Saptarishi Ramayanam – ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣಂ


ಕಶ್ಯಪಃ (ಬಾಲಕಾಂಡಂ) –
ಜಾತಃ ಶ್ರೀರಘುನಾಯಕೋ ದಶರಥಾನ್ಮುನ್ಯಾಶ್ರಯಾತ್ತಾಟಕಾಂ
ಹತ್ವಾ ರಕ್ಷಿತಕೌಶಿಕಕ್ರತುವರಃ ಕೃತ್ವಾಪ್ಯಹಲ್ಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಭಂಕ್ತ್ವಾ ರುದ್ರಶರಾಸನಂ ಜನಕಜಾಂ ಪಾಣೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತೋ
ಜಿತ್ವಾರ್ಧಾಧ್ವನಿ ಭಾರ್ಗವಂ ಪುನರಗಾತ್ ಸೀತಾಸಮೇತಃ ಪುರೀಮ್ || ೧ ||

ಅತ್ರಿಃ (ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ) –
ದಾಸ್ಯಾ ಮಂಥರಯಾ ದಯಾರಹಿತಯಾ ದುರ್ಭೇದಿತಾ ಕೈಕಯೀ
ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಥಮಾಭಿಷೇಕಸಮಯೇ ಮಾತಾಪ್ಯಯಾಚದ್ವರೌ |
ಭರ್ತಾರಂ ಭರತಃ ಪ್ರಶಾಸ್ತು ಧರಣೀಂ ರಾಮೋ ವನಂ ಗಚ್ಛತಾ-
-ದಿತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ಸ ಚೋತ್ತರಂ ನ ಹಿ ದದೌ ದುಃಖೇನ ಮೂರ್ಛಾಂ ಗತಃ || ೨ ||

ಭರದ್ವಾಜಃ (ಆರಣ್ಯಕಾಂಡಂ) –
ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪಿತೃಶಾಸನಾದ್ವನಮಗಾತ್ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೀತಾನ್ವಿತೋ
ಗಂಗಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜಟಾಂ ನಿಬಧ್ಯ ಸಗುಹಃ ಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ವಸನ್ |
ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ಪಿತೃಕ್ರಿಯಾಂ ಸಭರತೋ ದತ್ವಾಽಭಯಂ ದಂಡಕೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಗಸ್ತ್ಯಮುನೀಶ್ವರಂ ತದುದಿತಂ ಧೃತ್ವಾ ಧನುಶ್ಚಾಕ್ಷಯಮ್ || ೩ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ (ಕಿಷ್ಕಿಂಧಕಾಂಡಂ) –
ಗತ್ವಾ ಪಂಚವಟೀಮಗಸ್ತ್ಯವಚನಾದ್ದತ್ವಾಽಭಯಂ ಮೌನಿನಾಂ
ಛಿತ್ವಾ ಶೂರ್ಪಣಖಾಸ್ಯಕರ್ಣಯುಗಲಂ ತ್ರಾತುಂ ಸಮಸ್ತಾನ್ ಮುನೀನ್ |
ಹತ್ವಾ ತಂ ಚ ಖರಂ ಸುವರ್ಣಹರಿಣಂ ಭಿತ್ವಾ ತಥಾ ವಾಲಿನಂ
ತಾರಾರತ್ನಮವೈರಿರಾಜ್ಯಮಕರೋತ್ಸರ್ವಂ ಚ ಸುಗ್ರೀವಸಾತ್ || ೪ ||

ಗೌತಮಃ (ಸುಂದರಕಾಂಡಂ) –
ದೂತೋ ದಾಶರಥೇಃ ಸಲೀಲಮುದಧಿಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಹನೂಮಾನ್ ಮಹಾನ್
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಶೋಕವನೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಜನಕಜಾಂ ದತ್ವಾಂಗುಲೇರ್ಮುದ್ರಿಕಾಮ್ |
ಅಕ್ಷಾದೀನಸುರಾನ್ನಿಹತ್ಯ ಮಹತೀಂ ಲಂಕಾಂ ಚ ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುನಃ
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚ ಸಮೇತ್ಯ ದೇವ ಜನನೀ ದೃಷ್ಟಾ ಮಯೇತ್ಯಬ್ರವೀತ್ || ೫ ||

ಜಮದಗ್ನಿಃ (ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ) –
ರಾಮೋ ಬದ್ಧಪಯೋನಿಧಿಃ ಕಪಿವರೈರ್ವೀರೈರ್ನಲಾದ್ಯೈರ್ವೃತೋ
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಕುಂಭಕರ್ಣತನುಜಂ ಹತ್ವಾ ರಣೇ ರಾವಣಮ್ |
ತಸ್ಯಾಂ ನ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೀಷಣಂ ಪುನರಸೌ ಸೀತಾಪತಿಃ ಪುಷ್ಪಕಾ-
-ರೂಢಃ ಸನ್ ಪುರಮಾಗತಃ ಸಭರತಃ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೋ ಬಭೌ || ೬ ||

ವಸಿಷ್ಠಃ (ಉತ್ತರಕಾಂಡಂ) –
ಶ್ರೀರಾಮೋ ಹಯಮೇಧಮುಖ್ಯಮಖಕೃತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾಃ ಪಾಲಯನ್
ಕೃತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಮಥಾನುಜೈಶ್ಚ ಸುಚಿರಂ ಭೂರಿ ಸ್ವಧರ್ಮಾನ್ವಿತೌ |
ಪುತ್ರೌ ಭ್ರಾತೃಸಮನ್ವಿತೌ ಕುಶಲವೌ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಭೂಮಂಡಲೇ
ಸೋಽಯೋಧ್ಯಾಪುರವಾಸಿಭಿಶ್ಚ ಸರಯೂಸ್ನಾತಃ ಪ್ರಪೇದೇ ದಿವಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವೇ ಋಷಯಃ –
ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ಕಥಾಸುಧಾತಿಮಧುರಾನ್ ಶ್ಲೋಕಾನಿಮಾನುತ್ತಮಾನ್
ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಪಠಂತಿ ಚ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತೇಽಘೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನಃ |
ಶ್ರೀಮಂತೋ ಬಹುಪುತ್ರಪೌತ್ರಸಹಿತಾ ಭುಕ್ತ್ವೇಹ ಭೋಗಾಂಶ್ಚಿರಂ
ಭೋಗಾಂತೇ ತು ಸದಾರ್ಚಿತಂ ಸುರಗಣೈರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಲಭಂತೇ ಪದಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed