Sri Raghava Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಘವಾಷ್ಟಕಂ


ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಮುನಿಸೇವಿತಂ ಸುರವಂದಿತಂ
ಜಾನಕೀವದನಾರವಿಂದದಿವಾಕರಂ ಗುಣಭಾಜನಮ್ |
ವಾಲಿಸೂನುಹಿತೈಷಿಣಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ
ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೧ ||

ಮೈಥಿಲೀಕುಚಭೂಷಣಾಮಲ ನೀಲಮೌಕ್ತಿಕಮೀಶ್ವರಂ
ರಾವಣಾನುಜಪಾಲನಂ ರಘುಪುಂಗವಂ ಮಮ ದೈವತಮ್ |
ನಾಗರೀವನಿತಾನನಾಂಬುಜಬೋಧನೀಯಕಲೇವರಂ
ಸೂರ್ಯವಂಶವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೨ ||

ಹೇಮಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಮಲಕಂಠದೇಶಮರಿಂದಮಂ
ಶಾತಕುಂಭ ಮಯೂರನೇತ್ರವಿಭೂಷಣೇನ ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಚಾರುನೂಪುರಹಾರಕೌಸ್ತುಭಕರ್ಣಭೂಷಣಭೂಷಿತಂ
ಭಾನುವಂಶವಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೩ ||

ದಂಡಕಾಖ್ಯವನೇ ರತಾಮರಸಿದ್ಧಯೋಗಿಗಣಾಶ್ರಯಂ
ಶಿಷ್ಟಪಾಲನತತ್ಪರಂ ಧೃತಿಶಾಲಿಪಾರ್ಥಕೃತಸ್ತುತಿಮ್ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಭುಜಾಭುಜಂಗವಿಕರ್ತನೇ ಸುವಿಶಾರದಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜವತ್ಸಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೪ ||

ಕೇತಕೀಕರವೀರಜಾತಿಸುಗಂಧಿಮಾಲ್ಯಸುಶೋಭಿತಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಿಥಿಲಾತ್ಮಜಾಕುಚಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸಮ್ |
ದೇವದೇವಮಶೇಷಭೂತಮನೋಹರಂ ಜಗತಾಂ ಪತಿಂ
ದಾಸಭೂತಭಯಾಪಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೫ ||

ಯಾಗದಾನಸಮಾಧಿಹೋಮಜಪಾದಿಕರ್ಮಕರೈರ್ದ್ವಿಜೈಃ
ವೇದಪಾರಗತೈರಹರ್ನಿಶಮಾದರೇಣ ಸುಪೂಜಿತಮ್ |
ತಾಟಕಾವಧಹೇತುಮಂಗದತಾತವಾಲಿನಿಷೂದನಂ
ಪೈತೃಕೋದಿತಪಾಲಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೬ ||

ಲೀಲಯಾ ಖರದೂಷಣಾದಿನಿಶಾಚರಾಶುವಿನಾಶನಂ
ರಾವಣಾಂತಕಮಚ್ಯುತಂ ಹರಿಯೂಥಕೋಟಿಗಣಾಶ್ರಯಮ್ |
ನೀರಜಾನನಮಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಹರಿಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಂ
ದೇವಕಾರ್ಯವಿಚಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೭ ||

ಕೌಶಿಕೇನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಸ್ತ್ರಕಲಾಪಮಾಯತಲೋಚನಂ
ಚಾರುಹಾಸಮನಾಥಬಂಧುಮಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನಮ್ |
ವಾಸವಾದಿಸುರಾರಿರಾವಣಶಾಸನಂ ಚ ಪರಾಂಗತಿಂ
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕೃತಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಘವಕುಂಜರಮ್ || ೮ ||

ರಾಘವಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮಚ್ಯುತಾಶ್ರಯಸಾಧಕಂ
ಮುಕ್ತಿಭುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಿದ್ಧಿವಿವರ್ಧನಮ್ |
ರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಮಾದರೇಣ ಸದಾ ಜಪೇತ್
ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಂಬುಜದ್ವಯ ಸಂತತಾರ್ಪಿತಮಾನಸಃ || ೯ ||

ರಾಮ ರಾಮ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ರಾಘವಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ದೇವದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ದೇವರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಯ ವೀರರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed