Sri Gayatri Sahasranama Stotram 2 – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం – ౨


ధ్యానం –
ముక్తావిద్రుమహేమనీలధవళచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణైః
యుక్తామిందునిబద్ధరత్నమకుటాం తత్త్వార్థవర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాఽభయాంకుశకశాః శుభ్రం కపాలం గదాం
శంఖం చక్రమథారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ||

అథ స్తోత్రం –
తత్కారరూపా తత్త్వజ్ఞా తత్పదార్థస్వరూపిణీ |
తపస్స్వ్యాధ్యాయనిరతా తపస్విజనసన్నుతా || ౧ ||

తత్కీర్తిగుణసంపన్నా తథ్యవాక్చ తపోనిధిః |
తత్త్వోపదేశసంబంధా తపోలోకనివాసినీ || ౨ ||

తరుణాదిత్యసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా |
తమోఽపహారిణీ తంత్రీ తారిణీ తారరూపిణీ || ౩ ||

తలాదిభువనాంతఃస్థా తర్కశాస్త్రవిధాయినీ |
తంత్రసారా తంత్రమాతా తంత్రమార్గప్రదర్శినీ || ౪ ||

తత్త్వా తంత్రవిధానజ్ఞా తంత్రస్థా తంత్రసాక్షిణీ |
తదేకధ్యాననిరతా తత్త్వజ్ఞానప్రబోధినీ || ౫ ||

తన్నామమంత్రసుప్రీతా తపస్విజనసేవితా |
సకారరూపా సావిత్రీ సర్వరూపా సనాతనీ || ౬ ||

సంసారదుఃఖశమనీ సర్వయాగఫలప్రదా |
సకలా సత్యసంకల్పా సత్యాసత్యప్రదాయినీ || ౭ ||

సంతోషజననీ సారా సత్యలోకనివాసినీ |
సముద్రతనయారాధ్యా సామగానప్రియా సతీ || ౮ ||

సమానా సామదేవీ చ సమస్తసురసేవితా |
సర్వసంపత్తిజననీ సద్గుణా సకలేష్టదా || ౯ ||

సనకాదిమునిధ్యేయా సమానాధికవర్జితా |
సాధ్యా సిద్ధా సుధావాసా సిద్ధిః సాధ్యప్రదాయినీ || ౧౦ ||

సద్యుగారాధ్యనిలయా సముత్తీర్ణా సదాశివా |
సర్వవేదాంతనిలయా సర్వశాస్త్రార్థగోచరా || ౧౧ ||

సహస్రదళపద్మస్థా సర్వజ్ఞా సర్వతోముఖీ |
సమయా సమయాచారా సదసద్గ్రంథిభేదినీ || ౧౨ ||

సప్తకోటిమహామంత్రమాతా సర్వప్రదాయినీ |
సగుణా సంభ్రమా సాక్షీ సర్వచైతన్యరూపిణీ || ౧౩ ||

సత్కీర్తిః సాత్త్వికీ సాధ్వీ సచ్చిదానందరూపిణీ |
సంకల్పరూపిణీ సంధ్యా సాలగ్రామనివాసినీ || ౧౪ ||

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సత్యజ్ఞానప్రబోధినీ |
వికారరూపా విప్రశ్రీర్విప్రారాధనతత్పరా || ౧౫ ||

విప్రప్రీర్విప్రకల్యాణీ విప్రవాక్యస్వరూపిణీ |
విప్రమందిరమధ్యస్థా విప్రవాదవినోదినీ || ౧౬ ||

విప్రోపాధివినిర్భేత్రీ విప్రహత్యావిమోచనీ |
విప్రత్రాత్రీ విప్రగోత్రా విప్రగోత్రవివర్ధినీ || ౧౭ ||

విప్రభోజనసంతుష్టా విష్ణురూపా వినోదినీ |
విష్ణుమాయా విష్ణువంద్యా విష్ణుగర్భా విచిత్రిణీ || ౧౮ ||

వైష్ణవీ విష్ణుభగినీ విష్ణుమాయావిలాసినీ |
వికారరహితా విశ్వవిజ్ఞానఘనరూపిణీ || ౧౯ ||

విబుధా విష్ణుసంకల్పా విశ్వామిత్రప్రసాదినీ |
విష్ణుచైతన్యనిలయా విష్ణుస్వా విశ్వసాక్షిణీ || ౨౦ ||

వివేకినీ వియద్రూపా విజయా విశ్వమోహినీ |
విద్యాధరీ విధానజ్ఞా వేదతత్త్వార్థరూపిణీ || ౨౧ ||

విరూపాక్షీ విరాడ్రూపా విక్రమా విశ్వమంగళా |
విశ్వంభరాసమారాధ్యా విశ్వభ్రమణకారిణీ || ౨౨ ||

వినాయకీ వినోదస్థా వీరగోష్ఠీవివర్ధినీ |
వివాహరహితా వింధ్యా వింధ్యాచలనివాసినీ || ౨౩ ||

విద్యావిద్యాకరీ విద్యా విద్యావిద్యాప్రబోధినీ |
విమలా విభవా వేద్యా విశ్వస్థా వివిధోజ్జ్వలా || ౨౪ ||

వీరమధ్యా వరారోహా వితంత్రా విశ్వనాయికా |
వీరహత్యాప్రశమనీ వినమ్రజనపాలినీ || ౨౫ ||

వీరధీర్వివిధాకారా విరోధిజననాశినీ |
తుకారరూపా తుర్యశ్రీస్తులసీవనవాసినీ || ౨౬ ||

తురంగీ తురగారూఢా తులాదానఫలప్రదా |
తులామాఘస్నానతుష్టా తుష్టిపుష్టిప్రదాయినీ || ౨౭ ||

తురంగమప్రసంతుష్టా తులితా తుల్యమధ్యగా |
తుంగోత్తుంగా తుంగకుచా తుహినాచలసంస్థితా || ౨౮ ||

తుంబురాదిస్తుతిప్రీతా తుషారశిఖరీశ్వరీ |
తుష్టా చ తుష్టిజననీ తుష్టలోకనివాసినీ || ౨౯ ||

తులాధారా తులామధ్యా తులాస్థా తుర్యరూపిణీ |
తురీయగుణగంభీరా తుర్యనాదస్వరూపిణీ || ౩౦ ||

తుర్యవిద్యాలాస్యతుష్టా తుర్యశాస్త్రార్థవాదినీ |
తురీయశాస్త్రతత్త్వజ్ఞా తుర్యవాదవినోదినీ || ౩౧ ||

తుర్యనాదాంతనిలయా తుర్యానందస్వరూపిణీ |
తురీయభక్తిజననీ తుర్యమార్గప్రదర్శినీ || ౩౨ ||

ర్వకారరూపా వాగీశీ వరేణ్యా వరసంవిధా |
వరా వరిష్ఠా వైదేహీ వేదశాస్త్రప్రదర్శినీ || ౩౩ ||

వికల్పశమనీ వాణీ వాంఛితార్థఫలప్రదా |
వయఃస్థా చ వయోమధ్యా వయోఽవస్థావివర్జితా || ౩౪ ||

వందినీ వాదినీ వర్యా వాఙ్మయీ వీరవందితా |
వానప్రస్థాశ్రమస్థా చ వనదుర్గా వనాలయా || ౩౫ ||

వనజాక్షీ వనచరీ వనితా విశ్వమోహినీ |
వసిష్ఠవామదేవాదివంద్యా వంద్యస్వరూపిణీ || ౩౬ ||

వైద్యా వైద్యచికిత్సా చ వషట్కారీ వసుంధరా |
వసుమాతా వసుత్రాతా వసుజన్మవిమోచనీ || ౩౭ ||

వసుప్రదా వాసుదేవీ వాసుదేవమనోహరీ |
వాసవార్చితపాదశ్రీర్వాసవారివినాశినీ || ౩౮ ||

వాగీశీ వాఙ్మనఃస్థాయీ వశినీ వనవాసభూః |
వామదేవీ వరారోహా వాద్యఘోషణతత్పరా || ౩౯ ||

వాచస్పతిసమారాధ్యా వేదమాతా వినోదినీ |
రేకారరూపా రేవా చ రేవాతీరనివాసినీ || ౪౦ ||

రాజీవలోచనా రామా రాగిణీ రతివందితా |
రమణీ రామజప్తా చ రాజ్యపా రజతాద్రిగా || ౪౧ ||

రాకిణీ రేవతీ రక్షా రుద్రజన్మా రజస్వలా |
రేణుకా రమణీ రమ్యా రతివృద్ధా రతా రతిః || ౪౨ ||

రావణానందసంధాయీ రాజశ్రీ రాజశేఖరీ |
రణమధ్యా రథారూఢా రవికోటిసమప్రభా || ౪౩ ||

రవిమండలమధ్యస్థా రజనీ రవిలోచనా |
రథాంగపాణీ రక్షోఘ్నీ రాగిణీ రావణార్చితా || ౪౪ ||

రంభాదికన్యకారాధ్యా రాజ్యదా రాజ్యవర్ధినీ |
రజతాద్రీశసక్థిస్థా రమ్యా రాజీవలోచనా || ౪౫ ||

రమ్యవాణీ రమారాధ్యా రాజ్యధాత్రీ రతోత్సవా |
రేవతీ చ రతోత్సాహా రాజహృద్రోగహారిణీ || ౪౬ ||

రంగప్రవృద్ధమధురా రంగమండపమధ్యగా |
రంజితా రాజజననీ రమ్యా రాకేందుమధ్యగా || ౪౭ ||

రావిణీ రాగిణీ రంజ్యా రాజరాజేశ్వరార్చితా |
రాజన్వతీ రాజనీతీ రజతాచలవాసినీ || ౪౮ ||

రాఘవార్చితపాదశ్రీః రాఘవీ రాఘవప్రియా |
రత్ననూపురమధ్యాఢ్యా రత్నద్వీపనివాసినీ || ౪౯ ||

రత్నప్రాకారమధ్యస్థా రత్నమండపమధ్యగా |
రత్నాభిషేకసంతుష్టా రత్నాంగీ రత్నదాయినీ || ౫౦ ||

ణికారరూపిణీ నిత్యా నిత్యతృప్తా నిరంజనా |
నిద్రాత్యయవిశేషజ్ఞా నీలజీమూతసన్నిభా || ౫౧ ||

నీవారశూకవత్తన్వీ నిత్యకల్యాణరూపిణీ |
నిత్యోత్సవా నిత్యపూజ్యా నిత్యానందస్వరూపిణీ || ౫౨ ||

నిర్వికల్పా నిర్గుణస్థా నిశ్చింతా నిరుపద్రవా |
నిస్సంశయా నిరీహా చ నిర్లోభా నీలమూర్ధజా || ౫౩ ||

నిఖిలాగమమధ్యస్థా నిఖిలాగమసంస్థితా |
నిత్యోపాధివినిర్ముక్తా నిత్యకర్మఫలప్రదా || ౫౪ ||

నీలగ్రీవా నిరాహారా నిరంజనవరప్రదా |
నవనీతప్రియా నారీ నరకార్ణవతారిణీ || ౫౫ ||

నారాయణీ నిరీహా చ నిర్మలా నిర్గుణప్రియా |
నిశ్చింతా నిగమాచారనిఖిలాగమవేదినీ || ౫౬ ||

నిమేషానిమిషోత్పన్నా నిమేషాండవిధాయినీ |
నివాతదీపమధ్యస్థా నిర్విఘ్నా నీచనాశినీ || ౫౭ ||

నీలవేణీ నీలఖండా నిర్విషా నిష్కశోభితా |
నీలాంశుకపరీధానా నిందాఘ్నీ చ నిరీశ్వరీ || ౫౮ ||

నిశ్వాసోచ్ఛ్వాసమధ్యస్థా నిత్యయానవిలాసినీ |
యంకారరూపా యంత్రేశీ యంత్రీ యంత్రయశస్వినీ || ౫౯ ||

యంత్రారాధనసంతుష్టా యజమానస్వరూపిణీ |
యోగిపూజ్యా యకారస్థా యూపస్తంభనివాసినీ || ౬౦ ||

యమఘ్నీ యమకల్పా చ యశఃకామా యతీశ్వరీ |
యమాదియోగనిరతా యతిదుఃఖాపహారిణీ || ౬౧ ||

యజ్ఞా యజ్వా యజుర్గేయా యజ్ఞేశ్వరపతివ్రతా |
యజ్ఞసూత్రప్రదా యష్ట్రీ యజ్ఞకర్మఫలప్రదా || ౬౨ ||

యవాంకురప్రియా యంత్రీ యవదఘ్నీ యవార్చితా |
యజ్ఞకర్తీ యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞాంగీ యజ్ఞవాహినీ || ౬౩ ||

యజ్ఞసాక్షీ యజ్ఞముఖీ యజుషీ యజ్ఞరక్షణీ |
భకారరూపా భద్రేశీ భద్రకల్యాణదాయినీ || ౬౪ ||

భక్తప్రియా భక్తసఖీ భక్తాభీష్టస్వరూపిణీ |
భగినీ భక్తసులభా భక్తిదా భక్తవత్సలా || ౬౫ ||

భక్తచైతన్యనిలయా భక్తబంధవిమోచనీ |
భక్తస్వరూపిణీ భాగ్యా భక్తారోగ్యప్రదాయినీ || ౬౬ ||

భక్తమాతా భక్తగమ్యా భక్తాభీష్టప్రదాయినీ |
భాస్కరీ భైరవీ భోగ్యా భవానీ భయనాశినీ || ౬౭ ||

భద్రాత్మికా భద్రదాయీ భద్రకాళీ భయంకరీ |
భగనిష్యందినీ భూమ్నీ భవబంధవిమోచనీ || ౬౮ ||

భీమా భవసఖీ భంగీ భంగురా భీమదర్శినీ |
భల్లీ భల్లీధరా భీరుర్భేరుండా భీమపాపహా || ౬౯ ||

భావజ్ఞా భోగదాత్రీ చ భవఘ్నీ భూతిభూషణా |
భూతిదా భూమిదాత్రీ చ భూపతిత్వప్రదాయినీ || ౭౦ ||

భ్రామరీ భ్రమరీ భారీ భవసాగరతారిణీ |
భండాసురవధోత్సాహా భాగ్యదా భావమోదినీ || ౭౧ ||

గోకారరూపా గోమాతా గురుపత్నీ గురుప్రియా |
గోరోచనప్రియా గౌరీ గోవిందగుణవర్ధినీ || ౭౨ ||

గోపాలచేష్టాసంతుష్టా గోవర్ధనవివర్ధినీ |
గోవిందరూపిణీ గోప్త్రీ గోకులానాం వివర్ధినీ || ౭౩ ||

గీతా గీతప్రియా గేయా గోదా గోరూపధారిణీ |
గోపీ గోహత్యశమనీ గుణినీ గుణివిగ్రహా || ౭౪ ||

గోవిందజననీ గోష్ఠా గోప్రదా గోకులోత్సవా |
గోచరీ గౌతమీ గోప్త్రీ గోముఖీ గుణవాసినీ || ౭౫ ||

గోపాలీ గోమయా గుంఫా గోష్ఠీ గోపురవాసినీ |
గరుడీ గమనశ్రేష్ఠా గారుడీ గరుడధ్వజా || ౭౬ ||

గంభీరా గండకీ గుంభా గరుడధ్వజవల్లభా |
గగనస్థా గయావాసా గుణవృత్తిర్గుణోద్భవా || ౭౭ ||

దేకారరూపా దేవేశీ దృగ్రూపా దేవతార్చితా |
దేవరాజేశ్వరార్ధాంగీ దీనదైన్యవిమోచనీ || ౭౮ ||

దేశకాలపరిజ్ఞానా దేశోపద్రవనాశినీ |
దేవమాతా దేవమోహా దేవదానవమోహినీ || ౭౯ ||

దేవేంద్రార్చితపాదశ్రీర్దేవదేవప్రసాదినీ |
దేశాంతరీ దేశరూపా దేవాలయనివాసినీ || ౮౦ ||

దేశభ్రమణసంతుష్టా దేశస్వాస్థ్యప్రదాయినీ |
దేవయానా దేవతా చ దేవసైన్యప్రపాలినీ || ౮౧ ||

వకారరూపా వాగ్దేవీ వేదమానసగోచరా |
వైకుంఠదేశికా వేద్యా వాయురూపా వరప్రదా || ౮౨ ||

వక్రతుండార్చితపదా వక్రతుండప్రసాదినీ |
వైచిత్ర్యరూపా వసుధా వసుస్థానా వసుప్రియా || ౮౩ ||

వషట్కారస్వరూపా చ వరారోహా వరాసనా |
వైదేహీజననీ వేద్యా వైదేహీశోకనాశినీ || ౮౪ ||

వేదమాతా వేదకన్యా వేదరూపా వినోదినీ |
వేదాంతవాదినీ చైవ వేదాంతనిలయప్రియా || ౮౫ ||

వేదశ్రవా వేదఘోషా వేదగీతా వినోదినీ |
వేదశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞా వేదమార్గప్రదర్శినీ || ౮౬ ||

వేదోక్తకర్మఫలదా వేదసాగరవాడవా |
వేదవంద్యా వేదగుహ్యా వేదాశ్వరథవాహినీ || ౮౭ ||

వేదచక్రా వేదవంద్యా వేదాంగీ వేదవిత్కవిః |
స్యకారరూపా సామంతా సామగానవిచక్షణా || ౮౮ ||

సామ్రాజ్ఞీ సామరూపా చ సదానందప్రదాయినీ |
సర్వదృక్సన్నివిష్టా చ సర్వసంప్రేషిణీ సహా || ౮౯ ||

సవ్యాపసవ్యదా సవ్యసధ్రీచీ చ సహాయినీ |
సకలా సాగరా సారా సార్వభౌమస్వరూపిణీ || ౯౦ ||

సంతోషజననీ సేవ్యా సర్వేశీ సర్వరంజనీ |
సరస్వతీ సమారాధ్యా సామదా సింధుసేవితా || ౯౧ ||

సమ్మోహినీ సదామోహా సర్వమాంగళ్యదాయినీ |
సమస్తభువనేశానీ సర్వకామఫలప్రదా || ౯౨ ||

సర్వసిద్ధిప్రదా సాధ్వీ సర్వజ్ఞానప్రదాయినీ |
సర్వదారిద్ర్యశమనీ సర్వదుఃఖవిమోచనీ || ౯౩ ||

సర్వరోగప్రశమనీ సర్వపాపవిమోచనీ |
సమదృష్టిః సమగుణా సర్వగోప్త్రీ సహాయినీ || ౯౪ ||

సామర్థ్యవాహినీ సాంఖ్యా సాంద్రానందపయోధరా |
సంకీర్ణమందిరస్థానా సాకేతకులపాలినీ || ౯౫ ||

సంహారిణీ సుధారూపా సాకేతపురవాసినీ |
సంబోధినీ సమస్తేశీ సత్యజ్ఞానస్వరూపిణీ || ౯౬ ||

సంపత్కరీ సమానాంగీ సర్వభావసుసంస్థితా |
సంధ్యావందనసుప్రీతా సన్మార్గకులపాలినీ || ౯౭ ||

సంజీవినీ సర్వమేధా సభ్యా సాధుసుపూజితా |
సమిద్ధా సామిధేనీ చ సామాన్యా సామవేదినీ || ౯౮ ||

సముత్తీర్ణా సదాచారా సంహారా సర్వపావనీ |
సర్పిణీ సర్పమాతా చ సమాదానసుఖప్రదా || ౯౯ ||

సర్వరోగప్రశమనీ సర్వజ్ఞత్వఫలప్రదా |
సంక్రమా సమదా సింధుః సర్గాదికరణక్షమా || ౧౦౦ ||

సంకటా సంకటహరా సకుంకుమవిలేపనా |
సుముఖీ సుముఖప్రీతా సమానాధికవర్జితా || ౧౦౧ ||

సంస్తుతా స్తుతిసుప్రీతా సత్యవాదీ సదాస్పదా |
ధీకారరూపా ధీమాతా ధీరా ధీరప్రసాదినీ || ౧౦౨ ||

ధీరోత్తమా ధీరధీరా ధీరస్థా ధీరశేఖరా |
ధృతిరూపా ధనాఢ్యా చ ధనపా ధనదాయినీ || ౧౦౩ ||

ధీరూపా ధీరవంద్యా చ ధీప్రభా ధీరమానసా |
ధీగేయా ధీపదస్థా చ ధీశానీ ధీప్రసాదినీ || ౧౦౪ ||

మకారరూపా మైత్రేయీ మహామంగళదేవతా |
మనోవైకల్యశమనీ మలయాచలవాసినీ || ౧౦౫ ||

మలయధ్వజరాజశ్రీర్మాయామోహవిభేదినీ |
మహాదేవీ మహారూపా మహాభైరవపూజితా || ౧౦౬ ||

మనుప్రీతా మంత్రమూర్తిర్మంత్రవశ్యా మహేశ్వరీ |
మత్తమాతంగగమనా మధురా మేరుమండపా || ౧౦౭ ||

మహాగుప్తా మహాభూతమహాభయవినాశినీ |
మహాశౌర్యా మంత్రిణీ చ మహావైరివినాశినీ || ౧౦౮ ||

మహాలక్ష్మీర్మహాగౌరీ మహిషాసురమర్దినీ |
మహీ చ మండలస్థా చ మధురాగమపూజితా || ౧౦౯ ||

మేధా మేధాకరీ మేధ్యా మాధవీ మధుమర్దినీ |
మంత్రా మంత్రమయీ మాన్యా మాయా మాధవమంత్రిణీ || ౧౧౦ ||

మాయాదూరా చ మాయావీ మాయాజ్ఞా మానదాయినీ |
మాయాసంకల్పజననీ మాయామాయవినోదినీ || ౧౧౧ ||

మాయాప్రపంచశమనీ మాయాసంహారరూపిణీ |
మాయామంత్రప్రసాదా చ మాయాజనవిమోహినీ || ౧౧౨ ||

మహాపథా మహాభోగా మహవిఘ్నవినాశినీ |
మహానుభావా మంత్రాఢ్యా మహమంగళదేవతా || ౧౧౩ ||

హికారరూపా హృద్యా చ హితకార్యప్రవర్ధినీ |
హేయోపాధివినిర్ముక్తా హీనలోకవినాశినీ || ౧౧౪ ||

హ్రీంకారీ హ్రీమ్మతీ హృద్యా హ్రీం‍దేవీ హ్రీం‍స్వభావినీ |
హ్రీం‍మందిరా హితకరీ హృష్టా చ హ్రీం‍కులోద్భవా || ౧౧౫ ||

హితప్రజ్ఞా హితప్రీతా హితకారుణ్యవర్ధినీ |
హితాశినీ హితక్రోధా హితకర్మఫలప్రదా || ౧౧౬ ||

హిమా హైమవతీ హైమ్నీ హేమాచలనివాసినీ |
హిమాగజా హితకరీ హితకర్మస్వభావినీ || ౧౧౭ ||

ధికారరూపా ధిషణా ధర్మరూపా ధనేశ్వరీ |
ధనుర్ధరా ధరాధారా ధర్మకర్మఫలప్రదా || ౧౧౮ ||

ధర్మాచారా ధర్మసారా ధర్మమధ్యనివాసినీ |
ధనుర్విద్యా ధనుర్వేదా ధన్యా ధూర్తవినాశినీ || ౧౧౯ ||

ధనధాన్యా ధేనురూపా ధనాఢ్యా ధనదాయినీ |
ధనేశీ ధర్మనిరతా ధర్మరాజప్రసాదినీ || ౧౨౦ ||

ధర్మస్వరూపా ధర్మేశీ ధర్మాధర్మవిచారిణీ |
ధర్మసూక్ష్మా ధర్మగేహా ధర్మిష్ఠా ధర్మగోచరా || ౧౨౧ ||

యోకారరూపా యోగేశీ యోగస్థా యోగరూపిణీ |
యోగ్యా యోగీశవరదా యోగమార్గనివాసినీ || ౧౨౨ ||

యోగాసనస్థా యోగేశీ యోగమాయావిలాసినీ |
యోగినీ యోగరక్తా చ యోగాంగీ యోగవిగ్రహా || ౧౨౩ ||

యోగవాసా యోగభాగ్యా యోగమార్గప్రదర్శినీ |
యోకారరూపా యోధాఢ్యా యోద్ధ్రీ యోధసుతత్పరా || ౧౨౪ ||

యోగినీ యోగినీసేవ్యా యోగజ్ఞానప్రబోధినీ |
యోగేశ్వరప్రాణానాథా యోగీశ్వరహృదిస్థితా || ౧౨౫ ||

యోగా యోగక్షేమకర్త్రీ యోగక్షేమవిధాయినీ |
యోగరాజేశ్వరారాధ్యా యోగానందస్వరూపిణీ || ౧౨౬ ||

నకారరూపా నాదేశీ నామపారాయణప్రియా |
నవసిద్ధిసమారాధ్యా నారాయణమనోహరీ || ౧౨౭ ||

నారాయణీ నవాధారా నవబ్రహ్మార్చితాంఘ్రికా |
నగేంద్రతనయారాధ్యా నామరూపవివర్జితా || ౧౨౮ ||

నరసింహార్చితపదా నవబంధవిమోచనీ |
నవగ్రహార్చితపదా నవమీపూజనప్రియా || ౧౨౯ ||

నైమిత్తికార్థఫలదా నందితారివినాశినీ |
నవపీఠస్థితా నాదా నవర్షిగణసేవితా || ౧౩౦ ||

నవసూత్రవిధానజ్ఞా నైమిషారణ్యవాసినీ |
నవచందనదిగ్ధాంగీ నవకుంకుమధారిణీ || ౧౩౧ ||

నవవస్త్రపరీధానా నవరత్నవిభూషణా |
నవ్యభస్మవిదగ్ధాంగీ నవచంద్రకళాధరా || ౧౩౨ ||

ప్రకారరూపా ప్రాణేశీ ప్రాణసంరక్షణీ పరా |
ప్రాణసంజీవినీ ప్రాచ్యా ప్రాణిప్రాణప్రబోధినీ || ౧౩౩ ||

ప్రజ్ఞా ప్రాజ్ఞా ప్రభాపుష్పా ప్రతీచీ ప్రబుధప్రియా |
ప్రాచీనా ప్రాణిచిత్తస్థా ప్రభా ప్రజ్ఞానరూపిణీ || ౧౩౪ ||

ప్రభాతకర్మసంతుష్టా ప్రాణాయామపరాయణా |
ప్రాయజ్ఞా ప్రణవా ప్రాణా ప్రవృత్తిః ప్రకృతిః పరా || ౧౩౫ ||

ప్రబంధా ప్రథమా చైవ ప్రజ్ఞా ప్రారబ్ధనాశినీ |
ప్రబోధనిరతా ప్రేక్ష్యా ప్రబంధా ప్రాణసాక్షిణీ || ౧౩౬ ||

ప్రయాగతీర్థనిలయా ప్రత్యక్షపరమేశ్వరీ |
ప్రణవాద్యంతనిలయా ప్రణవాదిః ప్రజేశ్వరీ || ౧౩౭ ||

చోకారరూపా చోరఘ్నీ చోరబాధావినాశినీ |
చైతన్యచేతనస్థా చ చతురా చ చమత్కృతిః || ౧౩౮ ||

చక్రవర్తికులాధారా చక్రిణీ చక్రధారిణీ |
చిత్తగేయా చిదానందా చిద్రూపా చిద్విలాసినీ || ౧౩౯ ||

చింతాచిత్తప్రశమనీ చింతితార్థఫలప్రదా |
చాంపేయీ చంపకప్రీతా చండీ చండాట్టహాసినీ || ౧౪౦ ||

చండేశ్వరీ చండమాతా చండముండవినాశినీ |
చకోరాక్షీ చిరప్రీతా చికురా చికురాలకా || ౧౪౧ ||

చైతన్యరూపిణీ చైత్రీ చేతనా చిత్తసాక్షిణీ |
చిత్రా చిత్రవిచిత్రాంగీ చిత్రగుప్తప్రసాదినీ || ౧౪౨ ||

చలనా చక్రసంస్థా చ చాంపేయీ చలచిత్రిణీ |
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రకోటిసుశీతలా || ౧౪౩ ||

చంద్రానుజసమారాధ్యా చంద్రా చండమహోదరీ |
చర్చితారిశ్చంద్రమాతా చంద్రకాంతా చలేశ్వరీ || ౧౪౪ ||

చరాచరనివాసీ చ చక్రపాణిసహోదరీ |
దకారరూపా దత్తశ్రీర్దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణీ || ౧౪౫ ||

దత్తాత్రేయస్య వరదా దయాలుర్దీనవత్సలా |
దక్షారాధ్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౧౪౬ ||

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దృష్టా దక్షవరప్రదా |
దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా దక్షిణామూర్తిరూపిణీ || ౧౪౭ ||

దయావతీ దమస్వాంతా దనుజారిర్దయానిధిః |
దంతశోభనిభా దేవీ దమనా దాడిమస్తనీ || ౧౪౮ ||

దండా చ దమయిత్రీ చ దండినీ దమనప్రియా |
దండకారణ్యనిలయా దండకారివినాశినీ || ౧౪౯ ||

దంష్ట్రాకరాళవదనా దండశోభా దరోదరీ |
దరిద్రారిష్టశమనీ దమ్యా దమనపూజితా || ౧౫౦ ||

దానవార్చితపాదశ్రీర్ద్రవిణా ద్రావిణీ దయా |
దామోదరీ దానవారిర్దామోదరసహోదరీ || ౧౫౧ ||

దాత్రీ దానప్రియా దామ్నీ దానశ్రీర్ద్విజవందితా |
దంతిగా దండినీ దూర్వా దధిదుగ్ధస్వరూపిణీ || ౧౫౨ ||

దాడిమీబీజసందోహదంతపంక్తివిరాజితా |
దర్పణా దర్పణస్వచ్ఛా ద్రుమమండలవాసినీ || ౧౫౩ ||

దశావతారజననీ దశదిగ్దైవపూజితా |
దమా దశదిశా దృశ్యా దశదాసీ దయానిధిః || ౧౫౪ ||

దేశకాలపరిజ్ఞానా దేశకాలవిశోధినీ |
దశమ్యాదికలారాధ్య దశగ్రీవవిరోధినీ || ౧౫౫ ||

దశాపరాధశమనీ దశవృత్తిఫలప్రదా |
యాత్కారరూపిణీ యాజ్ఞీ యాదవీ యాదవార్చితా || ౧౫౬ ||

యయాతిపూజనప్రీతా యాజ్ఞికీ యాజకప్రియా |
యజమానా యదుప్రీతా యామపూజాఫలప్రదా || ౧౫౭ ||

యశస్వినీ యమారాధ్యా యమకన్యా యతీశ్వరీ |
యమాదియోగసంతుష్టా యోగీంద్రహృదయా యమా || ౧౫౮ ||

యమోపాధివినిర్ముక్తా యశస్యవిధిసన్నుతా |
యవీయసీ యువప్రీతా యాత్రానందా యతీశ్వరీ || ౧౫౯ ||

యోగప్రియా యోగగమ్యా యోగధ్యేయా యథేచ్ఛగా |
యాగప్రియా యాజ్ఞసేనీ యోగరూపా యథేష్టదా || ౧౬౦ ||

ఇతి శ్రీ గాయత్రీ దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed