Akrura Kruta Krishna Stuti – శ్రీ కృష్ణ స్తుతిః (అకౄర కృతం)


(శ్రీమద్భాగవతం ౧౦.౪౦.౧)

అక్రూర ఉవాచ |
నతోఽస్మ్యహం త్వాఖిలహేతుహేతుం
నారాయణం పూరుషమాద్యమవ్యయమ్ |
యన్నాభిజాతదరవిందకోశాద్
బ్రహ్మాఽఽవిరాసీద్యత ఏష లోకః || ౧ ||

భూస్తోయమగ్నిః పవనః ఖమాది-
-ర్మహానజాదిర్మన ఇంద్రియాణి |
సర్వేన్ద్రియార్థా విబుధాశ్చ సర్వే
యే హేతవస్తే జగతోఽంగభూతాః || ౨ ||

నైతే స్వరూపం విదురాత్మనస్తే
హ్యజాదయోఽనాత్మతయా గృహీతాః |
అజోఽనుబద్ధః స గుణైరజాయా
గుణాత్పరం వేద న తే స్వరూపమ్ || ౩ ||

త్వాం యోగినో యజంత్యద్ధా మహాపురుషమీశ్వరమ్ |
సాధ్యాత్మం సాధిభూతం చ సాధిదైవం చ సాధవః || ౪ ||

త్రయ్యా చ విద్యయా కేచిత్త్వాం వై వైతానికా ద్విజాః |
యజన్తే వితతైర్యజ్ఞైర్నానారూపామరాఖ్యయా || ౫ ||

ఏకే త్వాఖిలకర్మాణి సంన్యస్యోపశమం గతాః |
జ్ఞానినో జ్ఞానయజ్ఞేన యజంతి జ్ఞానవిగ్రహమ్ || ౬ ||

అన్యే చ సంస్కృతాత్మానో విధినాభిహితేన తే |
యజంతి తన్మయాస్త్వాం వై బహుమూర్త్యేకమూర్తికమ్ || ౭ ||

త్వామేవాన్యే శివోక్తేన మార్గేణ శివరూపిణమ్ |
బహ్వాచార్యవిభేదేన భగవాన్ సముపాసతే || ౮ ||

సర్వ ఏవ యజన్తి త్వాం సర్వదేవమయేశ్వరమ్ |
యేఽప్యన్యదేవతాభక్తా యద్యప్యన్యధియః ప్రభో || ౯ ||

యథాద్రిప్రభవా నద్యః పర్జన్యాపూరితాః ప్రభో |
విశన్తి సర్వతః సిన్ధుం తద్వత్త్వాం గతయోఽన్తతః || ౧౦ ||

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి భవతః ప్రకృతేర్గుణాః |
తేషు హి ప్రాకృతాః ప్రోతా ఆబ్రహ్మస్థావరాదయః || ౧౧ ||

తుభ్యం నమస్తేఽస్త్వవిషక్తదృష్టయే
సర్వాత్మనే సర్వధియాం చ సాక్షిణే |
గుణప్రవాహోఽయమవిద్యయా కృతః
ప్రవర్తతే దేవ నృతిర్యగాత్మసు || ౧౨ ||

అగ్నిర్ముఖం తేఽవనిరంఘ్రిరీక్షణం
సూర్యో నభో నాభిరథో దిశః శ్రుతిః |
ద్యౌః కం సురేన్ద్రాస్తవ బాహవోఽర్ణవాః
కుక్షిర్మరుత్ప్రాణబలం ప్రకల్పితమ్ || ౧౩ ||

రోమాణి వృక్షౌషధయః శిరోరుహా
మేఘాః పరస్యాస్థినఖాని తేఽద్రయః |
నిమేషణం రాత్ర్యహనీ ప్రజాపతి-
-ర్మేఢ్రస్తు వృష్టిస్తవ వీర్యమిష్యతే || ౧౪ ||

త్వయ్యవ్యయాత్మన్ పురుషే ప్రకల్పితా
లోకాః సపాలా బహుజీవసంకులాః |
యథా జలే సంజిహతే జలౌకసో-
-ఽప్యుదుంబరే వా మశకా మనోమయే || ౧౫ ||

యాని యానీహ రూపాణి క్రీడనార్థం బిభర్షి హి |
తైరామృష్టశుచో లోకా ముదా గాయన్తి తే యశః || ౧౬ ||

నమః కారణమత్స్యాయ ప్రలయాబ్ధిచరాయ చ |
హయశీర్ష్ణే నమస్తుభ్యం మధుకైటభమృత్యవే || ౧౭ ||

అకూపారాయ బృహతే నమో మందరధారిణే |
క్షిత్యుద్ధారవిహారాయ నమః శూకరమూర్తయే || ౧౮ ||

నమస్తేఽద్భుతసింహాయ సాధులోకభయాపహ |
వామనాయ నమస్తుభ్యం క్రాంతత్రిభువనాయ చ || ౧౯ ||

నమో భృగూణాం పతయే దృప్తక్షత్రవనచ్ఛిదే |
నమస్తే రఘువర్యాయ రావాణాంతకరాయ చ || ౨౦ ||

నమస్తే వాసుదేవాయ నమః సంకర్షణాయ చ |
ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ సాత్వతాం పతయే నమః || ౨౧ ||

నమో బుద్ధాయ శుద్ధాయ దైత్యదానవమోహినే |
మ్లేచ్ఛప్రాయక్షత్రహంత్రే నమస్తే కల్కిరూపిణే || ౨౨ ||

భగవన్ జీవలోకోఽయం మోహితస్తవ మాయయా |
అహం మమేత్యసద్గ్రాహో భ్రామ్యతే కర్మవర్త్మసు || ౨౩ ||

అహం చాత్మాత్మజాగార దారార్థస్వజనాదిషు |
భ్రమామి స్వప్నకల్పేషు మూఢః సత్యధియా విభో || ౨౪ ||

అనిత్యానాత్మదుఃఖేషు విపర్యయమతిర్హ్యహమ్ |
ద్వంద్వారామస్తమోవిష్టో న జానే త్వాఽఽత్మనః ప్రియమ్ || ౨౫ ||

యథాఽబుధో జలం హిత్వా ప్రతిచ్ఛన్నం తదుద్భవైః |
అభ్యేతి మృగతృష్ణాం వై తద్వత్త్వాహం పరాఙ్ముఖః || ౨౬ ||

నోత్సహేఽహం కృపణధీః కామకర్మహతం మనః |
రోద్ధుం ప్రమాథిభిశ్చాక్షైర్హ్రియమాణమితస్తతః || ౨౭ ||

సోఽహం తవాంఘ్ర్యుపగతోఽస్మ్యసతాం దురాపం
తచ్చాప్యహం భవదనుగ్రహ ఈశ మన్యే |
పుంసో భవేద్యర్హి సంసరణాపవర్గ-
-స్త్వయ్యబ్జనాభ సదుపాసనయా మతిః స్యాత్ || ౨౮ ||

నమో విజ్ఞానమాత్రాయ సర్వప్రత్యయహేతవే |
పురుషేశప్రధానాయ బ్రహ్మణేఽనన్తశక్తయే || ౨౯ ||

నమస్తే వాసుదేవాయ సర్వభూతక్షయాయ చ |
హృషీకేశ నమస్తుభ్యం ప్రపన్నం పాహి మాం ప్రభో || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే దశమస్కంధే అక్రూరస్తుతిర్నామ చత్వారింశోఽధ్యాయః |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed