Sri Radha Kavacham – శ్రీ రాధా కవచం


పార్వత్యువాచ |
కైలాస వాసిన్ భగవన్ భక్తానుగ్రహకారక |
రాధికా కవచం పుణ్యం కథయస్వ మమ ప్రభో || ౧ ||

యద్యస్తి కరుణా నాథ త్రాహి మాం దుఃఖతో భయాత్ |
త్వమేవ శరణం నాథ శూలపాణే పినాకధృత్ || ౨ ||

శివ ఉవాచ |
శృణుష్వ గిరిజే తుభ్యం కవచం పూర్వసూచితమ్ |
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వహత్యాహరం పరమ్ || ౩ ||

హరిభక్తిప్రదం సాక్షాద్భుక్తిముక్తిప్రసాధనమ్ |
త్రైలోక్యాకర్షణం దేవి హరిసాన్నిధ్యకారకమ్ || ౪ ||

సర్వత్ర జయదం దేవి సర్వశత్రుభయావహమ్ |
సర్వేషాం చైవ భూతానాం మనోవృత్తిహరం పరమ్ || ౫ ||

చతుర్ధా ముక్తిజనకం సదానందకరం పరమ్ |
రాజసూయాశ్వమేధానాం యజ్ఞానాం ఫలదాయకమ్ || ౬ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా రాధామంత్రం చ యో జపేత్ |
స నాప్నోతి ఫలం తస్య విఘ్నాస్తస్య పదే పదే || ౭ ||

ఋషిరస్య మహాదేవోఽనుష్టుప్ ఛందశ్చ కీర్తితమ్ |
రాధాఽస్య దేవతా ప్రోక్తా రాం బీజం కీలకం స్మృతమ్ || ౮ ||

ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః |
శ్రీరాధా మే శిరః పాతు లలాటం రాధికా తథా || ౯ ||

శ్రీమతీ నేత్రయుగళం కర్ణౌ గోపేంద్రనందినీ |
హరిప్రియా నాసికాం చ భ్రూయుగం శశిశోభనా || ౧౦ ||

ఓష్ఠం పాతు కృపాదేవీ అధరం గోపికా తథా |
వృషభానుసుతా దంతాంశ్చిబుకం గోపనందినీ || ౧౧ ||

చంద్రావలీ పాతు గండం జిహ్వాం కృష్ణప్రియా తథా |
కంఠం పాతు హరిప్రాణా హృదయం విజయా తథా || ౧౨ ||

బాహూ ద్వౌ చంద్రవదనా ఉదరం సుబలస్వసా |
కోటియోగాన్వితా పాతు పాదౌ సౌభద్రికా తథా || ౧౩ ||

నఖాంశ్చంద్రముఖీ పాతు గుల్ఫౌ గోపాలవల్లభా |
నఖాన్ విధుముఖీ దేవీ గోపీ పాదతలం తథా || ౧౪ ||

శుభప్రదా పాతు పృష్ఠం కుక్షౌ శ్రీకాంతవల్లభా |
జానుదేశం జయా పాతు హరిణీ పాతు సర్వతః || ౧౫ ||

వాక్యం వాణీ సదా పాతు ధనాగారం ధనేశ్వరీ |
పూర్వాం దిశం కృష్ణరతా కృష్ణప్రాణా చ పశ్చిమామ్ || ౧౬ ||

ఉత్తరాం హరితా పాతు దక్షిణాం వృషభానుజా |
చంద్రావలీ నైశమేవ దివా క్ష్వేడితమేఖలా || ౧౭ ||

సౌభాగ్యదా మధ్యదినే సాయాహ్నే కామరూపిణీ |
రౌద్రీ ప్రాతః పాతు మాం హి గోపినీ రజనీక్షయే || ౧౮ ||

హేతుదా సంగవే పాతు కేతుమాలా దివార్ధకే |
శేషాఽపరాహ్ణసమవే శమితా సర్వసంధిషు || ౧౯ ||

యోగినీ భోగసమయే రతౌ రతిప్రదా సదా |
కామేశీ కౌతుకే నిత్యం యోగే రత్నావలీ మమ || ౨౦ ||

సర్వదా సర్వకార్యేషు రాధికా కృష్ణమానసా |
ఇత్యేతత్కథితం దేవి కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౨౧ ||

సర్వరక్షాకరం నామ మహారక్షాకరం పరమ్ |
ప్రాతర్మధ్యాహ్నసమయే సాయాహ్నే ప్రపఠేద్యది || ౨౨ ||

సర్వార్థసిద్ధిస్తస్య స్యాద్యన్మనసి వర్తతే |
రాజద్వారే సభాయాం చ సంగ్రామే శత్రుసంకటే || ౨౩ ||

ప్రాణార్థనాశసమయే యః పఠేత్ప్రయతో నరః |
తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవి న భయం విద్యతే క్వచిత్ || ౨౪ ||

ఆరాధితా రాధికా చ తేన సత్యం న సంశయః |
గంగాస్నానాద్ధరేర్నామగ్రహణాద్యత్ఫలం లభేత్ || ౨౫ ||

తత్ఫలం తస్య భవతి యః పఠేత్ప్రయతః శుచిః |
హరిద్రారోచనాచంద్రమండితం హరిచందనమ్ || ౨౬ ||

కృత్వా లిఖిత్వా భూర్జే చ ధారయేన్మస్తకే భుజే |
కంఠే వా దేవదేవేశి స హరిర్నాత్ర సంశయః || ౨౭ ||

కవచస్య ప్రసాదేన బ్రహ్మా సృష్టిం స్థితిం హరిః |
సంహారం చాఽహం నియతం కరోమి కురుతే తథా || ౨౮ ||

వైష్ణవాయ విశుద్ధాయ విరాగగుణశాలినే |
దద్యాత్కవచమవ్యగ్రమన్యథా నాశమాప్నుయాత్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీనారదపంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే రాధా కవచమ్ |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed