Stotra Nidhi Blog

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಘಟೋದ್ಭವ | ಯದಾಕರ್ಣನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧ ಪಂಚಮೀ ದಂಡನಾಥಾ ಚ ಸಂಕೇತಾ ಸಮಯೇಶ್ವರೀ | ತಥಾ ಸಮಯಸಂಕೇತಾ ವಾರಾಹೀ...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ...

Rigveda Sandhya Vandanam – ಋಗ್ವೇದ ಸನ್ಧ್ಯಾವನ್ದನಮ್

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ । ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ । ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ...

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಪೀಠಪೂಜಾ –...

Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಪೂಜಾ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಟಿ|ಏಸ್|ಅಶ್ವಿನೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಹೋದಯಃ) ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು । ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು । ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ...

Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಪಶ್ಯತು ॥ ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ...

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ...

Sri Durga Devi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥ ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ,...

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಲಘು ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ...

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ – ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಜಾನನಂ ದೇವಂ ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ । ಚತುರ್ಭುಜಂ...

error: Not allowed