Sri Shatrugna Kavacham – శ్రీ శత్రుఘ్న కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగస్త్య ఉవాచ |
అథ శత్రుఘ్నకవచం సుతీక్ష్ణ శృణు సాదరమ్ |
సర్వకామప్రదం రమ్యం రామసద్భక్తివర్ధనమ్ || ౧ ||

శత్రుఘ్నం ధృతకార్ముకం ధృతమహాతూణీరబాణోత్తమం
పార్శ్వే శ్రీరఘునందనస్య వినయాద్వామేస్థితం సుందరమ్ |
రామం స్వీయకరేణ తాలదలజం ధృత్వాఽతిచిత్రం వరం
సూర్యాభం వ్యజనం సభాస్థితమహం తం వీజయంతం భజే || ౨ ||

అస్య శ్రీశత్రుఘ్నకవచమంత్రస్య అగస్తిరృషిః శ్రీశత్రుఘ్నో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సుదర్శన ఇతి బీజం కైకేయీనందన ఇతి శక్తిః శ్రీభరతానుజ ఇతి కీలకం భరతమంత్రీత్యస్త్రం శ్రీరామదాస ఇతి కవచం లక్ష్మణాంశజ ఇతి మంత్రః శ్రీశత్రుఘ్న ప్రీత్యర్థం సకలమనఃకామనాసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ||

అథ కరన్యాసః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం సుదర్శనాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం కైకేయీనందనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం భరతానుజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భరతమంత్రిణే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం రామదాసాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అథ అంగన్యాసః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ హృదయాయ నమః |
ఓం సుదర్శనాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం కైకేయీనందనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం భరతానుజాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం భరతమంత్రిణే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం రామదాసాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం లక్ష్మణాంశజేతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్ |
రామస్య సంస్థితం వామే పార్శ్వే వినయపూర్వకమ్ |
కైకేయీనందనం సౌమ్యం ముకుటేనాతిరంజితమ్ || ౧ ||

రత్నకంకణకేయూరవనమాలావిరాజితమ్ |
రశనాకుండలధరం రత్నహారసునూపురమ్ || ౨ ||

వ్యజనేన వీజయంతం జానకీకాంతమాదరాత్ |
రామన్యస్తేక్షణం వీరం కైకేయీతోషవర్ధనమ్ || ౩ ||

ద్విభుజం కంజనయనం దివ్యపీతాంబరాన్వితమ్ |
సుభుజం సుందరం మేఘశ్యామలం సుందరాననమ్ || ౪ ||

రామవాక్యే దత్తకర్ణం రక్షోఘ్నం ఖడ్గధారిణమ్ |
ధనుర్బాణధరం శ్రేష్ఠం ధృతతూణీరముత్తమమ్ || ౫ ||

సభాయాం సంస్థితం రమ్యం కస్తూరీతిలకాంకితమ్ |
ముకుటస్థావతంసేన శోభితం చ స్మితాననమ్ || ౬ ||

రవివంశోద్భవం దివ్యరూపం దశరథాత్మజమ్ |
మథురావాసినం దేవం లవణాసురమర్దనమ్ || ౭ ||

ఇతి ధ్యాత్వా తు శత్రుఘ్నం రామపాదేక్షణం హృది |
పఠనీయం వరం చేదం కవచం తస్య పావనమ్ || ౮ ||

అథ కవచమ్ |
పూర్వే త్వవతు శత్రుఘ్నః పాతు యామ్యే సుదర్శనః |
కైకేయీనందనః పాతు ప్రతీచ్యాం సర్వదా మమ || ౯ ||

పాతూదీచ్యాం రామబంధుః పాత్వధో భరతానుజః |
రవివంశోద్భవశ్చోర్ధ్వం మధ్యే దశరథాత్మజః || ౧౦ ||

సర్వతః పాతు మామత్ర కైకేయీతోషవర్ధనః |
శ్యామలాంగః శిరః పాతు భాలం శ్రీలక్ష్మణాంశజః || ౧౧ ||

భ్రువోర్మధ్యే సదా పాతు సుముఖోఽత్రావనీతలే |
శ్రుతకీర్తిపతిర్నేత్రే కపోలే పాతు రాఘవః || ౧౨ ||

కర్ణౌ కుండలకర్ణోఽవ్యాన్నాసాగ్రం నృపవంశజః |
ముఖం మమ యువా పాతు పాతు వాణీం స్ఫుటాక్షరః || ౧౩ ||

జిహ్వాం సుబాహుతాతోఽవ్యాద్యూపకేతుపితా ద్విజాన్ |
చుబుకం రమ్యచుబుకః కంఠం పాతు సుభాషణః || ౧౪ ||

స్కంధౌ పాతు మహాతేజాః భుజౌ రాఘవవాక్యకృత్ |
కరౌ మే కంకణధరః పాతు ఖడ్గీ నఖాన్మమ || ౧౫ ||

కుక్షీ రామప్రియః పాతు పాతు వక్షో రఘూత్తమః |
పార్శ్వే సురార్చితః పాతు పాతు పృష్ఠం వరాననః || ౧౬ ||

జఠరం పాతు రక్షోఘ్నః పాతు నాభిం సులోచనః |
కటీ భరతమంత్రీ మే గుహ్యం శ్రీరామసేవకః || ౧౭ ||

రామార్పితమనాః పాతు లింగమూరూ స్మితాననః |
కోదండధారీ పాత్వత్ర జానునీ మమ సర్వదా || ౧౮ ||

రామమిత్రం పాతు జంఘే గుల్ఫౌ పాతు సునూపురః |
పాదౌ నృపతిపూజ్యోఽవ్యాచ్ఛ్రీమాన్ పాదాంగులీర్మమ || ౧౯ ||

పాత్వంగాని సమస్తాని హ్యుదారాంగః సదా మమ |
రోమాణి రమణీయోఽవ్యాద్రాత్రౌ పాతు సుధార్మికః || ౨౦ ||

దివా మే సత్యసంధోఽవ్యాద్భోజనే శరసత్కరః |
గమనే కలకంఠోఽవ్యాత్సర్వదా లవణాంతకః || ౨౧ ||

ఏవం శత్రుఘ్నకవచం మయా తే సముదీరితమ్ |
యే పఠంతి నరాస్త్వేతత్తే నరాః సౌఖ్యభాగినః || ౨౨ ||

శత్రుఘ్నస్య వరం చేదం కవచం మంగళప్రదమ్ |
పఠనీయం నరైర్భక్త్యా పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ || ౨౩ ||

అస్య స్తోత్రస్య పాఠేన యం యం కామం నరోఽర్థయేత్ |
తం తం లభేన్నిశ్చయేన సత్యమేతద్వచో మమ || ౨౪ ||

పుత్రార్థీ ప్రాప్నుయాత్పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
ఇచ్ఛాకామం తు కామార్థీ ప్రాప్నుయాత్పఠనాదినా || ౨౫ ||

కవచస్యాస్య భూమ్యాం హి శత్రుఘ్నస్య వినిశ్చయాత్ |
తస్మాదేతత్సదా భక్త్యా పఠనీయం నరైః శుభమ్ || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే సుతీక్ష్ణాగస్త్యసంవాదే శ్రీశత్రుఘ్నకవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed