Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – శ్రీ హనుమత్ కవచం (శ్రీమదానందరామాయణే)

ఓం అస్య శ్రీ హనుమత్కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః శ్రీ హనుమాన్ పరమాత్మా దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః మారుతాత్మజేతి బీజం అంజనీసూనురితి శక్తిః లక్ష్మణప్రాణదాతేతి కీలకం రామదూతాయేత్యస్త్రం హనుమాన్ దేవతా ఇతి కవచం పింగాక్షోఽమితవిక్రమ ఇతి మంత్రః శ్రీరామచంద్ర ప్రేరణయా రామచంద్రప్రీత్యర్థం మమ సకలకామనాసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః |

అథ కరన్యాసః |
ఓం హ్రాం అంజనీసుతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం రామదూతాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం వాయుపుత్రాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం అగ్నిగర్భాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః బ్రహ్మాస్త్రనివారణాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః |
ఓం హ్రాం అంజనీసుతాయ హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం రామదూతాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం వాయుపుత్రాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం అగ్నిగర్భాయ నత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః బ్రహ్మాస్త్రనివారణాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బంధః ||

అథ ధ్యానమ్ |
ధ్యాయేద్బాలదివాకరద్యుతినిభం దేవారిదర్పాపహం
దేవేంద్రప్రముఖం ప్రశస్తయశసం దేదీప్యమానం రుచా |
సుగ్రీవాదిసమస్తవానరయుతం సువ్యక్తతత్త్వప్రియం
సంరక్తారుణలోచనం పవనజం పీతాంబరాలంకృతమ్ || ౧ ||

ఉద్యన్మార్తండకోటిప్రకటరుచియుతం చారువీరాసనస్థం
మౌంజీయజ్ఞోపవీతాభరణరుచిశిఖం శోభితం కుండలాంగమ్ |
భక్తానామిష్టదం తం ప్రణతమునిజనం వేదనాదప్రమోదం
ధ్యాయేద్దేవం విధేయం ప్లవగకులపతిం గోష్పదీభూతవార్ధిమ్ || ౨ ||

వజ్రాంగం పింగకేశాఢ్యం స్వర్ణకుండలమండితమ్ |
నిగూఢముపసంగమ్య పారావారపరాక్రమమ్ || ౩ ||

స్ఫటికాభం స్వర్ణకాంతిం ద్విభుజం చ కృతాంజలిమ్ |
కుండలద్వయసంశోభిముఖాంభోజం హరిం భజే || ౪ ||

సవ్యహస్తే గదాయుక్తం వామహస్తే కమండలుమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దండం హనూమంతం విచింతయేత్ || ౫ ||

అథ మంత్రః |
ఓం నమో హనుమతే శోభితాననాయ యశోలంకృతాయ అంజనీగర్భసంభూతాయ రామలక్ష్మణానందకాయ కపిసైన్యప్రకాశన పర్వతోత్పాటనాయ సుగ్రీవసాహ్యకరణ పరోచ్చాటన కుమార బ్రహ్మచర్య గంభీర శబ్దోదయ ఓం హ్రీం సర్వదుష్టగ్రహనివారణాయ స్వాహా ||

ఓం నమో హనుమతే ఏహి ఏహి ఏహి సర్వగ్రహభూతానాం శాకినీ డాకినీనాం విషమదుష్టానాం సర్వేషామాకర్షయాకర్షయ మర్దయ మర్దయ ఛేదయ ఛేదయ మర్త్యాన్ మారయ మారయ శోషయ శోషయ ప్రజ్వల ప్రజ్వల భూతమండల పిశాచమండల నిరసనాయ భూతజ్వర ప్రేతజ్వర చాతుర్థికజ్వర బ్రహ్మరాక్షస పిశాచచ్ఛేదనాక్రియా విష్ణుజ్వర మహేశజ్వరాన్ ఛింధి ఛింధి భింధి భింధి అక్షిశూలే శిరోఽభ్యంతరే హ్యక్షిశూలే గుల్మశూలే పిత్తశూలే బ్రహ్మరాక్షసకులప్రబల నాగకులవినిర్విషఝటితి ఝటితి ఓం హ్రీం ఫట్ ఘేఘే స్వాహా |

ఓం నమో హనుమతే పవనపుత్ర వైశ్వానరముఖ పాపదృష్టి షోఢాదృష్టి హనుమతే కా ఆజ్ఞా ఫురే స్వాహా | స్వగృహే ద్వారే పట్టకే తిష్ఠ తిష్ఠేతి తత్ర రోగభయం రాజకులభయం నాస్తి తస్యోచ్చారణమాత్రేణ సర్వే జ్వరా నశ్యంతి ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం ఘేఘే స్వాహా |

శ్రీరామచంద్ర ఉవాచ |
హనూమాన్ పూర్వతః పాతు దక్షిణే పవనాత్మజః |
పాతు ప్రతీచ్యాం రక్షోఘ్నః పాతు సాగరపారగః || ౧ ||

ఉదీచ్యామూర్ధ్వగః పాతు కేసరీప్రియనందనః |
అధస్తు విష్ణుభక్తశ్చ పాతు మధ్యం తు పావనిః || ౨ ||

లంకావిదాహకః పాతు సర్వాపద్భ్యో నిరంతరమ్ |
సుగ్రీవసచివః పాతు మస్తకం వాయునందనః || ౩ ||

భాలం పాతు మహావీరో భ్రువోర్మధ్యే నిరంతరమ్ |
నేత్రే ఛాయాపహారీ చ పావనః ప్లవగేశ్వరః || ౪ ||

కపోలే కర్ణమూలే చ పాతు శ్రీరామకింకరః |
నాసాగ్రమంజనీసూనుః పాతు వక్త్రం హరీశ్వరః || ౫ ||

వాచం రుద్రప్రియః పాతు జిహ్వాం పింగలలోచనః |
పాతు దేవః ఫాల్గునేష్టశ్చుబుకం దైత్యదర్పహా || ౬ ||

పాతు కంఠం చ దైత్యారిః స్కంధౌ పాతు సురార్చితః |
భుజౌ పాతు మహాతేజాః కరౌ చ చరణాయుధః || ౭ ||

నఖాన్నఖాయుధః పాతు కుక్షౌ పాతు కపీశ్వరః |
వక్షో ముద్రాపహారీ చ పాతు పార్శ్వే భుజాయుధః || ౮ ||

లంకావిభంజనః పాతు పృష్ఠదేశే నిరంతరమ్ |
నాభిం చ రామదూతస్తు కటిం పాత్వనిలాత్మజః || ౯ ||

గుహ్యం పాతు మహాప్రాజ్ఞో లింగం పాతు శివప్రియః |
ఊరూ చ జానునీ పాతు లంకాప్రాసాదభంజనః || ౧౦ ||

జంఘే పాతు కపిశ్రేష్ఠో గుల్ఫౌ పాతు మహాబలః |
అచలోద్ధారకః పాతు పాదౌ భాస్కరసన్నిభః || ౧౧ ||

అంగాన్యమితసత్త్వాఢ్యః పాతు పాదాంగులీస్తథా |
సర్వాంగాని మహాశూరః పాతు రోమాణి చాత్మవిత్ || ౧౨ ||

హనుమత్కవచం యస్తు పఠేద్విద్వాన్విచక్షణః |
స ఏవ పురుషశ్రేష్ఠో భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి || ౧౩ ||

త్రికాలమేకకాలం వా పఠేన్మాసత్రయం నరః |
సర్వాన్ రిపూన్ క్షణాజ్జిత్వా స పుమాన్ శ్రియమాప్నుయాత్ || ౧౪ ||

మధ్యరాత్రే జలే స్థిత్వా సప్తవారం పఠేద్యది |
క్షయాపస్మారకుష్టాదితాపత్రయనివారణః || ౧౫ ||

అశ్వత్థమూలేఽర్కవారే స్థిత్వా పఠతి యః పుమాన్ |
అచలాం శ్రియమాప్నోతి సంగ్రామే విజయం తథా || ౧౬ ||

బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వమరోగతా |
సుదార్ఢ్యం వాక్స్ఫురత్వం చ హనుమత్స్మరణాద్భవేత్ || ౧౭ ||

మారణం వైరిణాం సద్యః శరణం సర్వసంపదామ్ |
శోకస్య హరణే దక్షం వందే తం రణదారుణమ్ || ౧౮ ||

లిఖిత్వా పూజయేద్యస్తు సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
యః కరే ధారయేన్నిత్యం స పుమాఞ్ఛ్రియమాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

స్థిత్వా తు బంధనే యస్తు జపం కారయతి ద్విజైః |
తత్క్షణాన్ముక్తిమాప్నోతి నిగడాత్తు తథైవ చ || ౨౦ ||

య ఇదం ప్రాతరుత్థాయ పఠేచ్చ కవచం సదా |
ఆయురారోగ్యసంతానైస్తస్య స్తవ్యః స్తవో భవేత్ || ౨౧ ||

ఇదం పూర్వం పఠిత్వా తు రామస్య కవచం తతః |
పఠనీయం నరైర్భక్త్యా నైకమేవ పఠేత్కదా || ౨౨ |

హనుమత్కవచం చాత్ర శ్రీరామకవచం వినా |
యే పఠంతి నరాశ్చాత్ర పఠనం తద్వృథా భవేత్ || ౨౩ ||

తస్మాత్సర్వైః పఠనీయం సర్వదా కవచద్వయమ్ |
రామస్య వాయుపుత్రస్య సద్భక్తైశ్చ విశేషతః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే శ్రీరామకృతైకముఖ హనుమత్కవచమ్ ||


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: