Sri Surya Nama Varnana Stotram (Bhavishya Purane) – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಾಮವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ)


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ನಾಮಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತೋ ದೇವೋ ಯೈರರ್ಕಃ ಪರಿತುಷ್ಯತಿ |
ತಾನಿ ತೇ ಕೀರ್ತಯಾಮ್ಯೇಷ ಯಥಾವದನುಪೂರ್ವಶಃ || ೧ ||

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ರವಯೇ ಕಾರ್ಯಭಾನವೇ |
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ಮತಂಗಾಯ ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ವಿವಸ್ವತೇ || ೨ ||

ಆದಿತ್ಯಾಯಾದಿದೇವಾಯ ನಮಸ್ತೇ ರಶ್ಮಿಮಾಲಿನೇ |
ದಿವಾಕರಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಅಗ್ನಯೇ ಮಿಹಿರಾಯ ಚ || ೩ ||

ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇಽದಿತಿಸಂಭವ |
ನಮೋ ಗೋಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೪ ||

ನಮೋ ಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಅರ್ಯಮ್ಣೇ ವರುಣಾಯ ಚ |
ಪೂಷ್ಣೇ ಭಗಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಪರ್ಜನ್ಯಾಯಾಂಶವೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋ ಹಿತಕೃತೇ ನಿತ್ಯಂ ಧರ್ಮಾಯ ತಪನಾಯ ಚ |
ಹರಯೇ ಹರಿತಾಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ವಿಷ್ಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತಥಾತ್ಮನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸಪ್ತಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಸಪ್ತಸಪ್ತಯೇ || ೭ ||

ಏಕಸ್ಮೈ ಹಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮೇಕಚಕ್ರರಥಾಯ ಚ |
ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಭೃತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಹಿತಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶಿವಾಯಾರ್ತಿಹರಾಯ ಚ |
ನಮಃ ಪದ್ಮಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮೋ ದ್ವಾದಶಮೂರ್ತಯೇ || ೯ || [ವೇದಾದಿಮೂರ್ತಯೇ]

ಕವಿಜಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತಾರಾಸುತಾಯ ಚ |
ಭೀಮಜಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾವಕಾಯ ಚ ವೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಧಿಷಣಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಿತ್ಯದಾ |
ನಮೋಽಸ್ತ್ವದಿತಿಪುತ್ರಾಯ ನಮೋ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಶಃ || ೧೧ ||

ಏತಾನ್ಯಾದಿತ್ಯನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ವೈ ಪುರಾ |
ಆರಾಧನಾಯ ದೇವಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾಮೇನ ಸುವ್ರತ || ೧೨ ||

ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಯಥಾಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಪುರಾ || ೧೩ ||

ಪ್ರಸಾದಾತ್ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಃ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಆತುರೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ |
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಏತಜ್ಜಪ್ಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನಮೇವ ಚ |
ಏತೇನ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ನರಃ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಪರ್ವಣಿ ಸಪ್ತಮೀಕಲ್ಪೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತ ಸೂರ್ಯ ನಾಮ ವರ್ಣನಂ ನಾಮೈಕಸಪ್ತತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed