Sri Sita Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸಕಲಕುಶಲದಾತ್ರೀಂ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ
ತ್ರಿಭುವನಜನಯಿತ್ರೀಂ ದುಷ್ಟಧೀನಾಶಯಿತ್ರೀಮ್ |
ಜನಕಧರಣಿಪುತ್ರೀಂ ದರ್ಪಿದರ್ಪಪ್ರಹಂತ್ರೀಂ
ಹರಿಹರವಿಧಿಕರ್ತ್ರೀಂ ನೌಮಿ ಸದ್ಭಕ್ತಭರ್ತ್ರೀಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಮಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ |
ಪ್ರೋನ್ಮೀಲ್ಯ ಶನಕೈರಕ್ಷೀ ವೇಪಮಾನೋ ಮಹಾಭುಜಃ || ೧ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಭೂಮೌ ತೇಜಸಾ ಚಾಪಿ ವಿಹ್ವಲಃ |
ಭೀತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ || ೨ ||

ಕಾ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶಶಾಂಕಾವಯವಾಂಕಿತೇ |
ನ ಜಾನೇ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವಿ ಯಥಾವದ್ಬ್ರೂಹಿ ಪೃಚ್ಛತೇ || ೩ ||

ರಾಮಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತಃ ಸಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ವ್ಯಾಜಹಾರ ರಘುವ್ಯಾಘ್ರಂ ಯೋಗಿನಾಮಭಯಪ್ರದಾ || ೪ ||

ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪರಮಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮಹೇಶ್ವರಸಮಾಶ್ರಯಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಾಮವ್ಯಯಾಮೇಕಾಂ ಯಾಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ || ೫ ||

ಅಹಂ ವೈ ಸರ್ವಭಾವಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತರಾ ಶಿವಾ |
ಶಾಶ್ವತೀ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಾ ಸರ್ವಮೂರ್ತಿಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೬ ||

ಅನಂತಾನಂತಮಹಿಮಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ |
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪದಮೈಶ್ವರಮ್ || ೭ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ವಿರರಾಮೈಷಾ ರಾಮೋಽಪಶ್ಯಚ್ಚ ತತ್ಪದಮ್ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ವಿಷ್ವಕ್ತೇಜೋನಿರಾಕುಲಮ್ || ೮ ||

ಜ್ವಾಲಾವಲೀಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಂ ಕಾಲಾನಲಶತೋಪಮಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ದುರ್ಧರ್ಷಂ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ || ೯ ||

ತ್ರಿಶೂಲವರಹಸ್ತಂ ಚ ಘೋರರೂಪಂ ಭಯಾವಹಮ್ |
ಪ್ರಶಾಮ್ಯತ್ಸೌಮ್ಯವದನಮನಂತೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಮ್ || ೧೦ ||

ಚಂದ್ರಾವಯವಲಕ್ಷ್ಮಾಢ್ಯಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಾಹಸ್ತಂ ನೂಪುರೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ || ೧೧ ||

ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಶಂಖಚಕ್ರಕರಂ ಕಾಮ್ಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮ್ || ೧೨ ||

ಅಂತಃಸ್ಥಂ ಚಾಂಡಬಾಹ್ಯಸ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರತಃ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ಶಾಂತಂ ಸರ್ವಾಕಾರಂ ಸನಾತನಮ್ || ೧೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಯೋಗೀಂದ್ರೈರೀಡ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಮ್ |
ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಮ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಂ ದದರ್ಶ ಪದಮೈಶ್ವರಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ತಾದೃಶಂ ರೂಪಂ ದಿವ್ಯಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಪದಮ್ || ೧೫ ||

ತಯೈವ ಚ ಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಸ ರಾಮೋ ಹೃತಮಾನಸಃ |
ಆತ್ಮನ್ಯಾಧಾಯ ಚಾತ್ಮಾನಮೋಂಕಾರಂ ಸಮನುಸ್ಮರನ್ || ೧೬ ||

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಸೀತೋಮಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರನಂತಾ ನಿಷ್ಕಲಾಮಲಾ || ೧೭ ||

ಶಾಂತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಪರಮಾಕ್ಷರಾ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಕೇವಲಾನಂತಾ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೮ ||

ಅನಾದಿರವ್ಯಯಾ ಶುದ್ಧಾ ದೇವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಗೋಚರಾ |
ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಮಾಯಾತೀತಾ ಸುನಿರ್ಮಲಾ || ೧೯ ||

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ |
ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾ ಚ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರತಿಲಾಲಸಾ || ೨೦ ||

ಜಾನಕೀ ಮಿಥಿಲಾನಂದಾ ರಾಕ್ಷಸಾಂತವಿಧಾಯಿನೀ |
ರಾವಣಾಂತಕರೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಮವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲಯಾ || ೨೧ ||

ಉಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಯುತಾಕ್ಷರೀ |
ಶಾಂತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಿವೃತ್ತಿರಮೃತಪ್ರದಾ || ೨೨ ||

ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಮಯೀ ವ್ಯೋಮಾಧಾರಾಽಚ್ಯುತಾ ಲತಾ |
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ಯೋಷಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಕಲಾಕುಲಾ || ೨೩ ||

ನಂದಪ್ರಥಮಜಾ ನಾಭಿರಮೃತಸ್ಯಾಂತಸಂಶ್ರಯಾ |
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಮಹೀ ಮಹಿಷವಾಹಿನೀ || ೨೪ ||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇಂದೋರ್ಮಹಿಮಾಸ್ಪದಾ || ೨೫ ||

ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯಂತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ಅನಾದಿರವ್ಯಕ್ತಗುಣಾ ಮಹಾನಂದಾ ಸನಾತನೀ || ೨೬ ||

ಆಕಾಶಯೋನಿರ್ಯೋಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ಶವಾಸನಾ ಚಿತಾಂತಃಸ್ಥಾ ಮಹೇಶೀ ವೃಷವಾಹನಾ || ೨೭ ||

ಬಾಲಿಕಾ ತರುಣೀ ವೃದ್ಧಾ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಜರಾತುರಾ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದುಷ್ಪೂರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ || ೨೮ ||

ಸಂಸಾರಯೋನಿಃ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾ |
ಸಂಸಾರಸಾರಾ ದುರ್ವಾರಾ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ದುರಾಸದಾ || ೨೯ ||

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿರ್ದುರ್ಧರ್ಷಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾ || ೩೦ ||

ಅನಾದ್ಯನಂತವಿಭವಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಪುರುಷೋ ಬಲೀ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕರಣೀ ಸುದುರ್ವಾಚ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ || ೩೧ ||

ಶಬ್ದಯೋನಿಃ ಶಬ್ದಮಯೀ ನಾದಾಖ್ಯಾ ನಾದವಿಗ್ರಹಾ |
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತೀತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮಿಕಾ || ೩೨ ||

ಪುರಾಣೀ ಚಿನ್ಮಯೀ ಪುಂಸಾಮಾದಿಃ ಪುರುಷರೂಪಿಣೀ |
ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿತಾ || ೩೩ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ |
ವ್ಯಾಪಿನೀ ಚಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾ ಪ್ರಧಾನಾ ಸುಪ್ರವೇಶಿನೀ || ೩೪ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ ಮಲವರ್ಜಿತಾ |
ಅನಾದಿಮಾಯಾಸಂಭಿನ್ನಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣಾ || ೩೫ ||

ಮಹಾಮಾಯಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ತಾಮಸೀ ಪೌರುಷಂ ಧ್ರುವಾ |
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಸೂತಿಕಾ || ೩೬ ||

ಸ್ವಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ |
ವ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹತೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || ೩೭ ||

ವೈರಾಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ |
ಜಯದಾ ಜಿತ್ವರೀ ಜೈತ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯಶಾಲಿನೀ || ೩೮ ||

ಸುಖದಾ ಶುಭದಾ ಸತ್ಯಾ ಶುಭಾ ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೀ |
ಅಪಾಂ ಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂತಿರ್ಮಾನಸೀ ತತ್ತ್ವಸಂಭವಾ || ೩೯ ||

ಈಶ್ವರಾಣೀ ಚ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ |
ಭವಾನೀ ಚೈವ ರುದ್ರಾಣೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರಥಾಂಬಿಕಾ || ೪೦ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವರ್ಣಾ ನಿತ್ಯಾ ಮುದಿತಮಾನಸಾ || ೪೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರನಮಿತಾ ಶಂಕರೇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿನೀ |
ಈಶ್ವರಾರ್ಧಾಸನಗತಾ ರಘೂತ್ತಮಪತಿವ್ರತಾ || ೪೨ ||

ಸಕೃದ್ವಿಭಾವಿತಾ ಸರ್ವಾ ಸಮುದ್ರಪರಿಶೋಷಿಣೀ |
ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪರಮಾನಂದದಾಯಿನೀ || ೪೩ ||

ಗುಣಾಢ್ಯಾ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿವಿಕಾಸಿನೀ |
ಸಾವಿತ್ರೀ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀರನಂತೋರಸಿಸ್ಥಿತಾ || ೪೪ ||

ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಸುದರ್ಶನಾ |
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುಮಂಗಳಾ || ೪೫ ||

ವಾಸವೀ ವರದಾ ವಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ |
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭನಾ || ೪೬ ||

ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಽಽತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಽಽತ್ಮಭಾವಿತಾ |
ಸ್ವಾಹಾ ವಿಶ್ವಂಭರೀ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಧಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ || ೪೭ ||

ನಾಭಿಃ ಸುನಾಭಿಃ ಸುಕೃತಿರ್ಮಾಧವೀ ನರವಾಹಿನೀ |
ಪೂಜ್ಯಾ ವಿಭಾವರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ || ೪೮ ||

ಶೋಭಾ ವಂಶಕರೀ ಲೀಲಾ ಮಾನಿನೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ ರಮ್ಯಾ ಸುಂದರೀ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ || ೪೯ ||

ಮಹಾನುಭಾವಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ |
ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪಾಪಹರಾ ವಿಚಿತ್ರಮುಕುಟಾನನಾ || ೫೦ ||

ಕಾಂತಾ ಚಿತ್ರಾಂಬರಧರಾ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ಹಂಸಾಖ್ಯಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿವಿವರ್ಧಿನೀ || ೫೧ ||

ನಿರ್ಯಂತ್ರಾ ಮಂತ್ರವಾಹಸ್ಥಾ ನಂದಿನೀ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ |
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹಿನೀ || ೫೨ ||

ವೃಷಾಸನಗತಾ ಗೌರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ |
ಅದಿತಿರ್ನಿಯತಾ ರೌದ್ರೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವಿವಾಹನಾ || ೫೩ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಲೇಲಿಹಾನಾ ಮಹಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾಫಲಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಕಾಮಪೂರಾ ವಿಭಾವರೀ || ೫೪ ||

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮುಕುಟಾ ಪ್ರಣತರ್ಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ |
ಕೌಶಿಕೀ ಕರ್ಷಿಣೀ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ || ೫೫ ||

ವಿರೂಪಾ ಚ ಸುರೂಪಾ ಚ ಭೀಮಾ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಭಾವವಿನಾಶಿನೀ || ೫೬ ||

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿತ್ಯವಿಭವಾ ನಿಃಸಾರಾ ನಿರಪತ್ರಪಾ |
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಸಾಮಗೀತಿರ್ಭವಾಂಗನಿಲಯಾಲಯಾ || ೫೭ ||

ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ದೀಪ್ತಾ ಮಹೇಂದ್ರವಿನಿಪಾತಿನೀ |
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೫೮ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ತಾರ್ಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಾಂತರವಾಸಿನೀ |
ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿರಾಮಯಾ || ೫೯ ||

ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೋಹನಾಶಿನೀ |
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ || ೬೦ ||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಾ ದೇವದೇವೀ ಮನೋನ್ಮನೀ |
ಉರ್ವೀ ಗುರ್ವೀ ಗುರುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸಗುಣಾ ಷಡ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೬೧ ||

ಮಹಾಭಗವತೀ ಭವ್ಯಾ ವಸುದೇವಸಮುದ್ಭವಾ |
ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಪರಾಯಣಾ || ೬೨ ||

ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಾ ಜರಾತೀತಾ ವೇದಾಂತವಿಷಯಾ ಗತಿಃ |
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಹನಾ ಬಾಹ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತನಮಸ್ಕೃತಾ || ೬೩ ||

ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾವಜ್ಞಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹೀಯಸೀ |
ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಯಾ ಮತಿಃ || ೬೪ ||

ಬೀಜಾಂಕುರಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ |
ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಚಿತ್ಸಂವಿನ್ಮಹಾಯೋಗೇಂದ್ರಶಾಯಿನೀ || ೬೫ ||

ವಿಕೃತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಸೇವಿತಾ |
ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಶಾಲಾ ದೇವಸೇನಾ ಗುಹಪ್ರಿಯಾ || ೬೬ ||

ಮಹಾರಾತ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಾ ಶಚೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ |
ಪೂಜ್ಯಾಽಪೂಜ್ಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೬೭ ||

ಗುಹಾಂಬಿಕಾ ಗುಹೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಮಹಾಪೀಠಾ ಮರುತ್ಸುತಾ |
ಹವ್ಯವಾಹಾಂತರಾ ಗಾರ್ಗೀ ಹವ್ಯವಾಹಸಮುದ್ಭವಾ || ೬೮ ||

ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಜರಾತಿಗಾ |
ಬುದ್ಧಿರ್ಮಾತಾ ಬುದ್ಧಿಮತೀ ಪುರುಷಾಂತರವಾಸಿನೀ || ೬೯ ||

ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ದಿವಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಮನೋಮಾತಾ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ || ೭೦ ||

ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಮನೋಲಯಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾ ಭಯಾವನಿಃ || ೭೧ ||

ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತಿಕಾ |
ಸುಮಾಲಿನೀ ಸುರೂಪಾ ಚ ತಾರಿಣೀ ಭಾವಿನೀ ಪ್ರಭಾ || ೭೨ ||

ಉನ್ಮೀಲನೀ ಸರ್ವಸಹಾ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವಾ ಭೋಗದಾ ಧಾರಿಣೀ ಧರಾ || ೭೩ ||

ಸುಸೌಮ್ಯಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ತಾಂಡವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ |
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧಿರ್ಮಲತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ || ೭೪ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರಮೃತಾಶ್ರಯಾ |
ನಿರಾಶ್ರಯಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಂಕುಶರಣೋದ್ಭವಾ || ೭೫ ||

ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ |
ಪರಾಪರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾ || ೭೬ ||

ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಿತಶ್ರಮಾ |
ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಶ್ರವಣಾತ್ಮಜಾ || ೭೭ ||

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಮಹೇಶ್ವರಪದಾಶ್ರಯಾ |
ಜ್ವಾಲಿನೀ ಸದ್ಮನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತೈಜಸೀ ಪದ್ಮರೋಧಿಕಾ || ೭೮ ||

ಮಹಾದೇವಾಶ್ರಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ |
ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿಂಹರಥಾ ಚೇಕಿತಾನ್ಯಮಿತಪ್ರಭಾ || ೭೯ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ |
ಅನಾಹತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಲಿನೀ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ || ೮೦ ||

ಶತಾನಂದಾ ಸತಾಂ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾ |
ವಾಗ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಕಲಾತೀತಾ ಕಲಾವತೀ || ೮೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಪ್ರಿಯಾ |
ವ್ಯೋಮಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಜನಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ || ೮೨ ||

ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ರೌದ್ರಿಕಾಽಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಅಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಸಂಸ್ಥಾನಾ ವಂಶಿನೀ ವಂಶಹಾರಿಣೀ || ೮೩ ||

ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ |
ಭಗಿನೀ ಭಗವತ್ಪತ್ನೀ ಸಕಲಾ ಕಾಲಕಾರಿಣೀ || ೮೪ ||

ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಾತೀತಾ ಗುಹಾವಲಿಃ |
ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಗಂಧಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೮೫ ||

ಕಪಿಲಾ ಕಪಿಲಾಕಾಂತಾ ಕನಕಾಭಾ ಕಲಾಂತರಾ |
ಪುಣ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಪುರಂದರಪುರಃಸರಾ || ೮೬ ||

ಪೋಷಣೀ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ |
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾ || ೮೭ ||

ನರ್ಮೋದಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಯೋಗಿಜ್ಞೇಯಾ ಮನೋಜವಾ |
ಬೀಜರೂಪಾ ರಜೋರೂಪಾ ವಶಿನೀ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ || ೮೮ ||

ಸುಮಂತ್ರಾ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ |
ಮನೋಹರೀ ಮನೋರಕ್ಷೀ ತಾಪಸೀ ವೇದರೂಪಿಣೀ || ೮೯ ||

ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವೇದಮಾತಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಮಾಲಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮನೋಮಯೀ || ೯೦ ||

ವಿಶ್ವಾವಸ್ಥಾ ವೀರಮುಕ್ತಿರ್ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ವಿಹಾಯಸೀ |
ಪೀವರೀ ಸುರಭೀ ವಂದ್ಯಾ ನಂದಿನೀ ನಂದವಲ್ಲಭಾ || ೯೧ ||

ಭಾರತೀ ಪರಮಾನಂದಾ ಪರಾಪರವಿಭೇದಿಕಾ |
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋಪೇತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೯೨ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಾಽಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮಾ ದುರ್ಲೇಖಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ |
ಕೂಷ್ಮಾಂಡೀ ಧನರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಸುಗಂಧಾ ಗಂಧದಾಯಿನೀ || ೯೩ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ಶಿರೋಹಯಾ |
ಸುದುರ್ಲಭಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ || ೯೪ ||

ಭ್ರಾಂತಿಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ದೀಪ್ತಿಃ ಪಂಕಜಾಯತಲೋಚನಾ |
ಆದ್ಯಾ ಹೃತ್ಕಮಲೋದ್ಭೂತಾ ಪರಾಮಾತಾ ರಣಪ್ರಿಯಾ || ೯೫ ||

ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಗಿರಿಜಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪನಿರಂತರಾ |
ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಾ || ೯೬ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ರಜನೀ ಜಗನ್ಮಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ಮಂದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಾ ಚ ಶಾರದಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ || ೯೭ ||

ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಮಾಥಿನೀ |
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಪದ್ಮನಿಭಾ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಮೃತೋದ್ಭವಾ || ೯೮ ||

ಧುನ್ವತೀ ದುಷ್ಪ್ರಕಂಪಾ ಚ ಸೂರ್ಯಮಾತಾ ದೃಷದ್ವತೀ |
ಮಹೇಂದ್ರಭಗಿನೀ ಮಾಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವರದರ್ಪಿತಾ || ೯೯ ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ರಾಮಾ ಪಂಚಭೂತವರಪ್ರದಾ |
ವಾಚ್ಯಾ ವರೇಶ್ವರೀ ನಂದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ || ೧೦೦ ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಹಿತಪ್ರಿಯಾ |
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೦೧ ||

ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಾರಾ ನಾಮವೇದಾ ಮಹಾನದಾ |
ತಪಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಯಥಾಧ್ವಪರಿವರ್ತಿನೀ || ೧೦೨ ||

ಶಂಖಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ಚೈತ್ರೀ ಸಂವತ್ಸರಾ ರುದ್ರಾ ಜಗತ್ಸಂಪೂರಣೀಂದ್ರಜಾ || ೧೦೩ ||

ಶುಂಭಾರಿಃ ಖೇಚರೀ ಖಸ್ಥಾ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಕಲಿಪ್ರಿಯಾ |
ಖರಧ್ವಜಾ ಖರಾರೂಢಾ ಪರಾರ್ಧ್ಯಾ ಪರಮಾಲಿನೀ || ೧೦೪ ||

ಐಶ್ವರ್ಯರತ್ನನಿಲಯಾ ವಿರಕ್ತಾ ಗರುಡಾಸನಾ |
ಜಯಂತೀ ಹೃದ್ಗುಹಾ ರಮ್ಯಾ ಸತ್ತ್ವವೇಗಾ ಗಣಾಗ್ರಣೀಃ || ೧೦೫ ||

ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಸಾಮ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ |
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹಂತ್ರೀ ಚ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುತ್ತಮಾ || ೧೦೬ ||

ನಿತ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ |
ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರೇಶಾನಾ ಭುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಮೃತಾ || ೧೦೭ ||

ಲೋಹಿತಾ ಸರ್ವಮಾತಾ ಚ ಭೀಷಣಾ ವನಮಾಲಿನೀ |
ಅನಂತಶಯನಾನಾದ್ಯಾ ನರನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಾ || ೧೦೮ ||

ನೃಸಿಂಹೀ ದೈತ್ಯಮಥಿನೀ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾ |
ಸಂಕರ್ಷಣಸಮುತ್ಪತ್ತಿರಂಬಿಕೋಪಾಂತಸಂಶ್ರಯಾ || ೧೦೯ ||

ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಕಾಮಧುಕ್ |
ಸುಪ್ರಭಾ ಸುತರಾಂ ಗೌರೀ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ || ೧೧೦ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯನಿಲಯಾಽಪೂರ್ವಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾ ಬಲೀ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾ ಮಧ್ಯಾ ಸರೋಜನಯನಾಽಸನಾ || ೧೧೧ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ನಾಟ್ಯಾ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಭಾ |
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾನುವರ್ಜಿತಾ || ೧೧೨ ||

ವೈರಾಗ್ಯಜ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾ |
ವಿಚಿತ್ರಗಹನಾ ಧೀರಾ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ || ೧೧೩ ||

ಸ್ಥಾನೇಶ್ವರೀ ನಿರಾನಂದಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ |
ಅಶೇಷದೇವತಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ಪರದೇವತಾ || ೧೧೪ ||

ಗಣಾತ್ಮಿಕಾ ಗಿರೇಃ ಪುತ್ರೀ ನಿಶುಂಭವಿನಿಪಾತಿನೀ |
ಅವರ್ಣಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ನಿರ್ವರ್ಣಾ ಬೀಜಸಂಭವಾ || ೧೧೫ ||

ಅನಂತವರ್ಣಾನನ್ಯಸ್ಥಾ ಶಂಕರೀ ಶಾಂತಮಾನಸಾ |
ಅಗೋತ್ರಾ ಗೋಮತೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಹ್ಯರೂಪಾ ಗುಣಾಂತರಾ || ೧೧೬ ||

ಗೋಶ್ರೀರ್ಗವ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಗಣೇಶ್ವರನಮಸ್ಕೃತಾ |
ಸತ್ಯಮಾತ್ರಾ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಧಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೧೭ ||

ಸರ್ವವಾದಾಶ್ರಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮುದ್ಭವಾ |
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಪ್ರಮೇಯಾಖ್ಯಾ ಶೂನ್ಯಾ ಶುದ್ಧಕುಲೋದ್ಭವಾ || ೧೧೮ ||

ಬಿಂದುನಾದಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಶಂಭುವಾಮಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ |
ವಿಸಂಗಾ ಭೇದರಹಿತಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮಧುಸೂದನೀ || ೧೧೯ ||

ಮಹಾಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಸಮುತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ |
ತ್ರಿತತ್ತ್ವಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಸಂಶ್ರಯಾ || ೧೨೦ ||

ಶಾಂತ್ಯತೀತಾ ಮಲಾತೀತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ |
ಶಿವಾಖ್ಯಾ ಚಿತ್ರನಿಲಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೨೧ ||

ದೈತ್ಯದಾನವನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಕರ್ಣಿಕಾ |
ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿತಾ || ೧೨೨ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನವೋದ್ಭೂತಾ ಕೌಮುದೀ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ |
ಕಾಮುಕೀ ಲಲಿತಾ ತಾರಾ ಪರಾಪರವಿಭೂತಿದಾ || ೧೨೩ ||

ಪರಾಂತಜಾತಮಹಿಮಾ ವಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ |
ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಕೀ ಸೀತಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ || ೧೨೪ ||

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮನ್ಯುಮಾತಾ ಮಹಾಮನ್ಯುಸಮುದ್ಭವಾ |
ಅಮೃತ್ಯುರಮೃತಾಸ್ವಾದಾ ಪುರುಹೂತಾ ಪುರುಪ್ಲುತಾ || ೧೨೫ ||

ಅಶೋಚ್ಯಾ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ |
ಹಿರಣ್ಯಾ ರಾಜತೀ ಹೈಮೀ ಹೇಮಾಭರಣಭೂಷಿತಾ || ೧೨೬ ||

ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಫಲಪ್ರದಾ |
ಮಹಾನಿದ್ರಾಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಬಲೀಂದ್ರಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ || ೧೨೭ ||

ದೀರ್ಘಾ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಂತಿದಾ ಶಾಂತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೧೨೮ ||

ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಡೂರ್ಮಿಪರಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸ್ವಾಹಾ ಚ ಕರ್ಮಕರಣೀ ಯುಗಾಂತದಲನಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೨೯ ||

ಸಂಕರ್ಷಣಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಕಿರೀಟಿನೀ |
ಐಂದ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೧೩೦ ||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನದಯಿತಾ ದಾಂತಾ ಯುಗ್ಮದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ |
ಮಹೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ || ೧೩೧ ||

ವೃಷಾವೇಶಾ ವಿಯನ್ಮಾತ್ರಾ ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತವಾಸಿನೀ |
ಹಿಮವನ್ಮೇರುನಿಲಯಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೀ || ೧೩೨ ||

ಚಾಣೂರಹಂತ್ರೀ ತನಯಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ರತರತಾ ಧರ್ಮಶೀಲಾಽನಿಲಾಶನಾ || ೧೩೩ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾನಿಲಯಾ ವೀರಾ ಮಹಾಕಾಲಸಮುದ್ಭವಾ |
ವಿದ್ಯಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ವಿದ್ಯಾಧರನಿರಾಕೃತಿಃ || ೧೩೪ ||

ಆಪ್ಯಾಯಂತೀ ವಹಂತೀ ಚ ಪಾವನೀ ಪೋಷಣೀ ಖಿಲಾ |
ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ಮಥೋದ್ಭೂತಾ ವಾರಿಜಾ ವಾಹನಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೫ ||

ಕರೀಷಿಣೀ ಸ್ವಧಾ ವಾಣೀ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ |
ಸೇವಿತಾ ಸೇವಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಿನೀವಾಲೀ ಗರುತ್ಮತೀ || ೧೩೬ ||

ಅರುಂಧತೀ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ಮಣಿದಾ ಶ್ರೀವಸುಪ್ರದಾ |
ವಸುಮತೀ ವಸೋರ್ಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾಸಮುದ್ಭವಾ || ೧೩೭ ||

ವರಾರೋಹಾ ವರಾರ್ಹಾ ಚ ವಪುಃಸಂಗಸಮುದ್ಭವಾ |
ಶ್ರೀಫಲೀ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೮ ||

ಶ್ರೀಧರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಕಂಪ್ರಾ ಶ್ರೀಧರಾ ಈಶವೀರಣೀ |
ಅನಂತದೃಷ್ಟಿರಕ್ಷುದ್ರಾ ಧಾತ್ರೀಶಾ ಧನದಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೯ ||

ನಿಹಂತ್ರೀ ದೈತ್ಯಸಿಂಹಾನಾಂ ಸಿಂಹಿಕಾ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ |
ಸುಸೇನಾ ಚಂದ್ರನಿಲಯಾ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾ || ೧೪೦ ||

ಬಲಜ್ಞಾ ಬಲದಾ ವಾಮಾ ಲೇಲಿಹಾನಾಽಮೃತಸ್ರವಾ |
ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರುತ್ಸುಕಾಮೃತಜೀವಿನೀ || ೧೪೧ ||

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಜ್ರಜಿಹ್ವಾ ವೈದೇಹೀ ವಜ್ರವಿಗ್ರಹಾ |
ಮಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಾ ಮಾಲಾ ಮಲಿನಾ ಮಲಹಾರಿಣೀ || ೧೪೨ ||

ಗಾಂಧರ್ವೀ ಗಾರುಡೀ ಚಾಂದ್ರೀ ಕಂಬಲಾಶ್ವತರಪ್ರಿಯಾ |
ಸೌದಾಮಿನೀ ಜನಾನಂದಾ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ || ೧೪೩ ||

ಕರ್ಣಿಕಾರಕರಾ ಕಕ್ಷಾ ಕಂಸಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣೀ |
ಯುಗಂಧರಾ ಯುಗಾವರ್ತಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಹರ್ಷವರ್ಧಿನೀ || ೧೪೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗಂಧಾ ದಿವಾಪರಾ |
ಶಕ್ರಾಸನಗತಾ ಶಾಕ್ರೀ ಸಾಧ್ವೀ ನಾರೀ ಶವಾಸನಾ || ೧೪೫ ||

ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ಶತರೂಪಾ ಶತಾವರ್ತಾ ವಿನೀತಾ ಸುರಭಿಃ ಸುರಾ || ೧೪೬ ||

ಸುರೇಂದ್ರಮಾತಾ ಸುದ್ಯುಮ್ನಾ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಸೂರ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಪಾರಗಾ || ೧೪೭ ||

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮವಾಹನಾ |
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕಾಣಾಂ ಶಿವಪ್ರದಾ || ೧೪೮ ||

ಧರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಧರ್ಮಮಯೀ ವಿಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಿಣೀ |
ಧರ್ಮಾಂತರಾ ಧರ್ಮಮಧ್ಯಾ ಧರ್ಮಪೂರ್ವಾ ಧನಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೯ ||

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಲಭ್ಯಾ ಧರಾಧರಾ |
ಕಪಾಲೀ ಶಾಕಲಾಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ || ೧೫೦ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾ |
ಸರ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶಾನೀ ಮಹಾಪುರುಷಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಸದಾಶಿವಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತಿರ್ದೇವಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಕಾ || ೧೫೨ ||

ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ರಘುನಂದನಃ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಸೀತಾಂ ಹೃಷ್ಟತನೂರುಹಾಮ್ || ೧೫೩ ||

ಭಾರದ್ವಾಜ ಮಹಾಭಾಗ ಯಶ್ಚೈತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮದ್ಭುತಮ್ |
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೧೫೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಿಯವಿಡ್ಯೋನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಶೂದ್ರಃ ಸದ್ಗತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಧಾನ್ಯವಿಭೂತಯಃ || ೧೫೪ ||

ಭವಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದೇತತ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ |
ಮಾರೀಭಯೇ ರಾಜಭಯೇ ತಥಾ ಚೋರಾಗ್ನಿಜೇ ಭಯೇ || ೧೫೬ ||

ವ್ಯಾಧೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ಘೋರೇ ಶತ್ರೂತ್ಥಾನೇ ಚ ಸಂಕಟೇ |
ಅನಾವೃಷ್ಟಿಭಯೇ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಶಾಂತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೧೫೭ ||

ಯದ್ಯದಿಷ್ಟತಮಂ ಯಸ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸ್ತೋತ್ರತೋ ಭವೇತ್ |
ಯತ್ರೈತತ್ಪಠ್ಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಸೀತಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೧೫೮ ||

ರಾಮೇಣ ಸಹಿತಾ ದೇವೀ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತ್ಯಸಂಶಯಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಾತಿಪಾಪಾನಿ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಸುವ್ರತ || ೧೫೯ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅದ್ಭುತೋತ್ತರಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀಸೀತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಕಥನಂ ನಾಮ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed