Vibhishana Krita Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಭೀಷಣ ಕೃತಂ)


ನಮೋ ಹನುಮತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಮಾರುತಸೂನವೇ |
ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಾಯ ಶ್ಯಾಮಾಸ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನಮೋ ವಾನರವೀರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕಾರಿಣೇ |
ಲಂಕಾವಿದಾಹನಾರ್ಥಾಯ ಹೇಲಾಸಾಗರತಾರಿಣೇ || ೨ ||

ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಾಯ ರಾಮಮುದ್ರಾಧರಾಯ ಚ |
ರಾವಣಸ್ಯಕುಲಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಮೇಘನಾದಮಖಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಶೋಕವನವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ ಭಯಹಾರಿಣೇ || ೪ ||

ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಹ್ಯಾಕಾಶೋದರಗಾಮಿನೇ |
ವನಪಾಲಶಿರಶ್ಛೇದಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜಿನೇ || ೫ ||

ಜ್ವಲತ್ಕನಕವರ್ಣಾಯ ದೀರ್ಘಲಾಂಗೂಲಧಾರಿಣೇ |
ಸೌಮಿತ್ರಿ ಜಯದಾತ್ರೇ ಚ ರಾಮದೂತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಅಕ್ಷಸ್ಯ ವಧಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಶನಿವಾರಿಣೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂಗಮಹಾಶಕ್ತಿಘಾತಕ್ಷತವಿನಾಶಿನೇ || ೭ ||

ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ರಿಪುಘ್ನಾಯ ಭೂತಘ್ನಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ |
ಋಕ್ಷವಾನರವೀರೌಘಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ಪರಸೈನ್ಯಬಲಘ್ನಾಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಘ್ನಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ವಿಷಘ್ನಾಯ ದ್ವಿಷಘ್ನಾಯ ಜ್ವರಘ್ನಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಮಹಾಭಯರಿಪುಘ್ನಾಯ ಭಕ್ತತ್ರಾಣೈಕಕಾರಿಣೇ |
ಪರಪ್ರೇರಿತಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಯಂತ್ರಾಣಾಂ ಸ್ತಂಭಕಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ಪಯಃಪಾಷಾಣತರಣಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಗ್ರಾಸಕಾರಿಣೇ ಭವತಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ನಖಾಯುಧಾಯ ಭೀಮಾಯ ದಂತಾಯುಧಧರಾಯ ಚ |
ರಿಪುಮಾಯಾವಿನಾಶಾಯ ರಾಮಾಜ್ಞಾಲೋಕರಕ್ಷಿಣೇ || ೧೨ ||

ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಾಯಾಽಥ ರಕ್ಷೋಭೂತವಧಾರ್ಥಿನೇ |
ಕರಾಲಶೈಲಶಸ್ತ್ರಾಯ ದ್ರುಮಶಸ್ತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಬಾಲೈಕಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ಚ |
ವಿಹಂಗಮಾಯ ಸರ್ವಾಯ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಕೌಪೀನವಾಸಸೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ |
ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಭಾಸ್ಕರಾಯ ಶತಚಂದ್ರೋದಯಾತ್ಮನೇ || ೧೫ ||

ಕೃತ್ಯಾಕ್ಷತವ್ಯಥಘ್ನಾಯ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಾಯ ಚ |
ಸ್ವಾಮ್ಯಾಜ್ಞಾಪಾರ್ಥಸಂಗ್ರಾಮಸಂಖ್ಯೇ ಸಂಜಯಧಾರಿಣೇ || ೧೬ ||

ಭಕ್ತಾಂತದಿವ್ಯವಾದೇಷು ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಾಯಿನೇ |
ಕಿಲ್ಕಿಲಾಬುಬುಕೋಚ್ಚಾರಘೋರಶಬ್ದಕರಾಯ ಚ || ೧೭ ||

ಸರ್ಪಾಗ್ನಿವ್ಯಾಧಿಸಂಸ್ತಂಭಕಾರಿಣೇ ವನಚಾರಿಣೇ |
ಸದಾ ವನಫಲಾಹಾರಸಂತೃಪ್ತಾಯ ವಿಶೇಷತಃ || ೧೮ ||

ಮಹಾರ್ಣವಶಿಲಾಬದ್ಧಸೇತುಬಂಧಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ವಾದೇ ವಿವಾದೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಭಯೇ ಘೋರೇ ಮಹಾವನೇ || ೧೯ ||

ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಚೌರೇಭ್ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾದ್ಭಯಂ ನ ಹಿ |
ದಿವ್ಯೇ ಭೂತಭಯೇ ವ್ಯಾಧೌ ವಿಷೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮೇ || ೨೦ ||

ರಾಜಶಸ್ತ್ರಭಯೇ ಚೋಗ್ರೇ ತಥಾ ಗ್ರಹಭಯೇಷು ಚ |
ಜಲೇ ಸರ್ವೇ ಮಹಾವೃಷ್ಟೌ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಣಸಂಪ್ಲವೇ || ೨೧ ||

ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಭಯೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವತೋ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹನುಮತ್ ಸ್ತವಪಾಠತಃ || ೨೨ ||

ಸರ್ವದಾ ವೈ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಚ ಪಠನೀಯಮಿದಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೩ ||

ವಿಭೀಷಣಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೇಣ ಸಮುದೀರಿತಮ್ |
ಯೇ ಪಠಿಷ್ಯಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವೈ ಸಿದ್ಧಯಸ್ತತ್ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವಿಭೀಷಣಗರುಡಸಂವಾದೇ
ವಿಭೀಷಣಪ್ರೋಕ್ತ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: