Sri Shatrugna Kavacham – ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕವಚಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಅಥ ಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೃಣು ಸಾದರಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ರಮ್ಯಂ ರಾಮಸದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ || ೧ ||

ಶತ್ರುಘ್ನಂ ಧೃತಕಾರ್ಮುಕಂ ಧೃತಮಹಾತೂಣೀರಬಾಣೋತ್ತಮಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರೀರಘುನಂದನಸ್ಯ ವಿನಯಾದ್ವಾಮೇಸ್ಥಿತಂ ಸುಂದರಮ್ |
ರಾಮಂ ಸ್ವೀಯಕರೇಣ ತಾಲದಲಜಂ ಧೃತ್ವಾಽತಿಚಿತ್ರಂ ವರಂ
ಸೂರ್ಯಾಭಂ ವ್ಯಜನಂ ಸಭಾಸ್ಥಿತಮಹಂ ತಂ ವೀಜಯಂತಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತಿರೃಷಿಃ ಶ್ರೀಶತ್ರುಘ್ನೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸುದರ್ಶನ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಭರತಾನುಜ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಭರತಮಂತ್ರೀತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸ ಇತಿ ಕವಚಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಶಜ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಶತ್ರುಘ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲಮನಃಕಾಮನಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಾನುಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಮಂತ್ರಿಣೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಭರತಾನುಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಭರತಮಂತ್ರಿಣೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಶಜೇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ರಾಮಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ವಾಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿನಯಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಕೈಕೇಯೀನಂದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಮುಕುಟೇನಾತಿರಂಜಿತಮ್ || ೧ ||

ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಮ್ |
ರಶನಾಕುಂಡಲಧರಂ ರತ್ನಹಾರಸುನೂಪುರಮ್ || ೨ ||

ವ್ಯಜನೇನ ವೀಜಯಂತಂ ಜಾನಕೀಕಾಂತಮಾದರಾತ್ |
ರಾಮನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಂ ವೀರಂ ಕೈಕೇಯೀತೋಷವರ್ಧನಮ್ || ೩ ||

ದ್ವಿಭುಜಂ ಕಂಜನಯನಂ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಸುಭುಜಂ ಸುಂದರಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಂ ಸುಂದರಾನನಮ್ || ೪ ||

ರಾಮವಾಕ್ಯೇ ದತ್ತಕರ್ಣಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಮ್ |
ಧನುರ್ಬಾಣಧರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಧೃತತೂಣೀರಮುತ್ತಮಮ್ || ೫ ||

ಸಭಾಯಾಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ರಮ್ಯಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಕಿತಮ್ |
ಮುಕುಟಸ್ಥಾವತಂಸೇನ ಶೋಭಿತಂ ಚ ಸ್ಮಿತಾನನಮ್ || ೬ ||

ರವಿವಂಶೋದ್ಭವಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ |
ಮಥುರಾವಾಸಿನಂ ದೇವಂ ಲವಣಾಸುರಮರ್ದನಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ಶತ್ರುಘ್ನಂ ರಾಮಪಾದೇಕ್ಷಣಂ ಹೃದಿ |
ಪಠನೀಯಂ ವರಂ ಚೇದಂ ಕವಚಂ ತಸ್ಯ ಪಾವನಮ್ || ೮ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಪೂರ್ವೇ ತ್ವವತು ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಪಾತು ಯಾಮ್ಯೇ ಸುದರ್ಶನಃ |
ಕೈಕೇಯೀನಂದನಃ ಪಾತು ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾ ಮಮ || ೯ ||

ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ರಾಮಬಂಧುಃ ಪಾತ್ವಧೋ ಭರತಾನುಜಃ |
ರವಿವಂಶೋದ್ಭವಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಮಧ್ಯೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ || ೧೦ ||

ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಮತ್ರ ಕೈಕೇಯೀತೋಷವರ್ಧನಃ |
ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಶಜಃ || ೧೧ ||

ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸದಾ ಪಾತು ಸುಮುಖೋಽತ್ರಾವನೀತಲೇ |
ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಪತಿರ್ನೇತ್ರೇ ಕಪೋಲೇ ಪಾತು ರಾಘವಃ || ೧೨ ||

ಕರ್ಣೌ ಕುಂಡಲಕರ್ಣೋಽವ್ಯಾನ್ನಾಸಾಗ್ರಂ ನೃಪವಂಶಜಃ |
ಮುಖಂ ಮಮ ಯುವಾ ಪಾತು ಪಾತು ವಾಣೀಂ ಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರಃ || ೧೩ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಸುಬಾಹುತಾತೋಽವ್ಯಾದ್ಯೂಪಕೇತುಪಿತಾ ದ್ವಿಜಾನ್ |
ಚುಬುಕಂ ರಮ್ಯಚುಬುಕಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ಸುಭಾಷಣಃ || ೧೪ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಭುಜೌ ರಾಘವವಾಕ್ಯಕೃತ್ |
ಕರೌ ಮೇ ಕಂಕಣಧರಃ ಪಾತು ಖಡ್ಗೀ ನಖಾನ್ಮಮ || ೧೫ ||

ಕುಕ್ಷೀ ರಾಮಪ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಪಾತು ವಕ್ಷೋ ರಘೂತ್ತಮಃ |
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ಪಾತು ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ವರಾನನಃ || ೧೬ ||

ಜಠರಂ ಪಾತು ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಸುಲೋಚನಃ |
ಕಟೀ ಭರತಮಂತ್ರೀ ಮೇ ಗುಹ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಕಃ || ೧೭ ||

ರಾಮಾರ್ಪಿತಮನಾಃ ಪಾತು ಲಿಂಗಮೂರೂ ಸ್ಮಿತಾನನಃ |
ಕೋದಂಡಧಾರೀ ಪಾತ್ವತ್ರ ಜಾನುನೀ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೧೮ ||

ರಾಮಮಿತ್ರಂ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಸುನೂಪುರಃ |
ಪಾದೌ ನೃಪತಿಪೂಜ್ಯೋಽವ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಮಾನ್ ಪಾದಾಂಗುಲೀರ್ಮಮ || ೧೯ ||

ಪಾತ್ವಂಗಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ಹ್ಯುದಾರಾಂಗಃ ಸದಾ ಮಮ |
ರೋಮಾಣಿ ರಮಣೀಯೋಽವ್ಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಸುಧಾರ್ಮಿಕಃ || ೨೦ ||

ದಿವಾ ಮೇ ಸತ್ಯಸಂಧೋಽವ್ಯಾದ್ಭೋಜನೇ ಶರಸತ್ಕರಃ |
ಗಮನೇ ಕಲಕಂಠೋಽವ್ಯಾತ್ಸರ್ವದಾ ಲವಣಾಂತಕಃ || ೨೧ ||

ಏವಂ ಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಂ ಮಯಾ ತೇ ಸಮುದೀರಿತಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾಸ್ತ್ವೇತತ್ತೇ ನರಾಃ ಸೌಖ್ಯಭಾಗಿನಃ || ೨೨ ||

ಶತ್ರುಘ್ನಸ್ಯ ವರಂ ಚೇದಂ ಕವಚಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಮ್ |
ಪಠನೀಯಂ ನರೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ || ೨೩ ||

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಂ ನರೋಽರ್ಥಯೇತ್ |
ತಂ ತಂ ಲಭೇನ್ನಿಶ್ಚಯೇನ ಸತ್ಯಮೇತದ್ವಚೋ ಮಮ || ೨೪ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇಚ್ಛಾಕಾಮಂ ತು ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪಠನಾದಿನಾ || ೨೫ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭೂಮ್ಯಾಂ ಹಿ ಶತ್ರುಘ್ನಸ್ಯ ವಿನಿಶ್ಚಯಾತ್ |
ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠನೀಯಂ ನರೈಃ ಶುಭಮ್ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed