Sri Rama Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಋಷಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮೋ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೀತಾ ಬೀಜಮ್ | ಹನುಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಮ್ |
ಧರ್ಮಪುತ್ರಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮುನೀಶ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ಯೋಗಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ |
ಕಿಂ ತತ್ತ್ವಂ ಕಿಂ ಪರಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಕಿಂ ಧ್ಯಾನಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧನಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೩ ||

ವೇದವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ಧರ್ಮರಾಜ ಮಹಾಭಾಗ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ || ೪ ||

ಯತ್ಪರಂ ಯದ್ಗುಣಾತೀತಂ ಯಜ್ಜ್ಯೋತಿರಮಲಂ ಶಿವಮ್ |
ತದೇವ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ಕೈವಲ್ಯಪದಕಾರಣಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀರಾಮೇತಿ ಪರಂ ಜಾಪ್ಯಂ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಕಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಘ್ನಮಿತಿ ವೇದವಿದೋ ವಿದುಃ || ೬ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಜನಾ ಯೇ ಜಪಂತಿ ಚ ಸರ್ವದಾ |
ತೇಷಾಂ ಭುಕ್ತಿಶ್ಚ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಸ್ತವರಾಜಂ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದೇನ ಚ ಧೀಮತಾ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹರಿಧ್ಯಾನಪುರಃಸರಮ್ || ೮ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಶಮನಂ ಸರ್ವಾಘೌಘನಿಕೃಂತನಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶಿವಮ್ || ೯ ||

ವಿಜ್ಞಾನಫಲದಂ ದಿವ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷೈಕಫಲಸಾಧನಮ್ |
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಾಮಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಗನ್ಮಯಮ್ || ೧೦ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರೇ ರಮ್ಯೇ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಗೇ |
ಸ್ಮರೇತ್ಕಲ್ಪತರೋರ್ಮೂಲೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಶುಭಮ್ || ೧೧ ||

ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಷ್ಟದಲಂ ಪದ್ಮಂ ನಾನಾರತ್ನೈಶ್ಚ ವೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ಸ್ಮರೇನ್ಮಧ್ಯೇ ದಾಶರಥಿಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯತೇಜಸಮ್ || ೧೨ ||

ಪಿತುರಂಕಗತಂ ರಾಮಮಿಂದ್ರನೀಲಮಣಿಪ್ರಭಮ್ |
ಕೋಮಲಾಂಗಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಂಬರಾವೃತಮ್ || ೧೩ ||

ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಕೇಯೂರರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ || ೧೪ ||

ರತ್ನಕಂಕಣಮಂಜೀರಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರೋಪಶೋಭಿತಮ್ || ೧೫ ||

ದಿವ್ಯರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಮುದ್ರಿಕಾಭಿರಲಂಕೃತಮ್ |
ರಾಘವಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಬಾಲಂ ರಾಮಮೀಷತ್ಸ್ಮಿತಾನನಮ್ || ೧೬ ||

ತುಲಸೀಕುಂದಮಂದಾರಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯೈರಲಂಕೃತಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಾಗುರುಕಸ್ತೂರೀದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ || ೧೭ ||

ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಭಿರತಂ ಯೋಗೇಶಂ ಯೋಗದಾಯಕಮ್ |
ಸದಾ ಭರತಸೌಮಿತ್ರಿಶತ್ರುಘ್ನೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ || ೧೮ ||

ವಿದ್ಯಾಧರಸುರಾಧೀಶಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಕಿನ್ನರೈಃ |
ಯೋಗೀಂದ್ರೈರ್ನಾರದಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಮಾನಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೧೯ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಮ್ |
ಸನಕಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೈರ್ಯೋಗಿವೃಂದೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಮ್ || ೨೦ ||

ರಾಮಂ ರಘುವರಂ ವೀರಂ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಮ್ |
ಮಂಗಳಾಯತನಂ ದೇವಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ || ೨೧ ||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಮಾನಂದಕರಸುಂದರಮ್ |
ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನಂ ರಾಮಂ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಂ ಹರಿಮ್ || ೨೨ ||

ಏವಂ ಸಂಚಿಂತಯನ್ವಿಷ್ಣುಂ ಯಜ್ಜ್ಯೋತಿರಮಲಂ ವಿಭುಮ್ |
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮಾನಸೋ ಭೂತ್ವಾ ಮುನಿವರ್ಯಃ ಸ ನಾರದಃ || ೨೩ ||

ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಯ ತುಷ್ಟಾವ ರಘುನಂದನಮ್ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಚಿಂತಯನ್ನದ್ಭುತಂ ಹರಿಮ್ || ೨೪ ||

ಯದೇಕಂ ಯತ್ಪರಂ ನಿತ್ಯಂ ಯದನಂತಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಮ್ |
ಯದೇಕಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಲೋಕೇ ತದ್ರೂಪಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೫ ||

ವಿಜ್ಞಾನಹೇತುಂ ವಿಮಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಸ್ವಸುಖೈಕಹೇತುಮ್ |
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಹರಿಮಾದಿದೇವಂ
ಪರಾತ್ಪರಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೨೬ ||

ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಸ್ತಾ-
-ತ್ಸನಾತನಂ ಯೋಗಿನಮೀಶಿತಾರಮ್ |
ಅಣೋರಣೀಯಾಂಸಮನಂತವೀರ್ಯಂ
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಂ ರಾಮಮಸೌ ದದರ್ಶ || ೨೭ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ನಾರಾಯಣಂ ಜಗನ್ನಾಥಮಭಿರಾಮಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ |
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ವಾಗೀಶಂ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ || ೨೮ ||

ರಾಜರಾಜಂ ರಘುವರಂ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಮ್ |
ಭರ್ಗಂ ವರೇಣ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ರಘುನಾಥಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೨೯ ||

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಂ ವಿಭುಮ್ |
ಸೌಮಿತ್ರಿಪೂರ್ವಜಂ ಶಾಂತಂ ಕಾಮದಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ || ೩೦ ||

ಆದಿತ್ಯಂ ರವಿಮೀಶಾನಂ ಘೃಣಿಂ ಸೂರ್ಯಮನಾಮಯಮ್ |
ಆನಂದರೂಪಿಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಮಯಮ್ || ೩೧ ||

ಜಾಮದಗ್ನಿಂ ತಪೋಮೂರ್ತಿಂ ರಾಮಂ ಪರಶುಧಾರಿಣಮ್ |
ವಾಕ್ಪತಿಂ ವರದಂ ವಾಚ್ಯಂ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಮ್ || ೩೨ ||

ಶ್ರೀಶಾರ್ಙ್ಗಧಾರಿಣಂ ರಾಮಂ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಹಲಧೃಗ್ವಿಷ್ಣುಮೀಶಾನಂ ಬಲರಾಮಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್ || ೩೩ ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ ಕೃಪಾನಾಥಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಮಚ್ಯುತಮ್ |
ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿರೂಪಧಾರಿಣಮವ್ಯಯಮ್ || ೩೪ ||

ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮನಾದಿನಿಧನಂ ಹರಿಮ್ |
ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪತಿಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಗೋಪೀಜನಮನೋಹರಮ್ || ೩೫ ||

ಗೋಗೋಪಾಲಪರೀವಾರಂ ಗೋಪಕನ್ಯಾಸಮಾವೃತಮ್ |
ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಪ್ರತೀಕಾಶಂ ರಾಮಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಗನ್ಮಯಮ್ || ೩೬ ||

ಗೋಗೋಪಿಕಾಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಮ್ |
ಕಾಮರೂಪಂ ಕಲಾವಂತಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮದಂ ವಿಭುಮ್ || ೩೭ ||

ಮನ್ಮಥಂ ಮಥುರಾನಾಥಂ ಮಾಧವಂ ಮಕರಧ್ವಜಮ್ |
ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೩೮ ||

ಭೂತೇಶಂ ಭೂಪತಿಂ ಭದ್ರಂ ವಿಭೂತಿಂ ಭೂಮಿಭೂಷಣಮ್ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ವೀರಂ ದುಷ್ಟದಾನವವೈರಿಣಮ್ || ೩೯ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಮಹಾಂತಂ ದೀಪ್ತತೇಜಸಮ್ |
ಚಿದಾನಂದಮಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣವಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಿಣಮ್ || ೪೦ ||

ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ಭಕ್ತಾನಾಮೀಪ್ಸಿತಪ್ರದಮ್ || ೪೧ ||

ಕೌಸಲ್ಯೇಯಂ ಕಲಾಮೂರ್ತಿಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಮ್ |
ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ನಿತ್ಯವ್ರತಮಕಲ್ಮಷಮ್ || ೪೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಂ ದಾಂತಂ ಸ್ವದಾರನಿಯತವ್ರತಮ್ |
ಯಜ್ಞೇಶಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಯಜ್ಞಪಾಲನತತ್ಪರಮ್ || ೪೩ ||

ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್ |
ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಾಪಹರಣಂ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಮ್ || ೪೪ ||

ದಶಗ್ರೀವಹರಂ ರೌದ್ರಂ ಕೇಶವಂ ಕೇಶಿಮರ್ದನಮ್ |
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಂ ವೀರಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಮ್ || ೪೫ ||

ನರವಾನರದೇವೈಶ್ಚಸೇವಿತಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಶುದ್ಧಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಂ ಶಾಂತಂ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣಮ್ || ೪೬ ||

ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಸ್ಥಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಸರ್ವಕಾರಣಕರ್ತಾರಂ ನಿದಾನಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್ || ೪೭ ||

ನಿರಾಮಯಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ನಿರಾಕಾರಮದ್ವೈತಂ ತಮಸಃ ಪರಮ್ || ೪೮ ||

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸತ್ಯಾನಂದಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಮ್ |
ಮನಸಾ ಶಿರಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಘೂತ್ತಮಮ್ || ೪೯ ||

ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ರಾಮಂ ಸೀತಾಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮಮೇಯಂ ಗುರುತತ್ಪರಮ್ || ೫೦ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ವಾಸುದೇವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮದೇವಾಯ ಜಗದಾನಂದರೂಪಿಣೇ || ೫೧ ||

ನಮೋ ವೇದಾಂತನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ |
ಮಾಯಾಮಯನಿರಾಸಾಯ ಪ್ರಪನ್ನಜನಸೇವಿನೇ || ೫೨ ||

ವಂದಾಮಹೇ ಮಹೇಶಾನಚಂಡಕೋದಂಡಖಂಡನಮ್ |
ಜಾನಕೀಹೃದಯಾನಂದವರ್ಧನಂ ರಘುನಂದನಮ್ || ೫೩ ||

ಉತ್ಫುಲ್ಲಾಮಲಕೋಮಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಾಯ ರಾಮಾಯ ತೇ-
-ಽಕಾಮಾಯ ಪ್ರಮದಾಮನೋಹರಗುಣಗ್ರಾಮಾಯ ರಾಮಾತ್ಮನೇ |
ಯೋಗಾರೂಢಮುನೀಂದ್ರಮಾನಸಸರೋಹಂಸಾಯ ಸಂಸಾರವಿ-
-ಧ್ವಂಸಾಯ ಸ್ಫುರದೋಜಸೇ ರಘುಕುಲೋತ್ತಂಸಾಯ ಪುಂಸೇ ನಮಃ || ೫೪ ||

ಭವೋದ್ಭವಂ ವೇದವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠ-
-ಮಾದಿತ್ಯಚಂದ್ರಾನಲಸುಪ್ರಭಾವಮ್ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಗತಸ್ವರೂಪಂ
ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೫೫ ||

ನಿರಂಜನಂ ನಿಷ್ಪ್ರತಿಮಂ ನಿರೀಹಂ
ನಿರಾಶ್ರಯಂ ನಿಷ್ಕಲಮಪ್ರಪಂಚಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಧ್ರುವಂ ನಿರ್ವಿಷಯಸ್ವರೂಪಂ
ನಿರಂತರಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೬ ||

ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ಭರತಾಗ್ರಜಂ ತಂ
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಂ ಭಾನುಕುಲಪ್ರದೀಪಮ್ |
ಭೂತತ್ರಿನಾಥಂ ಭುವನಾಧಿಪಂ ತಂ
ಭಜಾಮಿ ರಾಮಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಮ್ || ೫೭ ||

ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸಮರಾಂಗಧೀರಂ
ಸತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದಮಯಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಶಾಂತಿಮಯಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಸನಾತನಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೮ ||

ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಾಕಾರಣಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಕುಮಾರವೇದ್ಯಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ತಂ
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೯ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷಂ
ದಯಾನಿಧಿಂ ದ್ವಂದ್ವವಿನಾಶಹೇತುಮ್ |
ಮಹಾಬಲಂ ವೇದನಿಧಿಂ ಸುರೇಶಂ
ಸನಾತನಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೬೦ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಕವಿಮೀಶಿತಾರ-
-ಮನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮಚಿಂತ್ಯಮಾದ್ಯಮ್ |
ಅಗೋಚರಂ ನಿರ್ಮಲಮೇಕರೂಪಂ
ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೬೧ ||

ಅಶೇಷವೇದಾತ್ಮಕಮಾದಿಸಂಜ್ಞ-
-ಮಜಂ ಹರಿಂ ವಿಷ್ಣುಮನಂತಮಾದ್ಯಮ್ |
ಅಪಾರಸಂವಿತ್ಸುಖಮೇಕರೂಪಂ
ಪರಾತ್ಪರಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೬೨ ||

ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ
ಸ್ವತೇಜಸಾ ಪೂರಿತವಿಶ್ವಮೇಕಮ್ |
ರಾಜಾಧಿರಾಜಂ ರವಿಮಂಡಲಸ್ಥಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೬೩ ||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ
ಹರಿಂ ಚಿದಾನಂದಮಯಂ ಮುಕುಂದಮ್ |
ಅಶೇಷವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿಂ ಕವೀಂದ್ರಂ
ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೬೪ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರಸಂಘೈಶ್ಚ ಸುಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ನಾರಾಯಣಂ ನಿರ್ಮಲಮಾದಿದೇವಮ್ |
ನತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಜಗದೇಕನಾಥ-
-ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೬೫ ||

ವಿಭೂತಿದಂ ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ವಿರಾಮಂ
ರಾಜೇಂದ್ರಮೀಶಂ ರಘುವಂಶನಾಥಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತಮೂರ್ತಿಂ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ರಾಮಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೬೬ ||

ಅಶೇಷಸಂಸಾರವಿಹಾರಹೀನ-
-ಮಾದಿತ್ಯಗಂ ಪೂರ್ಣಸುಖಾಭಿರಾಮಮ್ |
ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾ-
-ನ್ನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೬೭ ||

ಮುನೀಂದ್ರಗುಹ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮಂ
ಕಲಾನಿಧಿಂ ಕಲ್ಮಷನಾಶಹೇತುಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಂ ಯತ್ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ಮಹತೋ ಮಹಾಂತಮ್ || ೬೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ದೇವೇಂದ್ರೋ ದೇವತಾಸ್ತಥಾ |
ಆದಿತ್ಯಾದಿಗ್ರಹಾಶ್ಚೈವ ತ್ವಮೇವ ರಘುನಂದನ || ೬೯ ||

ತಾಪಸಾ ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ಮರುತಸ್ತಥಾ |
ವಿಪ್ರಾ ವೇದಾಸ್ತಥಾ ಯಜ್ಞಾಃ ಪುರಾಣಂ ಧರ್ಮಸಂಹಿತಾಃ || ೭೦ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಸ್ತಥಾ ಧರ್ಮಾ ವರ್ಣಧರ್ಮಾಸ್ತಥೈವ ಚ |
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಗಂಧರ್ವಾದಿಕ್ಪಾಲಾ ದಿಗ್ಗಜಾದಯಃ || ೭೧ ||

ಸನಕಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ತ್ವಮೇವ ರಘುಪುಂಗವ |
ವಸವೋಽಷ್ಟೌ ತ್ರಯಃ ಕಾಲಾ ರುದ್ರಾ ಏಕಾದಶ ಸ್ಮೃತಾಃ || ೭೨ ||

ತಾರಕಾಃ ದಶ ದಿಕ್ ಚೈವ ತ್ವಮೇವ ರಘುನಂದನ |
ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಃ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ನಗಾಃ ನದ್ಯಸ್ತಥಾ ದ್ರುಮಾಃ || ೭೩ ||

ಸ್ಥಾವರಾಃ ಜಂಗಮಾಶ್ಚೈವ ತ್ವಮೇವ ರಘುನಾಯಕ |
ದೇವತಿರ್ಯಙ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದಾನವಾನಾಂ ತಥೈವ ಚ || ೭೪ ||

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತಥಾ ಭ್ರಾತಾ ತ್ವಮೇವ ರಘುವಲ್ಲಭ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವನ್ಮಯಂ ಸರ್ವಮೇವ ಹಿ || ೭೫ ||

ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ತ್ವಮೇವ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವತ್ತೋಽನ್ಯನ್ನೈವ ಕಿಂಚನ || ೭೬ ||

ಶಾಂತಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್ |
ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ || ೭೭ ||

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ |
ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ವೃಣೀಷ್ವ ವರಮುತ್ತಮಮ್ || ೭೮ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಯದಿ ತುಷ್ಟೋಽಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶ್ರೀರಾಮ ಕರುಣಾನಿಧೇ |
ತ್ವನ್ಮೂರ್ತಿದರ್ಶನೇನೈವ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೭೯ ||

ಧನ್ಯೋಽಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಹಂ ಪುಣ್ಯೋಽಹಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಜೀವಿತಂ ಸಫಲಂ ಚ ಮೇ || ೮೦ ||

ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ಞಾನಮದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ತಪಃ |
ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಕರ್ಮ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜದರ್ಶನಾತ್ || ೮೧ ||

ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಸರ್ವಂ ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಂ ತಥಾ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹದ್ವಂದ್ವಸದ್ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ರಾಘವ || ೮೨

ತತಃ ಪರಮಸಂಪ್ರೀತಃ ಸ ರಾಮಃ ಪ್ರಾಹ ನಾರದಮ್ |
ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ವಾಚಾ ಧನ್ವೀ ವೀಜಿತಮನ್ಮಥಃ || ೮೩ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ |
ಮುನಿವರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಮುನೇ ತ್ವಿಷ್ಟಂ ದದಾಮಿ ತೇ |
ಯತ್ತ್ವಯಾ ಚೇಪ್ಸಿತಂ ಸರ್ವಂ ಮನಸಾ ತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮೪ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ವರಂ ನ ಯಾಚೇ ರಘುನಾಥ ಯುಷ್ಮ-
-ತ್ಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಿಃ ಸತತಂ ಮಮಾಸ್ತು |
ಇದಂ ಪ್ರಿಯಂ ನಾಥ ವರಂ ಪ್ರಯಾಚ್ಛ
ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಾಮಿದಮೇವ ಯಾಚೇ || ೮೫ ||

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯೇವಮೀಡಿತೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಾದಾತ್ತಸ್ಮೈ ವರಾಂತರಮ್ |
ವೀರೋ ರಾಮೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೮೬ ||

ಅದ್ವೈತಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವನಾಮಸ್ಮರಣಂ ತಥಾ |
ಅಂತರ್ದಧೌ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪುರತಸ್ತಸ್ಯ ರಾಘವಃ || ೮೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಸ್ಯ ಸ್ತವರಾಜಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೮೮ ||

ಕಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೇಣ ವೇದಾನಾಂ ಸಾರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ದಿವ್ಯಂ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೮೯ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಾನಿ ತತ್ಸಮಾನಿ ಬಹೂನಿ ಚ || ೯೦ ||

ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯಂ ಸುರಾಪಾನಂ ಗುರುತಲ್ಪಗತಿಸ್ತಥಾ |
ಗೋವಧಾದ್ಯುಪಪಾಪಾನಿ ಅನೃತಾತ್ಸಂಭವಾನಿ ಚ || ೯೧ ||

ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈಃ ಕಲ್ಪಾಯುತಶತೋದ್ಭವೈಃ |
ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಣಾ ಸಮುಪಾರ್ಜಿತಮ್ || ೯೨ ||

ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಮರಣೇನೈವ ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್ನಶ್ಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಇದಂ ಸತ್ಯಮಿದಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇತದಿಹೋಚ್ಯತೇ || ೯೩ ||

ರಾಮಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಾತ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ತಸ್ಮಾದ್ರಾಮಸ್ವರೂಪಂ ಹಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ || ೯೪ ||

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುಪುಂಗವ ರಾಜವರ್ಯ
ರಜೇಂದ್ರ ರಾಮ ರಘುನಾಯಕ ರಾಘವೇಶ |
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಘುನಂದನ ರಾಮಚಂದ್ರ
ದಾಸೋಽಹಮದ್ಯ ಭವತಃ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ || ೯೫ ||

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೯೬ ||

ರಾಮಂ ರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಯುತಂ ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ಸೀತಾಲಂಕೃತವಾಮಭಾಗಮಮಲಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ವಿಭುಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಹರೀಶ್ವರೈಃ ಸುರಗಣೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸದಾ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೯೭ ||

ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ
ಭುಜವಿಜಿತಸಮಾನಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಾದಿಮಾನಮ್ |
ಮಹಿತನೃಪಭಯಾನಂ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಮಾನಂ
ಸ್ಮರ ಹೃದಯ ವಿಮಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಾಭಿಧಾನಮ್ || ೯೮ ||

ರಘುವರ ತವ ಮೂರ್ತಿರ್ಮಾಮಕೇ ಮಾನಸಾಬ್ಜೇ
ನರಕಗತಿಹರಂ ತೇ ನಾಮಧೇಯಂ ಮುಖೇ ಮೇ |
ಅನಿಶಮತುಲಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ
ಭವಜಲನಿಧಿಮಗ್ನಂ ರಕ್ಷ ಮಾಮಾರ್ತಬಂಧೋ || ೯೯ ||

ರಾಮರತ್ನಮಹಂ ವಂದೇ ಚಿತ್ರಕೂಟಪತಿಂ ಹರಿಮ್ |
ಕೌಸಲ್ಯಾಭಕ್ತಿಸಂಭೂತಂ ಜಾನಕೀಕಂಠಭೂಷಣಮ್ || ೧೦೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ನಾರದೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed