Sri Bharata Kavacham – శ్రీ భరత కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగస్త్య ఉవాచ |
అతః పరం భరతస్య కవచం తే వదామ్యహమ్ |
సర్వపాపహరం పుణ్యం సదా శ్రీరామభక్తిదమ్ || ౧ ||

కైకేయీతనయం సదా రఘువరన్యస్తేక్షణం శ్యామలం
సప్తద్వీపపతేర్విదేహతనయాకాంతస్య వాక్యే రతమ్ |
శ్రీసీతాధవసవ్యపార్శ్వనికటే స్థిత్వా వరం చామరం
ధృత్వా దక్షిణసత్కరేణ భరతం తం వీజయంతం భజే || ౨ ||

అస్య శ్రీభరతకవచమంత్రస్య అగస్త్య ఋషిః శ్రీభరతో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః శంఖ ఇతి బీజం కైకేయీనందన ఇతి శక్తిః భరతఖండేశ్వర ఇతి కీలకం రామానుజ ఇత్యస్త్రం సప్తద్వీపేశ్వరదాస ఇతి కవచం రామాంశజ ఇతి మంత్రః శ్రీభరతప్రీత్యర్థం సకలమనోరథసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ||

అథ కరన్యాసః |
ఓం భరతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం శంఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం కైకేయీనందనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం భరతఖండేశ్వరాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం రామానుజాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం సప్తద్వీపేశ్వరాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అథ అంగన్యాసః |
ఓం భరతాయ హృదయాయ నమః |
ఓం శంఖాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం కైకేయీనందనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం భరతఖండేశ్వరాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం రామానుజాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం సప్తద్వీపేశ్వరాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం రామాంశజాయ చేతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్ |
రామచంద్రసవ్యపార్శ్వే స్థితం కేకయజాసుతమ్ |
రామాయ చామరేణైవ వీజయంతం మనోరమమ్ || ౧ ||

రత్నకుండలకేయూరకంకణాదిసుభూషితమ్ |
పీతాంబరపరీధానం వనమాలావిరాజితమ్ || ౨ ||

మాండవీధౌతచరణం రశనానూపురాన్వితమ్ |
నీలోత్పలదలశ్యామం ద్విజరాజసమాననమ్ || ౩ ||

ఆజానుబాహుం భరతఖండస్య ప్రతిపాలకమ్ |
రామానుజం స్మితాస్యం చ శత్రుఘ్నపరివందితమ్ || ౪ ||

రామన్యస్తేక్షణం సౌమ్యం విద్యుత్పుంజసమప్రభమ్ |
రామభక్తం మహావీరం వందే తం భరతం శుభమ్ || ౫ ||

ఏవం ధ్యాత్వా తు భరతం రామపాదేక్షణం హృది |
కవచం పఠనీయం హి భరతస్యేదముత్తమమ్ || ౬ ||

అథ కవచమ్ |
పూర్వతో భరతః పాతు దక్షిణే కైకయీసుతః |
నృపాత్మజః ప్రతీచ్యాం హి పాతూదీచ్యాం రఘూత్తమః || ౭ ||

అధః పాతు శ్యామలాంగశ్చోర్ధ్వం దశరథాత్మజః |
మధ్యే భరతవర్షేశః సర్వతః సూర్యవంశజః || ౮ ||

శిరస్తక్షపితా పాతు భాలం పాతు హరిప్రియః |
భ్రువోర్మధ్యం జనకజావాక్యైకతత్పరోఽవతు || ౯ ||

పాతు జనకజామాతా మమ నేత్రే సదాత్ర హి |
కపోలౌ మాండవీకాంతః కర్ణమూలే స్మితాననః || ౧౦ ||

నాసాగ్రం మే సదా పాతు కైకేయీతోషవర్ధనః |
ఉదారాంగో ముఖం పాతు వాణీం పాతు జటాధరః || ౧౧ ||

పాతు పుష్కరతాతో మే జిహ్వాం దంతాన్ ప్రభామయః |
చుబుకం వల్కలధరః కంఠం పాతు వరాననః || ౧౨ ||

స్కంధౌ పాతు జితారాతిర్భుజౌ శత్రుఘ్నవందితః |
కరౌ కవచధారీ చ నఖాన్ ఖడ్గధరోఽవతు || ౧౩ ||

కుక్షీ రామానుజః పాతు వక్షః శ్రీరామవల్లభః |
పార్శ్వే రాఘవపార్శ్వస్థః పాతు పృష్ఠం సుభాషణః || ౧౪ ||

జఠరం చ ధనుర్ధారీ నాభిం శరకరోఽవతు |
కటిం పద్మేక్షణః పాతు గుహ్యం రామైకమానసః || ౧౫ ||

రామమిత్రం పాతు లింగమూరూ శ్రీరామసేవకః |
నందిగ్రామస్థితః పాతు జానునీ మమ సర్వదా || ౧౬ ||

శ్రీరామపాదుకాధారీ పాతు జంఘే సదా మమ |
గుల్ఫౌ శ్రీరామబంధుశ్చ పాదౌ పాతు సురార్చితః || ౧౭ ||

రామాజ్ఞాపాలకః పాతు మమాంగాన్యత్ర సర్వదా |
మమ పాదాంగుళీః పాతు రఘువంశసుభూషణః || ౧౮ ||

రోమాణి పాతు మే రమ్యః పాతు రాత్రౌ సుధీర్మమ |
తూణీరధారీ దివసం దిక్పాతు మమ సర్వదా || ౧౯ ||

సర్వకాలేషు మాం పాతు పాంచజన్యః సదా భువి |
ఏవం శ్రీభరతస్యేదం సుతీక్ష్ణ కవచం శుభమ్ || ౨౦ ||

మయా ప్రోక్తం తవాగ్రే హి మహామంగళకారకమ్ |
స్తోత్రాణాముత్తమం స్తోత్రమిదం జ్ఞేయం సుపుణ్యదమ్ || ౨౧ ||

పఠనీయం సదా భక్త్యా రామచంద్రస్య హర్షదమ్ |
పఠిత్వా భరతస్యేదం కవచం రఘునందనః || ౨౨ ||

యథా యాతి పరం తోషం తథా స్వకవచేన న |
తస్మాదేతత్సదా జప్యం కవచానామనుత్తమమ్ || ౨౩ ||

అస్యాత్ర పఠనాన్మర్త్యః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
విద్యాకామో లభేద్విద్యాం పుత్రకామో లభేత్సుతమ్ || ౨౪ ||

పత్నీకామో లభేత్ పత్నీం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
యద్యన్మనోఽభిలషితం తత్తత్కవచపాఠతః || ౨౫ ||

లభ్యతే మానవైరత్ర సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ |
తస్మాత్సదా జపనీయం రామోపాసకమానవైః || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే సుతీక్ష్ణాగస్త్యసంవాదే శ్రీభరతకవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed