Sri Lakshmana Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕವಚಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸೌಮಿತ್ರಿಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಚರಣದ್ವಂದ್ವೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ
ಬಿಭ್ರಂತಂ ಸ್ವಕರೇಣ ರಾಮಶಿರಸಿ ಚ್ಛತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಮ್ |
ಬಿಭ್ರಂತಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಸುಮಹತ್ಕೋದಂಡಬಾಣಾಸನೇ
ತಂ ವಂದೇ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ ಜನಕಜಾವಾಕ್ಯೇ ಸದಾ ತತ್ಪರಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ದೇವತಾ ಶೇಷ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ರಾಮಾನುಜ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ರಾಮದಾಸ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ರಘುವಂಶಜ ಇತಿ ಕವಚಂ ಸೌಮಿತ್ರಿರಿತಿ ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲಮನೋಽಭಿಲಷಿತಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಘುವಂಶಜಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ರಾಮದಾಸಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ರಘುವಂಶಜಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಸೌಮಿತ್ರಯೇ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ರಾಮಪೃಷ್ಠಸ್ಥಿತಂ ರಮ್ಯಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಧಾರಿಣಮ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲದಳಶ್ಯಾಮಂ ರತ್ನಕಂಕಣಮಂಡಿತಮ್ || ೧ ||

ರಾಮಸ್ಯ ಮಸ್ತಕೇ ದಿವ್ಯಂ ಬಿಭ್ರಂತಂ ಛತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ವರಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಮುಕುಟೇ ನಾತಿಶೋಭಿತಮ್ || ೨ ||

ತೂಣೀರಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚಾಪಿ ಬಿಭ್ರಂತಂ ಚ ಸ್ಮಿತಾನನಮ್ |
ರತ್ನಮಾಲಾಧರಂ ದಿವ್ಯಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಮ್ || ೩ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ರಾಘವನ್ಯಸ್ತಲೋಚನಮ್ |
ಕವಚಂ ಜಪನೀಯಂ ಹಿ ತತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ರ ಮಾನವೈಃ || ೪ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪಾತು ಮೇ ಪೂರ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ರಾಘವಾನುಜಃ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸೌಮಿತ್ರಿಃ ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ರಘೂತ್ತಮಃ || ೫ ||

ಅಧಃ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ನೃಪಾತ್ಮಜಃ |
ಮಧ್ಯೇ ಪಾತು ರಾಮದಾಸಃ ಸರ್ವತಃ ಸತ್ಯಪಾಲಕಃ || ೬ ||

ಸ್ಮಿತಾನನಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತೂರ್ಮಿಲಾಧವಃ |
ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಧನುರ್ಧಾರೀ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನೋಽಕ್ಷಿಣೀ || ೭ ||

ಕಪೋಲೇ ರಾಮಮಂತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ವೈ ಮಮ |
ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಬಂಧಭುಜಖಂಡನಃ || ೮ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಸುಮಿತ್ರಾನಂದವರ್ಧನಃ |
ರಾಮನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಃ ಪಾತು ಸದಾ ಮೇಽತ್ರ ಮುಖಂ ಭುವಿ || ೯ ||

ಸೀತಾವಾಕ್ಯಕರಃ ಪಾತು ಮಮ ವಾಣೀಂ ಸದಾಽತ್ರ ಹಿ |
ಸೌಮ್ಯರೂಪಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಮನಂತಃ ಪಾತು ಮೇ ದ್ವಿಜಾನ್ || ೧೦ ||

ಚಿಬುಕಂ ಪಾತು ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಕಂಠಂ ಪಾತ್ವಸುರಾರ್ದನಃ |
ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಜಿತಾರಾತಿರ್ಭುಜೌ ಪಂಕಜಲೋಚನಃ || ೧೧ ||

ಕರೌ ಕಂಕಣಧಾರೀ ಚ ನಖಾನ್ ರಕ್ತನಖೋಽವತು |
ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ವಿನಿದ್ರೋ ಮೇ ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೨ ||

ಪಾರ್ಶ್ವೇ ರಾಘವಪೃಷ್ಠಸ್ಥಃ ಪೃಷ್ಠದೇಶಂ ಮನೋರಮಃ |
ನಾಭಿಂ ಗಂಭೀರನಾಭಿಸ್ತು ಕಟಿಂ ಚ ರುಕ್ಮಮೇಖಲಃ || ೧೩ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಪಾತು ಲಿಂಗಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ |
ಊರೂ ಪಾತು ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯಃ ಸುಮುಖೋಽವತು ಜಾನುನೀ || ೧೪ ||

ನಾಗೇಂದ್ರಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಗುಲ್ಫೌ ನೂಪುರವಾನ್ಮಮ |
ಪಾದಾವಂಗದತಾತೋಽವ್ಯಾತ್ ಪಾತ್ವಂಗಾನಿ ಸುಲೋಚನಃ || ೧೫ ||

ಚಿತ್ರಕೇತುಪಿತಾ ಪಾತು ಮಮ ಪಾದಾಂಗುಲೀಃ ಸದಾ |೮
ರೋಮಾಣಿ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ರವಿವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ || ೧೬ ||

ದಶರಥಸುತಃ ಪಾತು ನಿಶಾಯಾಂ ಮಮ ಸಾದರಮ್ |
ಭೂಗೋಲಧಾರೀ ಮಾಂ ಪಾತು ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ಸದಾ || ೧೭ ||

ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಾಮಿಂದ್ರಜಿದ್ಧಂತಾಽವತು ಸರ್ವದಾ |
ಏವಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಕವಚಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ || ೧೮ ||

ಇದಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಯೇ ಪಠಂತ್ಯತ್ರ ಮಾನವಾಃ |
ತೇ ಧನ್ಯಾ ಮಾನವಾ ಲೋಕೇ ತೇಷಾಂ ಚ ಸಫಲೋ ಭವಃ || ೧೯ ||

ಸೌಮಿತ್ರೇಃ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಠನಾನ್ನಿಶ್ಚಯೇನ ಹಿ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೦ ||

ಪತ್ನೀಕಾಮೋ ಲಭೇತ್ಪತ್ನೀಂ ಗೋಧನಾರ್ಥೀ ತು ಗೋಧನಮ್ |
ಧಾನ್ಯಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧಾನ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧ ||

ಪಠಿತಂ ರಾಮಕವಚಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಕವಚಂ ವಿನಾ |
ಘೃತೇನ ಹೀನಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ತೇನ ದತ್ತಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಕೇವಲಂ ರಾಮಕವಚಂ ಪಠಿತಂ ಮಾನವೈರ್ಯದಿ |
ತತ್ಪಾಠೇನ ತು ಸಂತುಷ್ಟೋ ನ ಭವೇದ್ರಘುನಂದನಃ || ೨೩ ||

ಅತಃ ಪ್ರಯತ್ನತಶ್ಚೇದಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಕವಚಂ ನರೈಃ |
ಪಠನೀಯಂ ಸರ್ವದೈವ ಸರ್ವವಾಂಛಿತದಾಯಕಮ್ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed