Akrura Kruta Krishna Stuti – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்துதிஃ (அக்ரூர க்ருதம்)


(ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம் 10।40।1)

அக்ரூர உவாச |
நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் த்வாகி²லஹேதுஹேதும்
நாராயணம் பூருஷமாத்³யமவ்யயம் |
யந்நாபி⁴ஜாதத³ரவிந்த³கோஶாத்³
ப்³ரஹ்மா(ஆ)விராஸீத்³யத ஏஷ லோக꞉ || 1 ||

பூ⁴ஸ்தோயமக்³னி꞉ பவன꞉ க²மாதி³-
-ர்மஹானஜாதி³ர்மன இந்த்³ரியாணி |
ஸர்வேந்த்³ரியார்தா² விபு³தா⁴ஶ்ச ஸர்வே
யே ஹேதவஸ்தே ஜக³தோ(அ)ங்க³பூ⁴தா꞉ || 2 ||

நைதே ஸ்வரூபம் விது³ராத்மனஸ்தே
ஹ்யஜாத³யோ(அ)னாத்மதயா க்³ருஹீதா꞉ |
அஜோ(அ)னுப³த்³த⁴꞉ ஸ கு³ணைரஜாயா
கு³ணாத்பரம் வேத³ ந தே ஸ்வரூபம் || 3 ||

த்வாம் யோகி³னோ யஜந்த்யத்³தா⁴ மஹாபுருஷமீஶ்வரம் |
ஸாத்⁴யாத்மம் ஸாதி⁴பூ⁴தம் ச ஸாதி⁴தை³வம் ச ஸாத⁴வ꞉ || 4 ||

த்ரய்யா ச வித்³யயா கேசித்த்வாம் வை வைதானிகா த்³விஜா꞉ |
யஜந்தே விததைர்யஜ்ஞைர்னானாரூபாமராக்²யயா || 5 ||

ஏகே த்வாகி²லகர்மாணி ஸம்ந்யஸ்யோபஶமம் க³தா꞉ |
ஜ்ஞானினோ ஜ்ஞானயஜ்ஞேன யஜந்தி ஜ்ஞானவிக்³ரஹம் || 6 ||

அன்யே ச ஸம்ஸ்க்ருதாத்மானோ விதி⁴நாபி⁴ஹிதேன தே |
யஜந்தி தன்மயாஸ்த்வாம் வை ப³ஹுமூர்த்யேகமூர்திகம் || 7 ||

த்வாமேவான்யே ஶிவோக்தேன மார்கே³ண ஶிவரூபிணம் |
ப³ஹ்வாசார்யவிபே⁴தே³ன ப⁴க³வான் ஸமுபாஸதே || 8 ||

ஸர்வ ஏவ யஜந்தி த்வாம் ஸர்வதே³வமயேஶ்வரம் |
யே(அ)ப்யன்யதே³வதாப⁴க்தா யத்³யப்யன்யதி⁴ய꞉ ப்ரபோ⁴ || 9 ||

யதா²த்³ரிப்ரப⁴வா நத்³ய꞉ பர்ஜன்யாபூரிதா꞉ ப்ரபோ⁴ |
விஶந்தி ஸர்வத꞉ ஸிந்து⁴ம் தத்³வத்த்வாம் க³தயோ(அ)ந்தத꞉ || 10 ||

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம இதி ப⁴வத꞉ ப்ரக்ருதேர்கு³ணா꞉ |
தேஷு ஹி ப்ராக்ருதா꞉ ப்ரோதா ஆப்³ரஹ்மஸ்தா²வராத³ய꞉ || 11 ||

துப்⁴யம் நமஸ்தே(அ)ஸ்த்வவிஷக்தத்³ருஷ்டயே
ஸர்வாத்மனே ஸர்வதி⁴யாம் ச ஸாக்ஷிணே |
கு³ணப்ரவாஹோ(அ)யமவித்³யயா க்ருத꞉
ப்ரவர்ததே தே³வ ந்ருதிர்யகா³த்மஸு || 12 ||

அக்³நிர்முக²ம் தே(அ)வநிரங்க்⁴ரிரீக்ஷணம்
ஸூர்யோ நபோ⁴ நாபி⁴ரதோ² தி³ஶ꞉ ஶ்ருதி꞉ |
த்³யௌ꞉ கம் ஸுரேந்த்³ராஸ்தவ பா³ஹவோ(அ)ர்ணவா꞉
குக்ஷிர்மருத்ப்ராணப³லம் ப்ரகல்பிதம் || 13 ||

ரோமாணி வ்ருக்ஷௌஷத⁴ய꞉ ஶிரோருஹா
மேகா⁴꞉ பரஸ்யாஸ்தி²நகா²னி தே(அ)த்³ரய꞉ |
நிமேஷணம் ராத்ர்யஹனீ ப்ரஜாபதி-
-ர்மேட்⁴ரஸ்து வ்ருஷ்டிஸ்தவ வீர்யமிஷ்யதே || 14 ||

த்வய்யவ்யயாத்மன் புருஷே ப்ரகல்பிதா
லோகா꞉ ஸபாலா ப³ஹுஜீவஸங்குலா꞉ |
யதா² ஜலே ஸஞ்ஜிஹதே ஜலௌகஸோ-
-(அ)ப்யுது³ம்ப³ரே வா மஶகா மனோமயே || 15 ||

யானி யானீஹ ரூபாணி க்ரீட³னார்த²ம் பி³ப⁴ர்ஷி ஹி |
தைராம்ருஷ்டஶுசோ லோகா முதா³ கா³யந்தி தே யஶ꞉ || 16 ||

நம꞉ காரணமத்ஸ்யாய ப்ரலயாப்³தி⁴சராய ச |
ஹயஶீர்ஷ்ணே நமஸ்துப்⁴யம் மது⁴கைடப⁴ம்ருத்யவே || 17 ||

அகூபாராய ப்³ருஹதே நமோ மந்த³ரதா⁴ரிணே |
க்ஷித்யுத்³தா⁴ரவிஹாராய நம꞉ ஶூகரமூர்தயே || 18 ||

நமஸ்தே(அ)த்³பு⁴தஸிம்ஹாய ஸாது⁴லோகப⁴யாபஹ |
வாமனாய நமஸ்துப்⁴யம் க்ராந்தத்ரிபு⁴வனாய ச || 19 ||

நமோ ப்⁴ருகூ³ணாம் பதயே த்³ருப்தக்ஷத்ரவனச்சி²தே³ |
நமஸ்தே ரகு⁴வர்யாய ராவாணாந்தகராய ச || 20 ||

நமஸ்தே வாஸுதே³வாய நம꞉ ஸங்கர்ஷணாய ச |
ப்ரத்³யும்னாயாநிருத்³தா⁴ய ஸாத்வதாம் பதயே நம꞉ || 21 ||

நமோ பு³த்³தா⁴ய ஶுத்³தா⁴ய தை³த்யதா³னவமோஹினே |
ம்லேச்ச²ப்ராயக்ஷத்ரஹந்த்ரே நமஸ்தே கல்கிரூபிணே || 22 ||

ப⁴க³வன் ஜீவலோகோ(அ)யம் மோஹிதஸ்தவ மாயயா |
அஹம் மமேத்யஸத்³க்³ராஹோ ப்⁴ராம்யதே கர்மவர்த்மஸு || 23 ||

அஹம் சாத்மாத்மஜாகா³ர தா³ரார்த²ஸ்வஜநாதி³ஷு |
ப்⁴ரமாமி ஸ்வப்னகல்பேஷு மூட⁴꞉ ஸத்யதி⁴யா விபோ⁴ || 24 ||

அநித்யானாத்மது³꞉கே²ஷு விபர்யயமதிர்ஹ்யஹம் |
த்³வந்த்³வாராமஸ்தமோவிஷ்டோ ந ஜானே த்வா(ஆ)த்மன꞉ ப்ரியம் || 25 ||

யதா²(அ)பு³தோ⁴ ஜலம் ஹித்வா ப்ரதிச்ச²ன்னம் தது³த்³ப⁴வை꞉ |
அப்⁴யேதி ம்ருக³த்ருஷ்ணாம் வை தத்³வத்த்வாஹம் பராங்முக²꞉ || 26 ||

நோத்ஸஹே(அ)ஹம் க்ருபணதீ⁴꞉ காமகர்மஹதம் மன꞉ |
ரோத்³து⁴ம் ப்ரமாதி²பி⁴ஶ்சாக்ஷைர்ஹ்ரியமாணமிதஸ்தத꞉ || 27 ||

ஸோ(அ)ஹம் தவாங்க்⁴ர்யுபக³தோ(அ)ஸ்ம்யஸதாம் து³ராபம்
தச்சாப்யஹம் ப⁴வத³னுக்³ரஹ ஈஶ மன்யே |
பும்ஸோ ப⁴வேத்³யர்ஹி ஸம்ஸரணாபவர்க³-
-ஸ்த்வய்யப்³ஜநாப⁴ ஸது³பாஸனயா மதி꞉ ஸ்யாத் || 28 ||

நமோ விஜ்ஞானமாத்ராய ஸர்வப்ரத்யயஹேதவே |
புருஷேஶப்ரதா⁴னாய ப்³ரஹ்மணே(அ)னந்தஶக்தயே || 29 ||

நமஸ்தே வாஸுதே³வாய ஸர்வபூ⁴தக்ஷயாய ச |
ஹ்ருஷீகேஶ நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரபன்னம் பாஹி மாம் ப்ரபோ⁴ || 30 ||

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே த³ஶமஸ்கந்தே⁴ அக்ரூரஸ்துதிர்நாம சத்வாரிம்ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ |


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed