕಾಳಿ || ೨೫ ||

ತ್ವದೀಯ ಬೀಜತ್ರಯಮಾತರೇತ-
-ಜ್ಜಪಂತಿ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿಹೇತೋಃ |
ತದೇವ ಮಾತಸ್ತವಪಾದಪದ್ಮಾ
ಭವಂತಿ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ದಿನತ್ರಯೇಽಪಿ || ೨೬ ||

ತ್ವದೀಯ ಕೂರ್ಚದ್ವಯಜಾಪಕತ್ವಾ-
-ತ್ಸುರಾಸುರೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಭವೇಚ್ಚ ವರ್ಣಃ |
ಧನಿತ್ವ ಪಾಂಡಿತ್ಯಮಯಂತಿ ಸರ್ವೇ
ಕಿಂ ವಾ ಪರಾನ್ ದೇವಿ ಪರಾಪರಾಖ್ಯಾ || ೨೭ ||

ತ್ವದೀಯ ಲಜ್ಜಾದ್ವಯ ಜಾಪಕತ್ವಾ-
-ದ್ಭವೇನ್ಮಹೇಶಾನಿ ಚತುರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ |
ತ್ವದೀಯ ಸತ್ಸಿದ್ಧಿ ವರಪ್ರಸಾದಾ-
-ತ್ತವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಲಭತೇ ನರೇಶಃ || ೨೮ ||

ತತಃ ಸ್ವನಾಮ್ನಃ ಶೃಣು ಮಾತರೇತ-
-ತ್ಫಲಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ವದಂತಿ ಸಂತಃ |
ಬೀಜತ್ರಯಂ ವೈ ಪುನರಪ್ಯುಪಾಸ್ಯ
ಸುರಾಧಿಪತ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮುನೀಂದ್ರಃ || ೨೯ ||

ಪುನಸ್ತಥಾ ಕೂರ್ಚಯುಗಂ ಜಪಂತಿ
ನಮಂತಿ ಸಿದ್ಧಾ ನರಸಿಂಹರೂಪಾ |
ತತೋಽಪಿ ಲಜ್ಜಾದ್ವಯಜಾಪಕತ್ವಾ
ಲಭಂತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಮನಸೋ ಜನಾಸ್ತೇ || ೩೦ ||

ತ್ರಿಪಂಚಾರೇ ಚಕ್ರೇ ಜನನಿ ಸತತಂ ಸಿದ್ಧಿ ಸಹಿತಾಮ್ |
ವಿಚಿನ್ವನ್ ಸಂಚಿನ್ವನ್ ಪರಮಮಮೃತಂ ದಕ್ಷಿಣ ಪದಮ್ || ೩೧ ||

ಸದಾಕಾಳೀ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ವಿಧಿ ವಿಹಿತ ಪೂಜಾಪರಿಕರಾ |
ನ ತೇಷಾಂ ಸಂಸಾರೇ ವಿಭವಪರಿಭಂಗಪ್ರಮಥನೇ || ೩೨ ||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ಕಾಳೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಚ ಕರಾಳಿಕಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸತೀ ಗೌರೀ ನಿತ್ಯಾಚಿಂತ್ಯಾ ಚಿತಿಃ ಕ್ರಿಯಾ || ೩೩ ||

ಅಕುಲ್ಯಾದ್ಯೈಶ್ಚಿತ್ತೇ ಪ್ರಚಯಪದಪದ್ಯೈಃ ಪದಯುತೈಃ
ಸದಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಜಪತಿ ಹೃದಿ ಮಂತ್ರಂ ಮನುವಿದಾ |
ನ ತೇಷಾಂ ಸಂಸಾರೇ ವಿಭವಪರಿಭಂಗಪ್ರಮಥನೇ
ಕ್ಷಣಂ ಚಿತ್ತಂ ದೇವಿ ಪ್ರಭವತಿ ವಿರುದ್ಧೇ ಪರಿಕರಮ್ || ೩೪ ||

ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೈಃ ಶ್ಲೋಕೈರ್ಯದಿ ಜಪತಿ ಮಂತ್ರಂ ಸ್ತವತಿ ಚ
ನಮಚ್ಚೈತಾನೇತಾನ್ ಪರಮಮೃತಕಲ್ಪಂ ಸುಖಕರಮ್ |
ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿ ಶುದ್ಧೌ ಜಗತಿ ಶಿರಸಾ ತ್ವತ್ಪದಯುಗಮ್
ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಮ್ಯಂ ವರಸುರಜನೈಃ ಪೂಜ್ಯವಿತತಿಮ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕ್ರಮ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed