Sri Rama Kavacham – శ్రీ రామ కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగస్తిరువాచ |
ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్ష-
-మాజన్మశుద్ధరసహాసముఖప్రసాదమ్ |
శ్యామం గృహీత శరచాపముదారరూపం
రామం సరామమభిరామమనుస్మరామి || ౧ ||

అస్య శ్రీరామకవచస్య అగస్త్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సీతాలక్ష్మణోపేతః శ్రీరామచంద్రో దేవతా శ్రీరామచంద్రప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ ధ్యానం |
నీలజీమూతసంకాశం విద్యుద్వర్ణాంబరావృతమ్ |
కోమలాంగం విశాలాక్షం యువానమతిసుందరమ్ || ౧ ||

సీతాసౌమిత్రిసహితం జటాముకుటధారిణమ్ |
సాసితూణధనుర్బాణపాణిం దానవమర్దనమ్ || ౨ ||

యదా చోరభయే రాజభయే శత్రుభయే తథా |
ధ్యాత్వా రఘుపతిం క్రుద్ధం కాలానలసమప్రభమ్ || ౩ ||

చీరకృష్ణాజినధరం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహమ్ |
ఆకర్ణాకృష్టవిశిఖకోదండభుజమండితమ్ || ౪ ||

రణే రిపూన్ రావణాదీంస్తీక్ష్ణమార్గణవృష్టిభిః |
సంహరంతం మహావీరముగ్రమైంద్రరథస్థితమ్ || ౫ ||

లక్ష్మణాద్యైర్మహావీరైర్వృతం హనుమదాదిభిః |
సుగ్రీవాద్యైర్మాహావీరైః శైలవృక్షకరోద్యతైః || ౬ ||

వేగాత్కరాలహుంకారైర్భుభుక్కారమహారవైః |
నదద్భిః పరివాదద్భిః సమరే రావణం ప్రతి || ౭ ||

శ్రీరామ శత్రుసంఘాన్మే హన మర్దయ ఖాదయ |
భూతప్రేతపిశాచాదీన్ శ్రీరామాశు వినాశయ || ౮ ||

ఏవం ధ్యాత్వా జపేద్రామకవచం సిద్ధిదాయకమ్ |
సుతీక్ష్ణ వజ్రకవచం శృణు వక్ష్యామ్యనుత్తమమ్ || ౯ ||

అథ కవచమ్ |
శ్రీరామః పాతు మే మూర్ధ్ని పూర్వే చ రఘువంశజః |
దక్షిణే మే రఘువరః పశ్చిమే పాతు పావనః || ౧౦ ||

ఉత్తరే మే రఘుపతిర్భాలం దశరథాత్మజః |
భ్రువోర్దూర్వాదలశ్యామస్తయోర్మధ్యే జనార్దనః || ౧౧ ||

శ్రోత్రం మే పాతు రాజేంద్రో దృశౌ రాజీవలోచనః |
ఘ్రాణం మే పాతు రాజర్షిర్గండౌ మే జానకీపతిః || ౧౨ ||

కర్ణమూలే ఖరధ్వంసీ భాలం మే రఘువల్లభః |
జిహ్వాం మే వాక్పతిః పాతు దంతపంక్తీ రఘూత్తమః || ౧౩ ||

ఓష్ఠౌ శ్రీరామచంద్రో మే ముఖం పాతు పరాత్పరః |
కంఠం పాతు జగద్వంద్యః స్కంధౌ మే రావణాంతకః || ౧౪ ||

ధనుర్బాణధరః పాతు భుజౌ మే వాలిమర్దనః |
సర్వాణ్యంగులిపర్వాణి హస్తౌ మే రాక్షసాంతకః || ౧౫ ||

వక్షో మే పాతు కాకుత్స్థః పాతు మే హృదయం హరిః |
స్తనౌ సీతాపతిః పాతు పార్శ్వం మే జగదీశ్వరః || ౧౬ ||

మధ్యం మే పాతు లక్ష్మీశో నాభిం మే రఘునాయకః |
కౌసల్యేయః కటీ పాతు పృష్ఠం దుర్గతినాశనః || ౧౭ ||

గుహ్యం పాతు హృషీకేశః సక్థినీ సత్యవిక్రమః |
ఊరూ శార్ఙ్గధరః పాతు జానునీ హనుమత్ప్రియః || ౧౮ ||

జంఘే పాతు జగద్వ్యాపీ పాదౌ మే తాటకాంతకః |
సర్వాంగం పాతు మే విష్ణుః సర్వసంధీననామయః || ౧౯ ||

జ్ఞానేంద్రియాణి ప్రాణాదీన్ పాతు మే మధుసూదనః |
పాతు శ్రీరామభద్రో మే శబ్దాదీన్విషయానపి || ౨౦ ||

ద్విపదాదీని భూతాని మత్సంబంధీని యాని చ |
జామదగ్న్యమహాదర్పదలనః పాతు తాని మే || ౨౧ ||

సౌమిత్రిపూర్వజః పాతు వాగాదీనీంద్రియాణి చ |
రోమాంకురాణ్యశేషాణి పాతు సుగ్రీవరాజ్యదః || ౨౨ ||

వాఙ్మనోబుద్ధ్యహంకారైర్జ్ఞానాజ్ఞానకృతాని చ |
జన్మాంతరకృతానీహ పాపాని వివిధాని చ || ౨౩ ||

తాని సర్వాణి దగ్ధ్వాశు హరకోదండఖండనః |
పాతు మాం సర్వతో రామః శార్ఙ్గబాణధరః సదా || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీరామచంద్రస్య కవచం వజ్రసమ్మితమ్ |
గుహ్యాద్గుహ్యతమం దివ్యం సుతీక్ష్ణ మునిసత్తమ || ౨౫ ||

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా సమాహితః |
స యాతి పరమం స్థానం రామచంద్రప్రసాదతః || ౨౬ ||

మహాపాతకయుక్తో వా గోఘ్నో వా భ్రూణహా తథా |
శ్రీరామచంద్రకవచపఠనాచ్ఛుద్ధిమాప్నుయాత్ || ౨౭ ||

బ్రహ్మహత్యాదిభిః పాపైర్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
భో సుతీక్ష్ణ యథా పృష్టం త్వయా మమ పురాః శుభమ్ |
తథా శ్రీరామకవచం మయా తే వినివేదితమ్ || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే మనోహరకాండే సుతీక్ష్ణాగస్త్యసంవాదే శ్రీరామకవచమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed