Sri Gayatri Lahari – శ్రీ గాయత్రీ లహరీ


అమందానందేనామరవరగృహే వాసనిరతాం
నరం గాయంతం యా భువి భవభయాత్త్రాయత ఇహ |
సురేశైః సంపూజ్యాం మునిగణనుతాం తాం సుఖకరీం
నమామో గాయత్రీం నిఖిలమనుజాఘౌఘశమనీమ్ || ౧ ||

అవామా సంయుక్తం సకలమనుజైర్జాప్యమభితీ
హ్యపాయాత్పాయాద్భూరథ భువి భువః స్వః పదమితి |
పదం తన్మే పాదావవతు సవితుశ్చైవ జఘనే
వరేణ్యం శ్రోణిం మే సతతమవతాన్నాభిమపి చ || ౨ ||

పదం భర్గో దేవస్య మమ హృదయం ధీమహి తథా
గలం పాయాన్నిత్యం ధియ ఇహ పదం చైవ రసనామ్ |
తథా నేత్రే యోఽవ్యాదలకమవతాన్నః పదమితి
శిరోదేశం పాయాన్మమ తు పరితశ్చాంతిమపదమ్ || ౩ ||

అయే దివ్యే దేవి త్రిదశనివహైర్వందితపదే
న శేకుస్త్వాం స్తోతుం భగవతి మహాంతోఽపి మునయః |
కథంకారం తర్హిస్తుతితతిరియం మే శుభతరా
తథా పూర్ణా భూయాత్ త్రుటిపరియుతా భావరహితా || ౪ ||

భజంతం నిర్వ్యాజం తవ సుఖదమంత్రం విజయినం
జనం యావజ్జీవం జపతి జనని త్వం సుఖయసి |
న వా కామం కాచిత్ కలుషకణికాఽపి స్పృశతి తం
సంసారం సంసారం సరతి సహసా తస్య సతతమ్ || ౫ ||

దధానాం హ్యాధానం సితకువలయాస్ఫాలనరుచాం
స్వయం విభ్రాజంతీం త్రిభువనజనాహ్లాదనకరీమ్ |
అలం చాలం చాలం మమ చకితచిత్తం సుచపలం
చలచ్చంద్రాస్యే త్వద్వదనరుచమాచామయ చిరమ్ || ౬ ||

లలామే భాలే తే బహుతర విశాలేఽతి విమలే
కలా చంచచ్చాంద్రీ రుచిరతిలకావేందుకలయా |
నితాంతం గోమాయా నివిడ తమసో నాశ వ్యసనా
తమో మే గాఢం హి హృదయసదనస్థం గ్లపయతు || ౭ ||

అయే మాతః కిం తే చరణ శరణం సంశ్రయవతాం
జనానామంతస్థో వృజిన హుతభుక్ ప్రజ్వలతి యః |
తదస్యాశు సమ్యక్ ప్రశమనహితాయైవ విధృతం
కరే పాత్రం పుణ్యం సలిలభరితం కాష్ఠరచితమ్ || ౮ ||

అథాహోస్విన్మాతః సరిదధిపతేః సారమఖిలం
సుధారూపం కూపం లఘుతరమనూపం కలయతి |
స్వభక్తేభ్యో నిత్యం వితరసి జనోద్ధారిణి శుభే
విహీనే దీనేఽస్మిన్ మయ్యపి సకరుణాం కురు కృపామ్ || ౯ ||

సదైవ త్వత్పాణౌ విధృతమరవిందం ద్యుతికరం
త్విదం దర్శం దర్శం రవిశశిసమం నేత్రయుగళమ్ |
విచింత్య స్వాం వృత్తిం భ్రమవిషమజాలేఽస్తి పతితం
ఇదం మన్యే నో చేత్ కథమితి భవేదర్ధవికచమ్ || ౧౦ ||

స్వయం మాతః కిం వా త్వమసి జలజానామపి ఖని-
-ర్యతస్తే సర్వాంగం కమలమయమేవాస్తి కిము నో |
తథా భీత్యా తస్మాచ్ఛరణముపయాతః కమలరాట్
ప్రయుంజానోఽశ్రాంతం భవతి తదిహైవాసనవిధౌ || ౧౧ ||

దివౌకోభిర్వంద్యే వికసిత సరోజాక్షి సుఖదే
కృపాదృష్టేర్వృష్టిః సునిపతతి యస్యోపరి తవ |
తదీయాం వాంఛాం హి ద్రుతమను విదధాసి సఫలాం
అతోమంతోస్తంతూన్ మమ సపది ఛిత్వాఽంబ సుఖయ || ౧౨ ||

కరేఽక్షాణాం మాలా ప్రవిలసతి యా తేఽతివిమలే
కిమర్థం సా కాన్ వా గణయసి జనాన్ భక్తి నిరతాన్ |
జపంతీ కం మంత్రం ప్రశమయసి దుఃఖం జనిజుషా
మయే కా వా వాంఛా భవతి తవ త్వత్ర సువరదే || ౧౩ ||

న మన్యే ధన్యేఽహం త్వవితథమిదం లోకగదితం
మమాత్రోక్తిర్మత్వా కమలపతి ఫుల్లం తవ కరమ్ |
విజృంభా సంయుక్త ద్యుతిమిదమభి కోకనదమి-
-త్యరం జానానేయం మధుకరతతి సంవిలసతి || ౧౪ ||

మహామోహాంభోధౌ మమ నిపతితా జీవనతరి-
-ర్నిరాలంబా దోలా చలతి దురవస్థామధిగతా |
జలావర్త వ్యాలో గ్రసితుమభితో వాంఛతి చ తాం
కరాలంబం దత్వా భగవతి ద్రుతం తారయ శివే || ౧౫ ||

దధానాసిత్వం యత్ స్వవపుషి పయోధార యుగల-
-మితి శ్రుత్వా లోకైర్మమ మనసి చింతా సమభవత్ |
కథం స్యాత్ సా తస్మాదలక లతికా మస్తక భువి
శిరోద్యౌ హృద్యేయం జలదపటలీ ఖేలతి కిల || ౧౬ ||

తథా తత్రైవోపస్థితమపి నిశీథిన్యధిపతేః
ప్రపశ్యామి శ్యామే సహ సహచరైస్తారక గణైః |
అహోరాత్ర క్రీడా పరవశమితాస్తేఽపి చకితా-
-శ్చిరం చిక్రీడంతే తదపి మహదాశ్చర్యచరితమ్ || ౧౭ ||

యదాహుస్తం ముక్తా పటల జటితం రత్నముకుటం
న ధత్తే తేషాం సా వచనరచనా సాధుపదవీమ్ |
నిశైషా కేశాస్తు నహి విగత వేశా ధ్రువమితి
ప్రసన్నాఽధ్యాసన్నా విధుపరిషదేషా విలసతి || ౧౮ ||

త్రిబీజే హే దేవి త్రిప్రణవసహితే త్ర్యక్షరయుతే
త్రిమాత్రా రాజంతే భువనవిభవే హ్యోమితిపదే |
త్రికాలం సంసేవ్యే త్రిగుణవతి చ త్రిస్వరమయి
త్రిలోకేశైః పూజ్యే త్రిభువనభయాత్త్రాహి సతతమ్ || ౧౯ ||

న చంద్రో నైవేమే నభసి వితతా తారకగణాః
త్విషాం రాశీ రమ్యా తవ చరణయోరంబునిచయే |
పతిత్వా కల్లోలైః సహ పరిచయాద్విస్తృతిమితా
ప్రభా సైవాఽనంతా గగనముకురే దీవ్యతి సదా || ౨౦ ||

త్వమేవ బ్రహ్మాణీ త్వమసి కమలా త్వం నగసుతా
త్రిసంధ్యం సేవంతే చరణయుగళం యే తవ జనాః |
జగజ్జాలే తేషాం నిపతిత జనానామిహ శుభే
సముద్ధారార్థం కిం మతిమతి మతిస్తే న భవతి || ౨౧ ||

అనేకైః పాపౌఘైర్లులిత వపుషం శోక సహితం
లుఠంతం దీనం మాం విమల పదయో రేణుషు తవ |
గలద్బాష్పం శశ్వద్ జనని సహసాశ్వాసనవచో
బ్రువాణోత్తిష్ఠ త్వం అమృతకణికాం పాస్యసి కదా || ౨౨ ||

న వా మాదృక్ పాపీ న హి తవ సమా పాపహరణీ
న దుర్బుద్ధిర్మాదృక్ న చ తవ సమా ధీ వితరిణీ |
న మాదృగ్ గర్విష్ఠో న హి తవ సమా గర్వహరణీ
హృది స్మృత్వా హ్యేవం మయి కురు యథేచ్ఛా తవ యథా || ౨౩ ||

దరీధర్తి స్వాంతేఽక్షర వర చతుర్వింశతిమితం
త్వదంతర్మంత్రం యత్త్వయి నిహిత చేతో హి మనుజః |
సమంతాద్భాస్వంతం భవతి భువి సంజీవనవనం
భవాంభోధేః పారం వ్రజతి స నితరాం సుఖయుతః || ౨౪ ||

భగవతి లహరీయం రుద్రదేవ ప్రణీతా
తవ చరణసరోజే స్థాప్యతే భక్తిభావైః |
కుమతితిమిరపంకస్యాంకమగ్నం సశంకం
అయి ఖలు కురు దత్వా వీతశంకం స్వమంకమ్ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీ రుద్రదేవ విరచిత శ్రీ గాయత్రీ లహరీ ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed