Sri Sita Sahasranama Stotram – శ్రీ సీతా సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ధ్యానమ్ |
సకలకుశలదాత్రీం భక్తిముక్తిప్రదాత్రీం
త్రిభువనజనయిత్రీం దుష్టధీనాశయిత్రీమ్ |
జనకధరణిపుత్రీం దర్పిదర్పప్రహంత్రీం
హరిహరవిధికర్త్రీం నౌమి సద్భక్తభర్త్రీమ్ ||

బ్రహ్మణో వచనం శ్రుత్వా రామః కమలలోచనః |
ప్రోన్మీల్య శనకైరక్షీ వేపమానో మహాభుజః || ౧ ||

ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ తేజసా చాపి విహ్వలః |
భీతః కృతాంజలిపుటః ప్రోవాచ పరమేశ్వరీమ్ || ౨ ||

కా త్వం దేవి విశాలాక్షి శశాంకావయవాంకితే |
న జానే త్వాం మహాదేవి యథావద్బ్రూహి పృచ్ఛతే || ౩ ||

రామస్య వచనం శ్రుత్వా తతః సా పరమేశ్వరీ |
వ్యాజహార రఘువ్యాఘ్రం యోగినామభయప్రదా || ౪ ||

మాం విద్ధి పరమాం శక్తిం మహేశ్వరసమాశ్రయామ్ |
అనన్యామవ్యయామేకాం యాం పశ్యంతి ముముక్షవః || ౫ ||

అహం వై సర్వభావానామాత్మా సర్వాంతరా శివా |
శాశ్వతీ సర్వవిజ్ఞానా సర్వమూర్తిప్రవర్తికా || ౬ ||

అనంతానంతమహిమా సంసారార్ణవతారిణీ |
దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే పదమైశ్వరమ్ || ౭ ||

ఇత్యుక్త్వా విరరామైషా రామోఽపశ్యచ్చ తత్పదమ్ |
కోటిసూర్యప్రతీకాశం విష్వక్తేజోనిరాకులమ్ || ౮ ||

జ్వాలావలీసహస్రాఢ్యం కాలానలశతోపమమ్ |
దంష్ట్రాకరాలం దుర్ధర్షం జటామండలమండితమ్ || ౯ ||

త్రిశూలవరహస్తం చ ఘోరరూపం భయావహమ్ |
ప్రశామ్యత్సౌమ్యవదనమనంతైశ్వర్యసంయుతమ్ || ౧౦ ||

చంద్రావయవలక్ష్మాఢ్యం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ |
కిరీటినం గదాహస్తం నూపురైరుపశోభితమ్ || ౧౧ ||

దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనమ్ |
శంఖచక్రకరం కామ్యం త్రినేత్రం కృత్తివాససమ్ || ౧౨ ||

అంతఃస్థం చాండబాహ్యస్థం బాహ్యాభ్యంతరతః పరమ్ |
సర్వశక్తిమయం శాంతం సర్వాకారం సనాతనమ్ || ౧౩ ||

బ్రహ్మేంద్రోపేంద్రయోగీంద్రైరీడ్యమానపదాంబుజమ్ |
సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ || ౧౪ ||

సర్వమావృత్య తిష్ఠంతం దదర్శ పదమైశ్వరమ్ |
దృష్ట్వా చ తాదృశం రూపం దివ్యం మాహేశ్వరం పదమ్ || ౧౫ ||

తయైవ చ సమావిష్టః స రామో హృతమానసః |
ఆత్మన్యాధాయ చాత్మానమోంకారం సమనుస్మరన్ || ౧౬ ||

నామ్నామష్టసహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ |
స్తోత్రమ్ |
సీతోమా పరమా శక్తిరనంతా నిష్కలామలా || ౧౭ ||

శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా |
అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా || ౧౮ ||

అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా సర్వగోచరా |
ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా || ౧౯ ||

మహామాహేశ్వరీ శక్తా మహాదేవీ నిరంజనా |
కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా చ చిచ్ఛక్తిరతిలాలసా || ౨౦ ||

జానకీ మిథిలానందా రాక్షసాంతవిధాయినీ |
రావణాంతకరీ రమ్యా రామవక్షఃస్థలాలయా || ౨౧ ||

ఉమా సర్వాత్మికా విద్యా జ్యోతీరూపాఽయుతాక్షరీ |
శాంతిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాం నివృత్తిరమృతప్రదా || ౨౨ ||

వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమమయీ వ్యోమాధారాఽచ్యుతా లతా |
అనాదినిధనా యోషా కారణాత్మా కలాకులా || ౨౩ ||

నందప్రథమజా నాభిరమృతస్యాంతసంశ్రయా |
ప్రాణేశ్వరప్రియా మాతామహీ మహిషవాహినీ || ౨౪ ||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ |
సర్వశక్తిః కలా కాష్ఠా జ్యోత్స్నేందోర్మహిమాస్పదా || ౨౫ ||

సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ |
అనాదిరవ్యక్తగుణా మహానందా సనాతనీ || ౨౬ ||

ఆకాశయోనిర్యోగస్థా సర్వయోగేశ్వరేశ్వరీ |
శవాసనా చితాంతఃస్థా మహేశీ వృషవాహనా || ౨౭ ||

బాలికా తరుణీ వృద్ధా వృద్ధమాతా జరాతురా |
మహామాయా సుదుష్పూరా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ || ౨౮ ||

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా |
సంసారసారా దుర్వారా దుర్నిరీక్ష్యా దురాసదా || ౨౯ ||

ప్రాణశక్తిః ప్రాణవిద్యా యోగినీ పరమా కలా |
మహావిభూతిర్దుర్ధర్షా మూలప్రకృతిసంభవా || ౩౦ ||

అనాద్యనంతవిభవా పరాత్మా పురుషో బలీ |
సర్గస్థిత్యంతకరణీ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా || ౩౧ ||

శబ్దయోనిః శబ్దమయీ నాదాఖ్యా నాదవిగ్రహా |
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా || ౩౨ ||

పురాణీ చిన్మయీ పుంసామాదిః పురుషరూపిణీ |
భూతాంతరాత్మా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా || ౩౩ ||

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిసమన్వితా |
వ్యాపినీ చానవచ్ఛిన్నా ప్రధానా సుప్రవేశినీ || ౩౪ ||

క్షేత్రజ్ఞా శక్తిరవ్యక్తలక్షణా మలవర్జితా |
అనాదిమాయాసంభిన్నా త్రితత్త్వా ప్రకృతిర్గుణా || ౩౫ ||

మహామాయా సముత్పన్నా తామసీ పౌరుషం ధ్రువా |
వ్యక్తావ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా ప్రసూతికా || ౩౬ ||

స్వకార్యా కార్యజననీ బ్రహ్మాస్యా బ్రహ్మసంశ్రయా |
వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహతీ జ్ఞానరూపిణీ || ౩౭ ||

వైరాగ్యైశ్వర్యధర్మాత్మా బ్రహ్మమూర్తిర్హృదిస్థితా |
జయదా జిత్వరీ జైత్రీ జయశ్రీర్జయశాలినీ || ౩౮ ||

సుఖదా శుభదా సత్యా శుభా సంక్షోభకారిణీ |
అపాం యోనిః స్వయంభూతిర్మానసీ తత్త్వసంభవా || ౩౯ ||

ఈశ్వరాణీ చ శర్వాణీ శంకరార్ధశరీరిణీ |
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీరథాంబికా || ౪౦ ||

మాహేశ్వరీ సముత్పన్నా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా |
సర్వేశ్వరీ సర్వవర్ణా నిత్యా ముదితమానసా || ౪౧ ||

బ్రహ్మేంద్రోపేంద్రనమితా శంకరేచ్ఛానువర్తినీ |
ఈశ్వరార్ధాసనగతా రఘూత్తమపతివ్రతా || ౪౨ ||

సకృద్విభావితా సర్వా సముద్రపరిశోషిణీ |
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పరమానందదాయినీ || ౪౩ ||

గుణాఢ్యా యోగదా యోగ్యా జ్ఞానమూర్తివికాసినీ |
సావిత్రీ కమలా లక్ష్మీః శ్రీరనంతోరసిస్థితా || ౪౪ ||

సరోజనిలయా శుభ్రా యోగనిద్రా సుదర్శనా |
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగళా || ౪౫ ||

వాసవీ వరదా వాచ్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా |
వాగీశ్వరీ సర్వవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా || ౪౬ ||

గుహ్యవిద్యాఽఽత్మవిద్యా చ సర్వవిద్యాఽఽత్మభావితా |
స్వాహా విశ్వంభరీ సిద్ధిః స్వధా మేధా ధృతిః శ్రుతిః || ౪౭ ||

నాభిః సునాభిః సుకృతిర్మాధవీ నరవాహినీ |
పూజ్యా విభావరీ సౌమ్యా భగినీ భోగదాయినీ || ౪౮ ||

శోభా వంశకరీ లీలా మానినీ పరమేష్ఠినీ |
త్రైలోక్యసుందరీ రమ్యా సుందరీ కామచారిణీ || ౪౯ ||

మహానుభావమధ్యస్థా మహామహిషమర్దినీ |
పద్మమాలా పాపహరా విచిత్రముకుటాననా || ౫౦ ||

కాంతా చిత్రాంబరధరా దివ్యాభరణభూషితా |
హంసాఖ్యా వ్యోమనిలయా జగత్సృష్టివివర్ధినీ || ౫౧ ||

నిర్యంత్రా మంత్రవాహస్థా నందినీ భద్రకాలికా |
ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ || ౫౨ ||

వృషాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా |
అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా || ౫౩ ||

విరూపాక్షీ లేలిహానా మహాసురవినాశినీ |
మహాఫలాఽనవద్యాంగీ కామపూరా విభావరీ || ౫౪ ||

విచిత్రరత్నముకుటా ప్రణతర్ధివివర్ధినీ |
కౌశికీ కర్షిణీ రాత్రిస్త్రిదశార్తివినాశినీ || ౫౫ ||

విరూపా చ సురూపా చ భీమా మోక్షప్రదాయినీ |
భక్తార్తినాశినీ భవ్యా భవభావవినాశినీ || ౫౬ ||

నిర్గుణా నిత్యవిభవా నిఃసారా నిరపత్రపా |
యశస్వినీ సామగీతిర్భవాంగనిలయాలయా || ౫౭ ||

దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రవినిపాతినీ |
సర్వాతిశాయినీ విద్యా సర్వశక్తిప్రదాయినీ || ౫౮ ||

సర్వేశ్వరప్రియా తార్క్షీ సముద్రాంతరవాసినీ |
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా || ౫౯ ||

కామధేనుర్వేదగర్భా ధీమతీ మోహనాశినీ |
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా || ౬౦ ||

జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోన్మనీ |
ఉర్వీ గుర్వీ గురుః శ్రేష్ఠా సగుణా షడ్గుణాత్మికా || ౬౧ ||

మహాభగవతీ భవ్యా వసుదేవసముద్భవా |
మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యపరాయణా || ౬౨ ||

జ్ఞాన జ్ఞేయా జరాతీతా వేదాంతవిషయా గతిః |
దక్షిణా దహనా బాహ్యా సర్వభూతనమస్కృతా || ౬౩ ||

యోగమాయా విభావజ్ఞా మహామోహా మహీయసీ |
సత్యా సర్వసముద్భూతిర్బ్రహ్మవృక్షాశ్రయా మతిః || ౬౪ ||

బీజాంకురసముద్భూతిర్మహాశక్తిర్మహామతిః |
ఖ్యాతిః ప్రతిజ్ఞా చిత్సంవిన్మహాయోగేంద్రశాయినీ || ౬౫ ||

వికృతిః శాంకరీ శాస్త్రీ గంధర్వయక్షసేవితా |
వైశ్వానరీ మహాశాలా దేవసేనా గుహప్రియా || ౬౬ ||

మహారాత్రీ శివానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ |
పూజ్యాఽపూజ్యా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయస్వరూపిణీ || ౬౭ ||

గుహాంబికా గుహోత్పత్తిర్మహాపీఠా మరుత్సుతా |
హవ్యవాహాంతరా గార్గీ హవ్యవాహసముద్భవా || ౬౮ ||

జగద్యోనిర్జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతిగా |
బుద్ధిర్మాతా బుద్ధిమతీ పురుషాంతరవాసినీ || ౬౯ ||

తపస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివిసంస్థితా |
సర్వేంద్రియమనోమాతా సర్వభూతహృదిస్థితా || ౭౦ ||

సంసారతారిణీ విద్యా బ్రహ్మవాదిమనోలయా |
బ్రహ్మాణీ బృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా భయావనిః || ౭౧ ||

హిరణ్మయీ మహారాత్రిః సంసారపరివర్తికా |
సుమాలినీ సురూపా చ తారిణీ భావినీ ప్రభా || ౭౨ ||

ఉన్మీలనీ సర్వసహా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ |
తపినీ తాపినీ విశ్వా భోగదా ధారిణీ ధరా || ౭౩ ||

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా |
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధిర్మలత్రయవినాశినీ || ౭౪ ||

జగత్ప్రియా జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా |
నిరాశ్రయా నిరాహారా నిరంకుశరణోద్భవా || ౭౫ ||

చక్రహస్తా విచిత్రాంగీ స్రగ్విణీ పద్మధారిణీ |
పరాపరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా || ౭౬ ||

విద్యేశ్వరప్రియా విద్యా విద్యుజ్జిహ్వా జితశ్రమా |
విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రశ్రవణాత్మజా || ౭౭ ||

సహస్రరశ్మి పద్మస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా |
జ్వాలినీ సద్మనా వ్యాప్తా తైజసీ పద్మరోధికా || ౭౮ ||

మహాదేవాశ్రయా మాన్యా మహాదేవమనోరమా |
వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితాన్యమితప్రభా || ౭౯ ||

విశ్వేశ్వరీ విమానస్థా విశోకా శోకనాశినీ |
అనాహతా కుండలినీ నలినీ పద్మవాసినీ || ౮౦ ||

శతానందా సతాం కీర్తిః సర్వభూతాశయస్థితా |
వాగ్దేవతా బ్రహ్మకలా కలాతీతా కలావతీ || ౮౧ ||

బ్రహ్మర్షిర్బ్రహ్మహృదయా బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియా |
వ్యోమశక్తిః క్రియాశక్తిర్జనశక్తిః పరాగతిః || ౮౨ ||

క్షోభికా రౌద్రికాఽభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా |
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వంశినీ వంశహారిణీ || ౮౩ ||

గుహ్యశక్తిర్గుణాతీతా సర్వదా సర్వతోముఖీ |
భగినీ భగవత్పత్నీ సకలా కాలకారిణీ || ౮౪ ||

సర్వవిత్సర్వతోభద్రా గుహ్యాతీతా గుహావలిః |
ప్రక్రియా యోగమాతా చ గంధా విశ్వేశ్వరేశ్వరీ || ౮౫ ||

కపిలా కపిలాకాంతా కనకాభా కలాంతరా |
పుణ్యా పుష్కరిణీ భోక్త్రీ పురందరపురఃసరా || ౮౬ ||

పోషణీ పరమైశ్వర్యభూతిదా భూతిభూషణా |
పంచబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమాత్మాత్మవిగ్రహా || ౮౭ ||

నర్మోదయా భానుమతీ యోగిజ్ఞేయా మనోజవా |
బీజరూపా రజోరూపా వశినీ యోగరూపిణీ || ౮౮ ||

సుమంత్రా మంత్రిణీ పూర్ణా హ్లాదినీ క్లేశనాశినీ |
మనోహరీ మనోరక్షీ తాపసీ వేదరూపిణీ || ౮౯ ||

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ |
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాలా మహాశక్తిర్మనోమయీ || ౯౦ ||

విశ్వావస్థా వీరముక్తిర్విద్యున్మాలా విహాయసీ |
పీవరీ సురభీ వంద్యా నందినీ నందవల్లభా || ౯౧ ||

భారతీ పరమానందా పరాపరవిభేదికా |
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ || ౯౨ ||

అచింత్యాఽచింత్యమహిమా దుర్లేఖా కనకప్రభా |
కూష్మాండీ ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ || ౯౩ ||

త్రివిక్రమపదోద్భూతా ధనుష్పాణిః శిరోహయా |
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగలలోచనా || ౯౪ ||

భ్రాంతిః ప్రభావతీ దీప్తిః పంకజాయతలోచనా |
ఆద్యా హృత్కమలోద్భూతా పరామాతా రణప్రియా || ౯౫ ||

సత్క్రియా గిరిజా నిత్యశుద్ధా పుష్పనిరంతరా |
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చర్చికా శాంతవిగ్రహా || ౯౬ ||

హిరణ్యవర్ణా రజనీ జగన్మంత్రప్రవర్తికా |
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ || ౯౭ ||

రత్నమాలా రత్నగర్భా పృథ్వీ విశ్వప్రమాథినీ |
పద్మాసనా పద్మనిభా నిత్యతుష్టామృతోద్భవా || ౯౮ ||

ధున్వతీ దుష్ప్రకంపా చ సూర్యమాతా దృషద్వతీ |
మహేంద్రభగినీ మాయా వరేణ్యా వరదర్పితా || ౯౯ ||

కల్యాణీ కమలా రామా పంచభూతవరప్రదా |
వాచ్యా వరేశ్వరీ నంద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా || ౧౦౦ ||

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రహితప్రియా |
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ || ౧౦౧ ||

కరాలా పింగలాకారా నామవేదా మహానదా |
తపస్వినీ యశోదా చ యథాధ్వపరివర్తినీ || ౧౦౨ ||

శంఖినీ పద్మినీ సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా |
చైత్రీ సంవత్సరా రుద్రా జగత్సంపూరణీంద్రజా || ౧౦౩ ||

శుంభారిః ఖేచరీ ఖస్థా కంబుగ్రీవా కలిప్రియా |
ఖరధ్వజా ఖరారూఢా పరార్ధ్యా పరమాలినీ || ౧౦౪ ||

ఐశ్వర్యరత్ననిలయా విరక్తా గరుడాసనా |
జయంతీ హృద్గుహా రమ్యా సత్త్వవేగా గణాగ్రణీః || ౧౦౫ ||

సంకల్పసిద్ధా సామ్యస్థా సర్వవిజ్ఞానదాయినీ |
కలికల్మషహంత్రీ చ గుహ్యోపనిషదుత్తమా || ౧౦౬ ||

నిత్యదృష్టిః స్మృతిర్వ్యాప్తిః పుష్టిస్తుష్టిః క్రియావతీ |
విశ్వామరేశ్వరేశానా భుక్తిర్ముక్తిః శివామృతా || ౧౦౭ ||

లోహితా సర్వమాతా చ భీషణా వనమాలినీ |
అనంతశయనానాద్యా నరనారాయణోద్భవా || ౧౦౮ ||

నృసింహీ దైత్యమథినీ శంఖచక్రగదాధరా |
సంకర్షణసముత్పత్తిరంబికోపాంతసంశ్రయా || ౧౦౯ ||

మహాజ్వాలా మహామూర్తిః సుమూర్తిః సర్వకామధుక్ |
సుప్రభా సుతరాం గౌరీ ధర్మకామార్థమోక్షదా || ౧౧౦ ||

భ్రూమధ్యనిలయాఽపూర్వా ప్రధానపురుషా బలీ |
మహావిభూతిదా మధ్యా సరోజనయనాఽసనా || ౧౧౧ ||

అష్టాదశభుజా నాట్యా నీలోత్పలదలప్రభా |
సర్వశక్త్యా సమారూఢా ధర్మాధర్మానువర్జితా || ౧౧౨ ||

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా |
విచిత్రగహనా ధీరా శాశ్వతస్థానవాసినీ || ౧౧౩ ||

స్థానేశ్వరీ నిరానందా త్రిశూలవరధారిణీ |
అశేషదేవతామూర్తిర్దేవతా పరదేవతా || ౧౧౪ ||

గణాత్మికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ |
అవర్ణా వర్ణరహితా నిర్వర్ణా బీజసంభవా || ౧౧౫ ||

అనంతవర్ణానన్యస్థా శంకరీ శాంతమానసా |
అగోత్రా గోమతీ గోప్త్రీ గుహ్యరూపా గుణాంతరా || ౧౧౬ ||

గోశ్రీర్గవ్యప్రియా గౌరీ గణేశ్వరనమస్కృతా |
సత్యమాత్రా సత్యసంధా త్రిసంధ్యా సంధివర్జితా || ౧౧౭ ||

సర్వవాదాశ్రయా సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగసముద్భవా |
అసంఖ్యేయాప్రమేయాఖ్యా శూన్యా శుద్ధకులోద్భవా || ౧౧౮ ||

బిందునాదసముత్పత్తిః శంభువామా శశిప్రభా |
విసంగా భేదరహితా మనోజ్ఞా మధుసూదనీ || ౧౧౯ ||

మహాశ్రీః శ్రీసముత్పత్తిస్తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా |
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మపదసంశ్రయా || ౧౨౦ ||

శాంత్యతీతా మలాతీతా నిర్వికారా నిరాశ్రయా |
శివాఖ్యా చిత్రనిలయా శివజ్ఞానస్వరూపిణీ || ౧౨౧ ||

దైత్యదానవనిర్మాత్రీ కాశ్యపీ కాలకర్ణికా |
శాస్త్రయోనిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గప్రదర్శితా || ౧౨౨ ||

నారాయణీ నవోద్భూతా కౌముదీ లింగధారిణీ |
కాముకీ లలితా తారా పరాపరవిభూతిదా || ౧౨౩ ||

పరాంతజాతమహిమా వడవా వామలోచనా |
సుభద్రా దేవకీ సీతా వేదవేదాంగపారగా || ౧౨౪ ||

మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా |
అమృత్యురమృతాస్వాదా పురుహూతా పురుప్లుతా || ౧౨౫ ||

అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా |
హిరణ్యా రాజతీ హైమీ హేమాభరణభూషితా || ౧౨౬ ||

విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా |
మహానిద్రాసముద్భూతిర్బలీంద్రా సత్యదేవతా || ౧౨౭ ||

దీర్ఘా కకుద్మినీ విద్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ |
లక్ష్మ్యాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా || ౧౨౮ ||

త్రిశక్తిజననీ జన్యా షడూర్మిపరివర్జితా |
స్వాహా చ కర్మకరణీ యుగాంతదలనాత్మికా || ౧౨౯ ||

సంకర్షణా జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ |
ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ || ౧౩౦ ||

ప్రద్యుమ్నదయితా దాంతా యుగ్మదృష్టిస్త్రిలోచనా |
మహోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా || ౧౩౧ ||

వృషావేశా వియన్మాత్రా వింధ్యపర్వతవాసినీ |
హిమవన్మేరునిలయా కైలాసగిరివాసినీ || ౧౩౨ ||

చాణూరహంత్రీ తనయా నీతిజ్ఞా కామరూపిణీ |
వేదవిద్యావ్రతరతా ధర్మశీలాఽనిలాశనా || ౧౩౩ ||

అయోధ్యానిలయా వీరా మహాకాలసముద్భవా |
విద్యాధరప్రియా సిద్ధా విద్యాధరనిరాకృతిః || ౧౩౪ ||

ఆప్యాయంతీ వహంతీ చ పావనీ పోషణీ ఖిలా |
మాతృకా మన్మథోద్భూతా వారిజా వాహనప్రియా || ౧౩౫ ||

కరీషిణీ స్వధా వాణీ వీణావాదనతత్పరా |
సేవితా సేవికా సేవా సినీవాలీ గరుత్మతీ || ౧౩౬ ||

అరుంధతీ హిరణ్యాక్షీ మణిదా శ్రీవసుప్రదా |
వసుమతీ వసోర్ధారా వసుంధరాసముద్భవా || ౧౩౭ ||

వరారోహా వరార్హా చ వపుఃసంగసముద్భవా |
శ్రీఫలీ శ్రీమతీ శ్రీశా శ్రీనివాసా హరిప్రియా || ౧౩౮ ||

శ్రీధరీ శ్రీకరీ కంప్రా శ్రీధరా ఈశవీరణీ |
అనంతదృష్టిరక్షుద్రా ధాత్రీశా ధనదప్రియా || ౧౩౯ ||

నిహంత్రీ దైత్యసింహానాం సింహికా సింహవాహినీ |
సుసేనా చంద్రనిలయా సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయా || ౧౪౦ ||

బలజ్ఞా బలదా వామా లేలిహానాఽమృతస్రవా |
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిరుత్సుకామృతజీవినీ || ౧౪౧ ||

వజ్రదంష్ట్రా వజ్రజిహ్వా వైదేహీ వజ్రవిగ్రహా |
మంగల్యా మంగలా మాలా మలినా మలహారిణీ || ౧౪౨ ||

గాంధర్వీ గారుడీ చాంద్రీ కంబలాశ్వతరప్రియా |
సౌదామినీ జనానందా భ్రుకుటీకుటిలాననా || ౧౪౩ ||

కర్ణికారకరా కక్షా కంసప్రాణాపహారిణీ |
యుగంధరా యుగావర్తా త్రిసంధ్యా హర్షవర్ధినీ || ౧౪౪ ||

ప్రత్యక్షదేవతా దివ్యా దివ్యగంధా దివాపరా |
శక్రాసనగతా శాక్రీ సాధ్వీ నారీ శవాసనా || ౧౪౫ ||

ఇష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టా శిష్టప్రపూజితా |
శతరూపా శతావర్తా వినీతా సురభిః సురా || ౧౪౬ ||

సురేంద్రమాతా సుద్యుమ్నా సుషుమ్ణా సూర్యసంస్థితా |
సమీక్షా సత్ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిర్జ్ఞానపారగా || ౧౪౭ ||

ధర్మశాస్త్రార్థకుశలా ధర్మజ్ఞా ధర్మవాహనా |
ధర్మాధర్మవినిర్మాత్రీ ధార్మికాణాం శివప్రదా || ౧౪౮ ||

ధర్మశక్తిర్ధర్మమయీ విధర్మా విశ్వధర్మిణీ |
ధర్మాంతరా ధర్మమధ్యా ధర్మపూర్వా ధనప్రియా || ౧౪౯ ||

ధర్మోపదేశా ధర్మాత్మా ధర్మలభ్యా ధరాధరా |
కపాలీ శాకలామూర్తిః కలాకలితవిగ్రహా || ౧౫౦ ||

సర్వశక్తివినిర్ముక్తా సర్వశక్త్యాశ్రయాశ్రయా |
సర్వా సర్వేశ్వరీ సూక్ష్మా సుసూక్ష్మా జ్ఞానరూపిణీ || ౧౫౧ ||

ప్రధానపురుషేశానీ మహాపురుషసాక్షిణీ |
సదాశివా వియన్మూర్తిర్దేవమూర్తిరమూర్తికా || ౧౫౨ ||

ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ రఘునందనః |
కృతాంజలిపుటో భూత్వా సీతాం హృష్టతనూరుహామ్ || ౧౫౩ ||

భారద్వాజ మహాభాగ యశ్చైతత్ స్తోత్రమద్భుతమ్ |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి స యాతి పరమం పదమ్ || ౧౫౪ ||

బ్రహ్మక్షత్రియవిడ్యోనిర్బ్రహ్మ ప్రాప్నోతి శాశ్వతమ్ |
శూద్రః సద్గతిమాప్నోతి ధనధాన్యవిభూతయః || ౧౫౪ ||

భవంతి స్తోత్రమహాత్మ్యాదేతత్ స్వస్త్యయనం మహత్ |
మారీభయే రాజభయే తథా చోరాగ్నిజే భయే || ౧౫౬ ||

వ్యాధీనాం ప్రభవే ఘోరే శత్రూత్థానే చ సంకటే |
అనావృష్టిభయే విప్ర సర్వశాంతికరం పరమ్ || ౧౫౭ ||

యద్యదిష్టతమం యస్య తత్సర్వం స్తోత్రతో భవేత్ |
యత్రైతత్పఠ్యతే సమ్యక్ సీతానామసహస్రకమ్ || ౧౫౮ ||

రామేణ సహితా దేవీ తత్ర తిష్ఠత్యసంశయమ్ |
మహాపాపాతిపాపాని విలయం యాంతి సువ్రత || ౧౫౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అద్భుతోత్తరకాండే శ్రీసీతాసహస్రనామస్తోత్రకథనం నామ పంచవింశతితమః సర్గః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed