Gopi Gitam (Gopika Gitam) – గోపీ గీతం (గోపికా గీతం)


గోప్య ఊచుః |

జయతి తేఽధికం జన్మనా వ్రజః
శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్ర హి |
దయిత దృశ్యతాం దిక్షు తావకా-
స్త్వయి ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే || ౧ ||

శరదుదాశయే సాధుజాతసత్
సరసిజోదరశ్రీముషా దృశా |
సురతనాథ తేఽశుల్కదాసికా
వరద నిఘ్నతో నేహ కిం వధః || ౨ ||

విషజలాప్యయాద్ వ్యాలరాక్షసాద్
వర్షమారుతాద్ వైద్యుతానలాత్ |
వృషమయాత్మజాద్ విశ్వతోభయా-
దృషభ తే వయం రక్షితా ముహుః || ౩ ||

న ఖలు గోపికానందనో భవా-
నఖిలదేహినామంతరాత్మదృక్ |
విఖనసాఽర్థితో విశ్వగుప్తయే
సఖ ఉదేయివాన్ సాత్వతాం కులే || ౪ ||

విరచితాభయం వృష్ణిధుర్య తే
శరణమీయుషాం సంసృతేర్భయాత్ |
కరసరోరుహం కాంత కామదం
శిరసి ధేహి నః శ్రీకరగ్రహమ్ || ౫ ||

వ్రజజనార్తిహన్ వీర యోషితాం
నిజజనస్మయధ్వంసనస్మిత |
భజ సఖే భవత్కింకరీః స్మ నో
జలరుహాననం చారు దర్శయ || ౬ ||

ప్రణతదేహినాం పాపకర్శనం
తృణచరానుగం శ్రీనికేతనమ్ |
ఫణిఫణార్పితం తే పదాంబుజం
కృణు కుచేషు నః కృంధి హృచ్ఛయమ్ || ౭ ||

మధురయా గిరా వల్గువాక్యయా
బుధమనోజ్ఞయా పుష్కరేక్షణ |
విధికరీరిమా వీర ముహ్యతీ-
రధరసీధునాఽఽప్యాయయస్వ నః || ౮ ||

తవ కథామృతం తప్తజీవనం
కవిభిరీడితం కల్మషాపహమ్ |
శ్రవణమంగలం శ్రీమదాతతం
భువి గృణంతి తే భూరిదా జనాః || ౯ ||

ప్రహసితం ప్రియ ప్రేమవీక్షితం
విహరణం చ తే ధ్యానమంగలమ్ |
రహసి సంవిదో యా హృదిస్పృశః
కుహక నో మనః క్షోభయంతి హి || ౧౦ ||

చలసి యద్వ్రజాచ్చారయన్ పశూన్
నలినసుందరం నాథ తే పదమ్ |
శిలతృణాంకురైః సీదతీతి నః
కలిలతాం మనః కాంత గచ్ఛతి || ౧౧ ||

దినపరిక్షయే నీలకుంతలై-
ర్వనరుహాననం బిభ్రదావృతమ్ |
ఘనరజస్వలం దర్శయన్ముహు-
ర్మనసి నః స్మరం వీర యచ్ఛసి || ౧౨ ||

ప్రణతకామదం పద్మజార్చితం
ధరణిమండనం ధ్యేయమాపది |
చరణపంకజం శంతమం చ తే
రమణ నః స్తనేష్వర్పయాధిహన్ || ౧౩ ||

సురతవర్ధనం శోకనాశనం
స్వరితవేణునా సుష్ఠు చుంబితమ్ |
ఇతరరాగవిస్మారణం నృణాం
వితర వీర నస్తేఽధరామృతమ్ || ౧౪ ||

అటతి యద్భవానహ్ని కాననం
త్రుటిర్యుగాయతే త్వామపశ్యతామ్ |
కుటిలకుంతలం శ్రీముఖం చ తే
జడ ఉదీక్షతాం పక్ష్మకృద్దృశామ్ || ౧౫ ||

పతిసుతాన్వయభ్రాతృబాంధవా-
నతివిలంఘ్య తేఽంత్యచ్యుతాగతాః |
గతివిదస్తవోద్గీతమోహితాః
కితవ యోషితః కస్త్యజేన్నిశి || ౧౬ ||

రహసి సంవిదం హృచ్ఛయోదయం
ప్రహసితాననం ప్రేమవీక్షణమ్ |
బృహదురః శ్రియో వీక్ష్య ధామ తే
ముహురతిస్పృహా ముహ్యతే మనః || ౧౭ ||

వ్రజవనౌకసాం వ్యక్తిరంగ తే
వృజినహంత్ర్యలం విశ్వమంగలమ్ |
త్యజ మనాక్ చ నస్త్వత్స్పృహాత్మనాం
స్వజనహృద్రుజాం యన్నిషూదనమ్ || ౧౮ ||

యత్తే సుజాతచరణాంబురుహం స్తనేషు
భీతాః శనైః ప్రియ దధీమహి కర్కశేషు |
తేనాటవీమటసి తద్వ్యథతే న కింస్విత్
కూర్పాదిభిర్భ్రమతి ధీర్భవదాయుషాం నః || ౧౯ ||

[** అధిక శ్లోకాః –
శ్రీ శుక ఉవాచ –
ఇతి గోప్యః ప్రగాయన్త్యః ప్రలపన్త్యశ్చచిత్రధా |
రురుదుః సుస్వరం రాజన్ కృష్ణదర్శనలాలసాః ||

తాసామావిరభూచ్ఛౌరిః స్మయమానముఖాంబుజః |
పీతాంబరధరః స్రగ్వీ సాక్షాన్మన్మథమన్మథః ||
**]

ఇతి శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే రాసక్రీడాయాం గోపీగీతం నామైకత్రింశోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed