Sri Rama Stavaraja Stotram – ஶ்ரீ ராம ஸ்தவராஜ ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸநத்குமாரருஷி꞉ । ஶ்ரீராமோ தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஸீதா பீ³ஜம் । ஹநுமாந் ஶக்தி꞉ । ஶ்ரீராமப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

ஸூத உவாச ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞம் வ்யாஸம் ஸத்யவதீஸுதம் ।
த⁴ர்மபுத்ர꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டாத்மா ப்ரத்யுவாச முநீஶ்வரம் ॥ 1 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ப⁴க³வந்யோகி³நாம் ஶ்ரேஷ்ட² ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
கிம் தத்த்வம் கிம் பரம் ஜாப்யம் கிம் த்⁴யாநம் முக்திஸாத⁴நம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்ஸர்வம் ப்³ரூஹி மே முநிஸத்தம ॥ 3 ॥

வேத³வ்யாஸ உவாச ।
த⁴ர்மராஜ மஹாபா⁴க³ ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி தத்த்வத꞉ ॥ 4 ॥

யத்பரம் யத்³கு³ணாதீதம் யஜ்ஜ்யோதிரமலம் ஶிவம் ।
ததே³வ பரமம் தத்த்வம் கைவல்யபத³காரணம் ॥ 5 ॥

ஶ்ரீராமேதி பரம் ஜாப்யம் தாரகம் ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞகம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபக்⁴நமிதி வேத³விதோ³ விது³꞉ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீராம ராமேதி ஜநா யே ஜபந்தி ச ஸர்வதா³ ।
தேஷாம் பு⁴க்திஶ்ச முக்திஶ்ச ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 7 ॥

ஸ்தவராஜம் புரா ப்ரோக்தம் நாரதே³ந ச தீ⁴மதா ।
தத்ஸர்வம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹரித்⁴யாநபுர꞉ஸரம் ॥ 8 ॥

தாபத்ரயாக்³நிஶமநம் ஸர்வாகௌ⁴க⁴நிக்ருந்தநம் ।
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஶமநம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶிவம் ॥ 9 ॥

விஜ்ஞாநப²லத³ம் தி³வ்யம் மோக்ஷைகப²லஸாத⁴நம் ।
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி ராமம் க்ருஷ்ணம் ஜக³ந்மயம் ॥ 10 ॥

அயோத்⁴யாநக³ரே ரம்யே ரத்நமண்ட³பமத்⁴யகே³ ।
ஸ்மரேத்கல்பதரோர்மூலே ரத்நஸிம்ஹாஸநம் ஶுப⁴ம் ॥ 11 ॥

தந்மத்⁴யே(அ)ஷ்டத³ளம் பத்³மம் நாநாரத்நைஶ்ச வேஷ்டிதம் ।
ஸ்மரேந்மத்⁴யே தா³ஶரதி²ம் ஸஹஸ்ராதி³த்யதேஜஸம் ॥ 12 ॥

பிதுரங்கக³தம் ராமமிந்த்³ரநீலமணிப்ரப⁴ம் ।
கோமளாங்க³ம் விஶாலாக்ஷம் வித்³யுத்³வர்ணாம்ப³ராவ்ருதம் ॥ 13 ॥

பா⁴நுகோடிப்ரதீகாஶ கிரீடேந விராஜிதம் ।
ரத்நக்³ரைவேயகேயூரரத்நகுண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 14 ॥

ரத்நகங்கணமஞ்ஜீரகடிஸூத்ரைரளங்க்ருதம் ।
ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபோ⁴ரஸ்கம் முக்தாஹாரோபஶோபி⁴தம் ॥ 15 ॥

தி³வ்யரத்நஸமாயுக்தமுத்³ரிகாபி⁴ரளங்க்ருதம் ।
ராக⁴வம் த்³விபு⁴ஜம் பா³லம் ராமமீஷத்ஸ்மிதாநநம் ॥ 16 ॥

துலஸீகுந்த³மந்தா³ரபுஷ்பமால்யைரளங்க்ருதம் ।
கர்பூராகு³ருகஸ்தூரீதி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ॥ 17 ॥

யோக³ஶாஸ்த்ரேஷ்வபி⁴ரதம் யோகே³ஶம் யோக³தா³யகம் ।
ஸதா³ ப⁴ரதஸௌமித்ரிஶத்ருக்⁴நைருபஶோபி⁴தம் ॥ 18 ॥

வித்³யாத⁴ரஸுராதீ⁴ஶஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வகிந்நரை꞉ ।
யோகீ³ந்த்³ரைர்நாரதா³த்³யைஶ்ச ஸ்தூயமாநமஹர்நிஶம் ॥ 19 ॥

விஶ்வாமித்ரவஸிஷ்டா²தி³முநிபி⁴꞉ பரிஸேவிதம் ।
ஸநகாதி³முநிஶ்ரேஷ்டை²ர்யோகி³வ்ருந்தை³ஶ்ச ஸேவிதம் ॥ 20 ॥

ராமம் ரகு⁴வரம் வீரம் த⁴நுர்வேத³விஶாரத³ம் ।
மங்க³ளாயதநம் தே³வம் ராமம் ராஜீவலோசநம் ॥ 21 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞமாநந்த³கரஸுந்த³ரம் ।
கௌஸல்யாநந்த³நம் ராமம் த⁴நுர்பா³ணத⁴ரம் ஹரிம் ॥ 22 ॥

ஏவம் ஸஞ்சிந்தயந்விஷ்ணும் யஜ்ஜ்யோதிரமலம் விபு⁴ம் ।
ப்ரஹ்ருஷ்டமாநஸோ பூ⁴த்வா முநிவர்ய꞉ ஸ நாரத³꞉ ॥ 23 ॥

ஸர்வலோகஹிதார்தா²ய துஷ்டாவ ரகு⁴நந்த³நம் ।
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா சிந்தயந்நத்³பு⁴தம் ஹரிம் ॥ 24 ॥

யதே³கம் யத்பரம் நித்யம் யத³நந்தம் சிதா³த்மகம் ।
யதே³கம் வ்யாபகம் லோகே தத்³ரூபம் சிந்தயாம்யஹம் ॥ 25 ॥

விஜ்ஞாநஹேதும் விமலாயதாக்ஷம்
ப்ரஜ்ஞாநரூபம் ஸ்வஸுகை²கஹேதும் ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஹரிமாதி³தே³வம்
பராத்பரம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 26 ॥

கவிம் புராணம் புருஷம் புரஸ்தா-
-த்ஸநாதநம் யோகி³நமீஶிதாரம் ।
அணோரணீயாம்ஸமநந்தவீர்யம்
ப்ராணேஶ்வரம் ராமமஸௌ த³த³ர்ஶ ॥ 27 ॥

நாரத³ உவாச ।
நாராயணம் ஜக³ந்நாத²மபி⁴ராமம் ஜக³த்பதிம் ।
கவிம் புராணம் வாகீ³ஶம் ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் ॥ 28 ॥

ராஜராஜம் ரகு⁴வரம் கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴நம் ।
ப⁴ர்க³ம் வரேண்யம் விஶ்வேஶம் ரகு⁴நாத²ம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 29 ॥

ஸத்யம் ஸத்யப்ரியம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஜாநகீவல்லப⁴ம் விபு⁴ம் ।
ஸௌமித்ரிபூர்வஜம் ஶாந்தம் காமத³ம் கமலேக்ஷணம் ॥ 30 ॥

ஆதி³த்யம் ரவிமீஶாநம் க்⁴ருணிம் ஸூர்யமநாமயம் ।
ஆநந்த³ரூபிணம் ஸௌம்யம் ராக⁴வம் கருணாமயம் ॥ 31 ॥

ஜாமத³க்³நிம் தபோமூர்திம் ராமம் பரஶுதா⁴ரிணம் ।
வாக்பதிம் வரத³ம் வாச்யம் ஶ்ரீபதிம் பக்ஷிவாஹநம் ॥ 32 ॥

ஶ்ரீஶார்ங்க³தா⁴ரிணம் ராமம் சிந்மயாநந்த³விக்³ரஹம் ।
ஹலத்⁴ருக்³விஷ்ணுமீஶாநம் ப³லராமம் க்ருபாநிதி⁴ம் ॥ 33 ॥

ஶ்ரீவல்லப⁴ம் க்ருபாநாத²ம் ஜக³ந்மோஹநமச்யுதம் ।
மத்ஸ்யகூர்மவராஹாதி³ரூபதா⁴ரிணமவ்யயம் ॥ 34 ॥

வாஸுதே³வம் ஜக³த்³யோநிமநாதி³நித⁴நம் ஹரிம் ।
கோ³விந்த³ம் கோ³பதிம் விஷ்ணும் கோ³பீஜநமநோஹரம் ॥ 35 ॥

கோ³கோ³பாலபரீவாரம் கோ³பகந்யாஸமாவ்ருதம் ।
வித்³யுத்புஞ்ஜப்ரதீகாஶம் ராமம் க்ருஷ்ணம் ஜக³ந்மயம் ॥ 36 ॥

கோ³கோ³பிகாஸமாகீர்ணம் வேணுவாத³நதத்பரம் ।
காமரூபம் கலாவந்தம் காமிநீகாமத³ம் விபு⁴ம் ॥ 37 ॥

மந்மத²ம் மது²ராநாத²ம் மாத⁴வம் மகரத்⁴வஜம் ।
ஶ்ரீத⁴ரம் ஶ்ரீகரம் ஶ்ரீஶம் ஶ்ரீநிவாஸம் பராத்பரம் ॥ 38 ॥

பூ⁴தேஶம் பூ⁴பதிம் ப⁴த்³ரம் விபூ⁴திம் பூ⁴மிபூ⁴ஷணம் ।
ஸர்வது³꞉க²ஹரம் வீரம் து³ஷ்டதா³நவவைரிணம் ॥ 39 ॥

ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹம் மஹாபா³ஹும் மஹாந்தம் தீ³ப்ததேஜஸம் ।
சிதா³நந்த³மயம் நித்யம் ப்ரணவம் ஜ்யோதிரூபிணம் ॥ 40 ॥

ஆதி³த்யமண்ட³லக³தம் நிஶ்சிதார்த²ஸ்வரூபிணம் ।
ப⁴க்திப்ரியம் பத்³மநேத்ரம் ப⁴க்தாநாமீப்ஸிதப்ரத³ம் ॥ 41 ॥

கௌஸல்யேயம் கலாமூர்திம் காகுத்ஸ்த²ம் கமலாப்ரியம் ।
ஸிம்ஹாஸநே ஸமாஸீநம் நித்யவ்ரதமகல்மஷம் ॥ 42 ॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியம் தா³ந்தம் ஸ்வதா³ரநியதவ்ரதம் ।
யஜ்ஞேஶம் யஜ்ஞபுருஷம் யஜ்ஞபாலநதத்பரம் ॥ 43 ॥

ஸத்யஸந்த⁴ம் ஜிதக்ரோத⁴ம் ஶரணாக³தவத்ஸலம் ।
ஸர்வக்லேஶாபஹரணம் விபீ⁴ஷணவரப்ரத³ம் ॥ 44 ॥

த³ஶக்³ரீவஹரம் ரௌத்³ரம் கேஶவம் கேஶிமர்த³நம் ।
வாலிப்ரமத²நம் வீரம் ஸுக்³ரீவேப்ஸிதராஜ்யத³ம் ॥ 45 ॥

நரவாநரதே³வைஶ்சஸேவிதம் ஹநுமத்ப்ரியம் ।
ஶுத்³த⁴ம் ஸூக்ஷ்மம் பரம் ஶாந்தம் தாரகம் ப்³ரஹ்மரூபிணம் ॥ 46 ॥

ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தஸ்த²ம் ஸர்வாதா⁴ரம் ஸநாதநம் ।
ஸர்வகாரணகர்தாரம் நிதா³நம் ப்ரக்ருதே꞉ பரம் ॥ 47 ॥

நிராமயம் நிராபா⁴ஸம் நிரவத்³யம் நிரஞ்ஜநம் ।
நித்யாநந்த³ம் நிராகாரமத்³வைதம் தமஸ꞉ பரம் ॥ 48 ॥

பராத்பரதரம் தத்த்வம் ஸத்யாநந்த³ம் சிதா³த்மகம் ।
மநஸா ஶிரஸா நித்யம் ப்ரணமாமி ரகூ⁴த்தமம் ॥ 49 ॥

ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ம் ராமம் ஸீதாஸமந்விதம் ।
நமாமி புண்ட³ரீகாக்ஷமமேயம் கு³ருதத்பரம் ॥ 50 ॥

நமோ(அ)ஸ்து வாஸுதே³வாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து ராமதே³வாய ஜக³தா³நந்த³ரூபிணே ॥ 51 ॥

நமோ வேதா³ந்தநிஷ்டா²ய யோகி³நே ப்³ரஹ்மவாதி³நே ।
மாயாமயநிராஸாய ப்ரபந்நஜநஸேவிநே ॥ 52 ॥

வந்தா³மஹே மஹேஶாநசண்ட³கோத³ண்ட³க²ண்ட³நம் ।
ஜாநகீஹ்ருத³யாநந்த³வர்த⁴நம் ரகு⁴நந்த³நம் ॥ 53 ॥

உத்பு²ல்லாமலகோமளோத்பலத³ளஶ்யாமாய ராமாய தே-
-(அ)காமாய ப்ரமதா³மநோஹரகு³ணக்³ராமாய ராமாத்மநே ।
யோகா³ரூட⁴முநீந்த்³ரமாநஸஸரோஹம்ஸாய ஸம்ஸாரவி-
-த்⁴வம்ஸாய ஸ்பு²ரதோ³ஜஸே ரகு⁴குலோத்தம்ஸாய பும்ஸே நம꞉ ॥ 54 ॥

ப⁴வோத்³ப⁴வம் வேத³விதா³ம் வரிஷ்ட²-
-மாதி³த்யசந்த்³ராநலஸுப்ரபா⁴வம் ।
ஸர்வாத்மகம் ஸர்வக³தஸ்வரூபம்
நமாமி ராமம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 55 ॥

நிரஞ்ஜநம் நிஷ்ப்ரதிமம் நிரீஹம்
நிராஶ்ரயம் நிஷ்களமப்ரபஞ்சம் ।
நித்யம் த்⁴ருவம் நிர்விஷயஸ்வரூபம்
நிரந்தரம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 56 ॥

ப⁴வாப்³தி⁴போதம் ப⁴ரதாக்³ரஜம் தம்
ப⁴க்திப்ரியம் பா⁴நுகுலப்ரதீ³பம் ।
பூ⁴தத்ரிநாத²ம் பு⁴வநாதி⁴பம் தம்
ப⁴ஜாமி ராமம் ப⁴வரோக³வைத்³யம் ॥ 57 ॥

ஸர்வாதி⁴பத்யம் ஸமராங்க³தீ⁴ரம்
ஸத்யம் சிதா³நந்த³மயஸ்வரூபம் ।
ஸத்யம் ஶிவம் ஶாந்திமயம் ஶரண்யம்
ஸநாதநம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 58 ॥

கார்யக்ரியாகாரணமப்ரமேயம்
கவிம் புராணம் கமலாயதாக்ஷம் ।
குமாரவேத்³யம் கருணாமயம் தம்
கல்பத்³ருமம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 59 ॥

த்ரைலோக்யநாத²ம் ஸரஸீருஹாக்ஷம்
த³யாநிதி⁴ம் த்³வந்த்³வவிநாஶஹேதும் ।
மஹாப³லம் வேத³நிதி⁴ம் ஸுரேஶம்
ஸநாதநம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 60 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யம் கவிமீஶிதார-
-மநாதி³மத்⁴யாந்தமசிந்த்யமாத்³யம் ।
அகோ³சரம் நிர்மலமேகரூபம்
நமாமி ராமம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 61 ॥

அஶேஷவேதா³த்மகமாதி³ஸஞ்ஜ்ஞ-
-மஜம் ஹரிம் விஷ்ணுமநந்தமாத்³யம் ।
அபாரஸம்வித்ஸுக²மேகரூபம்
பராத்பரம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 62 ॥

தத்த்வஸ்வரூபம் புருஷம் புராணம்
ஸ்வதேஜஸா பூரிதவிஶ்வமேகம் ।
ராஜாதி⁴ராஜம் ரவிமண்ட³லஸ்த²ம்
விஶ்வேஶ்வரம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 63 ॥

லோகாபி⁴ராமம் ரகு⁴வம்ஶநாத²ம்
ஹரிம் சிதா³நந்த³மயம் முகுந்த³ம் ।
அஶேஷவித்³யாதி⁴பதிம் கவீந்த்³ரம்
நமாமி ராமம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 64 ॥

யோகீ³ந்த்³ரஸங்கை⁴ஶ்ச ஸுஸேவ்யமாநம்
நாராயணம் நிர்மலமாதி³தே³வம் ।
நதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ஜக³தே³கநாத²-
-மாதி³த்யவர்ணம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 65 ॥

விபூ⁴தித³ம் விஶ்வஸ்ருஜம் விராமம்
ராஜேந்த்³ரமீஶம் ரகு⁴வம்ஶநாத²ம் ।
அசிந்த்யமவ்யக்தமநந்தமூர்திம்
ஜ்யோதிர்மயம் ராமமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 66 ॥

அஶேஷஸம்ஸாரவிஹாரஹீந-
-மாதி³த்யக³ம் பூர்ணஸுகா²பி⁴ராமம் ।
ஸமஸ்தஸாக்ஷிம் தமஸ꞉ பரஸ்தா-
-ந்நாராயணம் விஷ்ணுமஹம் ப⁴ஜாமி ॥ 67 ॥

முநீந்த்³ரகு³ஹ்யம் பரிபூர்ணகாமம்
கலாநிதி⁴ம் கல்மஷநாஶஹேதும் ।
பராத்பரம் யத்பரமம் பவித்ரம்
நமாமி ராமம் மஹதோ மஹாந்தம் ॥ 68 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச தே³வேந்த்³ரோ தே³வதாஸ்ததா² ।
ஆதி³த்யாதி³க்³ரஹாஶ்சைவ த்வமேவ ரகு⁴நந்த³ந ॥ 69 ॥

தாபஸா ருஷய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ஸாத்⁴யாஶ்ச மருதஸ்ததா² ।
விப்ரா வேதா³ஸ்ததா² யஜ்ஞா꞉ புராணம் த⁴ர்மஸம்ஹிதா꞉ ॥ 70 ॥

வர்ணாஶ்ரமாஸ்ததா² த⁴ர்மா வர்ணத⁴ர்மாஸ்ததை²வ ச ।
யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வாதி³க்பாலா தி³க்³க³ஜாத³ய꞉ ॥ 71 ॥

ஸநகாதி³முநிஶ்ரேஷ்டா²ஸ்த்வமேவ ரகு⁴புங்க³வ ।
வஸவோ(அ)ஷ்டௌ த்ரய꞉ காலா ருத்³ரா ஏகாத³ஶ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 72 ॥

தாரகா꞉ த³ஶ தி³க் சைவ த்வமேவ ரகு⁴நந்த³ந ।
ஸப்தத்³வீபா꞉ ஸமுத்³ராஶ்ச நகா³꞉ நத்³யஸ்ததா² த்³ருமா꞉ ॥ 73 ॥

ஸ்தா²வரா꞉ ஜங்க³மாஶ்சைவ த்வமேவ ரகு⁴நாயக ।
தே³வதிர்யங்மநுஷ்யாணாம் தா³நவாநாம் ததை²வ ச ॥ 74 ॥

மாதா பிதா ததா² ப்⁴ராதா த்வமேவ ரகு⁴வல்லப⁴ ।
ஸர்வேஷாம் த்வம் பரம் ப்³ரஹ்ம த்வந்மயம் ஸர்வமேவ ஹி ॥ 75 ॥

த்வமக்ஷரம் பரம் ஜ்யோதிஸ்த்வமேவ புருஷோத்தம ।
த்வமேவ தாரகம் ப்³ரஹ்ம த்வத்தோ(அ)ந்யந்நைவ கிஞ்சந ॥ 76 ॥

ஶாந்தம் ஸர்வக³தம் ஸூக்ஷ்மம் பரம் ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் ।
ராஜீவலோசநம் ராமம் ப்ரணமாமி ஜக³த்பதிம் ॥ 77 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
தத꞉ ப்ரஸந்ந꞉ ஶ்ரீராம꞉ ப்ரோவாச முநிபுங்க³வம் ।
துஷ்டோ(அ)ஸ்மி முநிஶார்தூ³ள வ்ருணீஷ்வ வரமுத்தமம் ॥ 78 ॥

நாரத³ உவாச ।
யதி³ துஷ்டோ(அ)ஸி ஸர்வஜ்ஞ ஶ்ரீராம கருணாநிதே⁴ ।
த்வந்மூர்தித³ர்ஶநேநைவ க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் ச ஸர்வதா³ ॥ 79 ॥

த⁴ந்யோ(அ)ஹம் க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஹம் புண்யோ(அ)ஹம் புருஷோத்தம ।
அத்³ய மே ஸப²லம் ஜந்ம ஜீவிதம் ஸப²லம் ச மே ॥ 80 ॥

அத்³ய மே ஸப²லம் ஜ்ஞாநமத்³ய மே ஸப²லம் தப꞉ ।
அத்³ய மே ஸப²லம் கர்ம த்வத்பாதா³ம்போ⁴ஜத³ர்ஶநாத் ॥ 81 ॥

அத்³ய மே ஸப²லம் ஸர்வம் த்வந்நாமஸ்மரணம் ததா² ।
த்வத்பாதா³ம்போ⁴ருஹத்³வந்த்³வஸத்³ப⁴க்திம் தே³ஹி ராக⁴வ ॥ 82

தத꞉ பரமஸம்ப்ரீத꞉ ஸ ராம꞉ ப்ராஹ நாரத³ம் ।
மேக⁴க³ம்பீ⁴ரயா வாசா த⁴ந்வீ வீஜிதமந்மத²꞉ ॥ 83 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ।
முநிவர்ய மஹாபா⁴க³ முநே த்விஷ்டம் த³தா³மி தே ।
யத்த்வயா சேப்ஸிதம் ஸர்வம் மநஸா தத்³ப⁴விஷ்யதி ॥ 84 ॥

நாரத³ உவாச ।
வரம் ந யாசே ரகு⁴நாத² யுஷ்ம-
-த்பதா³ப்³ஜப⁴க்தி꞉ ஸததம் மமாஸ்து ।
இத³ம் ப்ரியம் நாத² வரம் ப்ரயாச்ச²
புந꞉ புநஸ்த்வாமித³மேவ யாசே ॥ 85 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
இத்யேவமீடி³தோ ராம꞉ ப்ராதா³த்தஸ்மை வராந்தரம் ।
வீரோ ராமோ மஹாதேஜா꞉ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 86 ॥

அத்³வைதமமலம் ஜ்ஞாநம் ஸ்வநாமஸ்மரணம் ததா² ।
அந்தர்த³தௌ⁴ ஜக³ந்நாத²꞉ புரதஸ்தஸ்ய ராக⁴வ꞉ ॥ 87 ॥

இதி ஶ்ரீரகு⁴நாத²ஸ்ய ஸ்தவராஜமநுத்தமம் ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்பத்திதா³யகம் முக்தித³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 88 ॥

கதி²தம் ப்³ரஹ்மபுத்ரேண வேதா³நாம் ஸாரமுத்தமம் ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் தி³வ்யம் தவ ஸ்நேஹாத்ப்ரகீர்திதம் ॥ 89 ॥

ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித꞉ ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபாநி தத்ஸமாநி ப³ஹூநி ச ॥ 90 ॥

ஸ்வர்ணஸ்தேயம் ஸுராபாநம் கு³ருதல்பக³திஸ்ததா² ।
கோ³வதா⁴த்³யுபபாபாநி அந்ருதாத்ஸம்ப⁴வாநி ச ॥ 91 ॥

ஸர்வை꞉ ப்ரமுச்யதே பாபை꞉ கல்பாயுதஶதோத்³ப⁴வை꞉ ।
மாநஸம் வாசிகம் பாபம் கர்மணா ஸமுபார்ஜிதம் ॥ 92 ॥

ஶ்ரீராமஸ்மரணேநைவ தத்க்ஷணாந்நஶ்யதி த்⁴ருவம் ।
இத³ம் ஸத்யமித³ம் ஸத்யம் ஸத்யமேததி³ஹோச்யதே ॥ 93 ॥

ராமம் ஸத்யம் பரம் ப்³ரஹ்ம ராமாத்கிஞ்சிந்ந வித்³யதே ।
தஸ்மாத்³ராமஸ்வரூபம் ஹி ஸத்யம் ஸத்யமித³ம் ஜக³த் ॥ 94 ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ர ரகு⁴புங்க³வ ராஜவர்ய
ரஜேந்த்³ர ராம ரகு⁴நாயக ராக⁴வேஶ ।
ராஜாதி⁴ராஜ ரகு⁴நந்த³ந ராமசந்த்³ர
தா³ஸோ(அ)ஹமத்³ய ப⁴வத꞉ ஶரணாக³தோ(அ)ஸ்மி ॥ 95 ॥

வைதே³ஹீஸஹிதம் ஸுரத்³ருமதலே ஹைமே மஹாமண்ட³பே
மத்⁴யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸநே ஸம்ஸ்தி²தம் ।
அக்³ரே வாசயதி ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸுதே தத்த்வம் முநிப்⁴ய꞉ பரம்
வ்யாக்²யாதம் ப⁴ரதாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 96 ॥

ராமம் ரத்நகிரீடகுண்ட³லயுதம் கேயூரஹாராந்விதம்
ஸீதாலங்க்ருதவாமபா⁴க³மமலம் ஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் விபு⁴ம் ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஹரீஶ்வரை꞉ ஸுரக³ணை꞉ ஸம்ஸேவ்யமாநம் ஸதா³
விஶ்வாமித்ரபராஶராதி³முநிபி⁴꞉ ஸம்ஸ்தூயமாநம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 97 ॥

ஸகலகு³ணநிதா⁴நம் யோகி³பி⁴꞉ ஸ்தூயமாநம்
பு⁴ஜவிஜிதஸமாநம் ராக்ஷஸேந்த்³ராதி³மாநம் ।
மஹிதந்ருபப⁴யாநம் ஸீதயா ஶோப⁴மாநம்
ஸ்மர ஹ்ருத³ய விமாநம் ப்³ரஹ்ம ராமாபி⁴தா⁴நம் ॥ 98 ॥

ரகு⁴வர தவ மூர்திர்மாமகே மாநஸாப்³ஜே
நரகக³திஹரம் தே நாமதே⁴யம் முகே² மே ।
அநிஶமதுலப⁴க்த்யா மஸ்தகம் த்வத்பதா³ப்³ஜே
ப⁴வஜலநிதி⁴மக்³நம் ரக்ஷ மாமார்தப³ந்தோ⁴ ॥ 99 ॥

ராமரத்நமஹம் வந்தே³ சித்ரகூடபதிம் ஹரிம் ।
கௌஸல்யாப⁴க்திஸம்பூ⁴தம் ஜாநகீகண்ட²பூ⁴ஷணம் ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ரீஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் நாரதோ³க்தம் ஶ்ரீராமஸ்தவராஜஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed