Sri Lakshmana Kavacham – ஶ்ரீ லக்ஷ்மண கவசம்


அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஸௌமித்ரிம் ரகு⁴நாயகஸ்ய சரணத்³வந்த்³வேக்ஷணம் ஶ்யாமளம்
பி³ப்⁴ரந்தம் ஸ்வகரேண ராமஶிரஸி ச்ச²த்ரம் விசித்ராம்ப³ரம் ।
பி³ப்⁴ரந்தம் ரகு⁴நாயகஸ்ய ஸுமஹத்கோத³ண்ட³பா³ணாஸநே
தம் வந்தே³ கமலேக்ஷணம் ஜநகஜாவாக்யே ஸதா³ தத்பரம் ॥ 1 ॥

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மணகவசமந்த்ரஸ்ய அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலக்ஷ்மணோ தே³வதா ஶேஷ இதி பீ³ஜம் ஸுமித்ராநந்த³ந இதி ஶக்தி꞉ ராமாநுஜ இதி கீலகம் ராமதா³ஸ இத்யஸ்த்ரம் ரகு⁴வம்ஶஜ இதி கவசம் ஸௌமித்ரிரிதி மந்த்ர꞉ ஶ்ரீலக்ஷ்மணப்ரீத்யர்த²ம் ஸகலமநோ(அ)பி⁴லஷிதஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ।

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மணாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஸுமித்ராநந்த³நாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ராமாநுஜாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ராமதா³ஸாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரகு⁴வம்ஶஜாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அத² அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்மணாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஸுமித்ராநந்த³நாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ராமாநுஜாய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ராமதா³ஸாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ரகு⁴வம்ஶஜாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் ஸௌமித்ரயே இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
ராமப்ருஷ்ட²ஸ்தி²தம் ரம்யம் ரத்நகுண்ட³லதா⁴ரிணம் ।
நீலோத்பலத³ளஶ்யாமம் ரத்நகங்கணமண்டி³தம் ॥ 1 ॥

ராமஸ்ய மஸ்தகே தி³வ்யம் பி³ப்⁴ரந்தம் ச²த்ரமுத்தமம் ।
வரபீதாம்ப³ரத⁴ரம் முகுடே நாதிஶோபி⁴தம் ॥ 2 ॥

தூணீரம் கார்முகம் சாபி பி³ப்⁴ரந்தம் ச ஸ்மிதாநநம் ।
ரத்நமாலாத⁴ரம் தி³வ்யம் புஷ்பமாலாவிராஜிதம் ॥ 3 ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா லக்ஷ்மணம் ச ராக⁴வந்யஸ்தலோசநம் ।
கவசம் ஜபநீயம் ஹி ததோ ப⁴க்த்யாத்ர மாநவை꞉ ॥ 4 ॥

அத² கவசம் ।
லக்ஷ்மண꞉ பாது மே பூர்வே த³க்ஷிணே ராக⁴வாநுஜ꞉ ।
ப்ரதீச்யாம் பாது ஸௌமித்ரி꞉ பாதூதீ³ச்யாம் ரகூ⁴த்தம꞉ ॥ 5 ॥

அத⁴꞉ பாது மஹாவீரஶ்சோர்த்⁴வம் பாது ந்ருபாத்மஜ꞉ ।
மத்⁴யே பாது ராமதா³ஸ꞉ ஸர்வத꞉ ஸத்யபாலக꞉ ॥ 6 ॥

ஸ்மிதாநந꞉ ஶிர꞉ பாது பா⁴லம் பாதூர்மிலாத⁴வ꞉ ।
ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே த⁴நுர்தா⁴ரீ ஸுமித்ராநந்த³நோ(அ)க்ஷிணீ ॥ 7 ॥

கபோலே ராமமந்த்ரீ ச ஸர்வதா³ பாது வை மம ।
கர்ணமூலே ஸதா³ பாது கப³ந்த⁴பு⁴ஜக²ண்ட³ந꞉ ॥ 8 ॥

நாஸாக்³ரம் மே ஸதா³ பாது ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
ராமந்யஸ்தேக்ஷண꞉ பாது ஸதா³ மே(அ)த்ர முக²ம் பு⁴வி ॥ 9 ॥

ஸீதாவாக்யகர꞉ பாது மம வாணீம் ஸதா³(அ)த்ர ஹி ।
ஸௌம்யரூப꞉ பாது ஜிஹ்வாமநந்த꞉ பாது மே த்³விஜாந் ॥ 10 ॥

சிபு³கம் பாது ரக்ஷோக்⁴ந꞉ கண்ட²ம் பாத்வஸுரார்த³ந꞉ ।
ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஜிதாராதிர்பு⁴ஜௌ பங்கஜலோசந꞉ ॥ 11 ॥

கரௌ கங்கணதா⁴ரீ ச நகா²ந் ரக்தநகோ²(அ)வது ।
குக்ஷிம் பாது விநித்³ரோ மே வக்ஷ꞉ பாது ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 12 ॥

பார்ஶ்வே ராக⁴வப்ருஷ்ட²ஸ்த²꞉ ப்ருஷ்ட²தே³ஶம் மநோரம꞉ ।
நாபி⁴ம் க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்து கடிம் ச ருக்மமேக²ல꞉ ॥ 13 ॥

கு³ஹ்யம் பாது ஸஹஸ்ராஸ்ய꞉ பாது லிங்க³ம் ஹரிப்ரிய꞉ ।
ஊரூ பாது விஷ்ணுதுல்ய꞉ ஸுமுகோ²(அ)வது ஜாநுநீ ॥ 14 ॥

நாகே³ந்த்³ர꞉ பாது மே ஜங்கே⁴ கு³ள்பௌ² நூபுரவாந்மம ।
பாதா³வங்க³த³தாதோ(அ)வ்யாத் பாத்வங்கா³நி ஸுலோசந꞉ ॥ 15 ॥

சித்ரகேதுபிதா பாது மம பாதா³ங்கு³ளீ꞉ ஸதா³ ।8
ரோமாணி மே ஸதா³ பாது ரவிவம்ஶஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 16 ॥

த³ஶரத²ஸுத꞉ பாது நிஶாயாம் மம ஸாத³ரம் ।
பூ⁴கோ³ளதா⁴ரீ மாம் பாது தி³வஸே தி³வஸே ஸதா³ ॥ 17 ॥

ஸர்வகாலேஷு மாமிந்த்³ரஜித்³த⁴ந்தா(அ)வது ஸர்வதா³ ।
ஏவம் ஸௌமித்ரிகவசம் ஸுதீக்ஷ்ண கதி²தம் மயா ॥ 18 ॥

இத³ம் ப்ராத꞉ ஸமுத்தா²ய யே பட²ந்த்யத்ர மாநவா꞉ ।
தே த⁴ந்யா மாநவா லோகே தேஷாம் ச ஸப²லோ ப⁴வ꞉ ॥ 19 ॥

ஸௌமித்ரே꞉ கவசஸ்யாஸ்ய பட²நாந்நிஶ்சயேந ஹி ।
புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ராந் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ॥ 20 ॥

பத்நீகாமோ லபே⁴த்பத்நீம் கோ³த⁴நார்தீ² து கோ³த⁴நம் ।
தா⁴ந்யார்தீ² ப்ராப்நுயாத்³தா⁴ந்யம் ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 21 ॥

படி²தம் ராமகவசம் ஸௌமித்ரிகவசம் விநா ।
க்⁴ருதேந ஹீநம் நைவேத்³யம் தேந த³த்தம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

கேவலம் ராமகவசம் படி²தம் மாநவைர்யதி³ ।
தத்பாடே²ந து ஸந்துஷ்டோ ந ப⁴வேத்³ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 23 ॥

அத꞉ ப்ரயத்நதஶ்சேத³ம் ஸௌமித்ரிகவசம் நரை꞉ ।
பட²நீயம் ஸர்வதை³வ ஸர்வவாஞ்சி²ததா³யகம் ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ஸுதீக்ஷ்ணாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீலக்ஷ்மணகவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed