Sri Rama Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕವಚಂ


ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ |
ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷ-
-ಮಾಜನ್ಮಶುದ್ಧರಸಹಾಸಮುಖಪ್ರಸಾದಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಂ ಗೃಹೀತ ಶರಚಾಪಮುದಾರರೂಪಂ
ರಾಮಂ ಸರಾಮಮಭಿರಾಮಮನುಸ್ಮರಾಮಿ || ೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ |
ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಂ ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಂಬರಾವೃತಮ್ |
ಕೋಮಲಾಂಗಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಯುವಾನಮತಿಸುಂದರಮ್ || ೧ ||

ಸೀತಾಸೌಮಿತ್ರಿಸಹಿತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಧಾರಿಣಮ್ |
ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ ದಾನವಮರ್ದನಮ್ || ೨ ||

ಯದಾ ಚೋರಭಯೇ ರಾಜಭಯೇ ಶತ್ರುಭಯೇ ತಥಾ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ರಘುಪತಿಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಕಾಲಾನಲಸಮಪ್ರಭಮ್ || ೩ ||

ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಆಕರ್ಣಾಕೃಷ್ಟವಿಶಿಖಕೋದಂಡಭುಜಮಂಡಿತಮ್ || ೪ ||

ರಣೇ ರಿಪೂನ್ ರಾವಣಾದೀಂಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಮಾರ್ಗಣವೃಷ್ಟಿಭಿಃ |
ಸಂಹರಂತಂ ಮಹಾವೀರಮುಗ್ರಮೈಂದ್ರರಥಸ್ಥಿತಮ್ || ೫ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದ್ಯೈರ್ಮಹಾವೀರೈರ್ವೃತಂ ಹನುಮದಾದಿಭಿಃ |
ಸುಗ್ರೀವಾದ್ಯೈರ್ಮಾಹಾವೀರೈಃ ಶೈಲವೃಕ್ಷಕರೋದ್ಯತೈಃ || ೬ ||

ವೇಗಾತ್ಕರಾಲಹುಂಕಾರೈರ್ಭುಭುಕ್ಕಾರಮಹಾರವೈಃ |
ನದದ್ಭಿಃ ಪರಿವಾದದ್ಭಿಃ ಸಮರೇ ರಾವಣಂ ಪ್ರತಿ || ೭ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ಶತ್ರುಸಂಘಾನ್ಮೇ ಹನ ಮರ್ದಯ ಖಾದಯ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದೀನ್ ಶ್ರೀರಾಮಾಶು ವಿನಾಶಯ || ೮ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇದ್ರಾಮಕವಚಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ |
ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ವಜ್ರಕವಚಂ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪಾತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪೂರ್ವೇ ಚ ರಘುವಂಶಜಃ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಮೇ ರಘುವರಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಪಾವನಃ || ೧೦ ||

ಉತ್ತರೇ ಮೇ ರಘುಪತಿರ್ಭಾಲಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ |
ಭ್ರುವೋರ್ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಸ್ತಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಜನಾರ್ದನಃ || ೧೧ ||

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ಪಾತು ರಾಜೇಂದ್ರೋ ದೃಶೌ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ |
ಘ್ರಾಣಂ ಮೇ ಪಾತು ರಾಜರ್ಷಿರ್ಗಂಡೌ ಮೇ ಜಾನಕೀಪತಿಃ || ೧೨ ||

ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಖರಧ್ವಂಸೀ ಭಾಲಂ ಮೇ ರಘುವಲ್ಲಭಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ವಾಕ್ಪತಿಃ ಪಾತು ದಂತಪಂಕ್ತೀ ರಘೂತ್ತಮಃ || ೧೩ ||

ಓಷ್ಠೌ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋ ಮೇ ಮುಖಂ ಪಾತು ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಕಂಠಂ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ರಾವಣಾಂತಕಃ || ೧೪ ||

ಧನುರ್ಬಾಣಧರಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಮೇ ವಾಲಿಮರ್ದನಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗುಲಿಪರ್ವಾಣಿ ಹಸ್ತೌ ಮೇ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಃ || ೧೫ ||

ವಕ್ಷೋ ಮೇ ಪಾತು ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪಾತು ಮೇ ಹೃದಯಂ ಹರಿಃ |
ಸ್ತನೌ ಸೀತಾಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೧೬ ||

ಮಧ್ಯಂ ಮೇ ಪಾತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ ನಾಭಿಂ ಮೇ ರಘುನಾಯಕಃ |
ಕೌಸಲ್ಯೇಯಃ ಕಟೀ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶನಃ || ೧೭ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಸಕ್ಥಿನೀ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಊರೂ ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೧೮ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಪಾದೌ ಮೇ ತಾಟಕಾಂತಕಃ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಮೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಸಂಧೀನನಾಮಯಃ || ೧೯ ||

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಾಣಾದೀನ್ ಪಾತು ಮೇ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಪಾತು ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರೋ ಮೇ ಶಬ್ದಾದೀನ್ವಿಷಯಾನಪಿ || ೨೦ ||

ದ್ವಿಪದಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸಂಬಂಧೀನಿ ಯಾನಿ ಚ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಃ ಪಾತು ತಾನಿ ಮೇ || ೨೧ ||

ಸೌಮಿತ್ರಿಪೂರ್ವಜಃ ಪಾತು ವಾಗಾದೀನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |
ರೋಮಾಂಕುರಾಣ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಪಾತು ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಃ || ೨೨ ||

ವಾಙ್ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರೈರ್ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಕೃತಾನಿ ಚ |
ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನೀಹ ಪಾಪಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ || ೨೩ ||

ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದಗ್ಧ್ವಾಶು ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಃ |
ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವತೋ ರಾಮಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಬಾಣಧರಃ ಸದಾ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ವಜ್ರಸಮ್ಮಿತಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ದಿವ್ಯಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೨೫ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೬ ||

ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋ ವಾ ಗೋಘ್ನೋ ವಾ ಭ್ರೂಣಹಾ ತಥಾ |
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕವಚಪಠನಾಚ್ಛುದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪಾಪೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಭೋ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಯಥಾ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ಮಮ ಪುರಾಃ ಶುಭಮ್ |
ತಥಾ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಂ ಮಯಾ ತೇ ವಿನಿವೇದಿತಮ್ || ೨೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಮನೋಹರಕಾಂಡೇ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed