Sri Bharata Kavacham – ಶ್ರೀ ಭರತ ಕವಚಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಅತಃ ಪರಂ ಭರತಸ್ಯ ಕವಚಂ ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿದಮ್ || ೧ ||

ಕೈಕೇಯೀತನಯಂ ಸದಾ ರಘುವರನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ
ಸಪ್ತದ್ವೀಪಪತೇರ್ವಿದೇಹತನಯಾಕಾಂತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇ ರತಮ್ |
ಶ್ರೀಸೀತಾಧವಸವ್ಯಪಾರ್ಶ್ವನಿಕಟೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ವರಂ ಚಾಮರಂ
ಧೃತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣಸತ್ಕರೇಣ ಭರತಂ ತಂ ವೀಜಯಂತಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭರತಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀಭರತೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶಂಖ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಭರತಖಂಡೇಶ್ವರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ರಾಮಾನುಜ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರದಾಸ ಇತಿ ಕವಚಂ ರಾಮಾಂಶಜ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಭರತಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲಮನೋರಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಭರತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಖಂಡೇಶ್ವರಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಭರತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕೈಕೇಯೀನಂದನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಭರತಖಂಡೇಶ್ವರಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ರಾಮಾಂಶಜಾಯ ಚೇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ರಾಮಚಂದ್ರಸವ್ಯಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸ್ಥಿತಂ ಕೇಕಯಜಾಸುತಮ್ |
ರಾಮಾಯ ಚಾಮರೇಣೈವ ವೀಜಯಂತಂ ಮನೋರಮಮ್ || ೧ ||

ರತ್ನಕುಂಡಲಕೇಯೂರಕಂಕಣಾದಿಸುಭೂಷಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಪರೀಧಾನಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಮ್ || ೨ ||

ಮಾಂಡವೀಧೌತಚರಣಂ ರಶನಾನೂಪುರಾನ್ವಿತಮ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಂ ದ್ವಿಜರಾಜಸಮಾನನಮ್ || ೩ ||

ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಭರತಖಂಡಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾಲಕಮ್ |
ರಾಮಾನುಜಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಚ ಶತ್ರುಘ್ನಪರಿವಂದಿತಮ್ || ೪ ||

ರಾಮನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ರಾಮಭಕ್ತಂ ಮಹಾವೀರಂ ವಂದೇ ತಂ ಭರತಂ ಶುಭಮ್ || ೫ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ಭರತಂ ರಾಮಪಾದೇಕ್ಷಣಂ ಹೃದಿ |
ಕವಚಂ ಪಠನೀಯಂ ಹಿ ಭರತಸ್ಯೇದಮುತ್ತಮಮ್ || ೬ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಪೂರ್ವತೋ ಭರತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಕೈಕಯೀಸುತಃ |
ನೃಪಾತ್ಮಜಃ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಹಿ ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ರಘೂತ್ತಮಃ || ೭ ||

ಅಧಃ ಪಾತು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ |
ಮಧ್ಯೇ ಭರತವರ್ಷೇಶಃ ಸರ್ವತಃ ಸೂರ್ಯವಂಶಜಃ || ೮ ||

ಶಿರಸ್ತಕ್ಷಪಿತಾ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತು ಹರಿಪ್ರಿಯಃ |
ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯಂ ಜನಕಜಾವಾಕ್ಯೈಕತತ್ಪರೋಽವತು || ೯ ||

ಪಾತು ಜನಕಜಾಮಾತಾ ಮಮ ನೇತ್ರೇ ಸದಾತ್ರ ಹಿ |
ಕಪೋಲೌ ಮಾಂಡವೀಕಾಂತಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಸ್ಮಿತಾನನಃ || ೧೦ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕೈಕೇಯೀತೋಷವರ್ಧನಃ |
ಉದಾರಾಂಗೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ವಾಣೀಂ ಪಾತು ಜಟಾಧರಃ || ೧೧ ||

ಪಾತು ಪುಷ್ಕರತಾತೋ ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ದಂತಾನ್ ಪ್ರಭಾಮಯಃ |
ಚುಬುಕಂ ವಲ್ಕಲಧರಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ವರಾನನಃ || ೧೨ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಜಿತಾರಾತಿರ್ಭುಜೌ ಶತ್ರುಘ್ನವಂದಿತಃ |
ಕರೌ ಕವಚಧಾರೀ ಚ ನಖಾನ್ ಖಡ್ಗಧರೋಽವತು || ೧೩ ||

ಕುಕ್ಷೀ ರಾಮಾನುಜಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀರಾಮವಲ್ಲಭಃ |
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ರಾಘವಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ಸುಭಾಷಣಃ || ೧೪ ||

ಜಠರಂ ಚ ಧನುರ್ಧಾರೀ ನಾಭಿಂ ಶರಕರೋಽವತು |
ಕಟಿಂ ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ರಾಮೈಕಮಾನಸಃ || ೧೫ ||

ರಾಮಮಿತ್ರಂ ಪಾತು ಲಿಂಗಮೂರೂ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಕಃ |
ನಂದಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀರಾಮಪಾದುಕಾಧಾರೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಸದಾ ಮಮ |
ಗುಲ್ಫೌ ಶ್ರೀರಾಮಬಂಧುಶ್ಚ ಪಾದೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ || ೧೭ ||

ರಾಮಾಜ್ಞಾಪಾಲಕಃ ಪಾತು ಮಮಾಂಗಾನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವದಾ |
ಮಮ ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಪಾತು ರಘುವಂಶಸುಭೂಷಣಃ || ೧೮ ||

ರೋಮಾಣಿ ಪಾತು ಮೇ ರಮ್ಯಃ ಪಾತು ರಾತ್ರೌ ಸುಧೀರ್ಮಮ |
ತೂಣೀರಧಾರೀ ದಿವಸಂ ದಿಕ್ಪಾತು ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೧೯ ||

ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಸದಾ ಭುವಿ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಭರತಸ್ಯೇದಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || ೨೦ ||

ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತವಾಗ್ರೇ ಹಿ ಮಹಾಮಂಗಳಕಾರಕಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸುಪುಣ್ಯದಮ್ || ೨೧ ||

ಪಠನೀಯಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಹರ್ಷದಮ್ |
ಪಠಿತ್ವಾ ಭರತಸ್ಯೇದಂ ಕವಚಂ ರಘುನಂದನಃ || ೨೨ ||

ಯಥಾ ಯಾತಿ ಪರಂ ತೋಷಂ ತಥಾ ಸ್ವಕವಚೇನ ನ |
ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸದಾ ಜಪ್ಯಂ ಕವಚಾನಾಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨೩ ||

ಅಸ್ಯಾತ್ರ ಪಠನಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಕಾಮೋ ಲಭೇತ್ಸುತಮ್ || ೨೪ ||

ಪತ್ನೀಕಾಮೋ ಲಭೇತ್ ಪತ್ನೀಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯದ್ಯನ್ಮನೋಽಭಿಲಷಿತಂ ತತ್ತತ್ಕವಚಪಾಠತಃ || ೨೫ ||

ಲಭ್ಯತೇ ಮಾನವೈರತ್ರ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸದಾ ಜಪನೀಯಂ ರಾಮೋಪಾಸಕಮಾನವೈಃ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಭರತಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed