Sri Bharata Kavacham – ஶ்ரீ ப⁴ரத கவசம்


அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அத꞉ பரம் ப⁴ரதஸ்ய கவசம் தே வதா³ம்யஹம் ।
ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸதா³ ஶ்ரீராமப⁴க்தித³ம் ॥ 1 ॥

கைகேயீதநயம் ஸதா³ ரகு⁴வரந்யஸ்தேக்ஷணம் ஶ்யாமளம்
ஸப்தத்³வீபபதேர்விதே³ஹதநயாகாந்தஸ்ய வாக்யே ரதம் ।
ஶ்ரீஸீதாத⁴வஸவ்யபார்ஶ்வநிகடே ஸ்தி²த்வா வரம் சாமரம்
த்⁴ருத்வா த³க்ஷிணஸத்கரேண ப⁴ரதம் தம் வீஜயந்தம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீப⁴ரதகவசமந்த்ரஸ்ய அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉ ஶ்ரீப⁴ரதோ தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶங்க² இதி பீ³ஜம் கைகேயீநந்த³ந இதி ஶக்தி꞉ ப⁴ரதக²ண்டே³ஶ்வர இதி கீலகம் ராமாநுஜ இத்யஸ்த்ரம் ஸப்தத்³வீபேஶ்வரதா³ஸ இதி கவசம் ராமாம்ஶஜ இதி மந்த்ர꞉ ஶ்ரீப⁴ரதப்ரீத்யர்த²ம் ஸகலமநோரத²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ॥

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கா²ய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் கைகேயீநந்த³நாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதக²ண்டே³ஶ்வராய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ராமாநுஜாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தத்³வீபேஶ்வராய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அத² அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கா²ய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் கைகேயீநந்த³நாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ப⁴ரதக²ண்டே³ஶ்வராய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ராமாநுஜாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஸப்தத்³வீபேஶ்வராய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் ராமாம்ஶஜாய சேதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
ராமசந்த்³ரஸவ்யபார்ஶ்வே ஸ்தி²தம் கேகயஜாஸுதம் ।
ராமாய சாமரேணைவ வீஜயந்தம் மநோரமம் ॥ 1 ॥

ரத்நகுண்ட³லகேயூரகங்கணாதி³ஸுபூ⁴ஷிதம் ।
பீதாம்ப³ரபரீதா⁴நம் வநமாலாவிராஜிதம் ॥ 2 ॥

மாண்ட³வீதௌ⁴தசரணம் ரஶநாநூபுராந்விதம் ।
நீலோத்பலத³ளஶ்யாமம் த்³விஜராஜஸமாநநம் ॥ 3 ॥

ஆஜாநுபா³ஹும் ப⁴ரதக²ண்ட³ஸ்ய ப்ரதிபாலகம் ।
ராமாநுஜம் ஸ்மிதாஸ்யம் ச ஶத்ருக்⁴நபரிவந்தி³தம் ॥ 4 ॥

ராமந்யஸ்தேக்ஷணம் ஸௌம்யம் வித்³யுத்புஞ்ஜஸமப்ரப⁴ம் ।
ராமப⁴க்தம் மஹாவீரம் வந்தே³ தம் ப⁴ரதம் ஶுப⁴ம் ॥ 5 ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா து ப⁴ரதம் ராமபாதே³க்ஷணம் ஹ்ருதி³ ।
கவசம் பட²நீயம் ஹி ப⁴ரதஸ்யேத³முத்தமம் ॥ 6 ॥

அத² கவசம் ।
பூர்வதோ ப⁴ரத꞉ பாது த³க்ஷிணே கைகயீஸுத꞉ ।
ந்ருபாத்மஜ꞉ ப்ரதீச்யாம் ஹி பாதூதீ³ச்யாம் ரகூ⁴த்தம꞉ ॥ 7 ॥

அத⁴꞉ பாது ஶ்யாமளாங்க³ஶ்சோர்த்⁴வம் த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
மத்⁴யே ப⁴ரதவர்ஷேஶ꞉ ஸர்வத꞉ ஸூர்யவம்ஶஜ꞉ ॥ 8 ॥

ஶிரஸ்தக்ஷபிதா பாது பா⁴லம் பாது ஹரிப்ரிய꞉ ।
ப்⁴ருவோர்மத்⁴யம் ஜநகஜாவாக்யைகதத்பரோ(அ)வது ॥ 9 ॥

பாது ஜநகஜாமாதா மம நேத்ரே ஸதா³த்ர ஹி ।
கபோலௌ மாண்ட³வீகாந்த꞉ கர்ணமூலே ஸ்மிதாநந꞉ ॥ 10 ॥

நாஸாக்³ரம் மே ஸதா³ பாது கைகேயீதோஷவர்த⁴ந꞉ ।
உதா³ராங்கோ³ முக²ம் பாது வாணீம் பாது ஜடாத⁴ர꞉ ॥ 11 ॥

பாது புஷ்கரதாதோ மே ஜிஹ்வாம் த³ந்தாந் ப்ரபா⁴மய꞉ ।
சுபு³கம் வல்கலத⁴ர꞉ கண்ட²ம் பாது வராநந꞉ ॥ 12 ॥

ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஜிதாராதிர்பு⁴ஜௌ ஶத்ருக்⁴நவந்தி³த꞉ ।
கரௌ கவசதா⁴ரீ ச நகா²ந் க²ட்³க³த⁴ரோ(அ)வது ॥ 13 ॥

குக்ஷீ ராமாநுஜ꞉ பாது வக்ஷ꞉ ஶ்ரீராமவல்லப⁴꞉ ।
பார்ஶ்வே ராக⁴வபார்ஶ்வஸ்த²꞉ பாது ப்ருஷ்ட²ம் ஸுபா⁴ஷண꞉ ॥ 14 ॥

ஜட²ரம் ச த⁴நுர்தா⁴ரீ நாபி⁴ம் ஶரகரோ(அ)வது ।
கடிம் பத்³மேக்ஷண꞉ பாது கு³ஹ்யம் ராமைகமாநஸ꞉ ॥ 15 ॥

ராமமித்ரம் பாது லிங்க³மூரூ ஶ்ரீராமஸேவக꞉ ।
நந்தி³க்³ராமஸ்தி²த꞉ பாது ஜாநுநீ மம ஸர்வதா³ ॥ 16 ॥

ஶ்ரீராமபாது³காதா⁴ரீ பாது ஜங்கே⁴ ஸதா³ மம ।
கு³ள்பௌ² ஶ்ரீராமப³ந்து⁴ஶ்ச பாதௌ³ பாது ஸுரார்சித꞉ ॥ 17 ॥

ராமாஜ்ஞாபாலக꞉ பாது மமாங்கா³ந்யத்ர ஸர்வதா³ ।
மம பாதா³ங்கு³ளீ꞉ பாது ரகு⁴வம்ஶஸுபூ⁴ஷண꞉ ॥ 18 ॥

ரோமாணி பாது மே ரம்ய꞉ பாது ராத்ரௌ ஸுதீ⁴ர்மம ।
தூணீரதா⁴ரீ தி³வஸம் தி³க்பாது மம ஸர்வதா³ ॥ 19 ॥

ஸர்வகாலேஷு மாம் பாது பாஞ்சஜந்ய꞉ ஸதா³ பு⁴வி ।
ஏவம் ஶ்ரீப⁴ரதஸ்யேத³ம் ஸுதீக்ஷ்ண கவசம் ஶுப⁴ம் ॥ 20 ॥

மயா ப்ரோக்தம் தவாக்³ரே ஹி மஹாமங்க³ளகாரகம் ।
ஸ்தோத்ராணாமுத்தமம் ஸ்தோத்ரமித³ம் ஜ்ஞேயம் ஸுபுண்யத³ம் ॥ 21 ॥

பட²நீயம் ஸதா³ ப⁴க்த்யா ராமசந்த்³ரஸ்ய ஹர்ஷத³ம் ।
படி²த்வா ப⁴ரதஸ்யேத³ம் கவசம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 22 ॥

யதா² யாதி பரம் தோஷம் ததா² ஸ்வகவசேந ந ।
தஸ்மாதே³தத்ஸதா³ ஜப்யம் கவசாநாமநுத்தமம் ॥ 23 ॥

அஸ்யாத்ர பட²நாந்மர்த்ய꞉ ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
வித்³யாகாமோ லபே⁴த்³வித்³யாம் புத்ரகாமோ லபே⁴த்ஸுதம் ॥ 24 ॥

பத்நீகாமோ லபே⁴த் பத்நீம் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ।
யத்³யந்மநோ(அ)பி⁴லஷிதம் தத்தத்கவசபாட²த꞉ ॥ 25 ॥

லப்⁴யதே மாநவைரத்ர ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ।
தஸ்மாத்ஸதா³ ஜபநீயம் ராமோபாஸகமாநவை꞉ ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ஸுதீக்ஷ்ணாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீப⁴ரதகவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed