Vibhishana Krita Hanuman Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం (విభీషణ కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే |
నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః || ౧ ||

నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే |
లంకావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే || ౨ ||

సీతాశోకవినాశాయ రామముద్రాధరాయ చ |
రావణస్యకులచ్ఛేదకారిణే తే నమో నమః || ౩ ||

మేఘనాదమఖధ్వంసకారిణే తే నమో నమః |
అశోకవనవిధ్వంసకారిణే భయహారిణే || ౪ ||

వాయుపుత్రాయ వీరాయ హ్యాకాశోదరగామినే |
వనపాలశిరశ్ఛేదలంకాప్రాసాదభంజినే || ౫ ||

జ్వలత్కనకవర్ణాయ దీర్ఘలాంగూలధారిణే |
సౌమిత్రి జయదాత్రే చ రామదూతాయ తే నమః || ౬ ||

అక్షస్య వధకర్త్రే చ బ్రహ్మపాశనివారిణే |
లక్ష్మణాంగమహాశక్తిఘాతక్షతవినాశినే || ౭ ||

రక్షోఘ్నాయ రిపుఘ్నాయ భూతఘ్నాయ చ తే నమః |
ఋక్షవానరవీరౌఘప్రాణదాయ నమో నమః || ౮ ||

పరసైన్యబలఘ్నాయ శస్త్రాస్త్రఘ్నాయ తే నమః |
విషఘ్నాయ ద్విషఘ్నాయ జ్వరఘ్నాయ చ తే నమః || ౯ ||

మహాభయరిపుఘ్నాయ భక్తత్రాణైకకారిణే |
పరప్రేరితమంత్రాణాం యంత్రాణాం స్తంభకారిణే || ౧౦ ||

పయఃపాషాణతరణకారణాయ నమో నమః |
బాలార్కమండలగ్రాసకారిణే భవతారిణే || ౧౧ ||

నఖాయుధాయ భీమాయ దంతాయుధధరాయ చ |
రిపుమాయావినాశాయ రామాజ్ఞాలోకరక్షిణే || ౧౨ ||

ప్రతిగ్రామస్థితాయాఽథ రక్షోభూతవధార్థినే |
కరాలశైలశస్త్రాయ ద్రుమశస్త్రాయ తే నమః || ౧౩ ||

బాలైకబ్రహ్మచర్యాయ రుద్రమూర్తిధరాయ చ |
విహంగమాయ సర్వాయ వజ్రదేహాయ తే నమః || ౧౪ ||

కౌపీనవాససే తుభ్యం రామభక్తిరతాయ చ |
దక్షిణాశాభాస్కరాయ శతచంద్రోదయాత్మనే || ౧౫ ||

కృత్యాక్షతవ్యథఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ |
స్వామ్యాజ్ఞాపార్థసంగ్రామసంఖ్యే సంజయధారిణే || ౧౬ ||

భక్తాంతదివ్యవాదేషు సంగ్రామే జయదాయినే |
కిల్కిలాబుబుకోచ్చారఘోరశబ్దకరాయ చ || ౧౭ ||

సర్పాగ్నివ్యాధిసంస్తంభకారిణే వనచారిణే |
సదా వనఫలాహారసంతృప్తాయ విశేషతః || ౧౮ ||

మహార్ణవశిలాబద్ధసేతుబంధాయ తే నమః |
వాదే వివాదే సంగ్రామే భయే ఘోరే మహావనే || ౧౯ ||

సింహవ్యాఘ్రాదిచౌరేభ్యః స్తోత్రపాఠాద్భయం న హి |
దివ్యే భూతభయే వ్యాధౌ విషే స్థావరజంగమే || ౨౦ ||

రాజశస్త్రభయే చోగ్రే తథా గ్రహభయేషు చ |
జలే సర్వే మహావృష్టౌ దుర్భిక్షే ప్రాణసంప్లవే || ౨౧ ||

పఠేత్ స్తోత్రం ప్రముచ్యేత భయేభ్యః సర్వతో నరః |
తస్య క్వాపి భయం నాస్తి హనుమత్ స్తవపాఠతః || ౨౨ ||

సర్వదా వై త్రికాలం చ పఠనీయమిదం స్తవమ్ |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౨౩ ||

విభీషణకృతం స్తోత్రం తార్క్ష్యేణ సముదీరితమ్ |
యే పఠిష్యంతి భక్త్యా వై సిద్ధయస్తత్కరే స్థితాః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీసుదర్శనసంహితాయాం విభీషణగరుడసంవాదే
విభీషణప్రోక్త హనుమత్ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed