Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం


మంగళశ్లోకాః |
మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః |
మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧

మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాబ్ధయే |
చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౨

వేదవేదాన్తవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే |
పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళమ్ || ౩

విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగరీపతేః |
భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళమ్ || ౪

పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభిః సహ సీతయా |
నందితాఖిలలోకాయ రామచంద్రాయ మంగళమ్ || ౫

త్యక్తసాకేతవాసాయ చిత్రకూటవిహారిణే |
సేవ్యాయ సర్వయమినాం ధీరోదాత్తాయ మంగళమ్ || ౬

సౌమిత్రిణా చ జానక్యా చాపబాణాసిధారిణా |
సంసేవ్యాయ సదా భక్త్యా సానుజాయాస్తు మంగళమ్ || ౭

దండకారణ్యవాసాయ ఖండితామరశత్రవే |
గృధ్రరాజాయ భక్తాయ ముక్తిదాయాస్తు మంగళమ్ || ౮

సాదరం శబరీదత్తఫలమూలాభిలాషిణే |
సౌలభ్యపరిపూర్ణాయ సత్త్వోద్యుక్తాయ మంగళమ్ || ౯

హనూమత్సమవేతాయ హరీశాభీష్టదాయినే |
వాలిప్రమథనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళమ్ || ౧౦

శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతులంఘితసింధవే |
జితరాక్షసరాజాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || ౧౧

ఆసాద్య నగరీం దివ్యామభిషిక్తాయ సీతయా |
రాజాధిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళమ్ || ౧౨

విభీషణకృతే ప్రీత్యా విశ్వాభీష్టప్రదాయినే |
జానకీప్రాణనాథాయ సదా రామాయ మంగళమ్ || ౧౩

—-

శ్రీరామం త్రిజగద్గురుం సురవరం సీతామనోనాయకం
శ్యామాంగం శశికోటిపూర్ణవదనం చంచత్కలాకౌస్తుభమ్ |
సౌమ్యం సత్యగుణోత్తమం సుసరయూతీరే వసంతం ప్రభుం
త్రాతారం సకలార్థసిద్ధిసహితం వందే రఘూణాం పతిమ్ || ౧౪

శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘువరాన్వయరత్నదీపమ్ |
ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి || ౧౫

శ్రీరామచంద్ర కరుణాకర రాఘవేంద్ర
రాజేంద్రచంద్ర రఘువంశసముద్రచంద్ర |
సుగ్రీవనేత్రయుగళోత్పల-పూర్ణచంద్ర
సీతామనఃకుముదచంద్ర నమో నమస్తే || ౧౬

సీతామనోమానసరాజహంస
సంసారసన్తాపహర క్షమావన్ |
శ్రీరామ దైత్యాంతక శాంతరూప
శ్రీతారకబ్రహ్మ నమో నమస్తే || ౧౭

విష్ణో రాఘవ వాసుదేవ నృహరే దేవౌఘచూడామణే |
సంసారార్ణవకర్ణధారక హరే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః || ౧౮

సుగ్రీవాదిసమస్తవానరవరైస్సంసేవ్యమానం సదా |
విశ్వామిత్రపరాశరాదిమునిభిస్సంస్తూయమానం భజే || ౧౯

రామం చందనశీతలం క్షితిసుతామోహాకరం శ్రీకరం
వైదేహీనయనారవిందమిహిరం సంపూర్ణచంద్రాననమ్ |
రాజానం కరుణాసమేతనయనం సీతామనోనందనం
సీతాదర్పణచారుగండలలితం వందే సదా రాఘవమ్ || ౨౦

జానాతి రామ తవ నామరుచిం మహేశో
జానాతి గౌతమసతీ చరణప్రభావమ్ |
జానాతి దోర్బలపరాక్రమమీశచాపో
జానాత్యమోఘపటుబాణగతిం పయోధిః || ౨౧

మాతా రామో మత్పితా రామచంద్రో
భ్రాతా రామో మత్సఖా రాఘవేశః |
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దాయాళు-
ర్నాన్యం దైవం నైవ జానే న జానే || ౨౨

విమలకమలనేత్రం విస్ఫురన్నీలగాత్రం
తపనకులపవిత్రం దానవధ్వంతమిత్రమ్ |
భువనశుభచరిత్రం భూమిపుత్రీకళత్రం
దశరథవరపుత్రం నౌమి రామాఖ్యమిత్రమ్ || ౨౩

మార్గే మార్గే శాఖినాం రత్నవేదీ
వేద్యాం వేద్యాం కిన్నరీబృందగీతమ్ |
గీతే గీతే మంజులాలాపగోష్ఠీ
గోష్ఠ్యాం గోష్ఠ్యాం త్వత్కథా రామచంద్ర || ౨౪

వృక్షే వృక్షే వీక్షితాః పక్షిసంఘాః
సంఘే సంఘే మంజులామోదవాక్యమ్ |
వాక్యే వాక్యే మంజులాలాపగోష్ఠీ
గోష్ఠ్యాం గోష్ఠ్యాం త్వత్కథా రామచంద్ర || ౨౫

దురితతిమిరచంద్రో దుష్టకంజాతచంద్రః
సురకువలయచంద్రస్సూర్యవంశాబ్ధిచంద్రః |
స్వజననివహచంద్రశ్శత్రురాజీవచంద్రః
ప్రణతకుముదచంద్రః పాతు మాం రామచంద్రః || ౨౬

కళ్యాణదం కౌశికయజ్ఞపాలం
కళానిధిం కాంచనశైలధీరమ్ |
కంజాతనేత్రం కరుణాసముద్రం
కాకుత్స్థరామం కలయామి చిత్తే || ౨౭

రాజీవాయతలోచనం రఘువరం నీలోత్పలశ్యామలం
మందారాంచితమండపే సులలితే సౌవర్ణకే పుష్పకే |
ఆస్థానే నవరత్నరాజిఖచితే సింహాసనే సంస్థితం
సీతాలక్ష్మణలోకపాలసహితం వందే మునీంద్రాస్పదమ్ || ౨౮

ధ్యాయే రామం సుధాంశుం నతసకలభవారణ్యతాపప్రహారం |
శ్యామం శాంతం సురేంద్రం సురమునివినుతం కోటిసూర్యప్రకాశమ్ |
సీతాసౌమిత్రిసేవ్యం సురనరసుగమం దివ్యసింహాసనస్థం |
సాయాహ్నే రామచంద్రం స్మితరుచిరముఖం సర్వదా మే ప్రసన్నమ్ || ౨౯

ఇంద్రనీలమణిసన్నిభదేహం
వందనీయమసకృన్మునిబృందైః |
లంబమానతులసీవనమాలం
చింతయామి సతతం రఘువీరమ్ || ౩౦

సంపూర్ణచంద్రవదనం సరసీరుహాక్షం
మాణిక్యకుండలధరం ముకుటాభిరామమ్ |
చాంపేయగౌరవసనం శరచాపహస్తం
శ్రీరామచంద్రమనిశం మనసా స్మరామి || ౩౧

మాతుః పార్శ్వే చరన్తం మణిమయశయనే మంజుభూషాంచితాంగం |
మందం మందం పిబంతం ముకుళితనయనం స్తన్యమన్యస్తనాగ్రమ్ |
అంగుళ్యాగ్రైః స్పృశన్తం సుఖపరవశయా సస్మితాలింగితాంగం |
గాఢం గాఢం జనన్యా కలయతు హృదయం మామకం రామబాలమ్ || ౩౨

రామాభిరామం నయనాభిరామం
వాచాభిరామం వదనాభిరామమ్ |
సర్వాభిరామం చ సదాభిరామం
వందే సదా దాశరథిం చ రామమ్ || ౩౩

రాశబ్దోచ్చారమాత్రేణ ముఖాన్నిర్యాతి పాతకాః |
పునః ప్రవేశభీత్యా చ మకారస్తు కవాటవత్ || ౩౪

అనర్ఘమాణిక్యవిరాజమాన-
శ్రీపాదుకాలంకృతశోభనాభ్యామ్ |
అశేషబృందారకవందితాభ్యాం
నమో నమో రామపదాంబుజాభ్యామ్ || ౩౫

చలత్కనకకుండలోల్లసితదివ్యగండస్థలం
చరాచరజగన్మయం చరణపద్మగంగాశ్రయమ్ |
చతుర్విధఫలప్రదం చరమపీఠమధ్యస్థితం
చిదంశమఖిలాస్పదం దశరథాత్మజం చింతయే || ౩౬

సనందనమునిప్రియం సకలవర్ణవేదాత్మకం
సమస్తనిగమాగమస్ఫురితతత్త్వసింహాసనమ్ |
సహస్రనయనాబ్జజాద్యమరబృందసంసేవితం
సమష్టిపురవల్లభం దశరథాత్మజం చింతయే || ౩౭

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తి-కాలవిలసత్తత్త్వాత్మచిన్మాత్రకం
చైతన్యాత్మకమాధిపాపరహితం భూమ్యాదితన్మాత్రకమ్ |
శాంభవ్యాదిసమస్తయోగకులకం సాంఖ్యాదితత్త్వాత్పరం
శబ్దావాచ్యమహం నమామి సతతం వ్యుత్పత్తినాశాత్పరమ్ || ౩౮

ఇక్ష్వాకువంశార్ణవజాతరత్నం
సీతాంగనాయౌవనభాగ్యరత్నమ్ |
వైకుంఠరత్నం మమ భాగ్యరత్నం
శ్రీరామరత్నం శిరసా నమామి || ౩౯

ఇక్ష్వాకునందనం సుగ్రీవపూజితం
త్రైలోక్యరక్షకం సత్యసంధం సదా |
రాఘవం రఘుపతిం రాజీవలోచనం
రామచంద్రం భజే రాఘవేశం భజే || ౪౦

భక్తప్రియం భక్తసమాధిగమ్యం
చింతాహరం చింతితకామధేనుమ్ |
సూర్యేందుకోటిద్యుతిభాస్వరం తం
రామం భజే రాఘవరామచంద్రమ్ || ౪౧

శ్రీరామం జనకక్షితీశ్వరసుతావక్త్రాంబుజాహారిణం
శ్రీమద్భానుకులాబ్ధికౌస్తుభమణిం శ్రీరత్నవక్షస్స్థలమ్ |
శ్రీకంఠాద్యమరౌఘరత్నమకుటాలంకారపాదాంబుజం
శ్రీవత్సోజ్జ్వలమింద్రనీలసదృశం శ్రీరామచంద్రం భజే || ౪౨

రామచంద్ర చరితాకథామృతం
లక్ష్మణాగ్రజగుణానుకీర్తనమ్ |
రాఘవేశ తవ పాదసేవనం
సంభవంతు మమ జన్మజన్మని || ౪౩

అజ్ఞానసంభవ-భవాంబుధిబాడబాగ్ని-
రవ్యక్తతత్త్వనికరప్రణవాధిరూఢః |
సీతాసమేతమనుజేన హృదన్తరాళే
ప్రాణప్రయాణసమయే మమ సన్నిధత్తే || ౪౪

రామో మత్కులదైవతం సకరుణం రామం భజే సాదరం
రామేణాఖిలఘోరపాపనిహతీ రామాయ తస్మై నమః |
రామాన్నాస్తి జగత్రయైకసులభో రామస్య దాసోఽస్మ్యహం
రామే ప్రీతిరతీవ మే కులగురో శ్రీరామ రక్షస్వ మామ్ || ౪౫

వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామంటపే |
మధ్యేపుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సంస్థితమ్ |
అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్త్వం మునిభ్యః పరం |
వ్యాఖ్యాన్తం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౪౬

వామే భూమిసుతా పురస్తు హనుమాన్పశ్చాత్సుమిత్రాసుత-
శ్శత్రుఘ్నో భరతశ్చ పార్శ్వదళయోర్వాయ్వాదికోణేష్వపి |
సుగ్రీవశ్చ విభీషణశ్చ యువరాట్ తారాసుతో జాంబవాన్
మధ్యే నీలసరోజకోమలరుచిం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౪౭

కేయూరాంగదకంకణైర్మణిగణైర్వైరోచమానం సదా
రాకాపర్వణిచంద్రకోటిసదృశం ఛత్రేణ వైరాజితమ్ |
హేమస్తంభసహస్రషోడశయుతే మధ్యే మహామండపే
దేవేశం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౪౮

సాకేతే శరదిందుకుందధవళే సౌఘే మహామంటపే |
పర్యస్తాగరుధూపధూమపటలే కర్పూరదీపోజ్జ్వలే |
సుగ్రీవాంగదవాయుపుత్రసహితం సౌమిత్రిణా సేవితం
లీలామానుషవిగ్రహం రఘుపతిం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౪౯

శాంతం శారదచంద్రకోటిసదృశం చంద్రాభిరామాననం
చంద్రార్కాగ్నివికాసికుండలధరం చంద్రావతంసస్తుతమ్ |
వీణాపుస్తకసాక్షసూత్రవిలసద్వ్యాఖ్యానముద్రాకరం
దేవేశం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౫౦

రామం రాక్షసమర్దనం రఘుపతిం శక్రారివిధ్వంసినం
సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదం సురపతేః పుత్రాంతకం శార్‍ఙ్గిణమ్ |
భక్తానామభయప్రదం భయహరం పాపౌఘవిధ్వంసినం
సీతాసేవితపాదపద్మయుగళం రామం భజే శ్యామలమ్ || ౫౧

కందర్పాయుతకోటికోటితులితం కాలాంబుదశ్యామలం
కంబుగ్రీవముదారకౌస్తుభధరం కర్ణావతంసోత్పలమ్ |
కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలం స్మితముఖం చిన్ముద్రయాలంకృతం
సీతాలక్ష్మణవాయుపుత్రసహితం సింహాసనస్థం భజే || ౫౨

సాకేతే నవరత్నపంక్తిఖచితే చిత్రధ్వజాలంకృతే
వాసే స్వర్ణమయే దళాష్టలలితే పద్మే విమానోత్తమే |
ఆసీనం భరతాదిసోదరజనైః శాఖామృగైః కిన్నరైః
దిక్పాలైర్మునిపుంగవైర్నృపగణైస్సంసేవ్యమానం భజే || ౫౩

కస్తూరీఘనసారకుంకుమలసచ్ఛ్రీచందనాలంకృతం
కందర్పాధికసుందరం ఘననిభం కాకుత్స్థవంశధ్వజమ్ |
కళ్యాణాంభరవేష్టితం కమలయా యుక్తం కలావల్లభం
కళ్యాణాచలకార్ముకప్రియసఖం కళ్యాణరామం భజే || ౫౪

ముక్తేర్మూలం మునివరహృదానందకందం ముకుందం
కూటస్థాఖ్యం సకలవరదం సర్వచైతన్యరూపమ్ |
నాదాతీతం కమలనిలయం నాదనాదాంతతత్త్వం
నాదాతీతం ప్రకృతిరహితం రామచంద్రం భజేఽహమ్ || ౫౫

తారాకారం నిఖిలనిలయం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్యం
శబ్దావాచ్యం త్రిగుణరహితం వ్యోమమంగుష్ఠమాత్రమ్ |
నిర్వాణాఖ్యం సగుణమగుణవ్యోమరంధ్రాంతరస్థం
సౌషుమ్నాంతః ప్రణవసహితం రామచంద్రం భజేఽహమ్ || ౫౬

నిజానందాకారం నిగమతురగారాధితపదం
పరబ్రహ్మానందం పరమపదగం పాపహరణమ్ |
కృపాపారావారం పరమపురుషం పద్మనిలయం
భజే రామం శ్యామం ప్రకృతిరహితం నిర్గుణమహమ్ || ౫౭

సాకేతే నగరే సమస్తమహిమాధారే జగన్మోహనే
రత్నస్తంభసహస్రమంటపమహాసింహాసనే సాంబుజే |
విశ్వామిత్రవసిష్ఠగౌతమశుకవ్యాసాదిభిర్మౌనిభిః
ధ్యేయం లక్ష్మణలోకపాలసహితం సీతాసమేతం భజే || ౫౮

రామం శ్యామాభిరామం రవిశశినయనం కోటిసూర్యప్రకాశం
దివ్యం దివ్యాస్త్రపాణిం శరముఖశరధిం చారుకోడండహస్తమ్ |
కాలం కాలాగ్నిరుద్రం రిపుకులదహనం విఘ్నవిచ్ఛేదదక్షం
భీమం భీమాట్టహాసం సకలభయహరం రామచంద్రం భజేఽహమ్ || ౫౯

శ్రీరామం భువనైకసుందరతనుం ధారాధరశ్యామలం
రాజీవాయతలోచనం రఘువరం రాకేందుబింబాననమ్ |
కోదండాదినిజాయుధాశ్రితభుజైర్భ్రాంతం విదేహాత్మజా-
ధీశం భక్తజనావనం రఘువరం శ్రీరామచంద్రం భజే || ౬౦

శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభలసత్పీతాంబరాలంకృతం
నానారత్నవిరాజమానమకుటం నీలాంబుదశ్యామలమ్ |
కస్తూరీఘనసారచర్చితతనుం మందారమాలాధరం
కందర్పాయుతసుందరం రఘుపతిం సీతాసమేతం భజే || ౬౧

సదానందదేవే సహస్రారపద్మే
గలచ్చంద్రపీయూషధారామృతాంతే |
స్థితం రామమూర్తిం నిషేవే నిషేవే-
ఽన్యదైవం న సేవే న సేవే న సేవే || ౬౨

సుధాభాసితద్వీపమధ్యే విమానే
సుపర్వాళివృక్షోజ్జ్వలే శేషతల్పే |
నిషణ్ణం రమాంకం నిషేవే నిషేవే-
ఽన్యదైవం న సేవే న సేవే న సేవే || ౬౩

చిదంశం సమానందమానందకందం
సుషుమ్నాఖ్యరంధ్రాంతరాళే చ హంసమ్ |
సచక్రం సశంఖం సపీతాంబరాంకం
పరంచాన్యదైవం న జానే న జానే || ౬౪

చతుర్వేదకూటోల్లసత్కారణాఖ్యం
స్ఫురద్దివ్యవైమానికే భోగితల్పే |
పరంధామమూర్తిం నిషణ్ణం నిషేవే
నిషేవేఽన్యదైవం న సేవే న సేవే || ౬౫

సింహాసనస్థం సురసేవితవ్యం
రత్నాంకితాలంకృతపాదపద్మమ్ |
సీతాసమేతం శశిసూర్యనేత్రం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౬౬

రామం పురాణపురుషం రమణీయవేషం
రాజాధిరాజమకుటార్చితపాదపీఠమ్ |
సీతాపతిం సునయనం జగదేకవీరం
శ్రీరామచంద్రమనిశం కలయామి చిత్తే || ౬౭

పరానందవస్తుస్వరూపాదిసాక్షిం
పరబ్రహ్మగమ్యం పరంజ్యోతిమూర్తిమ్ |
పరాశక్తిమిత్రాఽప్రియారాధితాంఘ్రిం
పరంధామరూపం భజే రామచంద్రమ్ || ౬౮

మందస్మితం కుండలగండభాగం
పీతాంబరం భూషణభూషితాంగమ్ |
నీలోత్పలాంగం భువనైకమిత్రం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౬౯

అచింత్యమవ్యక్తమనంతరూప-
మద్వైతమానందమనాదిగమ్యమ్ |
పుణ్యస్వరూపం పురుషోత్తమాఖ్యం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౭౦

పద్మాసనస్థం సురసేవితవ్యం
పద్మాలయానందకటాక్షవీక్ష్యమ్ |
గంధర్వవిద్యాధరగీయమానం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౭౧

అనంతకీర్తిం వరదం ప్రసన్నం
పద్మాసనం సేవకపారిజాతమ్ |
రాజాధిరాజం రఘువీరకేతుం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౭౨

సుగ్రీవమిత్రం సుజనానురూపం
లంకాహరం రాక్షసవంశనాశమ్ |
వేదాశ్రయాంగం విపులాయతాక్షం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్ || ౭౩

సకృత్ప్రణతరక్షాయాం సాక్షీ యస్య విభీషణః |
సాపరాధప్రతీకారః స శ్రీరామో గతిర్మమ || ౭౪

ఫలమూలాశినౌ దాంతౌ తాపసౌ ధర్మచారిణౌ |
రక్షఃకులవిహన్తారౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ || ౭౫

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ |
పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ || ౭౬

కౌసల్యానయనేందుం దశరథముఖారవిందమార్తాండమ్ |
సీతామానసహంసం రామం రాజీవలోచనం వందే || ౭౭

భర్జనం భవబీజానాం మార్జనం సుఖసంపదామ్ |
తర్జనం యమదూతానాం రామరామేతి కీర్తనమ్ || ౭౮

న జానే జానకీ జానే రామ త్వన్నామవైభవమ్ |
సర్వేశో భగవాన్ శంభుర్వాల్మీకిర్వేత్తి వా నవా || ౭౯

కరతలధృతచాపం కాలమేఘస్వరూపం
సరసిజదళనేత్రం చారుహాసం సుగాత్రమ్ |
విచినుతవనవాసం విక్రమోదగ్రవేషం
ప్రణమత రఘునాథం జానకీప్రాణనాథమ్ || ౮౦

విద్యుత్స్ఫురన్మకరకుండలదీప్తచారు-
గండస్థలం మణికిరీటవిరాజమానమ్ |
పీతాంబరం జలదనీలముదారకాంతిం
శ్రీరామచంద్రమనిశం కలయామి చిత్తే || ౮౧

రత్నోల్లసజ్జ్వలితకుండలగండభాగం
కస్తూరికాతిలకశోభితఫాలభాగమ్ |
కర్ణాంతదీర్ఘనయనం కరుణాకటాక్షం
శ్రీరామచంద్ర ముఖమాత్మని సన్నిధత్తమ్ || ౮౨

వైదేహీసహితం చ లక్ష్మణయుతం కైకేయిపుత్రాన్వితం
సుగ్రీవం చ విభీషణానిలసుతౌ నీలం నలం సాంగదమ్ |
విశ్వామిత్రవసిష్ఠగౌతమభరద్వాజాదికాన్ మానయన్
రామో మారుతిసేవితః స్మరతు మాం సామ్రాజ్యసింహాసనే || ౮౩

సకలగుణనిధానం యోగిభిస్స్తూయమానం
భజితసురవిమానం రక్షితేంద్రాదిమానమ్ |
మహితవృషభయానం సీతయా శోభమానం
స్మరతు హృదయభానుం బ్రహ్మరామాభిరామమ్ || ౮౪

త్రిదశకుముదచంద్రో దానవాంభోజచంద్రో
దురితతిమిరచంద్రో యోగినాం జ్ఞానచంద్రః |
ప్రణతనయనచంద్రో మైథిలీనేత్రచంద్రో
దశముఖరిపుచంద్రః పాతు మాం రామచంద్రః || ౮౫

యన్నామైవ సహస్రనామసదృశం యన్నామ వేదైస్సమం
యన్నామాంకితవాక్య-మాసురబలస్త్రీగర్భవిచ్ఛేదనమ్ |
యన్నామ శ్వపచార్యభేదరహితం ముక్తిప్రదానోజ్జ్వలం
తన్నామాఽలఘురామరామరమణం శ్రీరామనామామృతమ్ || ౮౬

రాజీవనేత్ర రఘుపుంగవ రామభద్ర
రాకేందుబింబసదృశానన నీలగాత్ర |
రామాఽభిరామ రఘువంశసముద్భవ త్వం
శ్రీరామచంద్ర మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮౭

మాణిక్యమంజీరపదారవిందం
రామార్కసంఫుల్లముఖారవిందమ్ |
భక్తాభయప్రాపికరారవిందాం
దేవీం భజే రాఘవవల్లభాం తామ్ || ౮౮

జయతు విజయకారీ జానకీమోదకారీ
తపనకులవిహారీ దండకారణ్యచారీ |
దశవదనకుఠారీ దైత్యవిచ్ఛేదకారీ
మణిమకుటకధారీ చండకోదండధారీ || ౮౯

రామః పితా రఘవ ఏవ మాతా
రామస్సుబంధుశ్చ సఖా హితశ్చ |
రామో గురుర్మే పరమం చ దైవం
రామం వినా నాఽన్యమహం స్మరామి || ౯౦

శ్రీరామ మే త్వం హి పితా చ మాతా
శ్రీరామ మే త్వం హి సుహృచ్చ బంధుః |
శ్రీరామ మే త్వం హి గురుశ్చ గోష్ఠీ
శ్రీరామ మే త్వం హి సమస్తమేవ || ౯౧

రామచంద్రచరితామృతపానం
సోమపానశతకోటిసమానమ్ |
సోమపానశతకోటిభిరీయా-
జ్జన్మ నైతి రఘునాయకనామ్నా || ౯౨

రామ రామ దయాసింధో రావణారే జగత్పతే |
త్వత్పాదకమలాసక్తి-ర్భవేజ్జన్మని జన్మని || ౯౩

శ్రీరామచంద్రేతి దయాపరేతి
భక్తప్రియేతి భవబంధనమోచనేతి |
నాథేతి నాగశయనేతి సదా స్తువంతం
మాం పాహి భీతమనిశం కృపణం కృపాళో || ౯౪

అయోధ్యానాథ రాజేంద్ర సీతాకాంత జగత్పతే |
శ్రీరామ పుండరీకాక్ష రామచంద్ర నమోఽస్తు తే || ౯౫

హే రామ హే రమణ హే జగదేకవీర
హే నాథ హే రఘుపతే కరుణాలవాల |
హే జానకీరమణ హే జగదేకబంధో
మాం పాహి దీనమనిశం కృపణం కృతఘ్నమ్ || ౯౬

జానాతి రామ తవ తత్త్వగతిం హనూమాన్ |
జానాతి రామ తవ సఖ్యగతిం కపీశః |
జానాతి రామ తవ యుద్ధగతిం దశాస్యో |
జానాతి రామ ధనదానుజ ఏవ సత్యమ్ || ౯౭

సేవ్యం శ్రీరామమంత్రం శ్రవణశుభకరం శ్రేష్ఠసుజ్ఞానిమంత్రం
స్తవ్యం శ్రీరామమంత్రం నరకదురితదుర్వారనిర్ఘాతమంత్రమ్ |
భవ్యం శ్రీరామమంత్రం భజతు భజతు సంసారనిస్తారమంత్రం
దివ్యం శ్రీరామమంత్రం దివి భువి విలసన్మోక్షరక్షైకమంత్రమ్ || ౯౮

నిఖిలనిలయమంత్రం నిత్యతత్త్వాఖ్యమంత్రం
భవకులహరమంత్రం భూమిజాప్రాణమంత్రమ్ |
పవనజనుతమంత్రం పార్వతీమోక్షమంత్రం
పశుపతినిజమంత్రం పాతు మాం రామమంత్రమ్ || ౯౯

ప్రణవనిలయమంత్రం ప్రాణనిర్వాణమంత్రం
ప్రకృతిపురుషమంత్రం బ్రహ్మరుద్రేంద్రమంత్రమ్ |
ప్రకటదురితరాగద్వేషనిర్ణాశమంత్రం
రఘుపతినిజమంత్రం రామరామేతిమంత్రమ్ || ౧౦౦

దశరథసుతమంత్రం దైత్యసంహారమంత్రం
విబుధవినుతమంత్రం విశ్వవిఖ్యాతమంత్రమ్ |
మునిగణనుతమంత్రం ముక్తిమార్గైకమంత్రం
రఘుపతినిజమంత్రం రామరామేతిమంత్రమ్ || ౧౦౧

సంసారసాగరభయాపహవిశ్వమంత్రం
సాక్షాన్ముముక్షుజనసేవితసిద్ధమంత్రమ్ |
సారంగహస్తముఖహస్తనివాసమంత్రం
కైవల్యమంత్రమనిశం భజ రామమంత్రమ్ || ౧౦౨

జయతు జయతు మంత్రం జన్మసాఫల్యమంత్రం
జననమరణభేదక్లేశవిచ్ఛేదమంత్రమ్ |
సకలనిగమమంత్రం సర్వశాస్త్రైకమంత్రం
రఘుపతినిజమంత్రం రామరామేతిమంత్రమ్ || ౧౦౩

జగతి విశదమంత్రం జానకీప్రాణమంత్రం
విబుధవినుతమంత్రం విశ్వవిఖ్యాతమంత్రమ్ |
దశరథసుతమంత్రం దైత్యసంహారమంత్రం
రఘుపతినిజమంత్రం రామరామేతిమంత్రమ్ || ౧౦౪

బ్రహ్మాదియోగిమునిపూజితసిద్ధమంత్రం
దారిద్ర్యదుఃఖభవరోగవినాశమంత్రమ్ |
సంసారసాగరసముత్తరణైకమంత్రం
వందే మహాభయహరం రఘురామమంత్రమ్ || ౧౦౫

శత్రుచ్ఛేదైకమంత్రం సరసముపనిషద్వాక్యసంపూజ్యమంత్రం
సంసారోత్తారమంత్రం సముచితసమయే సంగనిర్యాణమంత్రమ్ |
సర్వైశ్వర్యైకమంత్రం వ్యసనభుజగసన్దష్టసన్త్రాణమంత్రం
జిహ్వే శ్రీరామమంత్రం జప జప సఫలం జన్మసాఫల్యమంత్రమ్ || ౧౦౬

నిత్యం శ్రీరామమంత్రం నిరుపమమధికం నీతిసుజ్ఞానమంత్రం
సత్యం శ్రీరామమంత్రం సదమలహృదయే సర్వదారోగ్యమంత్రమ్ |
స్తుత్యం శ్రీరామమంత్రం సులలితసుమనస్సౌఖ్యసౌభాగ్యమంత్రం
పఠ్యం శ్రీరామమంత్రం పవనజవరదం పాతు మాం రామమంత్రమ్ || ౧౦౭

వ్యామోహప్రశమౌషధం మునిమనోవృత్తిప్రవృత్త్యౌషధం
దైత్యోన్మూలకరౌషధం భవభయప్రధ్వంసనైకౌషధమ్ |
భక్తానందకరౌషధం త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం
శ్రేయః ప్రాప్తికరౌషధం పిబ మనః శ్రీరామనామౌషధమ్ || ౧౦౮

సకలభువనరత్నం సర్వశాస్త్రార్థరత్నం
సమరవిజయరత్నం సచ్చిదానందరత్నమ్ |
దశముఖహరరత్నం దానవారాతిరత్నం
రఘుకులనృపరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౦౯

సకలభువనరత్నం సచ్చిదానందరత్నం
సకలహృదయరత్నం సూర్యబింబాంతరత్నమ్ |
విమలసుకృతరత్నం వేదవేదాంతరత్నం
పురహరజపరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౧౦

నిగమశిఖరరత్నం నిర్మలానందరత్నం
నిరుపమగుణరత్నం నాదనాదాంతరత్నమ్ |
దశరథకులరత్నం ద్వాదశాంతస్స్థరత్నం
పశుపతిజపరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౧౧

శతమఖసుతరత్నం షోడశాంతస్స్థరత్నం
మునిజనజపరత్నం ముఖ్యవైకుంఠరత్నమ్ |
నిరుపమగుణరత్నం నీరజాంతస్స్థరత్నం
పరమపదవిరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౧౨

సకలసుకృతరత్నం సత్యవాక్యార్థరత్నం
శమదమగుణరత్నం శాశ్వతానందరత్నమ్ |
ప్రణయనిలయరత్నం ప్రస్ఫుటద్యోతిరత్నం
పరమపదవిరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౧౩

నిగమశిఖరరత్నం నిత్యమాశాస్యరత్నం
జననుతనృపరత్నం జానకీరూపరత్నమ్ |
భువనవలయరత్నం భూభుజామేకరత్నం
రఘుకులవరరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్ || ౧౧౪

విశాలనేత్రం పరిపూర్ణగాత్రం
సీతాకలత్రం సురవైరిజైత్రమ్ |
కారుణ్యపాత్రం జగతః పవిత్రం
శ్రీరామరత్నం ప్రణతోఽస్మి నిత్యం || ౧౧౫

హే గోపాలక హే దయాజలనిధే హే సద్గుణాంభోనిధే
హే దైత్యాంతక హే విభీషణదయాపరీణ హే భూపతే |
హే వైదేహసుతామనోజవిహృతే హే కోటిమారాకృతే
హే నవ్యాంబుజనేత్ర పాలయ పరం జానామి న త్వాం వినా || ౧౧౬

యస్య కించిదపి నో హరణీయం
కర్మ కించిదపి నో చరణీయమ్ |
రామనామ చ సదా స్మరణీయం
లీలయా భవజలం తరణీయమ్ || ౧౧౭

దశరథసుతమీశం దండకారణ్యవాసం
శతమఖమణినీలం జానకీప్రాణలోలమ్ |
సకలభువనమోహం సన్నుతాంభోదదేహం
బహుళనుతసముద్రం భావయే రామభద్రమ్ || ౧౧౮

విశాలనేత్రం పరిపూర్ణగాత్రం
సీతాకళత్రం సురవైరిజైత్రమ్ |
జగత్పవిత్రం పరమాత్మతంత్రం
శ్రీరామచంద్రం ప్రణమామి చిత్తే || ౧౧౯

జయ జయ రఘురామ శ్రీముఖాంభోజభానో
జయ జయ రఘువీర శ్రీమదంభోజనేత్ర |
జయ జయ రఘునాథ శ్రీకరాభ్యర్చితాంఘ్రి
జయ జయ రఘువర్య శ్రీశ కారుణ్యసింధో || ౧౨౦

మందారమూలే మణిపీఠసంస్థం
సుధాప్లుతం దివ్యవిరాట్స్వరూపమ్ |
సబిందునాదాంతకలాంతతుర్య-
మూర్తిం భజేఽహం రఘువంశరత్నమ్ || ౧౨౧

నాదం నాదవినీలచిత్తపవనం నాదాంతత్త్వప్రియం
నామాకారవివర్జితం నవఘనశ్యామాంగనాదప్రియమ్ |
నాదాంభోజమరందమత్తవిలసద్భృంగం మదాంతస్స్థితం
నాదాంతధృవమండలాబ్జరుచిరం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౨

నానాభూతహృదబ్జపద్మనిలయం నామోజ్జ్వలాభూషణం |
నామస్తోత్రపవిత్రితత్రిభువనం నారాయణాష్టాక్షరమ్ |
నాదాంతేందుగళత్సుధాప్లుతతనుం నానాత్మచిన్మాత్రకమ్ |
నానాకోటియుగాంతభానుసదృశం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౩

వేద్యం వేదగురుం విరించిజనకం వేదాంతమూర్తిం స్ఫుర-
ద్వేదం వేదకలాపమూలమహిమాధారాంతకందాంకురమ్ |
వేదశృంగసమానశేషశయనం వేదాంతవేద్యాత్మకం
వేదారాధితపాదపంకజమహం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౪

మజ్జీవం మదనుగ్రహం మదధిపం మద్భావనం మత్సుఖం
మత్తాతం మమ సద్గురుం మమ వరం మోహాంధవిచ్ఛేదనమ్ |
మత్పుణ్యం మదనేకబాంధవజనం మజ్జీవనం మన్నిధిం
మత్సిద్ధిం మమ సర్వకర్మసుకృతం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౫

నిత్యం నీరజలోచనం నిరుపమం నీవారశూకోపమం
నిర్భేదానుభవం నిరంతరగుణం నీలాంగరాగోజ్జ్వలమ్ |
నిష్పాపం నిగమాగమార్చితపదం నిత్యాత్మకం నిర్మలం
నిష్పుణ్యం నిఖిలం నిరంజనపదం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౬

ధ్యాయే త్వాం హృదయాంబుజే రఘుపతిం విజ్ఞానదీపాంకురం
హంసోహంసపరంపరాదిమహిమాధారం జగన్మోహనమ్ |
హస్తాంభోజగదాబ్జచక్రమతులం పీతాంబరం కౌస్తుభం
శ్రీవత్సం పురుషోత్తమం మణినిభం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౭

సత్యజ్ఞానమనంతమచ్యుతమజం చావ్యాకృతం తత్పరం
కూటస్థాదిసమస్తసాక్షిమనఘం సాక్షాద్విరాట్తత్త్వదమ్ |
వేద్యం విశ్వమయం స్వలీనభువనస్వారాజ్యసౌఖ్యప్రదం
పూర్ణం పూర్ణతరం పురాణపురుషం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౮

రామం రాక్షసవంశనాశనకరం రాకేందుబింబాననం
రక్షోరిం రఘువంశవర్ధనకరం రక్తాధరం రాఘవమ్ |
రాధాయాత్మనివాసినం రవినిభం రమ్యం రమానాయకం
రంధ్రాంతర్గతశేషశాయినమహం రామం భజే తారకమ్ || ౧౨౯

ఓతప్రోతసమస్తవస్తునిచయం ఓంకారబీజాక్షరం
ఓంకారప్రకృతిం షడక్షరహితం ఓంకారకందాంకురమ్ |
ఓంకారస్ఫుటభూర్భువస్సుపరితం ఓఘత్రయారాధితమ్
ఓంకారోజ్జ్వలసింహపీఠనిలయం రామం భజే తారకమ్ || ౧౩౦

సాకేతే నగరే సమస్తసుఖదే హర్మ్యేఽబ్జకోటిద్యుతే
నక్షత్రగ్రహపంక్తిలగ్నశిఖరే చాంతర్యపంకేరుహే |
వాల్మీకాత్రిపరాశరాదిమునిభిస్సంసేవ్యమానం స్థితం
సీతాలంకృతవామభాగమనిశం రామం భజే తారకమ్ || ౧౩౧

వైకుంఠే నగరే సురద్రుమతలే చానందవప్రాంతరే
నానారత్నవినిర్మితస్ఫుటపటుప్రాకారసంవేష్టితే |
సౌధేందూపలశేషతల్పలలితే నీలోత్పలచ్ఛాదితే
పర్యంకే శయనం రమాదిసహితం రామం భజే తారకమ్ || ౧౩౨

వందే రామమనాదిపూరుషమజం వందే రమానాయకం
వందే హారికిరీటకుండలధరం వందే సునీలద్యుతిమ్ |
వందే చాపకలంబకోజ్జ్వలకరం వందే జగన్మంగళం
వందే పంక్తిరథాత్మజం మమ గురుం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౩

వందే శౌనకగౌతమాద్యభినుతం వందే ఘనశ్యామలం
వందే తారకపీఠమధ్యనిలయం వందే జగన్నాయకమ్ |
వందే భక్తజనౌఘదేవివటపం వందే ధనుర్వల్లభం
వందే తత్త్వమసీతివాక్యజనకం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౪

వందే సూర్యశశాంకలోచనయుగం వందే జగత్పావనం
వందే పత్రసహస్రపద్మనిలయం వందే పురారిప్రియమ్ |
వందే రాక్షసవంశనాశనకరం వందే సుధాశీతలం
వందే దేవకపీంద్రకోటివినుతం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౫

వందే సాగరగర్వభంగవిశిఖం వందే జగజ్జీవనం
వందే కౌశికయాగరక్షణకరం వందే గురుణాం గురుమ్ |
వందే బాణశరాసనోజ్జ్వలకరం వందే జటావల్కలం
వందే లక్ష్మణభూమిజాన్వితమహం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౬

వందే పాండరపుండరీకనయనం వందేఽబ్జబింబాననం
వందే కంబుగళం కరాబ్జయుగళం వందే లలాటోజ్జ్వలమ్ |
వందే పీతదుకూలమంబుదనిభం వందే జగన్మోహనం
వందే కారణమానుషోజ్జ్వలతనుం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౭

వందే నీలసరోజకోమలరుచిం వందే జగద్వందితం
వందే సూర్యకులాబ్ధికౌస్తుభమణిం వందే సురారాధితమ్ |
వందే పాతకపంచకప్రహరణం వందే జగత్కారణం
వందే వింశతిపంచతత్త్వరహితం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౮

వందే సాధకవర్గకల్పకతరుం వందే త్రిమూర్త్యాత్మకం
వందే నాదలయాంతరస్థలగతం వందే త్రివర్గాత్మకమ్ |
వందే రాగవిహీనచిత్తసులభం వందే సభానాయకం
వందే పూర్ణదయామృతార్ణవమహం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౩౯

వందే సాత్త్వికతత్త్వముద్రితతనుం వందే సుధాదాయకం
వందే చారుచతుర్భుజం మణినిభం వందే షడబ్జస్థితమ్ |
వందే బ్రహ్మపిపీలికాదినిలయం వందే విరాట్విగ్రహం
వందే పన్నగతల్పశాయినమహం వందే సదా రాఘవమ్ || ౧౪౦

సింహాసనస్థం మునిసిద్ధసేవ్యం
రక్తోత్పలాలంకృతపాదపద్మమ్ |
సీతాసమేతం శశిసూర్యనేత్రం
రామం భజే రాఘవరామచంద్రమ్ || ౧౪౧

శ్రీరామభద్రాశ్రితసద్గురూణాం
పాదారవిందం భజతాం నరాణామ్ |
ఆరోగ్యమైశ్వర్యమనంతకీర్తి-
రంతే చ విష్ణోః పదమస్తి సత్యమ్ || ౧౪౨

దశరథవరపుత్రం జానకీసత్కళత్రం
దశముఖహరదక్షం పద్మపత్రాయతాక్షమ్ |
కరధృతశరచాపం చారుముక్తాకలాపం
రఘుకులనృవరేణ్యం రామమీడే శరణ్యమ్ || ౧౪౩

దశముఖగజసింహం దైత్యగర్వాతిరంహం
కదనభయదహస్తం తారకబ్రహ్మ శస్తమ్ |
మణిఖచితకిరీటం మంజులాలాపవాటం
దశరథకులచంద్రం రామచంద్రం భజేఽహమ్ || ౧౪౪

రామం రక్తసరోరుహాక్షమమలం లంకాధినాథాంతకం
కౌసల్యానయనోత్సుకం రఘువరం నాగేంద్రతల్పస్థితమ్ |
వైదేహీకుచకుంభకుంకుమరజోలంకారహారం హరిం
మాయామానుషవిగ్రహం రఘుపతిం సీతాసమేతం భజే || ౧౪౫

రామం రాక్షసమర్దనం రఘువరం దైతేయభిధ్వంసినం
సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదం సురపతేర్భీత్యంతకం శార్‍ఙ్గిణమ్ |
భక్తానామభయప్రదం భయహరం పాపౌఘవిధ్వంసినం
సామీరిస్తుతపాదపద్మయుగళం సీతాసమేతం భజే || ౧౪౬

యత్పాదాంబుజరేణునా మునిసతీ ముక్తింగతా యన్మహః
పుణ్యం పాతకనాశనం త్రిజగతాం భాతి స్మృతం పావనమ్ |
స్మృత్వా రాఘవమప్రమేయమమలం పూర్ణేందుమందస్మితం
తం రామం సరసీరుహాక్షమమలం సీతాసమేతం భజే || ౧౪౭

వైదేహీకుచమండలాగ్ర-విలసన్మాణిక్యహస్తాంబుజం
చంచత్కంకణహారనూపుర-లసత్కేయూరహారాన్వితమ్ |
దివ్యశ్రీమణికుండలోజ్జ్వల-మహాభూషాసహస్రాన్వితం
వీరశ్రీరఘుపుంగవం గుణనిధిం సీతాసమేతం భజే || ౧౪౮

వైదేహీకుచమండలోపరి-లసన్మాణిక్యహారావళీ-
మధ్యస్థం నవనీతకోమలరుచిం నీలోత్పలశ్యామలమ్ |
కందర్పాయుతకోటిసుందరతనుం పూర్ణేందుబింబాననం
కౌసల్యాకులభూషణం రఘుపతిం సీతాసమేతం భజే || ౧౪౯

దివ్యారణ్యయతీంద్రనామనగరే మధ్యే మహామంటపే
స్వర్ణస్తంభసహస్రషోడశయుతే మందారమూలాశ్రితే |
నానారత్నవిచిత్రనిర్మలమహాసింహాసనే సంస్థితం
సీతాలక్ష్మణసేవితం రఘుపతిం సీతాసమేతం భజే || ౧౫౦

కస్తూరీతిలకం కపీంద్రహరణం కారుణ్యవారాంనిధిం
క్షీరాంభోధిసుతాముఖాబ్జమధుపం కల్యాణసంపన్నిధిమ్ |
కౌసల్యానయనోత్సుకం కపివరత్రాణం మహాపౌరుషం
కౌమారప్రియమర్కకోటిసదృశం సీతాసమేతం భజే || ౧౫౧

విద్యుత్కోటిదివాకరద్యుతినిభం శ్రీకౌస్తుభాలంకృతం
యోగీంద్రైస్సనకాదిభిః పరివృతం కైలాసనాథప్రియమ్ |
ముక్తారత్నకిరీటకుండలధరం గ్రైవేయహారాన్వితం
వైదేహీకుచసన్నివాసమనిశం సీతాసమేతం భజే || ౧౫౨

మేఘశ్యామలమంబుజాతనయనం విస్తీర్ణవక్షస్స్థలం
బాహుద్వంద్వవిరాజితం సువదనం శోణాంఘ్రిపంకేరుహమ్ |
నానారత్నవిచిత్రభూషణయుతం కోదండబాణాంకితం
త్రైలోక్యాఽప్రతిమానసుందరతనుం సీతాసమేతం భజే || ౧౫౩

వైదేహీయుతవామభాగమతులం వందారుమందారకం
వందే ప్రస్తుతకీర్తివాసితతరుచ్ఛాయానుకారిప్రభమ్ |
వైదేహీకుచకుంకుమాంకితమహోరస్కం మహాభూషణం
వేదాన్తైరుపగీయమానమసకృత్సీతాసమేతం భజే || ౧౫౪

దేవానాం హితకారణేన భువనే ధృత్వాఽవతారం ధ్రువం
రామం కౌశికయజ్ఞవిఘ్నదలనం తత్తాటకాసంహరమ్ |
నిత్యం గౌతమపత్నిశాపదలనశ్రీపాదరేణుం శుభం
శంభోరుత్కటచాపఖండనమహాసత్వం భజే రాఘవమ్ || ౧౫౫

శ్రీరామం నవరత్నకుండలధరం శ్రీరామరక్షామణిం
శ్రీరామం చ సహస్రభానుసదృశం శ్రీరామచంద్రోదయమ్ |
శ్రీరామం శ్రుతకీర్తిమాకరమహం శ్రీరామముక్తిప్రదం
శ్రీరామం రఘునందనం భయహరం శ్రీరామచంద్రం భజే || ౧౫౬

రామమిందీవరశ్యామం రాజీవాయతలోచనమ్ |
జ్యాఘోషనిర్జితారాతిం జానకీరమణం భజే || ౧౫౭

దీర్ఘబాహుమరవిందలోచనం
దీనవత్సలమనాథరక్షకమ్ |
దీక్షితం సకలలోకరక్షణే
దైవతం దశరథాత్మజం భజే || ౧౫౮

ప్రాతస్స్మరామి రఘునాథముఖారవిందం
మందస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్ |
కర్ణావలంబిచలకుండలగండభాగం
కర్ణాన్తదీర్ఘనయనం నయనాభిరామమ్ || ౧౫౯

ప్రాతర్భజామి రఘునాథకరారవిందం
రక్షోగణాయ భయదం వరదం నిజేభ్యః |
యద్రాజసంసది విభిద్య మహేశచాపం
సీతాకరగ్రహణమంగళమాప సద్యః || ౧౬౦

ప్రాతర్నమామి రఘునాథపదారవిందం
పద్మాంకుశాదిశుభరేఖశుభావహం చ |
యోగీంద్రమానసమధువ్రతసేవ్యమానం
శాపాపహం సపది గౌతమధర్మపత్న్యాః || ౧౬౧

ప్రాతర్వదామి వచసా రఘునాథనామ
వాగ్దోషహారి సకలం కలుషం నిహన్తృ |
యత్పార్వతీ స్వపతినా సహ భోక్తుకామా
ప్రీత్యా సహస్రహరినామసమం జజాప || ౧౬౨

ప్రాతః శ్రయే శ్రుతినుతం రఘునాథమూర్తిం
నీలాంబుదోత్పలసితేతరరత్ననీలామ్ |
ఆముక్తమౌక్తికవిశేషవిభూషణాఢ్యాం
ధ్యేయాం సమస్తమునిభిర్నిజభృత్యముఖ్యైః || ౧౬౩

రఘుకులవరనాథో జానకీప్రాణనాథః
పితృవచనవిధాతా కీశరాజ్యప్రదాతా |
ప్రతినిశిచరనాశః ప్రాప్తరాజ్యప్రవేశో
విహితభువనరక్షః పాతు పద్మాయతాక్షః || ౧౬౪

కువలయదళనీలః పీతవాసాః స్మితాస్యో
వివిధరుచిరభూషాభూషితో దివ్యమూర్తిః |
దశరథకులనాథో జానకీప్రాణనాథో
నివసతు మమ చిత్తే సర్వదా రామచంద్రః || ౧౬౫

జయతు జయతు రామో జానకీవల్లభోఽయం
జయతు జయతు రామశ్చంద్రచూడార్చితాంఘ్రిః |
జయతు జయతు వాణీనాథనాథః పరాత్మా
జయతు జయతు రామోఽనాథనాథః కృపాళుః || ౧౬౬

వదతు వదతు వాణీ రామరామేతి నిత్యం
జయతు జయతు చిత్తం రామపాదారవిందమ్ |
నమతు నమతు దేహం సంతతం రామచంద్రం
న భవతు మమ పాపం జన్మజన్మాంతరేషు || ౧౬౭

ఆనందరూపం వరదం ప్రసన్నం
సింహేక్షణం సేవకపారిజాతమ్ |
నీలోత్పలాంగం భువనైకమిత్రం
రామం భజే రాఘవరామచంద్రమ్ || ౧౬౮

లంకావిరామం రణరంగభీమం
రాజీవనేత్రం రఘువంశమిత్రమ్ |
కారుణ్యమూర్తిం కరుణాప్రపూర్తిం
శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే || ౧౬౯

సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం
సీతాకళత్రం నవహేమసూత్రమ్ |
కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం
శ్రీరామచంద్రం శిరసా నమామి || ౧౭౦

శ్రీరాఘవేతి రమణేతి రఘూద్వహేతి
రామేతి రావణహరేతి రమాధవేతి |
సాకేతనాథసుముఖేతి చ సువ్రతేతి
వాణీ సదా వదతు రామ హరే హరేతి || ౧౭౧

శ్రీరామనామామృతమంత్రబీజం
సంజీవనం చేన్మనసి ప్రతిష్ఠమ్ |
హాలాహలం వా ప్రళయానలం వా
మృత్యోర్ముఖం వా వితథీకరోతి || ౧౭౨

కిం యోగశాస్త్రైః కిమశేషవిద్యా
కిం యాగగంగాదివిశేషతీర్థైః |
కిం బ్రహ్మచర్యాశ్రమసంచరేణ
భక్తిర్నచేత్తే రఘువంశకీర్త్యామ్ || ౧౭౩

ఇదం శరీరం శ్లథసంధిజర్ఝరం
పతత్యవశ్యం పరిణామపేశలమ్ |
కిమౌషథం పృచ్ఛసి మూఢ దుర్మతే
నిరామయం రామకథామృతం పిబ || ౧౭౪

హే రామభద్రాశ్రయ హే కృపాళో
హే భక్తలోకైకశరణ్యమూర్తే |
పునీహి మాం త్వచ్చరణారవిందం
జగత్పవిత్రం శరణం మమాఽస్తు || ౧౭౫

నీలాభ్రదేహ నిఖిలేశ జగన్నివాస
రాజీవనేత్ర రమణీయగుణాభిరామ |
శ్రీదామ దైత్యకులమర్దన రామచంద్ర
త్వత్పాదపద్మమనిశం కలయామి చిత్తే || ౧౭౬

శ్రీరామచంద్ర కరుణాకర దీనబంధో
సీతాసమేత భరతాగ్రజ రాఘవేశ |
పాపార్తిభంజన భయాతురదీనబంధో
పాపాంబుధౌ పతితముద్ధర మామనాథమ్ || ౧౭౭

ఇందీవరదళశ్యామ-మిందుకోటినిభాననమ్ |
కందర్పకోటిలావణ్యం వందేఽహం రఘునందనమ్ || ౧౭౫

ఇతి శ్రీబోధేంద్రసరస్వతీ కృత శ్రీరామకర్ణామృతమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం

స్పందించండి

error: Not allowed