Sri Lakshmana Kavacham – శ్రీ లక్ష్మణ కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగస్త్య ఉవాచ |
సౌమిత్రిం రఘునాయకస్య చరణద్వంద్వేక్షణం శ్యామలం
బిభ్రంతం స్వకరేణ రామశిరసి చ్ఛత్రం విచిత్రాంబరమ్ |
బిభ్రంతం రఘునాయకస్య సుమహత్కోదండబాణాసనే
తం వందే కమలేక్షణం జనకజావాక్యే సదా తత్పరమ్ || ౧ ||

ఓం అస్య శ్రీలక్ష్మణకవచమంత్రస్య అగస్త్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలక్ష్మణో దేవతా శేష ఇతి బీజం సుమిత్రానందన ఇతి శక్తిః రామానుజ ఇతి కీలకం రామదాస ఇత్యస్త్రం రఘువంశజ ఇతి కవచం సౌమిత్రిరితి మంత్రః శ్రీలక్ష్మణప్రీత్యర్థం సకలమనోఽభిలషితసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః |

అథ కరన్యాసః |
ఓం లక్ష్మణాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం శేషాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం సుమిత్రానందనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం రామానుజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం రామదాసాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం రఘువంశజాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అథ అంగన్యాసః |
ఓం లక్ష్మణాయ హృదయాయ నమః |
ఓం శేషాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం సుమిత్రానందనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం రామానుజాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం రామదాసాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం రఘువంశజాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం సౌమిత్రయే ఇతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్ |
రామపృష్ఠస్థితం రమ్యం రత్నకుండలధారిణమ్ |
నీలోత్పలదళశ్యామం రత్నకంకణమండితమ్ || ౧ ||

రామస్య మస్తకే దివ్యం బిభ్రంతం ఛత్రముత్తమమ్ |
వరపీతాంబరధరం ముకుటే నాతిశోభితమ్ || ౨ ||

తూణీరం కార్ముకం చాపి బిభ్రంతం చ స్మితాననమ్ |
రత్నమాలాధరం దివ్యం పుష్పమాలావిరాజితమ్ || ౩ ||

ఏవం ధ్యాత్వా లక్ష్మణం చ రాఘవన్యస్తలోచనమ్ |
కవచం జపనీయం హి తతో భక్త్యాత్ర మానవైః || ౪ ||

అథ కవచమ్ |
లక్ష్మణః పాతు మే పూర్వే దక్షిణే రాఘవానుజః |
ప్రతీచ్యాం పాతు సౌమిత్రిః పాతూదీచ్యాం రఘూత్తమః || ౫ ||

అధః పాతు మహావీరశ్చోర్ధ్వం పాతు నృపాత్మజః |
మధ్యే పాతు రామదాసః సర్వతః సత్యపాలకః || ౬ ||

స్మితాననః శిరః పాతు భాలం పాతూర్మిలాధవః |
భ్రువోర్మధ్యే ధనుర్ధారీ సుమిత్రానందనోఽక్షిణీ || ౭ ||

కపోలే రామమంత్రీ చ సర్వదా పాతు వై మమ |
కర్ణమూలే సదా పాతు కబంధభుజఖండనః || ౮ ||

నాసాగ్రం మే సదా పాతు సుమిత్రానందవర్ధనః |
రామన్యస్తేక్షణః పాతు సదా మేఽత్ర ముఖం భువి || ౯ ||

సీతావాక్యకరః పాతు మమ వాణీం సదాఽత్ర హి |
సౌమ్యరూపః పాతు జిహ్వామనంతః పాతు మే ద్విజాన్ || ౧౦ ||

చిబుకం పాతు రక్షోఘ్నః కంఠం పాత్వసురార్దనః |
స్కంధౌ పాతు జితారాతిర్భుజౌ పంకజలోచనః || ౧౧ ||

కరౌ కంకణధారీ చ నఖాన్ రక్తనఖోఽవతు |
కుక్షిం పాతు వినిద్రో మే వక్షః పాతు జితేంద్రియః || ౧౨ ||

పార్శ్వే రాఘవపృష్ఠస్థః పృష్ఠదేశం మనోరమః |
నాభిం గంభీరనాభిస్తు కటిం చ రుక్మమేఖలః || ౧౩ ||

గుహ్యం పాతు సహస్రాస్యః పాతు లింగం హరిప్రియః |
ఊరూ పాతు విష్ణుతుల్యః సుముఖోఽవతు జానునీ || ౧౪ ||

నాగేంద్రః పాతు మే జంఘే గుల్ఫౌ నూపురవాన్మమ |
పాదావంగదతాతోఽవ్యాత్ పాత్వంగాని సులోచనః || ౧౫ ||

చిత్రకేతుపితా పాతు మమ పాదాంగులీః సదా |౮
రోమాణి మే సదా పాతు రవివంశసముద్భవః || ౧౬ ||

దశరథసుతః పాతు నిశాయాం మమ సాదరమ్ |
భూగోలధారీ మాం పాతు దివసే దివసే సదా || ౧౭ ||

సర్వకాలేషు మామింద్రజిద్ధంతాఽవతు సర్వదా |
ఏవం సౌమిత్రికవచం సుతీక్ష్ణ కథితం మయా || ౧౮ ||

ఇదం ప్రాతః సముత్థాయ యే పఠంత్యత్ర మానవాః |
తే ధన్యా మానవా లోకే తేషాం చ సఫలో భవః || ౧౯ ||

సౌమిత్రేః కవచస్యాస్య పఠనాన్నిశ్చయేన హి |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ || ౨౦ ||

పత్నీకామో లభేత్పత్నీం గోధనార్థీ తు గోధనమ్ |
ధాన్యార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధాన్యం రాజ్యార్థీ రాజ్యమాప్నుయాత్ || ౨౧ ||

పఠితం రామకవచం సౌమిత్రికవచం వినా |
ఘృతేన హీనం నైవేద్యం తేన దత్తం న సంశయః || ౨౨ ||

కేవలం రామకవచం పఠితం మానవైర్యది |
తత్పాఠేన తు సంతుష్టో న భవేద్రఘునందనః || ౨౩ ||

అతః ప్రయత్నతశ్చేదం సౌమిత్రికవచం నరైః |
పఠనీయం సర్వదైవ సర్వవాంఛితదాయకమ్ || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే సుతీక్ష్ణాగస్త్యసంవాదే శ్రీలక్ష్మణకవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed