Sri Anjaneya Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಹನೂಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಉದ್ಯದ್ಬಾಲಾರ್ಕವದನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೨ ||

ಮೌಂಜೀಕೌಪೀನಸಂಯುಕ್ತಂ ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಮ್ |
ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಟಂಕಶೈಲೇಂದ್ರಧಾರಿಣಮ್ || ೩ ||

ಶಿಖಾನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಲಾಗ್ರಂ ಮೇರುಶೈಲಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಂ ಪೀನಂ ಮಹಾವೀರಂ ಮಹಾಹನುಮ್ || ೪ ||

ಹನುಮಂತಂ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಮಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ || ೫ ||

ನಾನಾಭೂಷಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಆಂಜನೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ನೀಲನೀರದಸನ್ನಿಭಮ್ || ೬ ||

ಪೂಜಿತಂ ಸರ್ವದೇವೈಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಚಲದ್ಯುತಿಸಂಕಾಶಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ || ೭ ||

ಷಡಕ್ಷರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕಮ್ |
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಮಯಂ ದೇವಂ ಹರಿದ್ರಾಭಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ || ೮ ||

ಸುಂದರಂ ಸಾಬ್ಜನಯನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಧಿಪಂ ದೇವಂ ಹೀರವರ್ಣಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೯ ||

ನಮಾಮಿ ಜನತಾವಂದ್ಯಂ ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಮ್ |
ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ದಶವರ್ಣಾತ್ಮಕಂ ವಿಭುಮ್ || ೧೦ ||

ಜಟಾಧರಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ನಮಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕಮ್ |
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾಯಕಂ ಕುಂತಧಾರಿಣಮ್ || ೧೧ ||

ಅಂಕುಶಂ ಚ ದಧಾನಂ ಚ ಕಪಿವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರಯುತಂ ಸೀತಾದುಃಖನಿವಾರಿಣಮ್ || ೧೨ ||

ಪೀತವರ್ಣಂ ಲಸತ್ಕಾಯಂ ಭಜೇ ಸುಗ್ರೀವಮಂತ್ರಿಣಮ್ |
ಮಾಲಾಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ದೇವಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ || ೧೩ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯಕರಂ ಧೃತಟಂಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸುರಾಸುರಗಣೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಸಂಸ್ತುತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೫ ||

ಇತ್ಯುಮಾಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed