Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) 2 – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ (ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ) 2


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜೇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನೀಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತೇತಿ ಕೀಲಕಂ ರಾಮದೂತಾಯೇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಇತಿ ಕವಚಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೇರಣಯಾ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಸಕಲಕಾಮನಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನಿವಾರಣಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನಿವಾರಣಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಂ ದೇವಾರಿದರ್ಪಾಪಹಂ
ದೇವೇಂದ್ರಪ್ರಮುಖಂ ಪ್ರಶಸ್ತಯಶಸಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಾ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸಮಸ್ತವಾನರಯುತಂ ಸುವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಂ
ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಂ ಪವನಜಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಮ್ || ೧ ||

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಂಡಕೋಟಿಪ್ರಕಟರುಚಿಯುತಂ ಚಾರುವೀರಾಸನಸ್ಥಂ
ಮೌಂಜೀಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಭರಣರುಚಿಶಿಖಂ ಶೋಭಿತಂ ಕುಂಡಲಾಂಗಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಂ ತಂ ಪ್ರಣತಮುನಿಜನಂ ವೇದನಾದಪ್ರಮೋದಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ವಿಧೇಯಂ ಪ್ಲವಗಕುಲಪತಿಂ ಗೋಷ್ಪದೀಭೂತವಾರ್ಧಿಮ್ || ೨ ||

ವಜ್ರಾಂಗಂ ಪಿಂಗಕೇಶಾಢ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ |
ನಿಗೂಢಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ಪಾರಾವಾರಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಫಟಿಕಾಭಂ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತಿಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಚ ಕೃತಾಂಜಲಿಮ್ |
ಕುಂಡಲದ್ವಯಸಂಶೋಭಿಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಹರಿಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಸವ್ಯಹಸ್ತೇ ಗದಾಯುಕ್ತಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ಕಮಂಡಲುಮ್ |
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಂಡಂ ಹನೂಮಂತಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ || ೫ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೇ ಶೋಭಿತಾನನಾಯ ಯಶೋಲಂಕೃತಾಯ ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾನಂದಕಾಯ ಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಕಾಶನ ಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಾಹ್ಯಕರಣ ಪರೋಚ್ಚಾಟನ ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಶಬ್ದೋದಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿವಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೇ ಏಹಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಸರ್ವಗ್ರಹಭೂತಾನಾಂ ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀನಾಂ ವಿಷಮದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಾಕರ್ಷಯಾಕರ್ಷಯ ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಮರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಭೂತಮಂಡಲ ಪಿಶಾಚಮಂಡಲ ನಿರಸನಾಯ ಭೂತಜ್ವರ ಪ್ರೇತಜ್ವರ ಚಾತುರ್ಥಿಕಜ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚಚ್ಛೇದನಾಕ್ರಿಯಾ ವಿಷ್ಣುಜ್ವರ ಮಹೇಶಜ್ವರಾನ್ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಅಕ್ಷಿಶೂಲೇ ಶಿರೋಽಭ್ಯಂತರೇ ಹ್ಯಕ್ಷಿಶೂಲೇ ಗುಲ್ಮಶೂಲೇ ಪಿತ್ತಶೂಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಕುಲಪ್ರಬಲ ನಾಗಕುಲವಿನಿರ್ವಿಷಝಟಿತಿ ಝಟಿತಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಫಟ್ ಘೇಘೇ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೇ ಪವನಪುತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರಮುಖ ಪಾಪದೃಷ್ಟಿ ಷೋಢಾದೃಷ್ಟಿ ಹನುಮತೇ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಫುರೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಸ್ವಗೃಹೇ ದ್ವಾರೇ ಪಟ್ಟಕೇ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠೇತಿ ತತ್ರ ರೋಗಭಯಂ ರಾಜಕುಲಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವೇ ಜ್ವರಾ ನಶ್ಯಂತಿ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಘೇಘೇ ಸ್ವಾಹಾ |

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಉವಾಚ |
ಹನೂಮಾನ್ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಪವನಾತ್ಮಜಃ |
ಪಾತು ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪಾತು ಸಾಗರಪಾರಗಃ || ೧ ||

ಉದೀಚ್ಯಾಮೂರ್ಧ್ವಗಃ ಪಾತು ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನಂದನಃ |
ಅಧಸ್ತು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಶ್ಚ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ತು ಪಾವನಿಃ || ೨ ||

ಲಂಕಾವಿದಾಹಕಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ನಿರಂತರಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಃ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಂ ವಾಯುನಂದನಃ || ೩ ||

ಭಾಲಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರೋ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನಿರಂತರಮ್ |
ನೇತ್ರೇ ಛಾಯಾಪಹಾರೀ ಚ ಪಾವನಃ ಪ್ಲವಗೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಕಪೋಲೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಚ ಪಾತು ಶ್ರೀರಾಮಕಿಂಕರಃ |
ನಾಸಾಗ್ರಮಂಜನೀಸೂನುಃ ಪಾತು ವಕ್ತ್ರಂ ಹರೀಶ್ವರಃ || ೫ ||

ವಾಚಂ ರುದ್ರಪ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಃ |
ಪಾತು ದೇವಃ ಫಾಲ್ಗುನೇಷ್ಟಶ್ಚುಬುಕಂ ದೈತ್ಯದರ್ಪಹಾ || ೬ ||

ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ |
ಭುಜೌ ಪಾತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕರೌ ಚ ಚರಣಾಯುಧಃ || ೭ ||

ನಖಾನ್ನಖಾಯುಧಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷೌ ಪಾತು ಕಪೀಶ್ವರಃ |
ವಕ್ಷೋ ಮುದ್ರಾಪಹಾರೀ ಚ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭುಜಾಯುಧಃ || ೮ ||

ಲಂಕಾವಿಭಂಜನಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ನಿರಂತರಮ್ |
ನಾಭಿಂ ಚ ರಾಮದೂತಸ್ತು ಕಟಿಂ ಪಾತ್ವನಿಲಾತ್ಮಜಃ || ೯ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಲಿಂಗಂ ಪಾತು ಶಿವಪ್ರಿಯಃ |
ಊರೂ ಚ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಃ || ೧೦ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ |
ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭಾಸ್ಕರಸನ್ನಿಭಃ || ೧೧ ||

ಅಂಗಾನ್ಯಮಿತಸತ್ತ್ವಾಢ್ಯಃ ಪಾತು ಪಾದಾಂಗುಲೀಸ್ತಥಾ |
ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಮಹಾಶೂರಃ ಪಾತು ರೋಮಾಣಿ ಚಾತ್ಮವಿತ್ || ೧೨ ||

ಹನುಮತ್ಕವಚಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಸ ಏವ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೧೩ ||

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಪಠೇನ್ಮಾಸತ್ರಯಂ ನರಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ರಿಪೂನ್ ಕ್ಷಣಾಜ್ಜಿತ್ವಾ ಸ ಪುಮಾನ್ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಮಧ್ಯರಾತ್ರೇ ಜಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ |
ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಟಾದಿತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಃ || ೧೫ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪಠತಿ ಯಃ ಪುಮಾನ್ |
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಂ ತಥಾ || ೧೬ ||

ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ |
ಸುದಾರ್ಢ್ಯಂ ವಾಕ್ಸ್ಫುರತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾದ್ಭವೇತ್ || ೧೭ ||

ಮಾರಣಂ ವೈರಿಣಾಂ ಸದ್ಯಃ ಶರಣಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |
ಶೋಕಸ್ಯ ಹರಣೇ ದಕ್ಷಂ ವಂದೇ ತಂ ರಣದಾರುಣಮ್ || ೧೮ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಯಃ ಕರೇ ಧಾರಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಪುಮಾಞ್ಛ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತು ಬಂಧನೇ ಯಸ್ತು ಜಪಂ ಕಾರಯತಿ ದ್ವಿಜೈಃ |
ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಗಡಾತ್ತು ತಥೈವ ಚ || ೨೦ ||

ಯ ಇದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇಚ್ಚ ಕವಚಂ ಸದಾ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂತಾನೈಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವೋ ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ಇದಂ ಪೂರ್ವಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಕವಚಂ ತತಃ |
ಪಠನೀಯಂ ನರೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೈಕಮೇವ ಪಠೇತ್ಕದಾ || ೨೨ |

ಹನುಮತ್ಕವಚಂ ಚಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಂ ವಿನಾ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾಶ್ಚಾತ್ರ ಪಠನಂ ತದ್ವೃಥಾ ಭವೇತ್ || ೨೩ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೈಃ ಪಠನೀಯಂ ಸರ್ವದಾ ಕವಚದ್ವಯಮ್ |
ರಾಮಸ್ಯ ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತೈಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃತೈಕಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed