Sri Gayatri Lahari – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ லஹரீ


அமந்தா³நந்தே³நாமரவரக்³ருஹே வாஸநிரதாம்
நரம் கா³யந்தம் யா பு⁴வி ப⁴வப⁴யாத்த்ராயத இஹ ।
ஸுரேஶை꞉ ஸம்பூஜ்யாம் முநிக³ணநுதாம் தாம் ஸுக²கரீம்
நமாமோ கா³யத்ரீம் நிகி²லமநுஜாகௌ⁴க⁴ஶமநீம் ॥ 1 ॥

அவாமா ஸம்யுக்தம் ஸகலமநுஜைர்ஜாப்யமபி⁴தீ
ஹ்யபாயாத்பாயாத்³பூ⁴ரத² பு⁴வி பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ பத³மிதி ।
பத³ம் தந்மே பாதா³வவது ஸவிதுஶ்சைவ ஜக⁴நே
வரேண்யம் ஶ்ரோணிம் மே ஸததமவதாந்நாபி⁴மபி ச ॥ 2 ॥

பத³ம் ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய மம ஹ்ருத³யம் தீ⁴மஹி ததா²
க³ளம் பாயாந்நித்யம் தி⁴ய இஹ பத³ம் சைவ ரஸநாம் ।
ததா² நேத்ரே யோ(அ)வ்யாத³ளகமவதாந்ந꞉ பத³மிதி
ஶிரோதே³ஶம் பாயாந்மம து பரிதஶ்சாந்திமபத³ம் ॥ 3 ॥

அயே தி³வ்யே தே³வி த்ரித³ஶநிவஹைர்வந்தி³தபதே³
ந ஶேகுஸ்த்வாம் ஸ்தோதும் ப⁴க³வதி மஹாந்தோ(அ)பி முநய꞉ ।
கத²ங்காரம் தர்ஹிஸ்துதிததிரியம் மே ஶுப⁴தரா
ததா² பூர்ணா பூ⁴யாத் த்ருடிபரியுதா பா⁴வரஹிதா ॥ 4 ॥

ப⁴ஜந்தம் நிர்வ்யாஜம் தவ ஸுக²த³மந்த்ரம் விஜயிநம்
ஜநம் யாவஜ்ஜீவம் ஜபதி ஜநநி த்வம் ஸுக²யஸி ।
ந வா காமம் காசித் கலுஷகணிகா(அ)பி ஸ்ப்ருஶதி தம்
ஸம்ஸாரம் ஸம்ஸாரம் ஸரதி ஸஹஸா தஸ்ய ஸததம் ॥ 5 ॥

த³தா⁴நாம் ஹ்யாதா⁴நம் ஸிதகுவலயாஸ்பா²லநருசாம்
ஸ்வயம் விப்⁴ராஜந்தீம் த்ரிபு⁴வநஜநாஹ்லாத³நகரீம் ।
அலம் சாலம் சாலம் மம சகிதசித்தம் ஸுசபலம்
சலச்சந்த்³ராஸ்யே த்வத்³வத³நருசமாசாமய சிரம் ॥ 6 ॥

லலாமே பா⁴லே தே ப³ஹுதர விஶாலே(அ)தி விமலே
கலா சஞ்சச்சாந்த்³ரீ ருசிரதிலகாவேந்து³கலயா ।
நிதாந்தம் கோ³மாயா நிவிட³ தமஸோ நாஶ வ்யஸநா
தமோ மே கா³ட⁴ம் ஹி ஹ்ருத³யஸத³நஸ்த²ம் க்³ளபயது ॥ 7 ॥

அயே மாத꞉ கிம் தே சரண ஶரணம் ஸம்ஶ்ரயவதாம்
ஜநாநாமந்தஸ்தோ² வ்ருஜிந ஹுதபு⁴க் ப்ரஜ்வலதி ய꞉ ।
தத³ஸ்யாஶு ஸம்யக் ப்ரஶமநஹிதாயைவ வித்⁴ருதம்
கரே பாத்ரம் புண்யம் ஸலிலப⁴ரிதம் காஷ்ட²ரசிதம் ॥ 8 ॥

அதா²ஹோஸ்விந்மாத꞉ ஸரித³தி⁴பதே꞉ ஸாரமகி²லம்
ஸுதா⁴ரூபம் கூபம் லகு⁴தரமநூபம் கலயதி ।
ஸ்வப⁴க்தேப்⁴யோ நித்யம் விதரஸி ஜநோத்³தா⁴ரிணி ஶுபே⁴
விஹீநே தீ³நே(அ)ஸ்மிந் மய்யபி ஸகருணாம் குரு க்ருபாம் ॥ 9 ॥

ஸதை³வ த்வத்பாணௌ வித்⁴ருதமரவிந்த³ம் த்³யுதிகரம்
த்வித³ம் த³ர்ஶம் த³ர்ஶம் ரவிஶஶிஸமம் நேத்ரயுக³ளம் ।
விசிந்த்ய ஸ்வாம் வ்ருத்திம் ப்⁴ரமவிஷமஜாலே(அ)ஸ்தி பதிதம்
இத³ம் மந்யே நோ சேத் கத²மிதி ப⁴வேத³ர்த⁴விகசம் ॥ 10 ॥

ஸ்வயம் மாத꞉ கிம் வா த்வமஸி ஜலஜாநாமபி க²நி-
-ர்யதஸ்தே ஸர்வாங்க³ம் கமலமயமேவாஸ்தி கிமு நோ ।
ததா² பீ⁴த்யா தஸ்மாச்ச²ரணமுபயாத꞉ கமலராட்
ப்ரயுஞ்ஜாநோ(அ)ஶ்ராந்தம் ப⁴வதி ததி³ஹைவாஸநவிதௌ⁴ ॥ 11 ॥

தி³வௌகோபி⁴ர்வந்த்³யே விகஸித ஸரோஜாக்ஷி ஸுக²தே³
க்ருபாத்³ருஷ்டேர்வ்ருஷ்டி꞉ ஸுநிபததி யஸ்யோபரி தவ ।
ததீ³யாம் வாஞ்சா²ம் ஹி த்³ருதமநு வித³தா⁴ஸி ஸப²லாம்
அதோமந்தோஸ்தந்தூந் மம ஸபதி³ சி²த்வா(அ)ம்ப³ ஸுக²ய ॥ 12 ॥

கரே(அ)க்ஷாணாம் மாலா ப்ரவிளஸதி யா தே(அ)திவிமலே
கிமர்த²ம் ஸா காந் வா க³ணயஸி ஜநாந் ப⁴க்தி நிரதாந் ।
ஜபந்தீ கம் மந்த்ரம் ப்ரஶமயஸி து³꞉க²ம் ஜநிஜுஷா
மயே கா வா வாஞ்சா² ப⁴வதி தவ த்வத்ர ஸுவரதே³ ॥ 13 ॥

ந மந்யே த⁴ந்யே(அ)ஹம் த்வவிதத²மித³ம் லோகக³தி³தம்
மமாத்ரோக்திர்மத்வா கமலபதி பு²ல்லம் தவ கரம் ।
விஜ்ரும்பா⁴ ஸம்யுக்த த்³யுதிமித³மபி⁴ கோகநத³மி-
-த்யரம் ஜாநாநேயம் மது⁴கரததி ஸம்விளஸதி ॥ 14 ॥

மஹாமோஹாம்போ⁴தௌ⁴ மம நிபதிதா ஜீவநதரி-
-ர்நிராளம்பா³ தோ³ளா சலதி து³ரவஸ்தா²மதி⁴க³தா ।
ஜலாவர்த வ்யாளோ க்³ரஸிதுமபி⁴தோ வாஞ்ச²தி ச தாம்
கராளம்ப³ம் த³த்வா ப⁴க³வதி த்³ருதம் தாரய ஶிவே ॥ 15 ॥

த³தா⁴நாஸித்வம் யத் ஸ்வவபுஷி பயோதா⁴ர யுக³ள-
-மிதி ஶ்ருத்வா லோகைர்மம மநஸி சிந்தா ஸமப⁴வத் ।
கத²ம் ஸ்யாத் ஸா தஸ்மாத³ளக லதிகா மஸ்தக பு⁴வி
ஶிரோத்³யௌ ஹ்ருத்³யேயம் ஜலத³படலீ கே²லதி கில ॥ 16 ॥

ததா² தத்ரைவோபஸ்தி²தமபி நிஶீதி²ந்யதி⁴பதே꞉
ப்ரபஶ்யாமி ஶ்யாமே ஸஹ ஸஹசரைஸ்தாரக க³ணை꞉ ।
அஹோராத்ர க்ரீடா³ பரவஶமிதாஸ்தே(அ)பி சகிதா-
-ஶ்சிரம் சிக்ரீட³ந்தே தத³பி மஹதா³ஶ்சர்யசரிதம் ॥ 17 ॥

யதா³ஹுஸ்தம் முக்தா படல ஜடிதம் ரத்நமுகுடம்
ந த⁴த்தே தேஷாம் ஸா வசநரசநா ஸாது⁴பத³வீம் ।
நிஶைஷா கேஶாஸ்து நஹி விக³த வேஶா த்⁴ருவமிதி
ப்ரஸந்நா(அ)த்⁴யாஸந்நா விது⁴பரிஷதே³ஷா விளஸதி ॥ 18 ॥

த்ரிபீ³ஜே ஹே தே³வி த்ரிப்ரணவஸஹிதே த்ர்யக்ஷரயுதே
த்ரிமாத்ரா ராஜந்தே பு⁴வநவிப⁴வே ஹ்யோமிதிபதே³ ।
த்ரிகாலம் ஸம்ஸேவ்யே த்ரிகு³ணவதி ச த்ரிஸ்வரமயி
த்ரிலோகேஶை꞉ பூஜ்யே த்ரிபு⁴வநப⁴யாத்த்ராஹி ஸததம் ॥ 19 ॥

ந சந்த்³ரோ நைவேமே நப⁴ஸி விததா தாரகக³ணா꞉
த்விஷாம் ராஶீ ரம்யா தவ சரணயோரம்பு³நிசயே ।
பதித்வா கல்லோலை꞉ ஸஹ பரிசயாத்³விஸ்த்ருதிமிதா
ப்ரபா⁴ ஸைவா(அ)நந்தா க³க³நமுகுரே தீ³வ்யதி ஸதா³ ॥ 20 ॥

த்வமேவ ப்³ரஹ்மாணீ த்வமஸி கமலா த்வம் நக³ஸுதா
த்ரிஸந்த்⁴யம் ஸேவந்தே சரணயுக³ளம் யே தவ ஜநா꞉ ।
ஜக³ஜ்ஜாலே தேஷாம் நிபதித ஜநாநாமிஹ ஶுபே⁴
ஸமுத்³தா⁴ரார்த²ம் கிம் மதிமதி மதிஸ்தே ந ப⁴வதி ॥ 21 ॥

அநேகை꞉ பாபௌகை⁴ர்லுலித வபுஷம் ஶோக ஸஹிதம்
லுட²ந்தம் தீ³நம் மாம் விமல பத³யோ ரேணுஷு தவ ।
க³ளத்³பா³ஷ்பம் ஶஶ்வத்³ ஜநநி ஸஹஸாஶ்வாஸநவசோ
ப்³ருவாணோத்திஷ்ட² த்வம் அம்ருதகணிகாம் பாஸ்யஸி கதா³ ॥ 22 ॥

ந வா மாத்³ருக் பாபீ ந ஹி தவ ஸமா பாபஹரணீ
ந து³ர்பு³த்³தி⁴ர்மாத்³ருக் ந ச தவ ஸமா தீ⁴ விதரிணீ ।
ந மாத்³ருக்³ க³ர்விஷ்டோ² ந ஹி தவ ஸமா க³ர்வஹரணீ
ஹ்ருதி³ ஸ்ம்ருத்வா ஹ்யேவம் மயி குரு யதே²ச்சா² தவ யதா² ॥ 23 ॥

த³ரீத⁴ர்தி ஸ்வாந்தே(அ)க்ஷர வர சதுர்விம்ஶதிமிதம்
த்வத³ந்தர்மந்த்ரம் யத்த்வயி நிஹித சேதோ ஹி மநுஜ꞉ ।
ஸமந்தாத்³பா⁴ஸ்வந்தம் ப⁴வதி பு⁴வி ஸஞ்ஜீவநவநம்
ப⁴வாம்போ⁴தே⁴꞉ பாரம் வ்ரஜதி ஸ நிதராம் ஸுக²யுத꞉ ॥ 24 ॥

ப⁴க³வதி லஹரீயம் ருத்³ரதே³வ ப்ரணீதா
தவ சரணஸரோஜே ஸ்தா²ப்யதே ப⁴க்திபா⁴வை꞉ ।
குமதிதிமிரபங்கஸ்யாங்கமக்³நம் ஸஶங்கம்
அயி க²லு குரு த³த்வா வீதஶங்கம் ஸ்வமங்கம் ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீ ருத்³ரதே³வ விரசித ஶ்ரீ கா³யத்ரீ லஹரீ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed